1 варіант який принцип лежить в основі української графікиСкачати 464.59 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір464.59 Kb.
1   2   3

48.До побудови якого виду тексту спонукає початок: „Вранці Петрик із Піратом вирушив до річки”?

а) розповіді;

б) опису;

в) міркування;

г) діалогу.

49.На які види поділяються тексти в залежності від мети спілкування ?

а) розповіді; описи; міркування;

б) художні, наукові, публіцистичні;

в) усні і письмові;

г) діалоги, монологи.

50.Що включається у зміст роботи з уточнення словникового запасу учнів початкових класів?

а) виявлення значеннєвих відмінностей між синонімами, робота з антонімами, аналіз багатозначності, переносності значень слів тощо;

б) використання засвоєних слів у мовленнєвій діяльності учнів;

в) вилучення з дитячого мовлення нелітературних слів: діалектних, просторічних, русизмів;

г) формування літературної вимови.51.Конкретні шляхи застосування методу, якими оперує вчитель з метою реалізації навчальних цілей, називаються…

52.В процесі оволодіння початковою навичкою читання та письма основною одиницею діяльності має стати…

53.Вказати три періоди навчання грамоти.

54. Який розряд займенників вивчається у початкових класах?

55. Пропедевтикою вивчення дієслова в першому класі є засвоєння поняття…

56. Є два види словникової роботи на уроці читання:…

57. Одним із завдань словникової роботи вчителя є усунення нелітературних слів із лексики дітей, такими вважаються наступні групи слів:…

58. Який із мовних розборів передує звуко-буквеному?

59. Назвати види мовленнєвої діяльності, якими оволодіває учень початкових класів.

60. Назвати методи навчання граматики.
4 ВАРІАНТ

1. Написання яких букв відбувається у після букварний період?

а) Ф, Ю, Щ; б) Б, Д, І; в) С, З, Ж.2. Яка система розміщення літер на сторінці «Букваря»?

а) вони подані в алфавітному порядку;

б) вони розміщені в залежності від складності графічного зображення;

в) вони подані в залежності від частоти їх вживання у текстах.3. У який період навчання грамоти учні засвоюють написання основних елементів літер?

а) добукварний;

б) букварний;

в) після букварний.4. У який період навчання грамоти слід проводити такі види вправ: графічні вправи;штрихування; обведення трафаретів; проведення прямих, ламаних і кривих ліній за зразком ?

а) добукварний;

б) букварний;

в) після букварний.5. Які із перерахованих вправ із письма проводяться у букварний період навчання грамоти?

а) написання поєднань букв у склади і слова; письмо складів та окремих буквосполучень, слів;

б) написання основних елементів літер;

в)штрихування, розмальовування, обведення трафаретів.6. Які види роботи з письма застосовуються у букварний період ?

а) списування, письмо під диктовку;

б) перекази;

в)списування з орфографічним завданням.7. Який вид списування відображають такі завдання: виписати слова із буквою ч; виписати слова із буквами, які позначають два звуки; виписати слова, які відповідають на питання який? Яка? Яке? Які?

а) списування із вставленням букв;б) списування вибіркове;

в) списування із підкресленням.8. Який характер мають диктанти, які проводять у період навчання грамоти ?

а) навчальні; б) ознайомлювальні; в) контрольні.9. Які види вправ слід обов’язково проводити на уроці письма перед виробленням графічних навичок ?

а) звукові аналітико-синтетичні вправи;

б) штрихування ;

в) письмо елементів букв.

10. Який варіант відображає правильну послідовність структурних елементів уроку письма?

а) аналіз зразка букви у навчальному зошиті з друкованою основою; аналіз графічної будови букви з переліком її елементів; показ написання літери на дошці; „писання” в повітрі; показ зразка букви у сітці зошита;

б) показ зразка рукописної літери у сітці зошита; аналіз графічної будови літери з переліком її елементів; показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення елементів; „писання” в повітрі; аналіз зразка букви у навчальному зошиті з друкованою основою;

в) показ зразка рукописної літери у сітці зошита; аналіз графічної будови з переліком її елементів; „письмо” літери в повітрі, показ написання літери на дошці з поясненням послідовності зображення елементів, аналіз зразка букви у навчальному посібнику.11. Є такі чотири етапи формування граматичного поняття:

а) виділення істотних ознак поняття, постановка проблемного запитання, граматичний розбір, виведення привила;

б) спостереження за мовним матеріалом, аналітико-синтетичні вправи, введення терміна, узагальнення істотних ознак поняття;

в) виділення істотних ознак поняття, узагальнення істотних ознак і введення терміна, уточнення суті ознак і зв’язку між ними, конкретизація вивченого поняття.

12. Суть евристичного методу навчання граматики полягає в наступному:

а) організація пошукової діяльності з опорою на набуті знання;

б) організація пошукової діяльності через проблемну ситуацію;

в) організація пошукової діяльності з опорою на таблиці та наочність.

13.Яка структура уроку мови відповідає урокові вивчення нового матеріалу?

а) організація учнів до уроку; мотивація навчальної діяльності; оголошення теми і завдань уроку; вправи на застосування знань про істотні ознаки граматичного поняття; узагальнення і перевірка знань; самостійна робота творчого характеру;

б) перевірка домашнього завдання, мотивація навчальної діяльності, оголошення теми і завдань уроку, вироблення умінь і навичок, домашнє завдання, підсумок уроку;

в) актуалізація опорних знань, мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми і завдань уроку, сприймання і первісне усвідомлення матеріалу, осмислення нових знань, узагальнення і систематизація знань, підсумок уроку, домашнє завдання.

14. На якому етапі формування граматичного поняття здійснюється конкретизація вивченого завдяки виконанню практичних вправ?

а) на 4-му;

б) на 3-му;

в) на 2-му.

15. В якому рядку є поняття, що не вивчається в початкових класах?

а) основа речення, складне речення, односкладне речення;

б) головні члени речення, звертання, спонукальне речення;

в) підмет і присудок, однорідні члени речення, окличне речення.16. Послідовність роботи з каліграфічною хвилинкою:

а) бесіда про каліграфічні правила, робота над змістом речення, робота з орфограмами і пунктограмами, письмо;б) робота над змістом речення, робота з орфограмами і пунктограмами, бесіда про каліграфічні правила, письмо;

в) письмо, робота над змістом речення, робота з орфограмами і пунктограмами, бесіда про каліграфічні правила;17. Такі завдання, як складання речень на задану тему, за сюжетним малюнком, за опорними словами, на основі власних спостережень, складання речень-запитань і речень-відповідей відносяться до такого виду вправ, як:

а) конструктивні;

б) творчі;

в) за зразком.18. Назвіть рядок, в якому вказано орфограму, що не вивчається у початкових класах:

а) написання прислівників через дефіс; написання префіксів з-, с-; вживання апострофа.

б) написання префіксів роз-, без-; позначення м’якості приголосних на письмі; велика буква у кличках тварин.

в) ненаголошені голосні в коренях слів; подвоєння букв внаслідок подовження звуків; правопис відмінкових закінчень іменників.

19.При вивченні фонетичних написань уся робота спрямовується на:

а) аналіз і синтез морфологічної будови слова; формування розумових дій за правилом(на основі схеми, алгоритму).б) засвоєння співвідношень між звуком і буквою; вивчення літературної вимови; активізація артикуляційних умінь та розвиток фонематичного слуху через звуко-буквений і звуковий аналізи.

в) слухо-артикуляційне сприйняття – зорове уявлення – буквене позначення.20.До словникових слів у початкових класах належать:

а) історичні написання; орфограми, що не вивчаються в початкових класах, а у середніх-старших.

б) історичні написання; семантичні написання.

в) орфограми, що вивчаються у старших класах.

21. Існують такі види словникової роботи на уроках читання:

а) лексична, орфоепічна;

б) уточнення, активізація, збагачення;

в) лексична, орфографічна граматична.22. Яка мета узагальнювальної бесіди в структурі уроку читання?

а) визначити тему та ідею тексту;

б) визначити ідейний зміст;

в) зробити висновки за змістом тексту.23. Які із перерахованих жанрів не вивчаються у початковій школі ?

а) п’єси-казки;

б) науково-пізнавальні твори;

в) новели.

24.У якому класі учні знайомляться із казками про тварин?

а) 2 кл.; б) 3 кл.; в) 4 кл.

25.Яка мета уроків позакласного читання ?

а) сформувати в учнів стійку потребу самостійно й осмислено вибирати і систематично читати книги, опираючись на знання й навички, здобуті на уроках читання ;

б) виховати любов до книги;

в) навчити проводити вільний час з книгою.

26.Формування якої якості читання передбачає вміння визначати логічний наголос, правильно інтонувати речення, користуватися різними видами пауз ?

а) виразності читання;

б) правильності читання;

в) швидкості читання

27.На якому етапі уроку учні працюють над мораллю байки ?

а) у вступній бесіді;б) в узагальнювальній бесіді;

в) у підсумковій бесіді.28.При вивченні творів якого жанру слід проводити емоційно-образну підготовку учнів до його сприймання ?

а) науково-пізнавальні оповідання, художньо-пізнавальні оповідання;

б) п’єси-казки;

в) ліричні вірші.

29.Яка із перерахованих казок, що вивчаються у початкових класах, є соціально-побутовою ?

а) «Рукавичка»;

б) «Кирило Кожум’яка»;

в) «Мудра дівчина».

30.З якою метою поміщені приказки і прислів’я після окремих текстів?

а) виробити вміння зіставляти зміст прислів’я з конкретним змістом прочитаного;

б) виховувати бажання і вміння застосовувати прислів’я у своєму мовленні;

в) вчити учнів розуміти пряме і переносне значення змісту прислів’їв.

31.На якому етапі вивчення орфографічного матеріалу слід застосовувати пояснювальний диктант ?

а) на етапі вивчення орфографічного матеріалу;б) на стані закріплення орфографічних вмінь;

в) на етапі самостійного застосування знань і вмінь;

г) на етапі введення поняття.

32.Методика проведення якого диктанту описана: «Учитель читає дібраний текст спочатку весь, а потім за логічно завершеними частинами (абзацами), кожну 2 рази. Учні записують не дослівно, а так, як запам’ятали, або лише головну думку кожної частини»?

а) вільний;

б) творчий;

в) слуховий попереджувальний;

г) пояснювальний.33.Методика проведення якого диктанту описана: «Диктант записуються на дошці або демонструється на моніторі комп’ютера, його читають учні і учитель, при потребі пояснюються значення слів, аналізуються орфограми, звертається увага на написання слів та правила, які ще не опрацьовані, або на словникові слова. Після цього текст закривається, учні записують його під диктовку учителя. З метою перевірки записаного текст відкривається, учні звіряють правильність свого запису»?

а) попереджувальний зоровий;

б) попереджувальний зорово-слуховий;

в) пояснювальний зорово-слуховий;

г) творчий.

34. Як перевіряється розуміння прочитаного мовчки у 3-4 класах?

а) вербально;

б) кількістю усних відповідей на поставлені учителем питання ;

в) за допомогою завдань тестового характеру;

г) усним малюванням.

35. Як називається урок позакласного читання у 1 класі?

а) урок навчання грамоти;

б) позакласне заняття;

в) позакласне читання;г) робота з дитячою книгою.

36. На якому етапі позакласного читання варто знайомити учнів із книжками-розкладками, книжками-планшетками, книжками-картинками, книжками-іграшками?

а) підготовчому;

б) початковому;

в) основному і завершальному;

г) підсумковому.37. Ідеї розвиваючого навчання знайшли своє відображення у використанні таких методів, що дають змогу проникнути в суть пізнавального процесу. Це такі методи:

а)евристичний, частково-проблемний, проблемний;

б) частково-проблемний, проблемний, репродуктивний;

в) евристичний, проблемний, пояснювально-ілюстративний;

г) проблемний, пояснювально-ілюстративний.38. Найпоширеніші прийоми на уроках граматики:

а) робота з підручником, евристична бесіда, вправи;

б) бесіда, спостереження за мовним матеріалом, бесіда;

в) повідомлення вчителя, бесіда, спостереження за мовним матеріалом, робота з підручником, граматичний розбір;

г) аналіз, синтез.39. Евристична бесіда – це бесіда, яка спрямована на вивчення нового з опорою на:

    1. наочність;

б) систему вправ;

в) набуті знання;

г) схеми, таблиці.40. Головними прийомами, що лежать в основі проблемного методу, є:

а) спостереження за мовним матеріалом, яке викликає проблемну ситуацію, та евристична бесіда, яка допомагає вийти із ситуації;

б) проблемна ситуація, робота з підручником.;

в) проблемне завдання, граматичний розбір;

г) розповідь-пояснення вчителя, робота з підручником.41. Актуалізація опорних знань – це:

    1. активізація пізнавальної діяльності;

б) повторення вивченого;

в) розвиток мовлення і мислення;

г) мотивація навчальної діяльності.

42. Мовним матеріалом на уроках граматики вважається наступне:


    1. чотири види граматичного розбору;

б) слова, словосполучення, речення, текст;

в) вправи із синтаксису і пунктуації;

г) тексти для аудіювання.

43. Коли вводиться поняття «речення»?

а) в 1-му класі;

б) в 2-му класі;

в) в 3-му класі;

г) в 4-му класі.44. В якому рядку є поняття, що не вивчається в початкових класах?

а) основа речення, складне речення, односкладне речення;

б) головні члени речення, звертання, спонукальне речення;

в) підмет і присудок, однорідні члени речення, окличне речення;

г) звуки і букви, будова слова, суфікс.45. Що означає в початкових класах «встановити зв’язок слів у реченні»?

а) постановка питань в реченні від слова до слова;

б) встановити головні і другорядні члени речення;

в) встановити зв’язок між підметом та присудком;

г) визначити тип речення за метою висловлювання.46. В якому рядку є назва розділу, що не вивчається як самостійний розділ науки про мову в початкових класах?

а) лексика, речення, текст;

б) числівник, прислівник, слово;

в) звуки і букви, дієслово, мова і мовлення;

г) будова слова, іменник, займенник.47. Що значить «формувати пунктуаційні навички»?

а) знайомити з розділовими знаками;б) працювати над вимовою речень, різних за метою висловлювання та емоційним забарвленням; вчити пояснювати розділові знаки відповідним правилом;

в) формувати навички правильного письма;

г) вчити правила пунктуації.

48. Як відбувається знайомство із складним реченням?

а) за чотирма етапами формування граматичного поняття;б) практичне ознайомлення(без вивчення правил) на основі аналізу схем речень, зіставлення простого і складного речення;

в) під час виконання конструктивних вправ;

г) одночасно паралельно з введенням поняття «просте реченя».

49. Виробленню яких якостей читання сприяє робота над скоромовкою?

а) свідомості і виразності читання;

б) швидкості і виразності читання;

в) швидкості та правильності читання;

г) свідомості та швидкості.50.Який вид читання повинен переважити в 4 класі ?

а) мовчки; б) вголос; в) вибіркове.

51. Основними мовними одиницями на уроках навчання грамоти і письма у добукварний період є такі поняття (6):

52. Як називається сучасний метод навчання грамоти?

53. Яку структуру має текст-міркування?

54. Які елементи лексики вивчаються у 1 класі пропедевтично?

55. Проблемним завданням з граматики вважаються такі, що…

56. Як називається у початкових класах розділ, в якому вивчаються елементи синтаксису?

57. На уроці читання в узагальнювальній бесіді ми визначаємо…

58. Які форми (2-3) читання сприяють розвитку виразного читання?

59. Які граматичні категорії прикметника вивчаються у початкових класах?

60. Як називаються у початкових класах слова, написання яких не пояснюється правилом (історичні написання) та слова, написання яких вивчатиметься у старших класах?
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка