1. Загальні положенняСторінка3/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

5. Механізм впровадження у практику результатів науково – дослідної роботи факультету.

Впровадження наукових розробок юридичного факультету у практику здійснюється на планових засадах. План впровадження повинен передбачати конкретні організаційні, навчальні, методичні, практичні заходи, а також їх авторський супровід.

Організація планування фундаментальних та прикладних наукових досліджень повинна здійснюватися за умови ретельного вивчення питань, які вирішуються, а також чіткого визначення кінцевих результатів та шляхів їх подальшого використання з попереднім прогнозом ефективності.

Результати наукових розробок впроваджуються в практику на основі укладених між замовниками і виконавцями від факультету договорів щодо проведення конкретних досліджень, а також шляхом розробки проектів нормативно-правових актів, управлінських рішень, надання методичних рекомендацій тощо.Потрібно розробити методику оцінювання результатів наукових досліджень на юридичному факультеті з визначенням їх ефективності.

Напрями досліджень визначають за: 1) паспортом спеціальностей; 2) бюджетною темою на факультеті; 3) госпдоговірною тематикою.6. Науково-дослідна робота кафедр юридичного факультету.

Кожного року у лютому на засіданні Вченої ради юридичного факультету затверджується «План наукової роботи кафедри» на рік. Вся основна наукова робота на факультеті здійснюється через кафедри і міжкафедральні зв’язки.

Наукова робота кожної кафедри юридичного факультету має будуватись переважно за принципом «піраміди» за кількістю провідних вчених:


 1. Професор чи провідний викладач – доцент з тематикою його досліджень формулює наукову проблему, яка викладена в його основній монографії чи монографіях і статтях; ним же розробляється спецкурс відповідно до цієї тематики; він також очолює процес практичного впровадження результатів наукової діяльності; учбове навантаження професорів складається переважно з годин, відведених для наукової діяльності;

 2. аспіранти, якими керує професор чи провідний викладач - доцент продовжують під його керівництвом наукові розробки, публікують статті, тези виступів на конференціях, проходять практику викладання у студентів;

 3. за тою ж тематикою готуються також магістерські роботи;

 4. студентами розробляються курсові і дипломні роботи, а також готуються доповіді і реферати по темі, яка розробляється під керівництвом професора.

Доценти кафедри забезпечують переважно учбовий процес: їх години навантаження формуються переважно за рахунок учбового процесу, так само і як і для асистентів.

7. Робота спеціалізованих вчених рад; аспірантура і докторантура на юридичному факультеті.

Робота спеціалізованих вчених рад, докторантури і аспірантури повинна органічно вбудовуватись в ідеологію наукової роботи університету.Серед основних завдань цього напряму науково – дослідної роботи юридичного факультету наступні:

 • підвищення вимогливості до дисертаційних робіт – як за змістом, так і за формальними ознаками;

 • зміна підходів до атестації докторантів, аспірантів і пошукувачів. Атестація не повинна бути формальною – починаючи з вибору теми, її апробації (шляхом подання на кафедру крім плану роботи і обґрунтування, статті чи іншого наукового тексту, виступ на кафедрі за обраною темою) – після чого тема затверджується на засіданні відповідної кафедри і Вченій раді факультету;

 • необхідність підтримки пропозицій кафедр щодо необхідності заслуховувати наукові доповіді на засіданнях Вченої ради факультету і на спеціальних, присвячених цим питанням засіданнях як аспірантів, так і докторантів, викладачів кафедр по заявленим темам, обговорення наукових статей, опублікованих в тому числі науковцями факультету у провідних наукових журналах – як вітчизняних, так і зарубіжних із запрошенням широкої аудиторії слухачів, обговоренням і висвітленням результатів таких доповідей;

 • слід прагнути до всебічного підвищення ефективності докторантури і аспірантури, роботи пошукувачів на всіх її етапах, починаючи із закріплення теми, прикріплення до наукового керівника, здачі кандидатського екзамену за визначеними критеріями, які включають як доктрину, так і знання літературних джерел за програмою, розробленою для вступників. Програма і перелік літератури мають бути затверджені на засіданнях кафедри і Вченої ради факультету, регулярно раз на рік переглядатись і оновлюватись в разі необхідності;

 • всебічне сприяння і створення умов для захисту кандидатських та докторських дисертацій науково – педагогічними працівниками факультету.

Слід також рекомендувати аспірантам публікувати в межах затверджених тем досліджень результати їх дисертаційних робіт. За цієї умови надавати дозвіл зазначати в авторефераті дисертації участь у межах наукової теми факультету;

 • передбачити можливість відрахування аспірантів і пошукувачів, які не виконали формальних умов, зокрема затвердженого плану, через рік на засіданні кафедри за їх участю і затверджувати це рішення на Вченій раді факультету;

 • враховувати у навантаженні на майбутній рік години для наукового керівника як результат успішного захисту дисертації його аспірантом;

 • сприяти наданню творчої відпустки працівникам факультету для написання дисертацій;

 • дисертації, які готуються працівниками факультету, докторантами, аспірантами і пошукувачами повинні гармонійно вбудовуватись у тематику наукової теми факультету;

 • значна увага приділяється якості наукових дисертаційних досліджень, які не повинні мати описовий характер. Спецкурси в магістратурі і науково – методичні семінари покликані навчити молодих науковців висловлювати своє власне бачення проблем, їх розуміння, брати участь в обговоренні; наука і навчальний процес забезпечують набуття аспірантами навичок наукової роботи і якісного їх оформлення;

 • для планування підготовки докторських дисертацій необхідно щорічно визначати із завідуючими кафедр потенційних кандидатів для написання робіт або шляхом зарахування у докторантуру, або шляхом надання творчої відпустки, або максимальним зменшенням педагогічного навантаження;

 • для підвищення наукової складової підготовки аспірантів – залучати докторів наук з інших вузів, в тому числі іноземних, для читання лекцій, проведення круглих столів, в тому числі – на аспірантських семінарах; залучати до викладання на умовах погодинної оплати праці практичних висококваліфікованих фахівців: або викладати спецкурси чи вести семінарські заняття;

 • залучати висококваліфікованих фахівців до роботи у Спеціалізованих вчених радах факультету, лобіювати включення провідних науковців факультету до експертної Ради ВАК, науково – методичної комісії МОН України;

 • науковцям, які працюють над темами докторських дисертацій, необхідно створити умови для апробації їх ідей шляхом запровадження нових лекційних спецкурсів і їх щорічного удосконалення, а також для підготовки відповідного навчального курсу по закріпленій темі дисертації;

 • розпочати підготовку до читання науковцями – викладачами факультету ряду лекцій і спецкурсів англійською та іншими мовами, сприяти можливості їх виступу і в зарубіжних вузах;

 • сприяти підготовці наукових і науково – методичних видань науковців, в першу чергу – докторантів і аспірантів факультету іншими мовами;

 • сприяти створенню і ефективній роботі спеціалізованих Вчених рад факультету за максимальною кількістю спеціальностей;

 • переформатувати роботу науково-теоретичного семінару аспірантів у відповідності з потребами часу.

Нуково-теоретичний семінар може стати одним із етапів апробації дисертаційних досліджень аспірантів і пошукувачів, але за умови участі в ньому провідних спеціалістів факультету з цього напрямку роботи, наукового керівника, можливо опонентів з боку аспірантів (яких може бути декілька, і про участь яких завчасно домовляється керівник аспірантського семінару). Таких засідань може бути проведено за кількістю дисертаційних досліджень, які розробляються на кафедрах і автори яких бажають у такій формі обговорити наукові проблеми своєї роботи. На засіданні гуртка необхідна присутність тільки тих аспірантів, які працюють в цій спеціальності, інші – за бажанням. В такій формі робота гуртка буде зрозуміла і цікава не лише спеціалістам зазначеного напрямку досліджень, в ньому можуть брати участь і викладачі, і аспіранти інших спеціальностей, магістри і навіть студенти. Дискусійність, запитання, інші думки і пропозиції, підтримка наукових розробок дозволять аспіранту зосередитись у своїй подальшій роботі на актуальних і спірних питаннях. Керівництво такою роботою вимагає не лише компетентності, але і організаційних навичок, досвіду ведення дискусій і спрямування їх у необхідному напрямку.

Слід активно залучати аспірантів до усіх заходів кафедри, до якої вони прикріплені, і факультету – список необхідних для атестації роботи аспіранта заходів повинен бути доведений до їх відома на початку учбового року і виконуватись відповідно до вимог, порад керівника, відображатися у звітах. Неучасть в одному чи двох визначених як обов’язкові заходи, видах наукової діяльності факультету та кафедри може бути підставою для неатестації аспіранта. Вимоги розробляються на факультеті згідно з пропозиціями кафедр і приймаються на засіданні Вченої ради факультету, виконуються під керівництвом наукового керівника при підготовці індивідуальних планів та їх затвердженні. До вимог включаються виступи з науковими доповідями на конференціях, круглих столах, аспірантському семінарі, студентсько – аспірантських заходах, де їх участь вельми потрібна, публікації у фахових виданнях, проведення семінарів і практичних занять під керівництвом досвідчених викладачів кафедри – все, що включає в себе план наукової діяльності факультету на рік.

Слід підтримати практику заслуховування доповідей докторантів і аспірантів факультету на засіданнях Вченої ради факультету за результатами їх досліджень, а також провідних вчених і керівників напрямків наукових досліджень, що проводяться на факультеті. Ці доповіді, так само як і конференції, „круглі столи” тощо повинні супроводжуватися презентацією, виставками робіт чи необхідних розробок, практичними висновками і пропозиціями, корисними для розвитку науки на факультеті і подальшого поширення цих розробок і опублікування результатів, посилення напрямку наукових досліджень науковцями, аспірантами, магістрами.

Розроблена і оприлюднена програма вступу до аспірантури розміщується на сайті факультету разом із списком літературних джерел і законодавством, яке має знати особа, що вступає до аспірантури. Програма має переглядатися на предмет актуалізації її стану в електронному вигляді.

Відповідальний за роботу з аспірантами на факультеті повинен підтримувати в актуальному вигляді перелік тематики дисертаційних досліджень, яка ведеться на факультеті, в Україні у ВНЗ і наукових інститутах та за кордоном, надавати необхідні консультації з питань аспірантської роботи, мати ВАКівські видання у повному комплекті для вчасного інформування аспірантів про зміни у законодавстві.

8. Заступник декана з наукової роботи юридичного факультету.

З метою зміцнення і розширення наукових зв’язків факультету заступник декана з наукової роботи планує, контролює і забезпечує у межах повноважень, якими він наділений: 1. організацію і проведення факультетом у відповідності із затвердженим планом роботи наукових заходів;

 2. участь викладачів факультету в наукових заходах, які проводяться іншими науковими колективами, органами державної влади і місцевого самоврядування, установами і організаціями;

 3. направлення пропозицій про підписання Договорів про співпрацю і проведення спільних наукових заходів на адресу наукових колективів, органів державної влади і місцевого самоуправління, установ і організацій.

Важливою особою на факультеті повинен стати відповідальний за зв’язки з пресою, подання інформації про факультет (в електронному вигляді також), підготовку зустрічей і презентацій факультету, який працює під керівництвом заступника декана з наукової роботи. Ця робота має бути зосереджена в руках молодого і талановитого викладача – науковця і провадитись за участі заступника декана з наукових зв’язків. Для такої роботи необхідне також знання мов, електронної техніки, законодавства про рекламу і діяльність різного роду ЗМІ тощо.

Заступник декана з наукової роботи повинен мати спеціальний допоміжний апарат, до функцій якого відноситься підготовка проектів юридичних та експертних висновків, робота в загальних університетських мережах, подання звітності, розміщення публікацій на університетському і факультетському сайтах, підтримка в робочому стані інформаційного наукового сайту факультету і покращення його технічного і інформаційного наповнення згідно з вимогами часу, організація та забезпечення здійснення наукових розробок, відслідковування інформації про гранти (замовлення), допомога в оформленні документів науковців для отримання премій, стипендій, підготовка документації на тендери, для отримання грантів міжнародних організацій, організація конференцій, „круглих столів”, семінарів; допомога в написанні разом із кафедрами підручників, посібників, коментарів тощо, підготовка звітів і ведення документації, яку вимагає науково – дослідна частина на належному професійному рівні. З цією метою за заступником декана з наукової роботи закріплюється Центр досліджень прав людини (Центр правових досліджень).

Центр науково – правової експертизи під керівництвом заступника декана з наукової роботи може бути створений на факультеті за наявності згоди працювати за цим напрямком значної кількості науковців по всіх кафедрах і на умовах оплатності, договірних відносин. Основне завдання – підготовка та схвалення експертних висновків через спеціальні засідання Центру з обговоренням і затвердженням висновків, підготовлених фахівцями у цьому напрямку. Робота провадиться на запити і замовлення КС, ВС, ВГС, ВАС, спеціалізованих судів, Генеральної прокуратури, мінюсту, МВС, МЗС, профільних комітетів ВР та інших відомств. Для забезпечення такої роботи повинна бути проведена і підтримуватися належна підготовча робота – налагодження зв’язків, застосування наукових розробок на практиці. До роботи можна залучити не лише фахівців, але і аспірантів для підготовки матеріалів для опрацювання. В межах цього напрямку роботи можуть проводитись також конференції, „круглі столи”, готуватися аналітичні матеріали і презентації, залучатися до роботи аспіранти та пошукувачі.
9. Наукові кадри юридичного факультету: підготовка, наукова творча діяльність, соціальний захист.

Кадрова політика у сфері науково – дослідної роботи факультету повинна будуватися з урахуванням наступних критеріїв: • збереження традицій наступності та регулярне оновлення наукових кадрів, оптимальне співвідношення наукового та науково-допоміжного персоналу;

 • цілісність системи кадрового забезпечення науково – дослідної роботи;

 • випереджувальний характер та перспективність науково – дослідних розробок на факультеті, що ґрунтується на прогнозуванні кадрової ситуації;

 • стимулювання наукової діяльності з метою збереження наукових кадрів і здійснення правового і соціального захисту науковців;

 • добір талановитої молоді, схильної до наукової діяльності, сприяння її підготовці;

 • сприяння наданню творчих відпусток для завершення підготовки дисертацій, написання монографічних, конкурсних і учбових робіт (підручників, посібників тощо із нормативних курсів і спецкурсів) і створення умов для проходження курсів підвищення кваліфікації всіма науковцями факультету, особливо для тих, хто планує підвищити свій науково – педагогічний рівень і отримати наступні посаду чи звання;

 • наукові кадри факультету поповнюються за рахунок підготовки спеціалістів на базі факультету, а також шляхом залучення до читання лекцій, проведення занять практичних фахівців відповідного профілю;

 • на факультеті може створюватись інтегрована база даних про наукових працівників та їх наукові досягнення, наукових керівників та консультантів, а також про теми їх наукових досліджень;

 • всебічне сприяння надається збереженню та формуванню наукових шкіл, створенню відповідних умов для проведення дисертаційних досліджень, підвищенню рівня кваліфікації та авторитету наукових працівників факультету;

 • з урахуванням сучасних наукових розробок і результатів наукових досліджень вносяться необхідні корективи та доповнення у навчальні плани і програми факультету, вводяться нові навчальні курси і спецкурси, удосконалюється система підготовки та підвищення кваліфікації працівників;

 • відповідно до потреб практичної діяльності факультету може здійснюватись уточнення переліку наукових спеціальностей.

Пріоритетними у справі соціального захисту наукових працівників факультету є:

 • надання пропозицій щодо визначення чисельності студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук на одну штатну посаду науково – педагогічного працівника університету в межах фонду оплати праці, для встановлення співвідношення «викладач – студент» один до п’яти для звільнення часу науковців на розробку наукових програм факультету;

 • удосконалення правового регулювання системи соціального захисту, матеріального і морального стимулювання та заохочення наукового і науково-педагогічного складу працівників факультету з урахуванням кваліфікаційного рівня, особливих умов та стажу професійної діяльності;

 • застосування розгалуженої системи творчих відпусток, наукових відряджень та стажування, у тому числі за кордоном, для проведення актуальних досліджень;

 • створення спеціальних фондів підтримки наукових та науково-педагогічних кадрів, у тому числі аспірантів та здобувачів, що працюють на факультеті, а також тих, які змінили основне місце роботи або вийшли на пенсію, за умови їх подальшого залучення до наукової діяльності.

10. Студентська науково-дослідна робота на юридичному факультеті.

Науково – дослідна робота студентів на юридичному факультеті розуміється як процес включення студентів у систематичну, самостійну, творчу дослідницьку діяльність при науковому керівництві кваліфікованих викладачів.

Наукова робота зі студентами є формою поглиблення засвоєння студентами правового матеріалу, який є предметом вивчення у межах учбових курсів, розвитку професійних навичок, а також формою виявлення тих студентів, які мають здібності до подальшої науково – дослідної роботи. Ця робота будується на принципах добровільності як з боку студентів, так і з боку викладачів за межами учбового процесу, що забезпечує неформальний підхід до неї.

Для успішної реалізації цього напряму досліджень слід: • поновити практику проведення студентських олімпіад для студентів юридичного факультету та інших університетів Києва і України (в тому числі – додати можливість проведення Інтернет –конференцій;

 • розвивати систему наукових олімпіад, конкурсів на кращу наукову роботу студентів, наукових молодіжних шкіл і конференцій;

 • активізувати використання можливостей видавничого центру та відділу інформаційного забезпечення навчального процесу факультету з метою належного забезпечення студентів навчально – методичними матеріалами;

 • забезпечити академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів; розробити систему підтримки і заохочення наукової молоді;

 • удосконалювати організацію науково – дослідної роботі молоді в системі: школа – вуз – аспірантура;

 • до річниць утворення університету і факультету проводити конкурс творчих робіт з юридичної тематики, а найкращі роботи преміювати і публікувати окремим виданням. В першу чергу запросити до цієї роботи магістрів і аспірантів, кращих студентів;

 • підтримати ініціативу кафедри цивільного права і ввести в практику щорічне видання статей найкращих магістерських робіт за результатами захисту їх у ДЕКах. Для цього надати можливість рекомендувати їх до публікації керівниками магістерських робіт, завідувачів кафедрами і рецензентам, а також ДЕК;

 • всіляко сприяти студентському самоврядуванню. Для цього переглянути і підтримати ті форми студентського самоврядування, які довели свою актуальність в науковій сфері серед студентів, забезпечити їх широку підтримку як з боку керівництва факультету, кафедрами так і окремими науковцями;

 • побудувати справжню «наукову піраміду» від професора чи провідного доцента, який працює над відповідною тематикою, через кандидатів наук його школи, аспірантів, магістрів і студентів. Щоб кожне таке утворення мало свої плани наукової роботи – перспективні і на рік, широко поширювала свої здобутки і опробовувала досягнення на різних вітчизняних і зарубіжних заходах. Це можуть бути: монографія і виступи на конференціях провідного професора, кандидата наук, доцента, розроблені курси для навчальних програм і підручники та посібники, докторські і кандидатські дисертації з цієї тематики, статті і виступи на різних заходах, участь у загальній спільній тематиці кафедри, факультету, університету; магістерські роботи, студентські курсові роботи, виступи на аспірантсько – студентських заходах; реферати і виступи на заходах і під час навчання на семінарах. Така структура дасть реальну можливість говорити про конкретну послідовну розробку певного напрямку науки, її досягнення, представників, зв’язки з представниками інших наукових закладів і установ;

 • доповіді студентів по результатах проходження практики мають бути заслухані на кафедрі у присутності представників від організацій, де студент проходив цю практику з обговоренням важливих наукових і практичних питань. Такі звіти можуть проводитись у вигляді спільного студентсько – викладацького засідання кафедри і представників від Верховного Суду, Вищого Господарського Суду, Прокуратури тощо для виявлення питань, актуальних як в науці, так і на практиці;

 • на щорічних зустрічах керівництва факультету і студентства обов’язково розглядати питання наукової роботи студентів, формувати спільне розуміння інтересів і потреб процесу поглиблення зв’язку між навчанням та науковою роботою, а також потребами практики, до якої студент може бути підготовлений лише за умови об’єднання цих двох складових.

Наукова робота зі студентами знаходить свій вираз не лише у традиційних формах наукової діяльності, але і в організації силами факультету будь – якої аналітичної діяльності студента зі спеціальності за формальними межами учбового процесу. З цією метою кафедрами пропонується якомога більше залучати студентів до наукової роботи, зокрема, проводити факультативні заняття, створювати нові наукові гуртки для спільного обговорення і вирішення викладачами – науковцями, аспірантами, докторантами і студентами проблемних питань.

Наукова робота зі студентами тісно пов’язана з учбовим процесом, тому потребує посилення роботи з підготовки і оцінювання письмових студентських робіт, які готуються на факультеті (перш за все, курсових і дипломних, магістерських). Зокрема, можливе закріплення більш формальних вимог до аналітичного характеру такої роботи, до використання джерел, введення обов’язкової процедури захисту курсової роботи, з одночасним наданням можливості опублікування найбільш якісних робіт на сайті факультету і в наукових журналах. А при залученні студентів до конкретних за змістом заходів необхідно виходити із ступеня вивченості ними проблематики заходів у межах учбового процесу.

При здійсненні наукової роботи зі студентами необхідним є поєднання участі у заходах, які проводяться університетом, із заходами, які проводяться факультетом і кафедрами.

На факультеті необхідно започаткувати загальнофакультетські конкурси, спрямовані на стимулювання наукової роботи студентів.

Кафедрами чи окремими викладачами в ініціативному порядку можна створювати гуртки (наукові клуби), ступінь спеціалізації яких може бути різною (зокрема, тема може носити міжкафедральний характер), за умови повідомлення про це Вчену раду факультету. В інших випадках рішення про створення такого гуртка може приймати Вчена рада юридичного факультету.

Теми наукових семінарів, конференцій, „круглих столів” тощо повинні визначатися кафедрами (у випадках, які вимагають фінансування – Вченою радою юридичного факультету із врахуванням пропозицій кафедр) за ініціативою Наукового студентського товариства, гуртків (клубів), окремих викладачів.

Слід підтримати пропозиції кафедр щодо:


 • запровадження читання окремих лекцій і спецкурсів практичними працівниками (працівниками профільних міністерств, відомств, представників судових органів та юристами – практиками), що стосуються проблемних питань, які викладаються магістрам;

 • розробити план заходів щодо поновлення і продовження роботи студентської юридичної консультації (так званої «юридичної клініки") факультету разом із окремими практикуючими адвокатами або юридичною консультацією (адвокатським об’єднанням) за укладеними факультетом договорами про співпрацю, у межах якої буде здійснюватися навчання студентів юридичної консультації навичкам і професійному відношенню до своєї майбутньої професії у межах безоплатної роботи студентів під керівництвом практикуючих адвокатів і під загальним керівництвом «куратора» з числа викладачів - переважно з надання юридичної допомоги незахищеним верствам населення. Питання, які виходять за межі компетенції студентів надходять для консультування і ведення справ до практикуючих адвокатів з можливістю ознайомлення студентів – членів клініки з подальшим фаховим веденням цієї справи.

На сайті факультету регулярно оновлюється сторінка з об’явами, анонсами наукових заходів, новинами наукового життя, найбільш цікавих матеріалів з дослідженнями викладачів та студентів.

Можна підтримати ідею проведення на факультеті «майстер – класів» з наукової роботи для студентів. В межах цих «майстер – класів» студенти вчаться основним прийомам і способам підготовки наукових робіт вже з другого курсу. Проводять «майстер – класи» досвідчені викладачі – науковці факультету.

Необхідно здійснити організацію видання на факультеті збірників студентських наукових робіт за ініціативою студентів (спочатку вони можуть бути в електронному вигляді на сайті факультету) і за згодою наукових керівників.

Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) функціонує як орган студентського самоврядування і діє згідно з Положенням про НТСА. Це Положення може бути переглянуто відповідно до нової Концепції. Голова НТСА має статус наглядача у вченій раді факультету.


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка