1. Нелегальна деревинаСторінка50/114
Дата конвертації08.03.2016
Розмір8.43 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   114

4. 13. Заява Уряду України "Щодо виконання Україною зобов'язань відповідно до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та "Кіотського протоколу" +


22/12/2010 - 273 перегл.
Лесоводы остались на обочине киотского процесса, хотя полученный от японского правительства грант был израсходован по назначению. Проект Биокарбонового фонда, предусматривающий продажу углерода, связанного новыми лесными посадками, созданными на брошенных землях Полесья был подготовлен и одобрен. Более того, около 2 тыс.га культур было создано предприятиями за свой счет до окончания проекта и сейчас вошли в тот возраст, когда уже можно было бы выставлять счета на оплату(на фото - "киотские посадки" Тетеревского лесхоза). Однозначно, проектом были бы зачтены все посадки последних лет, массово произведенные на землях "Зоны добровольного отселения" предприятиями  Житомирского  и некоторых других ОУЛМГ.  Однако, все эти возможности упущены... Остается вспоминать Есенина, - "Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок..." и  ждать продолжателей. Чтайте заявление Правительства.  М.П.Як відповідальний член світового співтовариства, Україна завжди приділяла велику увагу участі у заходах, які спрямовані на усунення глобальних небезпек та викликів для усього людства.

Пріоритет при цьому надається заходам, які здійснюють такі авторитетні міжнародні організації як Організація Об’єднаних Націй, Європейський Союз, Організація Економічного Співробітництва і Розвитку.

Україна послідовно співпрацює з іншими державами і міжнародними організаціями у питаннях запобігання зміні клімату, що визнано Рамковою конвенцією ООН від 09.05.1992 р. «предметом спільного занепокоєння людства».

Наша держава цілком поділяє мету Конвенції: досягнення «стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему». Україна 4 лютого 2004 р. ратифікувала Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, який визначає конкретні механізми взаємодії держав стосовно запобігання небезпечному антропогенному впливу на навколишнє середовище.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, з моменту ратифікації Кіотський протокол став частиною національного законодавства, виконання якого є обов'язком усіх громадян України.

У 2009 році Україною було укладено декілька угод із державними органами та корпораціями Японії й Іспанії щодо продажу належних Україні квот на викиди парникових газів на загальну суму 319,9 млн. євро.

Зазначені кошти, згідно із п. 38 ст. 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», є джерелом формування Спеціального фонду Державного бюджету України та, у відповідності до положень статей 3, 17 Кіотського протоколу та п. 45 ст. 34 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», мали витрачатись на реалізацію проектів, спрямованих на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів.

Кошти в сумі 319,9 млн. євро були отримані Україною протягом квітня - грудня 2009 р. і зараховані на спеціальні рахунки Державного казначейства України, відкриті в публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України».

На жаль, попередній уряд використав ці кошти всупереч міжнародним зобов’язанням і положенням національного законодавства України.

Частина коштів була використана для розміщення на депозитних рахунках у публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України», а інша частина - обміняна на гривню, та переведена на Єдиний казначейський рахунок.

З Єдиного казначейського рахунку кошти використовувались для фінансування поточних потреб уряду, що абсолютно не відповідає цільовому призначенню, визначеному ст. 3, ст. 17 Кіотського протоколу та п. 45 ст. 34 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік». Зокрема, було профінансовано витрати низки державних органів щодо їх матеріально-технічного забезпечення.

Крім того, під час придбання гривні за рахунок коштів, отриманих в межах Кіотського протоколу, було сплачено майже 1 млн. грн. (близько 100 тис. євро) комісійних платежів, не передбачених ніякими нормативними актами, і це становить прямий збиток для держави. 

На момент передачі влади чинному сьогодні Уряду витрачені кошти повернуті не були.

Станом на 11 березня 2010 р. на Єдиному казначейському рахунку Державного казначейства України знаходились кошти в сумі 1,2 млрд. грн. Еквівалент ще 0,6 млрд. грн. знаходився в іноземній валюті на валютних рахунках Державного казначейства України.

Таким чином, загальна сума коштів, які були наявні, склала еквівалент лише 1,8 млрд. грн.

В той же час, тільки кошти, отримані від продажу квот відповідно до положень Кіотського протоколу, мали складати еквівалент не менше 3,2 млрд. грн.

Нецільове витрачання коштів, отриманих відповідно до положень Кіотського протоколу, поставило Україну під загрозу застосування до нашої держави фінансових санкцій та втрати репутації надійного партнера в очах світової спільноти.

В цих умовах чинний Кабінет Міністрів України зробив усе можливе для відновлення на рахунках Уряду коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів.

Завдяки вжитим заходам, станом на 20 травня 2010 року еквівалент коштів у Державному казначействі України склав 5,2 млрд. грн., що підтверджено висновком авторитетної аудиторської компанії BDО. 

Тобто, порушення, допущені Урядом під керівництвом Прем'єр-міністра України Ю.В.Тимошенко, були усунуті, кошти, отримані в межах Кіотського протоколу, відновлені.

Ці кошти зараз асигновані на виконання природоохоронних програм, що відповідають цілям, визначним Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотському протоколу.

Головним розпорядником цих коштів визначено Національне агентство екологічних інвестицій України, яке уповноважене реалізувати державну програму «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату».

"Сегодня": Кабмин вернул в госказну "киотские деньги"
Правительство заявило о восстановлении на счетах денег, которые были предоставлены Японией по Киотскому протоколу.

Кабинет министров устранил нарушения, допущенные в использовании средств, полученных по Киотскому протоколу

Кабинет министров устранил нарушения, допущенные в использовании средств, полученных по Киотскому протоколу, и восстановил их на счетах. Об этом говорится в заявлении украинского правительства, обнародованном на сайте ведомства.

"Наше государство полностью разделяет цели конвенции: достижение "стабилизации концентрации парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему", - говорится в сообщении.

Кабмин констатирует, что средства в сумме 319,9 млн евро были получены Украиной в течение апреля - декабря 2009 года и зачислены на специальные счета Государственного казначейства Украины, открытые в публичном акционерном обществе "Государственный экспортно-импортный банк Украины".

"К сожалению, предыдущее правительство использовало эти средства вопреки международным обязательствам и положениям национального законодательства Украины. Часть средств была использована для размещения на депозитных счетах в публичном акционерном обществе "Государственный экспортно-импортный банк Украины", а другая часть - обменена на гривну, и переведена на Единый казначейский счет", - отмечается в сообщении правительства.

С Единого казначейского счета средства использовались для финансирования текущих потребностей правительства, абсолютно не соответствует целевому назначению, определенному ст. 3, ст. 17 Киотского протокола и п. 45 ст. 34 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2009 г.". В частности, были профинансированы расходы ряда государственных органов по их материально-техническому обеспечению.

Кроме того, при приобретении гривны за счет средств, полученных в рамках Киотского протокола, было уплачено почти 1 млн грн (около 100 тыс. евро) комиссионных платежей, не предусмотренных никакими нормативными актами, и это составляет прямой ущерб для государства.

На момент передачи власти действующему сегодня правительству потраченные средства возвращены не были.

По состоянию на 11 марта 2010 года на Едином казначейском счету Государственного казначейства Украины находились средства в сумме 1,2 млрд грн. Эквивалент еще 0,6 млрд грн находился в иностранной валюте на валютных счетах Государственного казначейства Украины.

Таким образом, общая сумма средств, которые имелись, составила эквивалент лишь 1,8 млрд грн.

В то же время, только средства, полученные от продажи квот в соответствии с положениями Киотского протокола, должны составлять эквивалент не менее 3,2 млрд грн.

Нецелевое расходование средств, полученных в соответствии с положениями Киотского протокола, поставило Украину под угрозу применения к нашему государству финансовых санкций и потери репутации надежного партнера в глазах мирового сообщества.

Действующий Кабинет министров Украины "сделал все возможное для восстановления на счетах правительства средств, полученных от продажи квот на выбросы парниковых газов".

Благодаря принятым мерам, по состоянию на 20 мая эквивалент средств в Государственном казначействе Украины составил 5,2 млрд грн, что подтверждено заключением аудиторской компании BDО.

"Эти средства сейчас ассигнованы на выполнение природоохранных программ, соответствующих целям, определенным Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и Киотскому протоколу.

Главным распорядителем этих средств определено Национальное агентство экологических инвестиций Украины, уполномоченное реализовать государственную программу "Государственная поддержка мер, направленных на уменьшение объемов выбросов (увеличение абсорбции) парниковых газов, развитие международного сотрудничества по вопросам изменения климата", - говорится в сообщении правительства.

http://www.segodnya.ua/news/14206990.html

Автор: Департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ


Источник: КМУ, 21.12.2010
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   114


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка