1. Загальні положенняСторінка4/4
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.67 Mb.
1   2   3   4

11. Науково-практичні конференції, семінари, „круглі столи” та інші наукові заходи на юридичному факультеті.

Основним завданням цього напряму є активне проведення науково – практичних конференцій, семінарів, круглих столів з актуальних проблем, в тому числі тих, які мають практичне значення, залучаючи для цього за необхідності декількох співорганізаторів.

Необхідно регулярно запрошувати на факультетські заходи представників інших вітчизняних наукових установ і організацій, іноземних ВУЗів та наукових закладів; залучати працівників профільних міністерств, відомств, представників судових органів та юристів – практиків.

Раз на рік на факультеті проводиться загальна міжнародна конференція з правознавства для всіх кафедр і одна щорічна методична конференція чи семінар, які об’єднують зусилля усіх кафедр і інформують як наукову спільноту факультету, університету, так і вітчизняну правову, а також міжнародну наукову спільноту про напрямки і результати фундаментальних і прикладних досліджень науковців факультету.

Робота за напрямком конференцій, круглих столів, наукових семінарів повинна бути результативною і практично значимою, корисною для втілення її в навчальний процес, бути витребуваною юридичною практикою, сприяти законотворенню, базуватися на методологічних і теоретичних світових досягненнях юридичної доктрини.

Слід підтримати ініціативу кафедр у запровадженні науково – методичного семінару щодо загальної методології підготовки наукових досліджень молодими вченими за участю провідних науковців факультету у нових спеціально розроблених для цього формах.

Науково – методичний, методологічний і практичний міжкафедральні семінари повинні діяти на факультеті постійно і готуватись в тому числі за участю представників інших наукових організацій; на них, в тому числі, має здійснюватися огляд останніх досягнень правової науки, а також вноситися пропозиції із запровадження нових наукових результатів і методик викладання в освітній процес і юридичну практику.

Слід також підтримати пропозиції кафедр щодо ознайомлення студентів і молодих вчених з основами їх майбутньої професії, крім передбаченої науковим процесом навчальної практики, в тому числі – у формі інтерактивних круглих столів і конференцій з практикуючими юристами, майстер – класів провідних вчених – юристів і практикуючих юристів, професійних ігор і конкурсів, заснованих як на теорії, так і на правовій практиці, літньої школи та інших формах.12. Гранти, стипендії, проведення наукових розробок на платній основі на юридичному факультеті.

Для успішної діяльності за цим напрямом необхідно здійснити наступне: • Центр досліджень прав людини юридичного факультету повинен концентрувати всю інформацію щодо грантів на проведення наукових розробок працівниками факультету на платній основі (організувати отримання грантів, формувати за згодою викладачів групу з розробки певної тематики, контролювати виконання);

 • необхідно посилити роботу для отримання грантів на розробку запланованих для розробки напрямків – проектів законів, аналізу законодавства, розробки модельних програм тощо;

 • слід поновити та збільшити держзамовлення на виконання бюджетних тем;

 • необхідно вивчити можливості факультету у проведені оплатних правових експертиз; наданні правових висновків на платній основі на запити держорганів, юридичних осіб та фізичних осіб. Основою для такої діяльності можна визначити ст.65 Закону України «Про вищу освіту», в якій закріплено положення про можливість навчального закладу надавати платні послуги у галузі вищої освіти та пов’язаних з нею інших галузях діяльності. Це положення можна разом з керівництвом університету наповнити реальним змістом;

 • слід підтримати ініціативу кафедр і започаткувати проведення семінарів на платній основі, наприклад, щодо певної актуальної для тих чи інших осіб та організацій проблеми, наприклад, захист прав, корпоративні відносини, коментар законодавства з певного напрямку тощо;

 • науковцям факультету слід надати можливість одержати кошти на видання та інші потреби у сфері наукової діяльності через запровадження системи преміювання працівників за рахунок коштів факультету. Для цього необхідно проаналізувати можливість поновити субрахунок юридичного факультету, на якому можуть акумулюватися кошти факультету;

 • слід підтримати також пропозиції про отримання від університету позабюджетних коштів шляхом складання комплексних програм (проектів) з кошторисом, наприклад, «Програма оновлення бібліотечного фонду», «Програма розвитку електронних бібліотек на юридичному факультеті» тощо, під які університет виділяє кошти – на рік чи більше років.

13. Публікація результатів наукових досліджень на юридичному факультеті.

Діяльність факультету з підготовки і опублікування наукових робіт і учбових видань є найважливішою умовою наукового і професійного росту науково – педагогічних кадрів. Видавнича діяльність факультету орієнтована на висвітлення у наукових журналах, зібраннях наукових праць, в тому числі фахових, результатів науково – дослідної роботи викладачів.

На факультеті можуть одночасно видаватися «Вісник Київського університету» (серія юридичні науки); електронний щомісячний (або раз на два місяці) фаховий журнал; журнал юридичного факультету; у перспективі можливе створення тематичних журналів за різними напрямками науки (на базі кафедр) і ряд спільних з іншими науковими закладами видань згідно з договорами про співпрацю.

Підготовка номерів «Вісника Київського університету» потребує визначення складу та ідеології цього видання, необхідність проведення щорічного засідання редколегії із затвердженням річного плана публікацій і постійні засідання із затвердження текстів для кожного номера за квотами його рубрикацій згідно плану, до якого відповідальний за видання подає письмову інформацію по статтям (кількість, тематика, рецензії, обов’язкова рецензія іншого члена редколегії, дати надходження, актуальність тощо). Обов’язковою умовою повинно бути надання резюме англійською мовою (за необхідності – іншими мовами), а також змісту видання і вступної статті головного редактора. Потребують зміни підходи до формування «Вісника Київського університету» - слід підвищити його актуальність за рахунок публікацій вже відомих науковців факультету, актуальних статей і статей про персоналії та уривки з їх наукового спадку, при цьому аспірантські статті друкувати в окремій рубриці – «Сторінка молодого науковця» в обсязі трьох – п’яти таких статей. Обов’язковою умовою опублікування в цьому журналі має стати рекомендація кафедри.

Основні засади формування «Вісника» формулюються головним редактором видання з членами редакційної колегії за участі завідуючих кафедр і керівництва факультету, ними ж визначається редакційна політика цього відання.

На факультеті здійснюється сприяння безкоштовному виданню монографій молодих науковців факультету через видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка, або через інші видавництва за рахунок факультету чи університету, або створеної при факультеті структури.

Слід підтримати пропозиції кафедр і започаткувати разом з потужним видавництвом серію видань за різними напрямками, наприклад, серію «Теорія і практика цивільного права і цивільного процесу», в межах якої видавати монографії за результатами захисту кандидатських та докторських дисертацій;

регулярно публікувати «Вісник» або інше факультетське видання (як варіант – електронне) із статтями науковців, інформацією про персоналії факультету, конференції, які проводяться і будуть проводитись.

Звіти з наукової роботи кафедр щодо публікацій науковців факультету мають збиратися щоквартально з двох напрямків – працівниками Центру досліджень прав людини із джерел, в яких публікуються статті переважної більшості науковців факультету (необхідно скласти цей перелік і щомісячно актуалізувати його) – і з боку самих науковців, які звітують про свої досягнення з тим, щоб мати найповніше уявлення про видавничу роботу факультету, якнайкраще відобразити стан наукової роботи факультету у щорічних звітах. Це стосується інших видань, конференцій, поїздок у зарубіжні ВУЗи і участі в міжнародних заходах, консультаціях і наданні юридичних висновків. Весь обсяг інформації має вчасно і рівномірно вводитись спеціалістом Центру прав людини на протязі року. Для цього представники Центру персонально звертаються протягом року до кожного науковця факультету і отримують необхідну інформацію, яка може бути за згоди автора розміщуватись на університетському сайті і на сайті електронних видань університету у повному обсязі або частково.

14. Міжнародні та інші зовнішні зв’язки, науковий імідж факультету.

Розвиток світової економіки показує, що ХХІ століття є століттям глобалізації і універсалізації суспільного життя, століттям переваг його інформаційної домінанти. У зв’язку з цим найважливішим джерелом розвитку науки є її інтеграція у світовий освітньо – науковий простір. Для наукової політики факультету це означає посилення ролі міжнародної складової, цілеспрямоване використання цього виду співробітництва.

Міжнародне наукове співробітництво на факультеті здійснюється з метою гармонізації національних законодавчих та інших нормативно – правових актів України у галузі науки і вищої освіти і імплементації найважливіших положень загальновизнаних міжнародних документів у цій сфері.

Основними напрямами міжнародного співробітництва у сфері наукової діяльності на факультеті є:

- впровадження механізмів гарантії якості вітчизняних наукових розробок у галузі вищої освіти для створення необхідної взаємодовіри, гармонізації систем оцінювання якості вищої освіти України та Європейського простору;

- просування на міжнародному просторі результатів наукових розробок факультету;

- залучення коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання на факультеті наукових, освітніх та інших програм у галузі права;

- здійснення заходів щодо розвитку та зміцнення взаємовигідного міжнародного наукового співробітництва в рамках двосторонніх і багатосторонніх договорів і угод факультету з науковими закладами і організаціями зарубіжних країн, встановлення прямих зв’язків з вищими навчальними закладами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства України;

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, педагогічними та науково – педагогічними працівниками;

- проведення спільних наукових досліджень у галузі права;

- організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів з проблем права;

- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;

- спільна з іншими науковими закладами видавнича діяльність;

- надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної юридичної освіти, в тому числі іноземними громадянами;

- створення спільних науково – дослідницьких і освітніх програм з іноземними вищими навчальними закладами та видача документів про освіту єдиного зразка або кількох документів країн - учасників одночасно;

- відрядження за кордон наукових та науково – педагогічних працівників факультету для викладацької та наукової роботи відповідно до укладених договорів про співпрацю факультету з іншими науковими закладами, а також прямих договорів факультету з іноземними партнерами;

- залучення наукових та науково – педагогічних працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі у науковій та науково – педагогічній роботі на факультеті;

- сприяння академічній мобільності студентів факультету, які навчаються за спільними з іноземними вищими навчальними закладами програмами;

- організація підготовки спеціалістів, магістрів, науково – педагогічних працівників факультету до навчання за кордоном;

- проведення спільних наукових досліджень науковців факультету із провідними закордонними фахівцями в галузі права;

- участь факультету у міжнародних наукових програмах та конкурсах на здобуття грантів щодо цільового фінансування наукових досліджень, які проводяться на факультеті;

- взаємний обмін науковою і науково-методичною інформацією, використання міжнародних інформаційних фондів та систем;

- підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів факультету на основі відповідних міждержавних угод;

- участь у програмах двостороннього та багатостороннього міжуніверситетського обміну науковими, науково-педагогічними працівниками і здобувачами з метою їх стажування та підвищення кваліфікації;

- проведення факультетом і кафедрами міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій та виставкових заходів;

- провадження спільної видавничої діяльності та обмін науковою друкованою та іншою продукцією з іншими науковими та науково – освітніми закладами;

- налагодження прямих багатосторонніх зв'язків між факультетом та науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами різних країн;

- розширення наукових зв'язків факультету та кафедр з асоціаціями та іншими об'єднаннями, науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами;

- у сфері фундаментальних досліджень пріоритетною повинна стати реалізація значимих сумісних міжнародних програм, які дозволять факультету бути у числі лідерів у фундаментальних дисциплінах;

- у сфері інноваційної діяльності університету співробітництво факультету повинно бути зорієнтовано на сумісну діяльність з іншими факультетами і надання правової допомоги для отримання спільного комерційного ефекту;

- перспективною може стати також сумісна з науковою спільнотою університету робота з комерціалізації наукових результатів на внутрішньому і зовнішньому ринках, залученню прямих іноземних інвестицій тощо;

- слід передбачити також заходи із забезпечення охорони інтелектуальної власності як у межах факультету, так і на університетському рівні.

Для успішного проведення науково-дослідної діяльності в цьому напрямку необхідно:

- відродити практику стажування викладачів факультету, зокрема, у ВУЗах інших країн;

- інтенсифікувати науковий обмін: направляти викладачів за кошти факультету на наукові конференції в Україні та за кордоном;

- поновити або укласти ряд договорів про партнерство і співробітництво, в тому числі – в науково-дослідній сфері, з іншими ВУЗами, науковими інститутами, установами і організаціями;

- з метою інтенсифікації наукових зв’язків факультету провести ряд зустрічей різного рівня з обміну досвідом, проведення спільних заходів з іншими факультетами, ВУЗами, науковими закладами в Україні і за її межами, державними судовими органами, державними органами і установами, Секретаріатом Верховної Ради, Конституційним судом України, Верховним Судом України, Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України, Міністерством юстиції України. Це може бути також спеціальна презентація, науково-практичний семінар, конференція, фестиваль тощо в різних форматах участі представників факультету;

- підтримати пропозиції кафедр по проведенню ряду круглих столів за участі науковців і депутатів рад різного рівня, представників влади, суддів, практичних працівників для обговорення найбільш актуальних правових питань;

- провести зустріч – презентацію з представниками українських видавництв, що видають правову літературу, редакторами (представниками) періодичних видань в галузі права;

- направити делегації юридичного факультету до юридичних факультетів Московського державного університету імені Ломоносова; Московської державної юридичної академії, юридичного факультету Білоруського державного університету; Саратовської академії права; юридичного факультету Санкт-Петербургського державного університету; університету м. Олмоуц (Чехія); університетів Литви, Болгарії, Франції та інших з метою укладання договорів про співпрацю в науковій сфері, розширення міжнародних наукових зв’язків. В договорах слід передбачити форми співпраці, реалізацію спільних наукових і науково-освітніх програм, взаємну участь у конференціях, стажування науковців – викладачів, читанні лекцій за кордоном і іноземними фахівцями у нас, взаємний обмін для навчання і наукової роботи викладачами, аспірантами і студентами.15. Збереження наукової спадщини юридичного факультету.

Збереження спадщини та традицій факультету повинно ґрунтуватись, перш за все, на забезпеченні видання та перевидання праць видатних вчених – юристів, що працювали на факультеті та які не втратили своєї актуальності нині, або мають історичну цінність. Прізвища і біографії цих науковців повинні бути ретельно виявлені по кафедрах і на факультеті, започаткована для всього факультету серія видань з єдиною формою і ідеєю, або кожної кафедри окремо, але за єдиною структурою і оформленням.

Продовжується і всіляко підтримується практика, започаткована кафедрою цивільного права, продовжена кафедрами конституційного, адміністративного права та кафедрою правосуддя з проведення спеціальних читань, конференцій, семінарів тощо присвячених видатним вченим юридичного факультету, які збагатили українську і світову правничу науку.

16. Оцінка ефективності науково- дослідної роботи на факультеті.

В якості основних механізмів оцінки ефективності реалізації наукової діяльності повинні використовуватись: науково обґрунтовані методи оцінки стану наукового потенціалу, рівня результатів і вкладу у розвиток науки; ефективність використання ресурсів; методи повинні забезпечувати достовірну оцінку як усього факультету або університету, так і окремих кафедр, наукових колективів і окремих науковців.

Результати ефективності наукової діяльності щорічно оформлюються у вигляді аналітичного матеріалу (доповіді) заступника декана з наукової роботи, включаючи всю наявну інформацію від кафедр, Центру досліджень прав людини, окремих підрозділів факультету, в тому числі – за напрямками, передбаченими загально-університетським звітом.

17.Очікувані від впровадження Концепції результати.

Реалізація основних положень Концепції забезпечується шляхом прийняття нових та внесення змін до існуючих нормативно-правових актів, що регламентують наукову діяльність факультету і Університету

В результаті виконання заходів з реалізації Концепції очікується:


 • забезпечення наукової основи підготовки спеціалістів, наукових і науково – педагогічних кадрів на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на рівні світових кваліфікаційних вимог;

 • поглиблення і якісне оновлення наукової роботи на кожній кафедрі юридичного факультету і перетворення їх у потужні наукові і дослідницькі центри;

 • розроблення механізму формування, оновлення і реалізації пріоритетів наукової діяльності факультету, пріоритетних проблем розвитку науки на факультеті і на кафедрах, у Центрі досліджень прав людини, надання підтримки організації і проведенню наукових досліджень по всіх напрямках і окремим науковцям зокрема;

 • реорганізація системи співробітництва факультету з іншими факультетами і підрозділами університету, забезпечення участі окремих кафедр і підрозділів факультету в науковій діяльності факультету, а факультету – в наукових розробках і діяльності університету, його структурних одиниць і окремих факультетів;

 • розроблення організаційно – фінансового механізму підтримки науково – дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених;

 • здійснення комплексу заходів з реформування змісту і організації наукової роботі на факультеті;

 • забезпечення широкого застосування новітніх інформаційних технологій у науковій діяльності факультету і його структурних одиниць, а також якісне змістовне приєднання до єдиної інформаційної мережі університету;

 • закріплення співробітництва наукової діяльності кафедр і структурних одиниць факультету, а також факультету і структурних одиниць університету, що буде сприяти створенню новітніх програм спільних досліджень і наукових заходів, залученню до єдиної інформаційної мережі університету і правовому забезпеченню розвитку інших галузей науки, розширенню можливостей співробітництва всередині факультету і в масштабах університету;

- забезпечення участь вчених факультету у міжнародних наукових і науково – освітніх програмах та активізована зовнішньоекономічна діяльність факультету.

Концепція науково – дослідної роботи юридичного факультету київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2009 – 2014 роки визначає шляхи перетворення системи наукової діяльності на факультеті в дієвий ресурс розвитку науки на факультеті, нарощування його інтелектуального, духовного, творчого потенціалу, удосконалення форм і методів наукової діяльності.

Концепція орієнтує кафедри та інші наукові структури факультету на використання внутрішніх резервів їх наукового потенціалу, на структурну перебудову і пошук нових, більш ефективних форм діяльності, на підвищення ролі і місця правової науки в Україні і за її межами.

18. Статус Концепції.

Концепція затверджується Вченою радою юридичного факультету на 2009 – 2014 роки, уточнюється і реалізується в щорічних планах наукової роботи факультету.

19. Відповідальність.

За реалізацію концепції науково-дослідної роботи відповідають: Вчена рада факультету, декан юридичного факультету, заступник декана з наукової роботи; завідуючий Центру досліджень прав людини, завідуючі кафедрами, керівники науково - дослідних тем, керівники тимчасових творчих колективів і Голови спеціалізованих вчених рад.20. Премії, нагороди та відзнаки науковців юридичного факультету за активну науково-дослідну роботу.

Заохочення професорсько – викладацького складу за активну науково – дослідну роботу здійснюється у різних формах, включаючи надання: премій, спеціальних звань, почесних звань, державних стипендій, орденів і медалей, відзнак, почесних знаків та знаків МОН України, нагрудних знаків, премій, стипендій і іменних стипендій, почесних грамот і грамот, почесних дипломів, подяк, цінних подарунків та інших нагород у формі матеріального заохочення, інших нагород.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка