1. Загальні положенняСторінка1/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.67 Mb.
  1   2   3   4
Зміст

1. Загальні положення...................................................................................5

2. Мета і головні завдання науково-дослідної роботи юридичного факультету..............................................................................................................8

3. Фінкції і принципи науково-дослідної роботи юридичного факультету..............................................................................................................17

4. Організаційне, інформаційне, фінансове та матеріально-технічне забезпечення науково-дослідної роботи юридичного факультету...................22

А) Ресурси і механізми реалізації наукової діяльності юридичного факультету..............................................................................................................22

Б) Планування і фінансування наукової діяльності факультету...............23

В) Матеріально-технічне забезпечення науково-дослідної роботи факультету..............................................................................................................27

Г) Організаційні основи науково-дослідної роботи факультету...............27

Д) Інформаційна підтримка і інформаційні ресурси науково-дослідної роботи юридичного факультету...........................................................................30

5. Механізм впровадження у практику результатів науково-дослідної роботи факультету.................................................................................................35

6. Науково-дослідна робота кафедр юридичного факультету...................35

7. Робота спеціалізованих вчених рад; аспірантура і докторантура на юридичному факультеті........................................................................................36

8. Заступник декана з наукової роботи юридичного факультету.............41

9. Наукові кадри юридичного факультету: підготовка, наукова творча діяльність, соціальний захист...............................................................................43

10. Студентська науково-дослідна робота на юридичному факультеті...45

11. Науково-практичні конференції, семінари, круглі столи та інші наукові заходи на юридичному факультеті........................................................50

12. Гранти, стипендії, проведення наукових розробок на платній основі на юридичному факультеті..................................................................................51

13. Публікація результатів наукових досліджень на юридичному факультеті...............................................................................................................52

14. Міжнародні та інші зовнішні зв’язки, науковий імідж факультету...54

15. Збереження наукової спадщини юридичного факультету...................60

16. Оцінка ефективності науково-дослідної роботи на факультеті..........60

17. Очікувані від впровадження Концепції результати.............................61

18. Статус Концепції.....................................................................................62

19. Відповідальність......................................................................................63

20. Премії, нагороди та відзнаки науковців юридичного факультету за активну науково-дослідну роботу........................................................................631.Загальні положення

Концепція науково – дослідної роботи юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка являє собою систему сучасних принципів і пріоритетів організації і здійснення його фундаментальних і теоретико– прикладних наукових досліджень.

Концепція декларує сучасні погляди науковців юридичного факультету на науково – дослідну роботу, креативні інноваційні підходи, які покликані забезпечити підвищення рівня правових наукових досліджень на юридичному факультеті, ефективність підготовки науково – педагогічних кадрів, втілення результатів наукових розробок в юридичну практику.

У зв’язку із необхідністю переходу країни на інноваційний шлях розвитку і використання наукових досягнень в реальному секторі економіки та з метою активізації наукової, науково – технічної і інноваційної діяльності у ВУЗах і наукових організаціях системи вищої освіти України необхідна розробка політики розвитку науки і механізмів її реалізації на юридичному факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.

Концепція наукової діяльності, що пропонується на 2009 – 2014 роки ставить за основну мету збереження видатних досягнень і розвиток наукового потенціалу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; встановлює взаємозв’язок науки і освіти, а також науки і практики в умовах нових викликів соціально – економічних умов інформаційного суспільства.

Перетворення структурних ресурсів повинно допомогти науці системи вищої освіти ефективно функціонувати в ринкових умовах. У зв’язку з цим необхідна розробка системи організаційно – правових, фінансових і управлінських заходів із забезпечення цих перетворень.

Концепція наукової діяльності юридичного факультету є складовою частиною науково – дослідної політики України, яка здійснюється в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і розроблена з урахуванням, по – перше, необхідності забезпечення підтримки науки в системі освіти з метою підвищення якості спеціалістів, наукових і науково – педагогічних кадрів і, по- друге, - активізації діяльності самого юридичного факультету у вирішенні проблем реалізації наукових програм різного рівня.

Велике значення при формуванні наукової політики університету і його структурних одиниць набуває не лише визначення чіткої стратегії і її спрямованість на подальше удосконалення всього комплексу наукової діяльності, але і можливість використання всіх механізмів регулювання з урахуванням реальних ресурсів для її здійснення.

Враховано також і те, що сучасний етап суспільного розвитку перетворює освіту в одну із найбільш розгалужених і важливих сфер людської діяльності, яка найтіснішим чином пов’язана з усіма іншими сферами суспільного життя і є вирішальним чинником у якісній підготовці спеціалістів, наукових і науково – педагогічних кадрів.

Сучасний стан розбудови юридичної науки України характеризується поглибленням уваги суспільства до науково – дослідної діяльності вищих навчальних закладів; підвищенням якості наукових досліджень, присвячених як загальнотеоретичним, так і прикладним проблемам, формуванням нових і підтримкою давно відомих наукових шкіл, зміцненням зв'язків між національними та зарубіжними науково-освітніми закладами.

Наука на юридичному факультеті інтегрується в існуючу систему наукової та науково-технічної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка на засадах єдиної нормативно-правової бази, яка забезпечує ефективність її функціонування.

Важливе місце в системі університетської науки традиційно займає наукова діяльність юридичного факультету, на якому зосереджено вагомий інтелектуальний потенціал. У відповідності до сучасних вимог науковці факультету приділяють значну увагу вивченню і дослідженню актуальних проблем правової системи України, захисту прав та інтересів особи і громадянина, розробці науково обґрунтованих пропозицій і рекомендацій для практичної діяльності установ та організацій. Насамперед це пов’язано із необхідністю переорієнтації наукових досліджень на прогнозування тих соціальних процесів і правових явищ, які відбуватимуться в нашій державі у довгостроковій перспективі, а також на наукове забезпечення процесів удосконалення нормативно-правової бази наукової діяльності факультету, які б відповідали викликам ХХІ століття.

Наукова діяльність на факультеті є інтелектуальною цілеспрямованою творчою роботою, що здійснюється у формі фундаментальних і прикладних наукових досліджень та спрямовується на одержання і використання нових знань у сфері права.

Нормативно-правовою основою Концепції є Конституція України, Закони України "Про наукову та науково-технічну діяльність" від 13.12.1991 року, "Про вищу освіту" від 17.01.2002 року, інші нормативно-правові акти з питань наукової і науково-освітньої діяльності, захисту авторських і суміжних прав тощо.

Концепція враховує основні положення доктрини розвитку української науки, концепції реформування української науки і освіти, концепції інформаційної та інноваційної політики України, концепції національної безпеки України і національної програми розвитку освіти, а також проекти законодавчих актів у сфері науки і освіти.

Важливе місце в підготовці Концепції посідають Указ Президента України про Київський національний університет імені Тараса Шевченка від 25.11.1999 р., Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 01.08.2000р. та Положення про юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 28.04.1995р, Положення про наукові школи. В Концепції враховані також основні положення звітів про наукову діяльність університету та факультету за останні 5 років, пропозиції кафедр, завідуючих кафедр, керівництва факультету і науковців факультету з питання покращення науково - дослідної роботи на факультеті.

Концепція науково – дослідної роботи юридичного факультету узгоджена з завідуючими кафедрами юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; схвалена Вченою радою юридичного факультету .

2.Мета і головні завдання науково – дослідної роботи юридичного факультету.

Головною метою наукової політики юридичного факультету є забезпечення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, спеціалістів на рівні світових кваліфікаційних вимог, ефективне використання їх освітнього, наукового потенціалу для розвитку правової науки і вирішення правових завдань, отримання нових наукових знань шляхом здійснення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоздатних результатів.

Головною метою реалізації Концепції є досягнення наступних цілей:


 • переорієнтація наукових досліджень факультету відповідно до викликів нового інформаційного століття;

 • перехід від констатацій і характеристики правових і суспільно-політичних процесів до їх прогнозування;

 • створення наукового підґрунтя для інтеграції відомчої правової науки у систему європейської і світової науки;  

 • зміцнення наукового потенціалу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 • забезпечення достатньої глибини теоретичних розробок та практичної значущості прикладних досліджень науково-педагогічних працівників факультету;

 • систематичне і комплексне отримання нових фундаментальних і прикладних наукових результатів у галузі права, витребуваних теорією і практикою, ведення інноваційної науково – педагогічної діяльності;

 • залучення студентів у здійснення наукової діяльності, укріплення і розширення наукових зв’язків.

Напрямки наукових досліджень факультету повинні узгоджуватися з пріоритетами вітчизняної політики у сфері освіти і науки і з урахуванням специфіки наукової діяльності у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка як національному дослідницькому університеті.

Відповідно до основних законодавчих актів України про науку і освіту в Україні, здійснення наукової діяльності університетами є обов’язковим, тому наукова діяльність на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і практичної діяльності викладачів – науковців юридичного факультету.Для досягнення поставленої мети необхідно вирішення наступних основних завдань:

 • розробка і перегляд існуючої системи локально – правових актів щодо врегулювання науково – дослідної роботи на факультеті;

 • підготовка висококваліфікованих спеціалістів, науковців, формування національної правової еліти, міжнародне визнання наукових досягнень факультету;

 • переведення діяльності факультету на якісно новий, сучасний рівень для підвищення статусу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка в Україні і світі;

 • сприяння у забезпеченні реалізації в установленому порядку комплексу заходів щодо перетворення Київського національного університету імені Тараса Шевченка у Київський національний дослідницький університет імені Тараса Шевченка – головний навчально – науковий центр України з підготовки науково – педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації, як це зазначено в Указі Президента України №412/2008 від 5 травня 2008 року;

 • сприяння позитивному вирішенню на практиці питання про остаточне присудження наукових ступенів та вчених звань університетом;

 • забезпечення впровадження наукових досягнень у навчальний процес шляхом підготовки на базі наукових розробок нових підручників, навчальних посібників, практикумів, спецкурсів, лекцій тощо;

 • запровадження ефективних методів підготовки та атестації наукових та науково – педагогічних кадрів; забезпечення об’єктивної атестації наукових і науково – педагогічних кадрів на юридичному факультеті;

 • забезпечення ефективності докторантури і аспірантури; якості докторських і кандидатських дисертацій; покращення ефективності роботи здобувачів;

 • розширення і поглиблення міжнародних зв’язків з науковими закладами і науковцями зарубіжних країн;

 • застосування нових наукових, науково – технічних знань при підготовці фахівців з вищою освітою;

 • забезпечення органічної єдності змісту освіти і програм наукової діяльності;

 • забезпечення стандартів вищої освіти на рівні сучасних наукових розробок, створення підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки;

 • розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, які входять до системи вищої освіти і які знаходяться поза її межами, для спільного розв’язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;

 • безпосередня участь учасників навчально – виховного процесу в науково – дослідних роботах, що провадяться на юридичному факультеті;

 • планування проведення і виконання науково – педагогічними працівниками наукових досліджень, в тому числі - у межах основного робочого часу;

 • залучення до навчально – виховного процесу провідних учених і науковців, працівників інших вищих навчальних закладів, інших наукових установ і організацій - зокрема, за Договорами про співпрацю;

 • організація на високому науковому і навчально – методичному рівні наукових, науково – практичних, науково – методичних семінарів, конференцій, «круглих столів»; олімпіад, конкурсів, науково – дослідних, курсових, дипломних, магістерських та інших робіт;

 • інтеграція наукової діяльності факультету і наукових установ Національної академії наук України, Академії правових наук України, яка здійснюється за пріоритетними науковими програмами, для проведення актуальних наукових досліджень, створення експериментальних розробок тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових та організаційних ресурсів відповідно до чинного законодавства;

 • участь у розробці і реалізації державних цільових програм економічного, соціального і правового розвитку;

 • створення науково – навчальних, науково- дослідних об’єднань та інших організаційних форм кооперації з іншими вузами, установами і організаціями;

 • забезпечення права інтелектуальної власності на результати наукової діяльності;

 • організація і розширення обсягу і змісту спільної видавничої діяльності факультету та інших наукових закладів;

 • органічне поєднання фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з конкурентоздатними розробками комерційного характеру;

 • пріоритетний розвиток наукових досліджень, спрямованих на удосконалення системи освіти всіх рівнів;

 • широке використання новітніх освітніх і інформаційних технологій у науковій роботі;

 • удосконалення науково – методичного забезпечення учбового процесу на факультеті та поліпшення якості підготовки і підвищення кваліфікації науково – педагогічних кадрів;

 • створення умов для подальшого удосконалення системи планування і фінансування наукової діяльності,

 • створення умов для правової та іншої підтримки молодіжних наукових організацій факультету;

 • використання розробок у сфері високих технологій з метою оснащення факультету сучасними приладами, науковими і навчальними лабораторіями, інформаційно – телекомунікаційними мережами для проведення наукового пошуку на сучасному інформаційному рівні;

 • розширення міжнародної інтеграції і створення умов для залучення зарубіжних інвестицій, спрямованих на науково – дослідну роботу факультету;

 • розвиток відносин, пов’язаних із створенням об’єктів авторського права, їх правовою охороною і введенням у господарський обіг шляхом забезпечення збалансованості прав та законних інтересів суб’єктів правовідносин, в першу чергу – авторів;

 • тісне партнерство з іншими факультетами університету, сприяння і забезпечення правовою підтримкою розвиток наукових парків, бізнес – інкубаторів, науково – дослідних об’єднань, мистецьких творчих майстерень тощо, які створюються в масштабах університету;

 • залучення для наукових досліджень факультету додаткових позабюджетних коштів;

 • актуалізація змісту фундаментальних і прикладних наукових досліджень факультету відповідно до функцій, визначених законодавством;

 • проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень з широкого спектру напрямків розвитку правової науки, які визначаються не лише безпосередньою зацікавленістю у використанні нових наукових результатів у господарській діяльності і на практиці, у соціальній сфері, але і необхідністю участі у науково – дослідній роботі всіх суб’єктів освітницького процесу, а саме: студентів, аспірантів, докторантів, професорсько – викладацького складу факультету;

 • підвищення наукового рівня експертизи проектів законодавчих та нормативно-правових актів;

- впровадження правових, організаційних, технологічних, економічних, інформаційно-аналітичних, фінансових та інших методів удосконалення наукової діяльності факультету;

 • формування міжкафедральних творчих дослідницьких груп для здійснення спільних наукових проектів;

 • реалізація ефективної кадрової політики, яка забезпечить підвищення науково – педагогічної кваліфікації професорсько – викладацького складу шляхом ефективного планування, організації і стимулювання наукової діяльності;

 • розширення апробації і презентації наукових результатів (включаючи дисертаційні дослідження) в конкурсах на отримання державного замовлення, грантів, стипендій, оплачуваних госпдоговірних науково – дослідних робіт;

 • забезпечення реалізації науково - досліних інтересів і науково - педагогічного росту професорсько – викладацького складу факультету;

 • активізація діяльності з видання наукових праць і подання учбових видань до присвоєння грифу МОН України;

 • створення системи підготовки студентів до здійснення науково – дослідної діяльності, оволодіння ними методологією і методикою наукового пошуку.

Для вирішення сформульованих завдань необхідно забезпечити:

 • участь у визначенні і підтримці пріоритетних напрямків фундаментальних, пошукових та прикладних НДР, а також інноваційній діяльності сумісно з іншими факультетами, іншими ВУЗами і науковими закладами; Академією правових наук України;

 • участь у підготовці і обговоренні, науковому редагуванні, у підготовці нормативно - правових і законодавчих актів;

 • удосконалення післявузівської професійної освіти у відповідності з пріоритетними напрямками науки;

 • розширення освітніх функцій аспірантури, поліпшення планування і формування якісного складу аспірантів і докторантів;

 • затвердження планів заходів і персонального складу Організаційних комітетів факультету з підготовки та відзначення річниць створення Київського національного університету імені Тараса Шевченка і юридичного факультету на чолі з деканом факультету;

 • розвиток цілісної системи підготовки аспірантів і докторантів, проведення їх об’єктивної атестації за розробленими на факультеті методиками;

 • створення умов для відповідальної автономії і підзвітності кафедр факультету, а факультета - університету;

 • забезпечення активної участі вчених факультету в університетських і міжвузівських наукових програмах; інноваційних програмах і конкурсах грантів, які оголошуються різними міністерствами і відомствами, державними науковими фондами, Українською Академією правових наук і Українською Академією наук та іншими державними академіями;

 • налагодження зв’язків із державними органами, які здійснюють правозастосовну діяльність з метою забезпечення доступу науковців до матеріалів практики і покращення правозастосовної практики;

 • створення умов для ефективної участі факультету у міжнародному співробітництві у науковій, освітній і інноваційній сферах, а також у міжнародних наукових і освітніх програмах для залучення зарубіжних інвестицій у наукові розробки факультету;

 • регулярне винесення питань науки на розгляд Вченої Ради факультету з обговоренням актуальних проблем методології наукової діяльності і конкретних питань наукових досліджень, які проводяться на факультеті.

Раз на рік у лютому необхідно приймати і затверджувати на Вченій раді факультету загальнофакультетську тему для розробки, окрім тематики, яка ведеться Центром правових досліджень у межах бюджетного фінансування, як тему «колективної дисертації», яка розробляється відповідно затвердженому плану усіма чи переважно усіма кафедрами за різними питаннями теми і в межах певних термінів із визначенням її актуальності, мети, завдань, об’єкту і предмету дослідження, пошуком літературних джерел. В розробці теми мають приймати участь усі – від професорів до студентів. По кожному розділу і підрозділу готується звіт, публікації, захисти на засіданнях Вченої ради факультету, пропозиції про впровадження і договори, публікацію результатів і отримання премій тощо.

Необхідно підтримати пропозиції кафедр про створення Комітету стратегічного планування наукової роботи на юридичному факультеті (своєрідної Наглядової ради або Ради старійшин і спонсорів), в яку також можуть увійти декан, заступники декана і завідуючі кафедрами для визначення стратегії розвитку наукової діяльності факультету, регулярного перегляду перспективних та найближчих планів (у дорадчій формі) та залучення спонсорських коштів; • створити за згодою університету структури (Благодійний фонд, асоціація колишніх студентів тощо), на рахунках яких будуть акумулюватися кошти, для належного проведення міжнародних конференцій, семінарів і „круглих столів”, преміювання видатних науковців факультету, покращення інформаційного та іншого забезпечення наукової діяльності факультету, видання монографії видатних або молодих вчених, фінансування проведення досліджень, визначених пріоритетними самим факультетом;

 • створення сучасної бібліотеки юридичного факультету, з тим, щоб забезпечити викладачів та студентів сучасними періодичними виданнями, вітчизняними та іноземними журналами, новітньою монографічною літературою, встановити комп’ютерні місця з доступом до мережі Інтренет, до електронних баз українських та іноземних бібліотек;

 • створення постійного обмінного фонду літератури науковців факультету для обміну монографічними та іншими літературними джерелами з науковцями інших ВУЗів, науково – дослідних інститутів, установ і організацій України та зарубіжних країн.
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка