04 квітня 2012 року м. Васильків Про правове виховання дошкільнят як обов’язкову умову формування життєвої компетентності особистості Заслухавши інформаціюСкачати 269.4 Kb.
Дата конвертації10.03.2016
Розмір269.4 Kb.УКРАЇНА

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-

МЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ

04071 м. Київ, вул. Ярославська 5/2 тел. 462-53-91Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї № 804 квітня 2012 року м. Васильків
Про правове виховання дошкільнят

як обов’язкову умову формування

життєвої компетентності особистості
Заслухавши інформацію Лахтадир Лариси Іванівни – першого заступника начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації, Дворнік Тетяни Анатоліївни – методиста з питань дошкільної освіти методичного кабінету Васильківської міської ради, Іліч Оксани Геннадіївни – методиста дошкільного виховання дітей методичного кабінету відділу освіти Васильківської районної державної адміністрації

Київська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відзначає наступне.
На сучасному етапі розвитку суспільства право не тільки охоплює більшість сфер людської життєдіяльності, а й розширює межі своєї дії в міру ускладнення суспільних відносин.

З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права та обов’язки Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року затверджено Національну програму правової освіти населення, де ставиться завдання правового виховання населення вцілому та підростаючого покоління зокрема.

Визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості та правової культури всього суспільства зобов’язує заклади освіти опікуватись правовою освітою громадян України.

Правове виховання особистості в цілісному педагогічному процесі необхідно розглядати з урахуванням вікового аспекту. Дитинство – унікальний період, коли формуються риси характеру, основи моделі поведінки, ставлення до себе і навколишнього світу. Мала дитина подібна до губки, яка жадібно вбирає уміння, знання, погляди та думки. Тому моральні основи правового виховання закладаються саме в дитинстві у моральних відносинах у родині, дитячому колективі. Якщо кожна людина змалечку засвоїть, що вона є людиною, особистістю, що вона має людські права, честь і гідність, може вільно висловлювати свої думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у суспільстві і брати участь у побудові дійсно незалежної демократичної правової держави.

Найперше суспільне середовище, до якого потрапляє дитина, – це дошкільний навчальний заклад, який у взаємодії з сім’єю має створити належні умови для забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку, набуття життєвого досвіду. Дошкільний вік – період, коли в дитини формуються уявлення про навколишній світ, явища суспільного життя, взаємини між людьми. Вступаючи у життя, малюки мають засвоїти багато правил, які склалися в суспільстві. Життя малюка сповнене різноманітних, складних для нього ситуацій та перешкод. І саме дорослі повинні навчити знаходити вихід із них, почуватися впевнено й комфортно, бути готовими до труднощів та їх подолання.

Завдання освітян – виростити компетентну особистість, здатну самостійно приймати рішення, визнавати свої помилки, відстоювати свою гідність, реалізовувати природні можливості. Важливо, як отримані знання впливають на компетентність дошкільника: чи знадобляться в реальному житті; чи сприяють розвитку самостійності дитини; чи сформують творче ставлення до життя.

Система правової освіти і виховання має бути безперервною, починаючи з дошкільного закладу, продовжуючись у школі, вузі. Дослідники проблем правового виховання учнівської молоді вважають, що морально-правове виховання лише тоді може дати позитивний ефект, коли воно має комплексний характер і починається в сім'ї, дитячих садках, у школі буквально з першого класу. 

Нещодавно правове виховання не відокремлювалось як самостійний напрямок виховання і не входило в плани виховної роботи дошкільних навчальних закладів. Але для виконання цих завдань упродовж останніх років дошкільні навчальні заклади отримали суттєву законодавчу підтримку, а саме: Закон України «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, Базову програму «Я у Світі».

Саме питання здобуття дитиною якісної освіти через впровадження Базової програми і є основним для педагогів в ДНЗ. У Базовому компоненті дошкільної освіти України окреслено мету правовиховної роботи (результати, до яких треба прагнути). Так, у сфері життєдіяльності «Я сам», зокрема, у змістовій лінії «Психічне Я» виокремлюється ставлення дітей до прав та обов’язків. З цього питання передбачається такий обсяг знань, умінь, навичок дошкільника: дитина знає свої права, обов’язки, може означити словами ці категорії, пояснити їх відмінність. Перелічує свої елементарні права (на відпочинок, на захист, на розуміння дорослого, на підтримку, на повагу до себе та ін.), домагається їх виконання. Може назвати і виконати свої основні обов’язки (самостійно виконувати те, що під силу; не робити шкоди іншому; дотримуватись режиму дня тощо). Розуміє зв’язок слів «право», «правило», «честь». Знає етичні еталони поведінки. Здатна керуватися у своїй поведінці моральними нормами, відчуває межі припустимої поведінки.

В основу системи правового виховання дошкільників необхідно поставити «нероздільну» програму морально-правового виховання, тобто у правовиховній роботі з дошкільниками дуже важливо поєднувати зміст, форми і методи правового та морального виховання. Виділяти тільки правові норми, не пов'язуючи їх з моральними, недоцільно. Адже на практиці дитина не стикається з ситуаціями, які вимагають тільки юридичної оцінки без звертання до моральних уявлень, поглядів, почуттів.

У сім'ї, дитячому садочку і тим більше, починаючи з першого року навчання, дитині доводиться стикатися з певними правилами поведінки, вибирати певне ставлення до них: бути чемною, чесною, справедливою, поважати старших, цінити працю інших, не ображати слабших і т.п. Для дітей ці явища виступають і як моральні, і як правові, тому що вони ще не можуть розділити морально допустиме і законне. Ці поняття виступають як єдине ціле. З розвитком таких якостей, як чесність, справедливість, дисциплінованість та інших, у дітей формується і певне морально-правове ставлення до встановленого порядку вдома, у школі, на вулиці.

У формуванні моральних стимулів і норм поведінки дитина усвідомлює свої права й обов’язки, як члена родини, члена колективу у дошкільному закладі крізь призму уявлень: бажаного і належного, припустимого і небажаного, можливого і заборонного. Дитина приходить у школу з визначеною свідомістю своїх звичок, потреб і обов’язків.

Роботу дошкільного закладу необхідно спрямовувати в трьох напрямах: методична та контрольно-аналітична робота з педагогами; навчально-виховна робота з правової освіченості дошкільників; робота з батьками.

Методична робота в дошкільному навчальному закладі, яка є одним із засобів управління освітнім процесом, в основі якого лежить ідея розвитку дитини, спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання завдань, на підвищення їх педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу. Для надання методичної допомоги вихователям доцільно проводити моніторинг з метою виявлення рівня обізнаності педагогів із проблем правового виховання.Завдання методичної роботи з педагогами: знайомити педагогів з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини та із системою нормативного забезпечення прав дітей на державному рівні; формувати практичні навички захисту і збереження прав дитини у процесі педагогічної діяльності та сприяти виробленню активної позиції щодо просвітницької, профілактичної, діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками; знайомити педагогів з інноваційними технологіями, спрямованими на гармонійний розвиток особистості, з методами впливу на свідомість, емоційну та поведінкову сферу дошкільника; окреслити основні форми, методи і засоби розвитку у дітей почуття власної гідності та самосвідомості, формування знань про свої права, виділити права дитини за Конвенцією ООН про права дитини, з якими доцільно знайомити дошкільників; викликати інтерес педагогів до поглибленого опрацювання проблеми.

Мета навчально-виховної роботи з правової освіченості дошкільників – дати дітям початкові знання про норми поведінки, формувати навички їх дотримання, відповідного ставлення до правомірних дій, вчинків, а також до правопорушень, злочинів, шкідливих звичок та інших проявів антигромадської поведінки, виховувати повагу до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку, знайомити з правилами бережливого ставлення до природи, своїх речей, предметів побуту тощо. Для досягнення вказаної мети правовиховна робота з дошкільниками передбачає розв’язання цілого ряду завдань.

Враховуючи вікові особливості дошкільників з дітьми необхідно спілкуватись зрозумілою для них мовою та виходити з таких принципів:

зв’язку правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;

зміст інформації повинен відповідати віковому рівню життєвого досвіду, світогляду, особливостям психічних процесів (пам'ять, увага, мислення, сприймання);

поєднання колективного та індивідуального підходів;

єдності правового і морального виховання;

логічної послідовності правового виховання: від одержання знань про норми, до засвоєння їх на практиці, і надалі до формування усвідомленої установки щодо необхідності дотримання їх кожною людиною;

пріоритету ігрових методів правового навчання та виховання з метою активізації інтересу до засвоєння норм проживання у суспільстві;

інтеграція різних видів дитячої діяльності;

цілеспрямоване використання народознавчого матеріалу та художніх творів;

поступове підведення дітей до самостійних висновків та узагальнень.

З формуванням у дітей уявлень про добро і зло, права й обов’язки, правду і неправду, чесність, честь тісно пов’язані відповідні моральні почуття. Протягом дошкільного дитинства розвиваються такі внутрішні моральні якості:

почуття власної гідності. Дитина відчуває гордість за добре виконану роботу, гідний вчинок, свою поведінку загалом;

почуття сорому, що проявляється у ніяковості, яку дитина відчуває від невдалого вчинку, власної провини – спочатку під впливом зауважень дорослого («Як тобі не соромно!»), а в старшому дошкільному віці воно поєднується з почуттям власної гідності і стає стійким;

почуття обов'язку, що проявляється у формі емоційних станів, розвиваючись у діапазоні від задоволення, яке 3–4-річна дитина відчуває при схваленні дорослим її поведінки, до радості за добрий вчинок, допомогу товаришеві, виконане доручення (у 5–6 років). Як стверджують дослідники, у 6–7-літніх дітей почуття обов'язку є мотивом їхніх учинків, переживається глибоко, стає стійким. Це почуття впливає на поведінку, спонукає до вияву турботи про товаришів, чуйності, симпатії, відповідальності, сприяє подоланню егоїстичних тенденцій у поведінці.

Як відомо, права не існують без обов’язків. Діалектичний взаємозв'язок прав і обов’язків – головна суть виховання правосвідомості. Обов’язок – це те, що діти повинні робити, щоб бути корисним собі та навколишнім. Дітям необхідно дати поняття про такі обов’язки: дотримуватися правил поведінки в дошкільному закладі, в родині, у громадських місцях; слухатися батьків, любити й шанувати всіх членів сім'ї; не ображати молодших і допомагати старшим; шанувати державні символи України; берегти й охороняти природу; старанно вчитися; дотримуватися правил безпеки життя; дбати про власне здоров'я, дотримуватися правил особистої гігієни, не користуватися забороненими предметами; підтримувати порядок у своїй кімнаті.


Форми, методи і засоби морально-правової роботи з дітьми
Як відомо, провідним видом діяльності для дитини є ігрова діяльність. Гра орієнтує малюка в соціальній дійсності, виховує в нього прагнення до суспільно значущої і суспільно оцінюваної діяльності. Грі дітей треба приділяти велику увагу і тому, що в ній формується характер, вольові якості, відбувається «навчання життю» за певними правилами. Інакше кажучи, у грі діти регламентують свою поведінку за допомогою правил. Вони поводяться природно та невимушено. У грі виховується позитивна самооцінка та формується на її підставі «Я»-концепція. Використовуючи різноманітні ігрові вправи, діти набагато легше засвоюють матеріал, працюють із більшим зацікавленням. У плані виховної роботи з дошкільниками доцільно проводити: ігри-вправи на актуалізацію «Я»; ігри-вправи, в яких дітям пропонується розв’язати ситуації з певним морально-правовим змістом; дидактичні ігри, наприклад, «Порівняй героїв казок», «Яке право порушено», «Що добре, а що погано», «Східці правди (доброти, ввічливості)» та інші; ігри-стратегії та сюжетно-рольові ігри.

Необхідно зазначити, що процес усвідомлення дитиною себе як реально діючої особи перебуває під сильним впливом так званого ідеального самообразу. Він формується на ранніх етапах розвитку особистості в умовах позитивних емоційних контактів дитини з близькими дорослими, а також внаслідок ототожнення себе з героями казок, оповідань – носіями високих моральних якостей. Тому необхідно широко звертатися до творів художньої літератури та усної народної творчості. Завдяки вмілому педагогічному керівництву можна спрямувати емоційне сприймання дошкільниками художніх творів у русло моральної та правовиховної освіти.

Особливого визнання серед педагогів здобула, звичайно, казка як доступний і впливовий жанр народної творчості. Казкові сюжети, побудовані на протиставленні добра і зла, їх боротьбі, містять яскраві приклади гуманної та антигуманної поведінки. Засуджуючи зло, викриваючи жорстокість, казки переконують у необхідності взаємин на засадах добра і гуманізму. Тому пропонується читання творів художньої літератури, зокрема, казок із подальшим їх обговоренням. Доцільно проводити літературні ігри, які можуть бути як складовою частиною занять з художньої літератури, так і проводитися окремо як мовленнєві заняття на літературному матеріалі. У них може брати участь невелика група дітей, щоб кожна дитина мала можливість проявити свою ініціативу.

Із старшими дошкільниками проводяться морально-етичні бесіди на такі теми: «Правила доброти», «Наші обов’язки», «Як я можу допомогти батькам», «Правила чесності», «Добрі та погані вчинки» та інші. Цікавим є метод використання умовних знаків «Права дитини».

У правовиховній роботі з дітьми доцільно також використовувати засоби театру. Як зазначають психологи, використання театру та елементів театралізованих дій розширює владу свідомості над емоційно-інстинктивною сферою людини. Мистецтво театру впливає не тільки на свідомість актора та глядача, а й на глибинні психічні процеси. Дитина не усвідомлює того глибинного сліду, який залишає в її душі знайомство з театральною виставою, участь у драматизаціях або театралізованих діях, а дорослий бачить «відгуки» благодійного впливу мистецтва в поведінці, мовленні, жестах вихованця.

Треба зауважити, що формування у дитини дошкільного віку свідомої безпечної поведінки та найпростіших правових знань базується на прикладах поведінки дорослих. Тому педагогам дошкільних закладів потрібно не лише враховувати це самим, а й особливу увагу приділяти роботі з батьками.

Як відомо, провідну роль у вихованні дітей відіграє сім'я. Це – перший осередок виховання людяності, національної свідомості, патріотизму й демократизму. Тут прищеплюють дітям здорові норми та навички культурної поведінки, вчать шанувати рідну мову, національні звичаї і традиції, готують до життя. Саме родина закладає підґрунтя вихованості, особлива міцність якого пояснюється тим, що базується воно на любові між батьками і дітьми та теплі кревних взаємин.

Головне у співпраці з кожною сім'єю – допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботі про її всебічний розвиток. Ігнорування суб’єктивного досвіду дитини призводить до виникнення проблем у вихованні та труднощів у навчанні.

Діти, права яких порушуються, часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.

Оскільки перші уроки стосунків із навколишнім світом дитина дістає в батьківському домі, через недостатність життєвого досвіду все, що вона тут спостерігає, сприймається нею як норма, як модель людських взаємин, еталон для власної поведінки. Батьки повинні зрозуміти, що не можна вимагати від дитини виконання будь-якого правила, якщо дорослі самі не завжди ним керуються. Тому перед педагогами дошкільних закладів постає завдання – зацікавити батьків перспективою подальшого розвитку дітей, зробити батьків своїми однодумцями. При цьому роботу з батьками потрібно спрямовувати на формування правового світогляду батьків та на активізацію їхньої уваги й підвищення інтересу до проблем захисту прав та гідності дітей. Родина і дитячий садок повинні гармонійно співдіяти на основі взаємної поваги і підтримки, дотримання прав та виконання обов’язків обох партнерів як однодумців.

Роз’яснюючи батькам важливість і норми морально-правового виховання дитини, потрібно постійно проводити просвітницьку роботу з батьками, яка включає: ознайомлення з положеннями Конвенції ООН про права дитини, із Законом України «Про охорону дитинства»; оформлення спеціальних стендів; організація виступів фахівців; відвідання дітей удома з метою вивчення соціально-педагогічних умов родинного виховання, ставлення батьків до своєї дитини, її емоційне самопочуття вдома; анкетування батьків; залучення батьків до підготовки та проведення свят, розваг, виставок малюнків; організація зустрічей та бесід із батьками, чиї професії покликані захищати права та безпеку в суспільстві; проведення батьківських зборів, індивідуальних бесід на тему морально-правового виховання дітей та дотримання прав дитини в сім'ї.

Робота з батьками охоплює коло питань з таких тем: «Виховання дітей – спільна справа батьків і педагогів», «Роль сім’ї у розвитку особистості дитини», «Дотримання прав дитини. Обов’язки батьків. Конвенція ООН про права дитини», «Вікові особливості дошкільника», «Етика стосунків у сім’ї», «Типові помилки у сімейному вихованні», «Культура спілкування», «Наскільки самостійна ваша дитина», «Щаслива сім’я. Яка вона?». Критерієм результативності морально-правового виховання дошкільників виступає сукупність таких показників: знання дитиною способів поведінки за певними моральними правилами, дотримання їх у різних видах діяльності – у грі, в іграх-заняттях, у трудовій, побутовій діяльності; розуміння значення моральної поведінки; знання дитиною елементарних прав та обов’язків дитини, розуміння зв'язку між поняттями: «право», «правило», «честь», «обов’язок», розуміння свого статусу в суспільстві, вміння аналізувати поведінку дорослих стосовно дітей, прагнення дитини до високої самооцінки. Розуміння дітьми морально-правового змісту способів поведінки сприяє перетворенню зовнішніх, об’єктивно заданих правил поведінки у внутрішні мотиви.


Питання правового виховання дітей дошкільного віку перебуває на постійному контролі головного управління освіти і науки Київської області районних, міських відділів, управлінь освіти. Зазначене питання підлягає контролю під час вивчення стану функціонування освітньої системи району, міста, заслуховується на нарадах керівників дошкільних закладів.

У Київській області функціонує 694 дошкільних навчальних заклади (у містах – 239, у сільській місцевості – 455), з них шкіл, реорганізованих у навчально-виховні обۥєднання, які працюють у складі «загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад» – 231. У дошкільних навчальних закладах Київської області виховується 59,6 тис. дітей.

Головною метою функціонування дошкільних навчальних закладів Київської області є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей.

Діяльність дошкільних навчальних закладі області направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, таких як: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, формування їх особистості, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій, виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти тощо.

Дошкільні навчальні заклади області працюють відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, програм «Я у Світі», «Впевнений старт», керуються у своїй роботі Конституцією України, Декларацією про права дитини, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про охорону здоров’я» та здійснюють правоосвітню роботу з учасниками навчально-виховного процесу (дітьми, батьками вихованців, вихователями, іншими працівниками) згідно з нормативно-правовими документами. Процес навчання і виховання базується на поєднанні сімейного та суспільного виховання.

Початкове правове виховання здійснюється у формі проведення занять з дітьми, розроблених на основі Конвенції ООН «Про права дитини» та Декларації прав дитини. До занять включаються елементи правового виховання (бесіди, ігри, читання художньої літератури, розповідь вихователя, розгляд картин та ілюстрацій ).

При підготовці до занять вихователі використовують матеріали періодичної преси: «Палітра педагога», «Дошкільне виховання», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Розкажіть онукові», «Дошкільний навчальний заклад» та інші, в яких висвітлюються питання правового виховання дітей певної вікової категорії. Використовуються також дидактичний матеріал: дидактичні ігри, малюнки та ілюстрації до казок, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН "Про права дитини" у формі карток, які ілюструють права дитини.

У рамках роботи над проблемою правового виховання в дошкільних навчальних закладах області проводяться консультації для педагогів та батьків, ділові ігри, семінари-практикуми для педагогів, конкурси інформаційних куточків, тематичні тижні, виставки малюнків «Великі права маленької дитини».У закладах оформлені куточки державної національної символіки України та правової інформації, у яких розміщені поради батькам та дітям («Щоб не трапилось біди», «Знай свої права, дитино», «Правова абетка», «Великі права маленької дитини»).

У Києво-Cвятошинському районі на базі Центру-розвитку дитини – дошкільного навчального закладу «Росинка» м. Вишневе разом з представниками Головного управління юстиції Київської області, районного відділення управління юстиції, головного управління освіти і науки облдержадміністрації, відділу освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації, завідуючими ДНЗ м. Вишневе проведено засідання круглого столу на тему «Правова освіта дітей дошкільного віку». Узагальнено досвід роботи на тему «Правова освіта дітей дошкільного віку» вихователя Федоренко Л.А ДНЗ «Ромашка» м. Вишневе. На базі закладу працює авторська школа на тему «Формування правової культури у дошкільників в умовах особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти».

В області розроблена адаптована програма «Права та обов’язки дітей і дорослих за педагогічними принципами В.Сухомлинського», автор вихователь-методист ДНЗ «Ялинка» м. Бровари Туник І.А. Програма затверджена науково-методичною радою Міністерства освіти і науки України (від 12.05.2009, Протокол №2).

Дошкільним навчальним закладом «Ялинка» м. Бровари розроблено перспективні плани роботи з педагогічними працівниками та дітьми на тему: «Проблеми захисту прав дитини на 2011/2012 н. р».

З працівниками дошкільних навчальних закладів Володарського району проведено семінар:«Правова освіта та правове виховання дітей». Узагальнено досвід роботи вихователя Володарського ДНЗ комбінованого типу «Пізнайко» Гордієнко Т.А. на тему: «Знай свої права, дитино».

У квітні 2011 року проведено семінар-практикум для вихователів дошкільних навчальних закладів Сквирського району «Правовий захист кожній дитині», метою якого було показати важливість соціально-правової охорони дитинства, захисту інтересів дитини, визнання її повноцінною і повноправною особистістю в суспільстві та необхідність початкової правової освіти дошкільнят.

У дошкільному навчальному закладі «Зіронька» Білоцерківського району був проведений семінар-практикум для вихователів ДНЗ району з питань правового виховання дітей дошкільного віку.

Проблемі правової освіти був присвячений семінар завідуючих і методистів дошкільних навчальних закладів Бородянського району «Роль педагогічного колективу дошкільного навчального закладу в захисті прав і гідності дітей». Питання формування основ правового виховання винесено на розгляд методичного об'єднання вихователів старших групи у квітні 2012 року.

Належна увага у дошкільних навчальних закладах Переяслав-Хмельницького району приділяється святам, у яких приймають участь діти, батьки, педагоги. Так, у Міжнародний день захисту дітей (1 червня) традиційно проводиться спартакіада дошкільнят. У Міжнародний день дитини (20 листопада) проводяться родинні свята «Моя родина. Моя Україна», «Подорож до країни «Я» (інтегроване заняття). До Міжнародного дня прав дитини (10 грудня) проводяться бесіди «Права дитини», розваги «Твої права», обговорення життєвих ситуацій «Подорож у Країну Справедливість», дидактичні вправи «Оціни вчинок». До Дня Незалежності України проводяться музичні свята «Хай у серці кожної дитини живе любов до України», інтегровані заняття «Символи України», «Україна – спортивна країна», «В українській світлиці».

Дошкільний навчальний заклад № 7 м. Біла Церква є опорним з проблеми правового виховання дошкільників. На базі ДНЗ №40 м. Біла Церква організовано виставку дитячих малюнків “Хай завжди буде сонце!”. Творчими групами педагогів дошкільних закладів розроблено цикл занять з дітьми з даної проблеми, оформлено виставки літератури для ознайомлення дітей з Декларацією прав людини, Конвенцією ООН про права дитини, розроблено картотеку ігор з метою правового виховання дошкільнят. Організовано розваги для дітей з метою закріплення набутих правових знань і навичок правової поведінки. Узагальнено перспективні педагогічні досвіди з проблем «Формування самосвідомості та самоповаги у дошкільників» (вихователь Бацай Г.О., ДНЗ № 30 м. Біла Церква), «Гендерне виховання дошкільників» (вихователь-методист Золотаренко О.М., ДНЗ № 4 м. Біла Церква), «Ознайомлення дошкільників з Декларацією прав дитини через художнє слово» (вихователь Сидоренко С.Ф., ДНЗ №26 м. Біла Церква).

Робота з батьками щодо захисту прав і гідності дітей полягає у просвітницькій діяльності та залученні батьків до освітньо-виховного процесу. Педагоги дошкільних навчальних закладів ознайомлюють батьків з положеннями Конвенції ООН про права дитини та з Законом України "Про охорону дитинства" під час організації батьківських зборів, круглих столів, тренінгів, консультацій; оформляють стенди "Батьківські куточки", "Педагогіка для всіх", "Батьківський всеобуч", на яких міститься інформація про принципи Конвенції ООН про права дитини, розроблено відповідно до них пам'ятки: "Правила гуманістичного підходу до виховання дітей", "Дисципліна – не покарання", "Зізнайтеся дитині в любові", "Грамота дисципліни".

З метою педагогічної пропаганди у ДНЗ №18 м. Біла Церква проведено міську батьківську конференцію з проблеми захисту прав дітей, розглянуто нормативно-правові документи з питань правової освіти. У дошкільних закладах міста оформлено методичний вісник “Правам дитини присвячується”, інформаційні теки для батьків “Дітям цікаво і корисно знати”, в яких зібрано рекомендації щодо правового виховання дошкільників. Спільно з батьками створено правові ігротеки, розроблено сценарії свят і розваг, Днів гри та іграшки, Дня захисту дітей, організовані усні журнали, де розглядаються проблеми правової освіти дошкільників.

Зокрема, у дошкільних навчальних закладах Білоцерківського, Вишгородського районів розроблені технології залучення батьків групи ризику до корекційно-педагогічного процесу через створення груп і проведення з ними зустрічей, тренінгів, надання консультацій.

У Білоцерківському районі творча група вихователів розробила методичні рекомендації «Я і мої права», які затверджені на засіданні науково-методичної ради РМК.

Творча група педагогів ДНЗ «Дюймовочка» смт Миронівка розробила систему роботи з правового виховання з дітьми середнього та старшого дошкільного віку (перспективне планування, тематичні бесіди, схеми тематичної перевірки з правового виховання).

Правова освіта здобувається у всіх дошкільних навчальних закладах області, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку, діти знайомляться зі своїми правами та обов'язками.

Таким чином, педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів області систематично спрямовуються зусилля на пошук та впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації.
В умовах оновлення змісту дошкільної освіти важливим напрямом діяльності Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (далі – КОІПОПК) є створення мобільної, гнучкої системи післядипломної освіти, яка б максимально задовольняла потреби кожного педагога і сприяла б професійному зростанню педагогічних кадрів області.

У сучасних умовах система виховання і навчання дітей дошкільного віку дедалі більше орієнтується на гуманізацію, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей, які лежать в основі прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини.

Зважаючи на те, що реалізація мети, завдань, змісту та принципів правового виховання дітей дошкільного віку потребує удосконалення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, інститутом за останні три роки проведено відповідну роботу зі слухачами курсів підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період.

Створено творчу групу «Сучасні підходи до формування правової культури дітей, педагогів та батьків»; розроблено навчальні заняття з проблеми «Правова освіта дітей дошкільного віку як передумова формування життєвокомпетентної та самодостатньої особистості відповідно до Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (лекції, практичні та семінарські заняття, навчальні тренінги, моделювання тощо) для слухачів фахових, проблемно-тематичних та авторських курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Проведено такі науково-методичні заходи з методистами районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів з питань дошкільної освіти відділів освіти районних державних адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад:

обласні семінари-практикуми «Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо правового виховання дітей дошкільного віку» (на базі відділу освіти Васильківської міської ради), «Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо реалізації завдань громадянського виховання дітей дошкільного віку» (на базі відділу освіти Яготинської райдержадміністрації), «Особистісно орієнтована модель як умова модернізації системи дошкільної освіти» (на базі відділу освіти Фастівської міської ради), «Розвиток професійної компетентності педагогів дошкільних навчальних закладів як умова успішного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (на базі відділу освіти Миронівської райдержадміністрації), «Формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку за сферами «Природа», «Культура», «Люди», «Я сам»: інтегрований підхід» (на базі відділу освіти Сквирської райдержадміністрації);

навчальні тренінги: «Навчально-дисциплінарна та особистісно орієнтована моделі дошкільної освіти: за і проти», «Чим відрізняються права і обов’язки дорослих і дітей», «Покарання та заохочення дітей»;

психологічні практикуми: «Індивідуальний підхід до виховання дітей: його сутність та шляхи реалізації», «Чи бути XXI століттю століттям прав дитини?»;

круглі столи «Системний підхід до організації та здійснення правового виховання дітей дошкільного віку», «Оптимізація взаємодії педагогів з батьками щодо реалізації завдань правового виховання дітей», «Активні форми науково-методичної роботи з педагогами щодо правового виховання дітей дошкільного віку»;

організовано роботу постійно діючих консультпунктів з питань правового виховання дітей дошкільного віку;

продовжується розроблення варіативного змісту Базової програми «Я у Світі»: здійснено експертне оцінювання та схвалено науково-методичною радою КОІПОПК 3 парціальні, 1 комплексна програми та 16 матеріалів з досвіду роботи педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів щодо правового виховання дітей;

систематично оновлюється інформаційно-ресурсний банк даних з перспективного педагогічного досвіду щодо правового виховання дітей (9 матеріалів занесено до Анотованого каталогу обласної педагогічної виставки «Освіта Київщини»);

здійснюється інформування педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів про зміст, форми, методи правового виховання дітей дошкільного віку через засоби масової інформації, обласні фахові періодичні видання, освітній портал інституту; на Веб-сайті «Мій кращий урок» розміщуються кращі методичні розробки занять та інших видів діяльності з правового виховання дітей;

укомплектовано дошкільні навчальні заклади відповідною навчально-методичною літературою, фаховими періодичними виданнями та інформаційними куточками «Права дітей».

Одним із важливих завдань педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів є врахування у професійній діяльності всіх особливостей, що виникають внаслідок існування в суспільстві проблем, пов’язаних з поширенням ВІЛ-інфекції, стигматизації і дискримінаційних явищ стосовно дітей, які живуть з ВІЛ та їхніх сімей. Це стосується, зокрема, забезпечення таких умов роботи, які б враховували реалізацію прав ВІЛ-позитивних дітей та їхніх сімей. З 2006 року в області реалізується програма «Професійна діяльність педагога дошкільного навчального закладу в контексті проблеми ВІЛ/СНІД», яка впроваджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України спільно з Всеукраїнською благодійною організацією «Громадська Рада з соціальних проблем розвитку підростаючого покоління». Упродовж останніх двох років участь у тренінгових заняттях із зазначеної вище теми взяли понад 1050 педагогів.

Обласним інститутом приділяється увага залученню педагогів області до участі в міжнародних проектах. Наприклад, з 2008 року реалізувався міжнародний проект «Використання інноваційних технологій для підготовки педагогів дошкільників» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за участі Університету ФОНТІС (Нідерланди) та фінансової підтримки Програми МАТРА (Королівство Нідерланди), який завершився у 2010 році. Протягом двох останніх навчальних років проведено навчально-практичні семінари для педагогів області з тем: «Підготовка керівників дошкільних навчальних закладів», «Підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів», під час роботи яких розглядалися проблеми правового виховання дітей дошкільного віку та професійного вдосконалення педагогів.

Одним із шляхів розв’язання актуальних проблем правового виховання дітей дошкільного віку є цілеспрямована видавнича діяльність. Зростаюча потреба у забезпеченні дітей дошкільного віку початковими знаннями про права і свободи, правові норми, що регулюють відносини у багатьох сферах суспільного життя, зумовила створення та видання працівниками інституту в 2009 році навчально-методичний посібник «Дошкільнятам про права дитини» / Автори-упорядники: Н.І.Нечипорук, Т.М.Корж, О.П.Томей. Його мета – допомогти педагогам і батькам формувати гуманну та законослухняну особистість на основі знання свої прав і свобод, виховання поваги до прав і свобод інших дітей та дорослих. У посібнику вміщено конспекти занять, сценарії свят, розваг, твори художньої літератури, ігри, матеріали для роботи з батьками. До посібника ввійшли матеріали переможців обласного конкурсу на кращий конспект заняття з правового виховання дітей дошкільного віку.

Працівниками інституту розроблено методичні матеріали з громадянського виховання дітей дошкільного віку, які сприяють реалізації завдань та змісту правового виховання дітей.Пріоритетним завданням інституту визначено якісну підготовку педагогічних кадрів відповідно до сучасних потреб суспільства, вирішення проблеми правового виховання дітей дошкільного віку.
Враховуючи вищевикладене, Київська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення рекомендує:

 1. Головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації спільно з Головним управлінням юстиції у Київській області:

  1. Розповсюдити позитивний досвід роботи освітян Васильківщини серед дошкільних навчальних закладів області.

  2. Узагальнити та поширити кращий досвід правовиховної та правоосвітньої роботи в дошкільних навчальних закладах області та надіслати узагальнення відділам освіти і науки для розповсюдження в районах і містах області.

  3. Розробити та поширити методичні рекомендації та посібники з питань правоосвітньої та правовиховної роботи у дошкільних навчальних закладах області.

  4. Забезпечити проведення на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів навчально-методичних семінарів, лекцій, навчальних тренінгів для методистів районних (міських) методичних кабінетів, керівників методичних об’єднань працівників дошкільних навчальних закладів з підвищення рівня правової освіти, організації просвітницької, профілактичної, діагностичної та корекційної роботи з дітьми та батьками.

  5. Проводити семінари в дошкільних навчальних закладах області з питань правової освіти.

  6. Продовжувати проводити роз’яснювальну та просвітницьку роботу з батьками щодо важливості і норм морально-правового виховання дитини.

 2. Київському обласному інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів:

  1. Продовжити практику проведення:

   1. навчальних занять з проблеми «Правова освіта дітей дошкільного віку як передумова формування життєвокомпетентної та самодостатньої особистості відповідно до Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (лекції, практичні та семінарські заняття, навчальні тренінги, моделювання тощо) для слухачів фахових, проблемно-тематичних та авторських курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів;

   2. науково-методичних заходів з методистами районних, міських методичних кабінетів, центрів, науково-методичних центрів з питань дошкільної освіти та організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо правового виховання дітей дошкільного віку.

  2. Інформувати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів про зміст, форми, методи правового виховання дітей дошкільного віку через засоби масової інформації, обласні фахові періодичні видання, освітній портал інституту; на веб-сайті «Мій кращий урок» розміщувати кращі методичні розробки занять та інших видів діяльності з правового виховання дітей.

  3. Систематично оновлювати інформаційно-ресурсний банк даних про перспективний педагогічний досвід щодо правового виховання дітей.

 3. Головам районних, міських МКМР з правової освіти населення:

  1. Проводити правоосвітню та правороз’яснювальню роботу, спрямовану на запобігання негативним проявам у дитячому середовищі.

  2. З метою підвищення рівня інформування населення з питань чинного законодавства та практики його застосування започаткувати на обласному та місцевому радіо та телебаченні правові програми для дітей дошкільного віку.

  3. Продовжувати організовувати заходи з підвищення рівня правової освіти дітей, формування у них норм правової поведінки та звичок, виховання поваги до батьків, старших людей, до вимог законодавства і громадської моралі.

 4. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації висвітлити ці Рекомендації на сайті облдержадміністрації та у засобах масової інформації.

 5. Відповідальному секретарю Київської обласної МКМР з правової освіти населення довести до відома членів обласної МКМР з правової освіти населення, голів районних (міських) МКМР з правової освіти населення Рекомендації та інформувати голову обласної МКМР про стан виконання Рекомендацій.

 6. Керівникам відповідальних установ, членам обласної МКМР з правової освіти населення, головам районних (міських) МКМР з правової освіти населення інформувати про результати виконання цих Рекомендацій відповідального секретаря Київської обласної МКМР з правової освіти населення у термін до 25 листопада 2012 року.

 7. Контроль за виконанням цих Рекомендацій покласти на членів Київської обласної МКМР з правової освіти населення Красавіну Т.М., Лисенка І.Е., Чапаєву Т.В., голів районних, міських МКМР з правової освіти населення.

Голова ради –

перший заступник голови

Київської обласної

державної адміністрації Я.М. МоскаленкоБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка