1 варіант який принцип лежить в основі української графікиСкачати 464.59 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір464.59 Kb.
  1   2   3
1 ВАРІАНТ

1. Який принцип лежить в основі української графіки:

а) складовий принцип;

б) буквений принцип;

в) аналітико-синтетичний принцип.2. Які виділяють типи уроків навчання грамоти за наявністю чи відсутністю нової теми на уроці?

а) уроки вивчення нового звука і букви; уроки закріплення звукового значення букви;

б) уроки навчання грамоти і письма;

в) уроки роботи з дитячою книжкою, уроки розвитку зв’язного мовлення.

3. Скільки часу повинна займати робота над формуванням умінь і навичок з читання і письма на уроках навчання грамоти і письма ?

а) 1/3 уроку;

б) весь урок;

в) 2/3 уроку.4. У яких формах наукових досліджень можуть брати участь учителі ?

а) спостереження за процесом засвоєння учнями навчального матеріалу;

б) вивчення позитивного досвіду колег; участь у експерименті;

в) спостереження за процесом засвоєння учнями навчального матеріалу; вивчення позитивного досвіду колег; участь у експерименті;5. З якими із перерахованих наукових понять учні знайомляться у 1 класі ?

а) звук, буква, іменник, речення, склад;

б) звук, буква, склад, речення, підмет;

в) голосні і приголосні звуки, наголошені і ненаголошені склади, речення, тверді і м’які звуки.6. Що передує ознайомленню учнів 1 класу із буквами ?

а) практичне засвоєння звукової системи української мови;

б) засвоєння понять про частини мови;

в) засвоєння понять про лексичне багатство української мови.7. Який принцип звукового аналітико-синтетичного методу є провідним у навчанні грамоти?

а) в опануванні початковими вміннями читати і писати учні мають іти від звука до букви;

б) у навчанні паралельно застосовуються прийоми аналізу і синтезу;

в) одночасне вивчення на уроці твердого і м’якого звука.8.Який із перерахованих мовних розборів використовується у добукварний період ?

а) звуко-буквений;б) звуковий;

в) орфографічний.9.Який із мовних розборів передує звуко-буквеному ?

а) орфографічний;

б) морфологічний;

в) звуковий.

10. До якого виду мовленнєвих умінь належить робота над збагаченням словниковго запасу учнів ?

а) слухання;

б) говоріння;

в) читання.11. Метод навчання грамоти за К.Д.Ушинським має таку послідовність:

а) вивчення рукописної букви, письмо цієї букви, читання слів з виучуваною буквою, показ друкованої виучуваної літери;

б) засвоєння друкованої літери, читання з нею слів, знайомство з її рукописним відповідником, письмо букви;

в) виділення звуків із слів, складів, запис їх у спеціальний зошит, створення власного букваря.

12. Система навчання грамоти за Д.І.Тихомировим та В.П.Вахтеровим має наступний вигляд:

а) засвоєння друкованої літери, читання з нею слів, знайомство з її рукописним відповідником, письмо букви;

б) виділення звуків із слів, складів, запис їх у спеціальний зошит, створення власного букваря;

в) вивчення рукописної букви, письмо цієї букви, читання слів з виучуваною буквою, показ друкованої виучуваної літери.

13. Робота над удосконаленням звуковимови має на меті наступне:

а) засвоєння природи вимови голосних, артикуляція приголосних з опорою на буквене позначення, звукобуквене зіставлення пар дзвінких і глухих, заучування скоромовок і лічилок, звуковий і звукобуквений аналізи, коментоване письмо складів і слів;

б) артикуляція приголосних з опорою на буквене позначення, звуковий і звукобуквений аналізи, словниково-логічні вправи;

в) засвоєння природи вимови голосних, звукобуквене зіставлення пар дзвінких і глухих, звуковий і звукобуквений аналізи, коментоване письмо складів і слів.

14. Існують такі прийоми уточнення значень відомих слів:

а) показ натуральних предметів або предметних малюнків, елементарне логічне визначення, добір синонімів, добір антонімів, добір видової або родової назви, введення слова в речення, переклад російською мовою, вказівка на етимологію;

б) показ натуральних предметів або предметних малюнків, елементарне логічне визначення, аналітико-синтетичні вправи;

в) елементарне логічне визначення, вказівка на етимологію, звуко-буквений аналіз.

15.Робота над реченням та зв’язним висловлюванням в період навчання грамоти передбачає наступне:

а) граматично правильне поєднання слів у реченні, вимога повних відповідей на запитання вчителя, уміння поставити запитання за текстом, побудова різних речень за метою висловлювання, створення текстів (різних типів і стилів) за картиною або серією малюнків, робота з деформованим текстом, робота над прислів’ями, робота над інсценізацією відомих казок;

б) вимога повних відповідей на запитання вчителя, створення текстів (різних типів і стилів) за картиною або серією малюнків, читання цілими словами;

в) складання речень різних структур, створення текстів (різних типів і стилів), збагачення словникового запасу дітей.

16. На якому етапі формування граматичного поняття узагальнюються істотні ознаки, встановлюються зв’язки між ними, вводиться термін?

а) на 3-му;б) на 2-му;

в) на 1-му.17. Поштовхом до пошуків шляхів виходу з проблемної ситуації є наступне:

а) активізація пізнавальної діяльності;

б) суперечливість між відомим і невідомим;

в) організація пошукової діяльності.

18. Такі прийоми, як евристична бесіда, робота з підручником, граматичний розбір лежать в основі якого методу?

а) проблемного;б) частково-проблемного;

в) пояснювально-ілюстративного.19. Формування умінь і навичок вимагає застосування якого методу?

а) проблемного;б) репродуктивного;

в) евристичного.20. Головними прийомами, що лежать в основі проблемного методу, є:

а) спостереження за мовним матеріалом, яке викликає проблемну ситуацію, та евристична бесіда, яка допомагає вийти із ситуації;

б) проблемна ситуація, робота з підручником;

в) проблемне завдання, граматичний розбір.

21. Хто із названих методистів відіграв провідну роль у розробці методики пояснювального читання ?

а) К.Д. Ушинський;

б) М.О Корф;

в) Ц.П.Балталон.

22. Що є основним методом читання ?

а) цілісне читання;

б) читання і бесіда за прочитаним;

в) читання, перечитування і робота над змістом для усвідомлення розуміння прочитаного.

23.Види читання – це...

а) вголос або мовчки, напівголосне;

б) швидке, виразне, правильне, свідоме;

в) індивідуальне, хорове, вибіркове, в особах.

24. Які із форм читання сприяють розвитку швидкості читання ?

а) читання в особах, читання «Ехо»,«ланцюжкове читання»;б) читання мовчки з дозуванням часу, гра «Вовк і заєць», читання «буксиром», «Дощ – дощик – злива»;

в) вибіркове читання, читання за партитурою.25. Правильність читання передбачає:

а) безпомилковість відтворення звукового наповнення прочитаного, ритмічність, дотримання орфоепічних норм;

б) чітке розуміння змісту описаних подій, встановлення зв’язку між ними й уміння оцінити вчинки дійових осіб;

в) вміння вибрати темп читання, ритм, тембр, силу голосу.

26. Виробленню яких якостей читання сприяє робота над скоромовкою?

а) свідомості і виразності читання;

б) швидкості і виразності читання;

в) швидкості та правильності читання.

27. Який вид читання повинен переважити в 4 класі ?

а) мовчки ; б) вголос; в) в однаковій мірі слід застосовувати і читання вголос, і мовчки.

28. Правильність читання виробляється через такі прийоми:

а) читання в особах, читання за партитурою;

б) відтворення змісту тексту, вибір потрібного темпу читання;

в) робота з прислів’ями та приказками, артикуляційні вправи, попереднє відпрацювання важких для читання слів.

29. Яка якість читання охарактеризована: «Учень розуміє і може пояснити значення слів, вжитих у тексті у прямому та переносному значенні; усвідомлює смислові зв’язки між реченнями і частинами тексту; прогнозує орієнтовний зміст тексту, окремих частин за заголовком, ілюстрацією, виявляє розуміння цілісного змісту твору; пояснює зв’язки між фактами, подіями»

а) правильність;

б) швидкість;

в) свідомість;

30. Які з перерахованих видів роботи перевіряють рівень усвідомлення прочитаного тексту ?

а) вступна бесіда, словникова робота, узагальнююча бесіда;

б) виразне читання в особах, читання мовчазне;

в) бесіда за прочитаним, вміння визначати головну думку, складання плану, переказ, тестування.

31. Яка із перерахованих змістових ліній Державного стандарту початкової загальної освіти є основою у навчанні учнів української мови?

а) мовленнєва;

б) мовна;

в) соціокультурна;

г) літературна.

32. Які із запропонованих вправ є словниково-логічними?

а) визначити кількість звуків і букв у слові радість;

б) дібрати 10 слів, які відповідають на питання хто?

в) продовж речення: „ Перець гіркий, а лимон..”;

г) поділити слово на склади.

33. Текст – це...

а) процес, діяльність мовця, послідовний усний чи письмовий виклад думок, знань;б) сукупність взаємопов’язаних самостійних речень, об’єднаних спільним предметом і головною думкою висловлювання за допомогою мовних засобів;

в) розділ методичної науки, що ставить своїм завданням навчити дітей розуміти і будувати висловлювання з огляду на мету, умови спілкування, дотримуючись норм літературної мови;

г) речення, об’єднані однією темою.

34.З якими поняттями знайомляться учні у розділі „Мова і мовлення”?

а) сила голосу, темп мовлення, нормативні форми звертання, правила мовного етикету;

б) звук, буква, підмет, присудок, речення розповідні, спонукальні та питальні;

в) текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування;

г) слово, речення, текст.35.У якому класі учні починають практично засвоювати вміння запитати, відповісти, попросити, подякувати, попросити вибачення ?

а) 1 кл.;

б) 2 кл.;

в) 3 кл;

г) 4 кл.

36.Вимоги до якого виду мовлення перераховані: висловлення має бути правильним, точним, виразним, слова потрібно правильно наголошувати, не можна замінювати слова жестами, мімікою, вигуками, необхідно уміло користуватися інтонацією:

а) до писемного мовлення;б) до усного мовлення;

в) до усного і писемного мовлення;

г) до літературного.

37.Під час вивчення якої теми із розділу „Мова і мовлення” слід знайомити учнів із різними типами словників ?

а) «Усне мовлення»;

б) «Сила голосу, темп мовлення»;

в) «Українська мова – національна мова українського народу»;

г) «Слова ввічливості»38.Що становить найвищий рівень мовленнєвої системи?

а) текст;

б) речення;

в) словосполучення;

г) слово.39.Що є предметом спостереження і лінгвістичного аналізу у початкових класах?

а) речення;

б) абзац;

в) зв’язні тексти або частини тексту, що становлять закінчене висловлювання;

г) словосполучення.40. Доберіть основну частину до зачину: „ У мене живе песик. Він дуже гарний”.

а) «У нього сірі лапки, хвостик – наче бублик, а на лівому вушку – біла плямка»;

б) «Він любить спати, згорнувшись у клубочок, ловити метеликів і гратись з котиком Пушком»;

в) «Це тому, що у нього гладенька шкіра, кумедний хвостик, і він любить гратись»;

г) «Барбос – мій справжній друг»

41.До якого виду тексту (опису, розповіді, міркування) слід віднести основну частину: «Акули називаються морськими розбійниками, тому що вони розполохують і знищують риб, рвуть сіті, інколи нападають на людей. Не випадково акул вважають небезпечними рибами»?

а) опис;

б) розповідь;

в) монолог;г) міркування.

42. Який вид тексту учні писатимуть на тему: «Осінній день», «Золота голова соняшника»?

а) опис;

б) розповідь;

в) міркування;

г) діалог.

43.Якому видові тексту відповідає така структура: Твердження – Докази - Висновки ?

а) опис;

б) розповідь;

в) міркування;

г) пейзаж.

44.Яке визначення відповідає поняттю «опис»?

а) це декілька речень, пов’язаних темою та метою висловлювання;

б) текст, у якому перераховуються істотні ознаки предмета;

в) текст, у якому в основній частині подані докази на підтвердження або спростування тези, що подана у зачині;

г) розповідь про предмет.

45.Які із перерахованих видів тексту пишуть у діловому стилі учні початкових класів?

а) лист, допис до газети, інструкція;

б) інструкції, запрошення, оголошення;

в) лист, запрошення, інструкції;

г) оголошення, заява.

46.Термін «мовлення» означає:

а) процес спілкування за допомогою мови, здійснюваний мовцем;

б) висловлення думок на задану тему;

в) декілька речень, що зв’язані між собою темою та метою висловлювання;

г) розмова двох і більше осіб.

47.До побудови якого виду тексту спонукає початок: «У селі Веселому стало особливо весело навесні. А чому? Бо...»?

а) розповіді;

б) опису;

в) міркування;

г) діалогу.48.До побудови якого виду тексту спонукає початок: «Вранці Петрик із Піратом вирушив до річки»?

а) розповіді;

б) опису;

в) міркування;

г) роздуму.

49.На які види поділяються тексти в залежності від мети спілкування?

а) розповіді,описи, міркування;

б) художні, наукові, публіцистичні;

в) усні і письмові;

г) діалоги, монологи.

50.Що включає зміст роботи з уточнення словникового запасу учнів?

а) виявлення значеннєвих відмінностей між синонімами, робота з антонімами, аналіз багатозначності, переносності значень слів тощо;

б) використання засвоєних слів у мовленнєвій діяльності учнів;

в) вилучення з дитячого мовлення нелітературних слів: діалектних, просторічних, русизмів тощо;

г) збагачення словами-термінами.52. Теоретичні положення, які визначають відбір методів, прийомів навчання, визначають головні напрями взаємодії учителя і учнів, називаються…

53. Метод навчання грамоти за К.Д.Ушинським називається…

54. Залежно від мети спілкування, тексти бувають…

55. Пропедевтикою вивчення іменника в першому класі є засвоєння поняття…

56. З терміном «сполучник» учні знайомляться у 4 класі під час вивчення теми…

57. Істотними ознаками у слові-терміні вважаються такі, що…

58. Є два види читання:…

59. Є такі типи уроків класного читання:…

60. Продуктом зв’язного мовлення є…

2 ВАРІАНТ

1. З якими із перерахованих наукових понять учні знайомляться у добукварний період ?

а) склад;

б) закритий і відкритий склад;

в) речення розповідні, питальні і спонукальні.

2. Побудова звукових моделей у добукварний період навчання грамоти спрямована на:

а) формування фонематичного слуху;

б)збагачення словникового запасу;

в) усвідомлення співвідношення між звуками і буквами.

3. Яке із запропонованих завдань спрямоване на розвиток аудіативних умінь ?

а) Скільки речень ти почув ? Був морозний ранок. На вікні хтось намалював дивні візерунки.

б) Скільки звуків позначає буква я у слові яблуня ?

в) Продовж ряд назв у реченні: «Птахи – це орел, ластівка, лебідь...»

4. Які із перерахованих прийомів є синтетичними?

а) утворення складів і слів із звуків та букв;

б) виділення звука із потоку мовлення;

в) гра «Спіймай звук».5. Що є лінгвістичною основою навчання грамоти?

а) вчення про пізнаваність світу;

б) вчення про співвідношення звуків і букв;

в) розуміння суб’єктно-об’єктних відношень.6. Яким вимогам повинні відповідати тексти для читання у „Букварі” ?

а) невеликі за розміром; написані українськими письменниками;б) доступні для розуміння, художні, відповідність віковим особливостям;

в) різноманітні за жанром та темою.7. До якого виду вправ належить завдання: «Визначте місце знаходження звука в у словах ходив, вовк»?

а) аналітичних;

б) синтетичних;

в) аналітико-синтетичних.8. До якого виду вправ слід віднести завдання: Утворіть слово із звуків [л, с, і] ?

а) аналітичних;

б) синтетичних;

в) аналітико-синтетичних.9. Які із запропонованих вправ є словниково-логічними ?

а) визначити кількість звуків і букв у слові радість;

б) дібрати 10 слів, які відповідають на питання хто?

в) продовж речення: „ Перець гіркий, а лимон..”.10. Яке основне дидактичне призначення колонок слів у букварі ?

а) спонукати учнів до кількаразового прочитування слів із буквою у різних позиціях;

б) здійснювати пропедевтичну фонетичну, словотворчу, граматичну, орфографічну роботу;

в) збагачувати словниковий запас учнів новими лексемами.11. Є дві форми мовлення:

а) читання і письмо;б) усне і писемне мовлення;

в) діалог і монолог.12. Головні методи роботи на уроці мови під час вивчення даних розділів «Мова і мовлення», «Текст» такі:

а )аналіз, синтез;

б) словникова робота;

в) спостереження мовних явищ, бесіда.

13.Напрями роботи із удосконалення звуковимови:

а) розвиток фонематичного слуху, засвоєння фонетичної системи, артикуляційні вправи, звуковий аналіз;

б) дотримання пауз інтонації;

в) робота над лексичним значення слів, звуко-буквений аналіз.

14.Поняття, що вивчаються в розділі «Мова і мовлення» протягом другого класу:

а) слово, речення, діалог. монолог;б) мовні знаки, усне і писемне мовлення, слова-звертання, слова ввічливості;

в) тема і мета тексту, заголовок, структура.15.Є такі засоби між фразового зв’язку у тексті:

а) зачин, основна частина, кінцівка;

б) діалог, удосконалення граматичного ладу мовлення;

в) слова-синоніми, займенники 3-ї особи, вказівні займенники.

16. На які групи поділяються вправи з лексики за дидактичною метою?

а) аналітичні, синтетичні, вправи на порівняння;

б) розраховані на спостереження за вживанням і значенням окремих слів у реченнях чи текстах; конструктивні, творчі;

в) розраховані на пояснення значення слова, на формування навичок.

17. Вправи на «розгортання речень», «об’єднання речень», «складання речень за завданнями», «складання речень за схемами», «робота з деформованими реченнями» належать до…

а) конструктивних;

б) творчих;

в) за зразком.18. Яка структура відповідає комбінованому урокові граматики?

а) організація учнів до уроку; мотивація навчальної діяльності; оголошення теми і завдань уроку; вправи на застосування знань про істотні ознаки граматичного поняття; узагальнення і перевірка знань; самостійна робота творчого характеру;

б) перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і завдань уроку, вироблення умінь і навичок, домашнє завдання, підсумок уроку;

в) перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку, сприймання і первісне усвідомлення матеріалу, осмислення нових знань, узагальнення і систематизація знань, підсумок уроку, домашнє завдання.

19.У якому класі проводиться контрольне списування з дошки ?

а) 1 кл.;

б) 2 кл.;

в) у всіх класах.

20. На які групи поділяються диктанти за участю аналізаторів ?

а) навчальні і контрольні ;б) слухові, зорові, зорово-слухові;

в) усні і письмові21. Що є основою виразного читання?

а) правильне читання;

б) свідоме сприйняття тексту;

в) швидке читання вголос.

22. На якому етапі уроку читання можна застосувати такі види роботи: бесіда, вільне висловлювання, спогади, словникова робота, лінгвістичні ігри?

а) перевірка сприйняття прочитаного;

б) бесіда на основі прочитаного тексту;

в) підготовка до сприймання твору.

23. В основі цілісної концепції ілюстративного оформлення читанок є наступні ідеї:

а) образотворча різноманітність ілюстративного матеріалу, доступність, наближеність до життя сучасних дітей, емоційність, можливість багатофункціонального використання;

б) науковість, яскравість малюнків;

в) наближеність до життя сучасних дітей, емоційність, використання репродукцій картин відомих художників

24. Умови ефективного використання звукозапису на уроках читання:

а) чітке визначення мети слухання, створення в учнів мотивації до активного сприймання, відповідна змістова і словникова підготовка, виділення учнями певної інформації та її відтворення, аналіз і обмін враженнями від прослуханого;

б) відповідність звукозапису програмі з читання;

в) тип, структура уроку.

25. У початкових класах робота над дикцією має на меті наступне:

а) формування чистоти і якості вимовляння окремих звуків, складів, слів, оволодіння артикуляційною вимовою – з метою позитивного впливу на грамотність учня;

б) формувати швидке та виразне читання, говоріння;

в) формувати якості читання.

26. Такі ігрові завдання, як словесні гірки, читання «перерізаних» пунктиром слів, складання слів із «перемішаних» літер, читання «перевернутих» слів та «злитих» речень вводяться на уроці читання з метою:

а) удосконалення техніки читання, розширення поля читання;

б) розвитку логічного мислення;

в) розвитку творчих здібностей на основі прочитаного.

27. Рівень сформованості в учнів читання мовчки визначається такими показниками:

а) темпом, способом читання, розумінням прочитаного;

б) швидкістю, виразністю, виразністю;

в) вмінням переказати прочитане, визначити ідею тексту.


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка