2005/№4 ЗасновникиСторінка7/14
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Жабка – мандрівниця”


Центр, який організовує екскурсії на природу, з метою вивчення фауни рідного краю, виявлення негативного впливу людини на тваринний світ.

Ігроклуб"

Його мета – проведення ігор “Що? Де? Коли?”, “Поле чудес”, “Слабка ланка” та ін-ших на тему тваринного світу.

Прес-центр “Сорока”

Завдання цього центру – висвітлення роботи товариства через пресу.

Робота товариства є цікавою та необхідною. Учні вчаться відчувати себе частинкою живої природи, а не її володарями.

Члени товариства захисту тварин про-водять багато занять про різних домашніх улюбленців, використовуючи різні форми і методи роботи. Заслуговує на увагу театра-лізована вистава “Я – кішка, гуляю, як сама собі знаю”, виставка домашніх тварин.

Під час роботи в гуртках, клубах вихо-вується готовність брати на себе відпові-дальність, бути активним у суспільному житті. На засіданнях клубу любителів папуг та дрібних тварин учні обмінюються досвідом утримання своїх улюбленців. Цікаво прохо-дять заняття про собак: “Ви вирішили завести собаку”, “Цуценя. Що це таке і що з ним робити?”.Факультативні заняття

Факультативні заняття – це з’єднувальна ланка між уроками і позакласними заняттями, вони є сходинкою до вивчення науки, ознайомлення з методами наукового дослідження.


Орієнтовне планування факультативного курсу для учнів 9–11 класів

Основи екології. Гуманне ставлення до тварин”


Тема 1. Принципи етичного ставлення до тварин

Урок 1. Вони такі ж, як і ми. Основи етичного ставлення до світу і до тварин.

Урок 2. Самостійна цінність тварин. Проблема прав і відповідальності у ставленні до тварин.

Урок 3. Проблема фізичних і моральних страждань тварин. Проблема володіння тваринами.

Тема 2. Історія відносин людини і тварин

Урок 4. Ідея єдності людини і тварини. Безправ’я тварин.

Урок 5. Добробут тварин.

Урок 6. Релігія і тварини.

Урок 7. Суспільний рух на захист тварин. Законодавство із захисту тварин.

Тема 3. Використання тварин людиною та проблеми утримання тварин

Урок 8. Охорона довкілля як середовища проживання тварин. Антропологічний вплив на живу природу.

Урок 9. Дикі тварини. Проблеми екології та захисту тварин.

Урок 10. Практична робота. “Вплив витоків нафти на тварин, які проживають у водоймах”.

Урок 11. Утримання свійських тварин.

Урок 12. Піддослідні тварини. Альтернативи до експериментів на тваринах.

Урок 13. Тварини і розваги.

Урок 14. Домашні улюбленці.

Урок 15. Ми і бездомні тварини.

Урок 16. Екскурсія з метою вивчення різноманітності тварин нашого краю.
Тематичні вечори, шкільні свята

Тематичні вечори та шкільні свята об’єднують учнів, розвивають вміння працю-вати в команді, вчать робити висновки, формують естетичні смаки. Під час підготов-ки до проведення свят “Зустріч птахів”, “Квітковий вернісаж”, “Запрошуємо до фіто-вітальні” та ін. важливо скласти план свята, розподілити обов’язки (художнє оформлення, випуск стінгазети, реклама та ін.). Важливість цієї роботи полягає в тому, що пробуджує почуття відповідальності, колективне пере-живання успіхів і невдач. Учні мають мож-ливість виявити свою творчість, з користю провести свій час.

Досвід показує що учасники та орга-нізатори свят краще розуміють і відчувають красу природи і людських відносин.

Цінність тематичного вечора полягає у тому, що в його підготовці та проведенні беруть участь самі учні. Тут вони мають можливість проявити свою ініціативу, ерудо-ваність у підборі теми, запросити цікавих гостей, оригінально оформити приміщення, підготувати книжкову виставку, номери художньої самодіяльності, підібрати потрібні кінофільми тощо.

Прикладом формування компетентної особистості у позакласній роботі може бути тематичний вечір про згубний вплив наркотиків на організм людини “Суд над наркоманією”.
Висновки

Один із керівників ЮНЕСКО Ж. Делор, голова міжнародної комісії з освіти, основні функції освіти у ХХІ столітті визначив так: “У даному сторіччі людям доведеться вчити-ся не тільки пізнавати й діяти, але вчитися жити разом. Учитися бути!”.

В умовах вільного розвитку, орієнто-ваного на ринкову економіку, система освіти має діяти у рамках відкритої політичної системи, допомагаючи особистості й сус-пільству набути необхідних властивостей, сформувати тверду систему цінностей, знань, навичок, здібностей.


Система освіти повинна чуйно реагува-ти на потреби суспільства.

Перевагу в XXI столітті матимуть лю-ди, котрі володіють знаннями і є сформова-ними компетентними особистостями. Школа повинна орієнтуватися не на передачу знань, а на те, щоб навчити людину відбирати і систематизувати знання, а також застосову-вати їх на практиці.Система освіти повинна мати структуру і форми навчання, що дають можливість кожній людині вчитися все життя, розвивати й розширювати здібності й навички, уміння вчитися та діяти в умовах постійних змін.

Можливості використання інтегрованих електронних комплексів у навчальному процесі


Олена Волтарніст
Відповідно до Концепції загальної се-редньої освіти (12-річна школа) ХХІ століття – це час переходу до високотехнічного інфор-маційного суспільства, в якому якість людсь-кого потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни.

  Пріоритетом розвитку сучасної освіти є впровадження сучасних інформаційно-кому-нікаційних технологій, що забезпечують удо-сконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготов-ку молодого покоління до життя в інформа-ційному суспільстві. В умовах швидкого на-копичення інформації змінюється роль учи-теля. Він має дати учням не тільки базові знання та сформувати основні вміння, а й нав-чити їх самостійно шукати необхідну інфор-мацію. Значну роль у цьому відіграє створення і впровадження у навчальний процес інтегро-ваних навчально-атестаційних комплексів (ІНАК), які проектує та розробляє київське наукове видавниче підприємство “АВТ лтд”.

ІНАК – комплексна інтегрована систе-ма: педагогічних програмних засобів (ППЗ), автоматизованих робочих місць (АРМів), ін-формаційно-довідкових систем (ІДС), автома-тизованих навчально-атестаційних систем (АНАС), спеціалізованих Інтернет-порталів та друкованих навчально-методичних мате-ріалів (підручників, посібників, практикумів, збірників завдань і т. п.), призначених для безперервного автоматизованого навчання та атестації (контролю знань) учнів, студентів, фахівців, керівних кадрів на всіх рівнях системи освіти (ЗНЗ, ВНЗ та інститутів післядипломної освіти).

Педагогічно-програмні засоби створе-ні на основі новітніх інформаційних техноло-гій і призначені для автоматизації процесів роботи вчителя та учня з метою значного підвищення якості навчання. Складаються з робочих місць вчителя та учня (користувача):

а) Автоматизоване робоче місце вчителя (АРМ вчителя) має такі основні функції: введення баз даних навчального закладу, реєстрація користувачів системи, створен-ня системи оцінювання навчальних досяг-нень; настроювання автоматизованого ро-бочого місця учня, настроювання блоку довідкової інформації, створення занять та атестацій, створення диспетчерів навчання та атестації, перегляд успішності окремого користувача або групи користувачів, фор-мування журналу та звітності, проведення апеляцій і т. п.;

б) Автоматизоване робоче місце учня (користувача) (АРМ учня). Містить су-часні методи автоматизованого навчання та контролю знань, складниками яких є: звукові, анімаційні та мультимедійні мате-ріали, відеоролики, тексти, слайди, слов-ники термінів і понять, законодавча база, тести, практичні завдання, документи, діа-логи тощо. Ці складники передбачають навчання, самоатестацію та атестацію ко-ристувачів (для будь-якої кількості робо-чих місць) за допомогою внутрішньої ме-режі з метою створення сучасного інформа-ційного середовища для ефективного і якісного навчання та перевірки знань.

Інтернет-портал www.dbu.com.ua, на якому накопичується інформація про нав-чальні заклади, підручники, новини, дистан-ційні системи навчання, дає змогу обмінюва-тися досвідом та підтримувати й реалізовува-ти режим оновлення програмних компонентів та інформаційних блоків в автоматизованих системах навчання.

ІНАК призначений насамперед для автоматизації вивчення, повторення, закріп-лення навчального матеріалу, контролю та оцінювання знань і вмінь учнів, ведення обліку успішності та багато іншого.

Автоматизоване навчання може бути органі-зоване як:

―  групове у мережі комп’ютерного класу під керівництвом учителя;

―  самостійна робота у навчальному класі;

―  індивідуальне – вдома.

Автоматизований контроль знань учнів за допомогою ІНАК може бути:

―  поточним (при повторенні та закріпленні вивченої теми під час розв’язання тестів, задач,  відповідей на питання тощо);

―  періодичним (тематична атестація);

―  підсумковим (державна підсумкова атес-тація – іспит).

Інформаційну структуру системи наведено на рис. 1.1:
Рис. 1.1. Інформаційна структура ППЗ


Для ефективного моделювання навчаль-ного процесу педагогічний програмний засіб передбачає створення “занять” для кожного уроку предмета та “атестацій”, які складаю-ться з елементів навчання та контролю знань і додатків, (останні накопичуються та збе-рігаються в ППЗ).

Згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки, урок (заняття) складається з трьох частин. Вчитель може за допомогою конструктора занять створити урок, розра-хований на 45 хвилин (або, на власний роз-суд, коротший), набравши його з перелічених елементів навчання та контролю знань.


1. Контроль попереднього матеріалу

(5-10 хвилин)2. Представлення нового матеріалу

(25-30 хвилин)3. Закріплення (контроль) нового матеріалу

(7-10 хвилин)


  ППЗ містить, як вказувалося вище, два взаємопов’язані компоненти: робоче місце вчителя і робоче місце учня.

Робоче місце вчителя передбачає два основні блоки роботи: блок адміністрування користувачів системи (тобто вчителів та учнів) і блок, пов’язаний з навчальним процесом, – навчання і атестація. Ці блоки роботи може виконувати одна людина або вони можуть бути закріплені за різними відповідальними особами.


ППЗ робочого місця вчителя виконує такі основні функції:

Адміністрування. Передбачає визна-чення структури навчального закладу, реє-страцію користувачів системи з внесенням їх у відповідні підрозділи (класи), надання їм паролів і права доступу. Це дає змогу швидко з’ясувати, до якого класу належить учень і зберігати статистичну інформацію про нав-чання і успішність кожного учня. Ця функція дає змогу також змінювати й налагоджувати систему оцінювання успішності учнів.

Навчання. Учитель може запропонува-ти учням для вивчення окремі елементи навчального матеріалу або типові заняття чи надати можливість переглядати всі можливі матеріали з цієї теми. За допомогою функції “Конструктор” учитель сам може скласти лекцію чи заняття з певної теми з елементів матеріалу, який міститься у базах даних (тексти, слайди, відеофрагменти, схеми, лек-ції, тести, задачі тощо). ППЗ дає вчителю можливість спостерігати за ходом навчання або атестації учнів на екрані монітора зі свого робочого місця.

Атестація. Учитель може скласти ате-стацію для конкретного учня чи групи учнів. Можна також скористатися можливістю бага-товаріантності, тобто призначити атестацію з певної теми для групи учнів, у якій методом випадкового вибору для кожного будуть запро-поновані різні завдання, але однакового рівня.

Аналіз успішності та звітність. Учи-тель може переглянути статистику успішності (з будь-яким рівнем деталізації) кожного учня або обраної групи користувачів і скласти звіт-ність про успішність за наведеними формами.

Оновлення програмного засобу. Функ-ція оновлення через Інтернет дає змогу отрима-ти найсвіжішу інформацію, яка автоматично замінить стару. ППЗ є відкритою системою, яка динамічно розвивається з урахуванням заува-жень і побажань користувачів.


На сьогодні для середньої школи розроблені три ІНАК:


Економіка, 10 клас”

Комплекс створений на основі підруч-ника для 10 класу, рекомендованого Міні-стерством освіти і науки України. Містить великий блок навчального та довідкового ма-теріалу, представленого за допомогою різно-манітних засобів подання: озвучені інтерак-тивні лекції у вигляді наочних схем, що легко засвоюються, відеофрагменти, діаграми, слайди, тексти. Блок додатків включає в себе законодавчу базу, на якій ґрунтуються засади економічної діяльності в Україні, статистичні дані, словник термінів та понять. Містить великий комплекс завдань для закріплення та контролю знань.

Всесвітня історія, 10 клас”

Комплекс створений на основі підруч-ника для 10 класу, рекомендованого Міні-стерством освіти і науки України. Висвітлює період 1914-1939 рр. Містить майже 1000 історичних фотографій і рисунків, більш ніж 100 карт, схеми та діаграми з історії цього періоду, історичні документи. Включає вели-кий блок завдань для закріплення та контро-лю знань, а також додаткові матеріали (слов-ник термінів і понять, хронологічні дані).

Економічна та соціальна географія, 10 клас”

Комплекс створений на основі підруч-ника для 10 класу, рекомендованого Міні-стерством освіти і науки України. Містить багато слайдів з економічної і соціальної географії країн світу, карти, озвучений лекційний матеріал, словник термінів та по-нять, відеофрагменти.

Також комплекс включає блок завдань для закріплення та контролю знань, у тому числі тренінг по карті.

Такі комплекси:

1) Автоматизують процеси і механізми вив-чення нового навчального матеріалу та контро-лю навчальних досягнень учнів під час вивчен-ня певних предметів у комп’ютерному класі.

2) Значно покращують умови роботи вчителя – озброюють його сучасними можливостями інформаційних технологій, що сприяє збіль-шенню ефективності його роботи та інтенси-фікації навчання (використання режиму зворот-ного зв’язку, поточного контролю навчальних досягнень учнів з автоматизованою функцією формування журналу та звітності тощо).

3) Допомагають вчителеві у підготовці та проведенні різноманітних форм навчання та контролю навчальних досягнень учнів за до-помогою універсального конструктора, який дає можливість створити нові автоматизовані заняття та атестації (іспити) чи внести зміни й доповнення до існуючих.

4) Надають учителеві можливість оновлю-вати через Інтернет форми та елементи нав-чання і контролю навчальних досягнень, до-повнювати існуючі матеріали, створювати нові довідники тощо.

5) Надають можливість учням вивчати вищезгадані предмети у комп’ютерному класі навчального закладу або вдома за персо-нальним комп’ютером.

6) Збільшують ефективність засвоєння знань, вчать шукати необхідну інформацію.

7) Допомагають учневі ефективно, розши-рено та на високому рівні отримувати і зак-ріплювати відповідні знання та вміння.  Видавництво продовжує працювати над розробленням нових електронних підручників, охоплюючи навчальні програми середньої шко-ли, починаючи від початкової і до вступу до вузу. Зараз розробляються такі автоматизовані навчально-атестаційні системи (АНАС):

 • Українська мова для абітурієнта;

 • Хімія для абітурієнта;

 • Математика для абітурієнта;

 • Біологія для абітурієнта;

 • Історія України для абітурієнта;

 • Фізика для абітурієнта;

 • Географія для абітурієнта;

 • Економіка для абітурієнта;

 • Програма з підготовки дошкільнят до школи та кілька проектів для початкової школи;

 • Електронний посібник для вчителя з етики;

— Підручник з української літератури, 11клас;

— Підручник з географії, 7-8 клас.
Доцільність використання ІНАК у вивченні окремих предметів сьогодні вже не викликає сумнівів, бо процес навчання стає ефективнішим і цікавішим як для учня, так і для вчителя.
З питаннями придбання електронних підручників звертатися до розробника:

04080 м. Київ, вул. Фрунзе 30/5, оф.16. тел./ф. (044) 462-47-63,

(044) 417-18-32, E-mail: avt@voliacable.com Web: http://www.dbu.com.uaДошкілля Бузеччини: ефективно, доступно, цікаво

Зіновія ГулкаЗміни, що відбуваються сьогодні у нашій державі, зумовлюють необхідність виховати покоління, зорієнтоване на розу-міння гармонії світу, законів моралі, досяг-нення високого рівня інтелектуального роз-витку шляхом наполегливої роботи над собою, а ще – здатне критично мислити, свідомо сприймати події, що відбуваються у суспільстві, впливати на їхній перебіг, робити у житті зважений, вивірений вибір.

А це можливо лише за умови усвідом-лення всіма працівниками дошкільного нав-чального закладу, що кожен повинен бути добрим прикладом для малечі, мусить ретельно працювати над собою, пильно стежити, щоб ніщо негативне, навіть у най-менших проявах нещирості, роздратування, байдужості до чужих почуттів, не торкнулося дитини, яка, не маючи морального імунітету, всотує, мов губка, усе, що бачить і чує.

Безсумнівно, дошкільне дитинство – найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, самобутнє, неповторне життя. І від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що увійшло до її розуму і серця з навколишнього світу – від цього значною мірою залежить, якою людиною стане сьогод-нішній малюк. Тому так важливо оточити ди-тину ласкою, любов’ю, розумінням її дитя-чих потреб і скерувати педагогічну діяльність у такому напрямку, щоб важливі поняття вона засвоювала легко і неодмінно рідною мовою.

Зважаючи на велике значення дошкіль-ного дитинства, педагоги дошкільних нав-чальних закладів Буського району обрали напрямок роботи, що ґрунтується на гума-ністичних засадах, які проповідувала Софія Русова: “Усе виховання будується на пошані до особи дитини”.

“Рідна мова, – писала С. Русова, – це перша умова, щоб діти проходили науку сві-домо”. Всі ми знаємо, що рідна мова є могут-нім засобом розвитку дитини. Спираючись на вчення С. Русової, вихователі використову-ють у роботі ті засоби, які найкраще розвива-ють дитячу мову: навчають правильної ви-мови звуків, ритмічних віршів, заохочують дітей до самостійного складання текстів, про-водять спеціальні заняття, використовуючи різноманітні форми роботи: читання і розпо-відь, інсценізацію, ігри за сюжетами літера-турних творів, бесіди.
Одним з найдієвіших засобів є виховання дошкільників на народних традиціях. Для вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів педагоги віднайшли цікаву форму методичної роботи – “методичні посиденьки”, учасниками яких є батьки.

План “методичних посиденьок”

педагогічних працівників ДНЗ №1 і №2 м. Буська

Тема: “Мудрість народної педагогіки”

Керівник: Забронська Наталія Ілляріївна, вихователь ДНЗ №1 м. Буськаз/п

Тематика засідань

Форма роботи

Хто виконує

Дата проведення

Домашнє завдання

1.


Народна педагогіка – скарбниця краси і мудрості

Лекція

Павлишин Н.Г., зав. ДНЗ №1

м. Буськ


Цибуляк Л.В.,

вихователь ДНЗ №1

Барбека Н.І.,

ДНЗ №2


вересень

Зробити підбір потішок для молодшої групи

2.

Забавлянки бабусі Маланки

З бабусиної скрині

1.

Краса природи, зміст пісень і оригінальність вишиванок – спільні корені етнопедагогіки

“Котилося житечко в сніпочок”Педагогічні роздуми

Сандак Т.І., зав. ДНЗ №2 м. Буськ

жовтень

Виставка вишиванок, зробити підбір обжинкових пісень свого регіону

2.

обжинки

Литвин Л.М.,

муз. керівник1.

Використання усної народної творчості у роботі з дітьми


з бабусиної скрині

Наконечна О.М., вихователь ДНЗ №1 м. Буськ

Стельмащук Л.А.,

Вихователь ДНЗ №2


грудень

Зробити записи проведення зимових свят від старожилів м. Буська

2.

Вечорниці на Андрія

1.


Народні казки – книги життя

Година колективного мислення

Собашек Г., вихователь ДНЗ №2

Наконечна О.М., вихователь ДНЗ №1лютий


Розробити сценарії лялькових вистав за мотивами народних казок

2.

Вікторина чарівного блюдечка

Педагогічний аукціон

1.

Шляхи відродження народних традицій

“Писаночка, паняночка”Дискусія

Забронська Н.І., вихователь ДНЗ №1

Тепла О.Г.,

вихователь ДНЗ №1


квітень
2.

Комбіноване заняття

1.

Виховання у дітей любові до навколишнього через народні традиції

Свято Галицької МатеріОбмін досвідом із залученням батьків


Домбровська Н.,

вихователь ДНЗ №2 м. Буськтравень

Конкурс на кращу колискову


2.
дозвілля батьків

Поради на наступний рік
Разом з батьками вихованців проведено районний конкурс колискової пісні, який про-ходив у номінаціях: “Сповідь матусі над ко-лискою”, “Калиновий вогонь пам’яті”, “Чарівна торбинка-цікавинка”, “Є у світі три матінки”.

Для забезпечення успіху у вихованні педагоги будують навчально-виховний про-цес так, щоб ланцюг духовності народу не переривався, кожне наступне покоління вихо-вувалося у народному дусі, бо все, що закла-дено у дитинстві, глибоко западає в душу і ніколи не забувається.

В основу реформування освіти згідно з Державною національною програмою “Осві-та. Україна в ХХІ ст.” покладено духовність. Адже саме духовність породжує шляхетність, допомагає кожному стати Людиною, а людсь-кій спільноті – нацією.

Проведення педагогічних читань “Ста-новлення молодого педагога в умовах рефор-мування освіти”, семінари-практикуми “По-вернімося до джерел духовності”, вивчення досвіду роботи Г. Миляновської (ДНЗ смт. Красне), А. Боднар, О. Горошко (дитячий будинок “Добре серце”) з християнського виховання є свідченням того, що педагоги дошкілля шукають підходи до розкриття творчого потенціалу вихователя, пріоритетом якого є формування християнського світогля-ду та виховання цілісної духовно зрілої особистості.

Пошук нових шляхів змусив педагогів-дошкільників частіше звертатися до таких форм роботи, як обмін досвідом, круглий стіл, дискусії, що ведуть до активного діалогу всіх членів колективу, не просто сприяють обговоренню професійних проблем, а й пожвавлюють життя колективу.

Форму роботи підбирають для кожного конкретного заходу, ретельно продумують, зважують її доцільність, завдання, зміст, квалі-фікованість вихователів з цього питання, обсяг їхніх знань, рівень педагогічної майстерності.

Методична робота з педагогічними пра-цівниками буває трьох видів, залежно від мети, заходу.

Перший вид спрямований на визначення рівня знань з певного питання, фахової май-стерності вихователів. До нього належать: роз-в’язок педагогічних задач і ситуацій, дискусія, обмін досвідом роботи, педагогічний аукціон.

Другий вид спрямований на апробацію досвіду педагогів-новаторів, він допомагає під-вищити рівень фахової майстерності вихова-телів. Це можуть бути такі форми, як ділова та рольова гра, година колективного мислення.

Третій вид допомагає застосовувати на практиці ідеї педагогів-новаторів, здійснюва-ти всебічний розвиток вихователів, підвищу-вати їхній інтелектуальний рівень. Тут можна використовувати різноманітні тренінги.

Для молодих педагогів була проведена цікава дискусія “Роль вихователя у прищеплен-ні дітям навиків культури поведінки”, основним завданням якої було виявити і уточнити зміст і завдання роботи з дітьми щодо виховання мо-ральних якостей і правил поведінки.

Для цього їм були запропоновані педа-гогічні задачі, мета яких полягає в тому, щоб виділити проблему, знайти шляхи її розв’я-зання і причини її виникнення.

Робота над розв’язанням задач, виснов-ки вихователів показали, наскільки вони вміють володіти ситуацією, знаходити з неї вихід, часто навіть в екстремальних умовах.

Цікавими і корисними для всіх педа-гогів є такі форми роботи, як методичний фестиваль, КВК, конкурс педагогічної май-стерності, “методичні мости”, які допомагають виявити рівень інтелектуального розвитку, творчі здібності вихователів, уміння застосову-вати у практичній діяльності ідеї педагогів-новаторів та нетрадиційні форми роботи.

З огляду на це був організований район-ний конкурс на кращого знавця педагогічної спадщини С. Русової, в якому призове місце виборола Н. Забронська, вихователь ДНЗ №1 м. Буська, що впродовж п’яти років вивчає і втілює в життя педагогічні ідеї фундатора дитячих садків в Україні – С. Русової.

Під час проведення “методичного мос-ту” вихователі, які ведуть гурткову роботу, роботу профільних, логопедичних груп, обмінюються цікавими ідеями щодо поліп-шення ситуації, відшуковують методи і прийоми, за допомогою яких можна зробити день для малюка в групі цікавим, незви-чайним, краще розвивати його природні за-датки, пізнавальну активність, ефективно здійснювати гуманізацію виховного процесу.

Такий обмін думками допомагає вста-новити між педагогами співробітництво, доброзичливі стосунки, готовність до мораль-ної і професійної взаємодопомоги.

Творчість починається тоді, коли педа-гог замислюється над доцільністю виконуваної ним роботи, шукає шляхи підвищення ефек-тивності. У розвитку творчої діяльності мето-дична робота відіграє важливу роль. Сьогоден-ня вимагає від методиста надавати випереджу-вальну методичну допомогу, розвивати і вдосконалювати всі форми роботи згідно з досягненнями педагогічної і психологічної науки, підвищувати педагогічну майстерність.

Головний ефект методичної роботи – це, власне, дитячі успіхи, коли кожен вихо-ватель не просто має належні знання, а й уміло застосовує їх на практиці, домагається того, щоб кожна дитина досягла оптималь-ного рівня психічного, фізичного і соціаль-ного розвитку.

Завдання кожного педагога – з дитини, якою вона є від природи, витворити за допомогою різних педагогічних засобів людину в найкращому розумінні цього слова, розвиваючи її позитивні здібності і зводячи до мінімуму всі її негативні нахили.
Революція в навчанні

Ґордон Драйден,

Джаннетт Вос

У видавництві “Літопис” нещодавно побачило світ українське видання науково-популярної книжки Ґ. Драйдена і Дж. Вос “РЕВОЛЮЦІЯ В НАВЧАННІ”. Це справжній бестселер, який за рік розійшовся у світі десятимільйонним тиражем. РЕВОЛЮЦІЮ В НАВЧАННІ справедливо вважають путівником найновішими навчальними методиками, що їх застосовують для інтенсивних курсів іноземної мови, шкільних уроків і тренінгів з бізнес-освіти та менеджменту, швидкого запам’ятовування та відтворення інформації. Це чудовий огляд найважливіших відкриттів і концепцій, які формують освіту ХХІ сторіччя.

Нижче подаємо фрагмент цієї книжки.
Навчайтеся стильно!
Як виявити власний стиль навчання й використовувати різні типи компетентності


Альберт Айнштайн був мрійником. У Німеччині вчителі бідкалися, що з цього хлоп-ця нічого не вийде, бо своїми запитаннями він порушує дисципліну в класі, і йому ліпше по-кинути школу. А проте Айнштайн став одним із найбільших науковців у світовій історії.

Вінстон Черчілль був слабким учнем, він заїкався й шепелявив, та, незважаючи на це, став одним із найбільших керівників та ораторів сторіччя.

Томаса Алву Едісона у школі били важким шкіряним батогом: учителі вважали, що він несповна розуму, тільки через те, що той ставив багато запитань. Хлопця шмагали так часто, що мати забрала його зі школи вже за три місяці “формальної” освіти. Згодом він став, мабуть, найпліднішим винахідником усіх часів.

На щастя для Едісона, його мати, ко-лишня шкільна вчителька, була новаторкою справжнього навчання. У світовій енциклопе-дії The World Book Encyclopedia читаємо: “Її власна концепція, надзвичайна для свого часу, ґрунтувалася на тому, що навчання може при-носити радість. Навчаючи сина, вона вигаду-вала ігри, які називала “дослідницькими мандрівками”, для пізнання захопливого світу знань. Перше здивування хлопця переросло у захват. Згодом він почав засвоювати знання так швидко, що мати вже не могла навчати його”, однак Едісон і надалі досліджував, екпериментував і вчився самостійно.

Айнштайн, Черчілль та Едісон вироби-ли власні стилі навчання, відмінні від тих, що пропонувала школа. Таке непристосування до індивідуальних потреб спостерігаємо й нині стосовно мільйонів дітей. Це, мабуть, най-більша причина шкільних невдач.

Очевидно, що кожен має свій талант. Пабло Пікассо, безсумнівно, був великим ху-дожником, Вільям Шекспір – талановитим письменником, Джо Льюїс і Бейб Рут – відо-мими спортсменами, Енріко Карузо – блиску-чим тенором, Анна Павлова – славетною балериною, Кетрін Гепберн – чудовою акторкою.

Кожен, хто читає цю книжку, має свій стиль життя, як і свій стиль роботи. Успі-хи бізнесового підприємства залежатимуть від уміння пристосуватися до різних стилів життя своїх працівників. Консультанти з людських ресурсів у фірмах займаються тим, щоб стиль роботи працівників відповідав обов’язкам їхніх посад.

Проте багато шкіл і далі діє так, нібито всі учні – зовсім однакові. І, що гір-ше, шкільна система тестування та оцінювання винагороджує тільки деякі здібності. Унаслі-док цього вже в перші роки життя часто відбу-вається розподіл дітей на тих, хто нібито обда-рований та розумний, і тих, хто, як уважають, менш розумний і не встигає з навчанням.

Мабуть, найгіршим винаходом в освіті цього сторіччя стали так звані тести на інте-лект, що їх 1905 року придумали два фран-цузьких психологи Альфред Біне й Теодор Сімон. Згодом американські психологи Льюїс М. Терман і Мод Мерілл зі Стенфордського університету дещо видозмінили французький винахід і назвали його Тестами Стенфорда-Біне.

Це, звичайно, мало позитивний вплив на тестування конкретних здібностей, проте не всіх. І, що гірше, ці тести породили хибне уявлення, що інтелект – це вроджена риса. Однак інтелект не устійнений від народ-ження. А навіть більше, кожен із нас володіє різними центрами компетентності.

Якби автори цієї книжки могли виби-рати якийсь конкретний хід для перебудови системи середньої школи, вони б вибрали такий: виявити поєднання навчальних стилів і здібностей, притаманне кожному учневі, і пристосовувати викладання до цих комбіна-цій, а водночас заохочувати до різнобічного розвитку всіх потенційних здібностей дитини.

Основний недолік тестів на коефіцієнт інтелекту (так званих IQ) полягає у змішуван-ні двох понять – логічного мислення й загаль-ного розвитку, бо ж логіка, як відомо, – тіль-ки один компонент мисленнєвих здібностей. У деяких тестах змішуються лінгвістичні й загальні здібності.

За останні роки гарвардський професор педагогіки Говард Ґарднер був одним із бага-тьох, хто відважився вперше похитнути міф про усталеність рівня IQ. Упродовж п’ятнад-цяти років він провадив велике дослідження, яке довело, що кожна людина має щонаймен-ше сім типів компетентності, а може, й більше. Як ми вже згадували, він визначив, що:Мовний тип компетентності відпо-відає за вміння гарно висловлюватися і гра-мотно писати – надзвичайно розвинутий у таких людей, як Вінстон Черчілль, Джон Кеннеді, багато блискучих письменників.

Логіко-математичний тип компе-тентності відповідає за вміння висновува-ти, обчислювати, логічно мислити – добре розвинутий у Бертрана Рассела, найвідомі-шого сінґапурського керівника Лі Куан Ю.

Візуально-просторовий тип компе-тентності відповідає за вміння малювати, робити скульптури чи фотографувати.

Тілесно-кінестетичний тип відпові-дає за вміння володіти своїм тілом, рухами – яскраво виражений у великих спортсменів та акторів.

Музичний тип інтелекту відповідає за вміння компонувати пісні, співати, грати на музичних інструментах.

Міжособистісний, інтерперсональ-ний тип компетентності, або ж, за нашою термінологією, соціальний тип, відповідає за вміння взаємодіяти з іншими.

Внутріособистісний, інтраперсональ-ний тип компетентності відповідає за вміння проникати у власні почуття1.

Ми переконані, що відкриття Ґарднера – надзвичайно важливе для планування освіти майбутнього. Адже кожна дитина потен-ційно обдарована, однак у неї свій талант. У кожного з нас існує власний стиль навчання, роботи, свій темперамент. Ще 1921 року швейцарський психіатр Карл Юнґ зауважив, що люди сприймають речі по-різному. Відповідно до цього він покласи-фікував їх на тих, хто віддає перевагу почуттям, мисленню, відчуттям та інтуїції. Як нам відомо, Юнґ перший поділив людей на екстравертів та інтравертів. Як не прикро, проте більшість постулатів Юнґа після 1930 року майже донедавна було забуто.
Визначте свій індивідуальний стиль навчання


Сьогодні існує більше двадцяти мето-дів, за якими визначають стиль навчання. Серед найповніших – той, що його пропо-нують професори Кен і Ріта Данни з універ-ситету Сент-Джон, Нью-Йорк. Однак загалом ваш навчальний стиль – це поєднання різних чинників, а зокрема:

Як ви найлегше сприймаєте інфор-мацію – візуально, на слух, через кінесте-тичні чи тактильні відчуття; як вам найлегше вчитися – коли читаєте, слухаєте, рухаєтеся чи торкаєтеся? Розвинуті відчуття смаку й нюху надзвичайно важливі не тільки для дегустатора вин і змішувача парфумів, але й для багатьох навчальних стилів.

Як ви впорядковуєте та оброб-ляєте інформацію (яка півкуля мозку у вас домінує: права чи ліва)? Чи мислите ви ана-літично, чи “глобально”, тобто чи система-тично обмірковуєте ситуацію, чи підходите до неї з приблизними розрахунками?

Які умови потрібні вам для засвоєн-ня та зберігання інформації – емоційні, соціальні, фізичні тощо?

Як ви відтворюєте інформацію? Це може бути зовсім по-іншому, ніж коли ви засвоюєте чи запам’ятовуєте її.
Як ви засвоюєте інформацію?


Дослідження Даннів виявило, що:

 Тільки тридцять відсотків учнів за-пам’ятовує сімдесят п’ять відсотків того, про що говорили на уроці.

 Сорок відсотків дітей запам’ятовує три чверті того, що бачили чи про що прочитали. Такі “візуальні” учні поділяються на два типи: деякі засвоюють інформацію у формі писаного слова, інші – через діаграми чи малюнки.

 П’ятнадцять відсотків найліпше вча-ться за допомогою тактильних відчуттів. Такі учні мусять потримати в руках навчальний матеріал, написати, розмалювати його, тобто залучити до навчання конкретний досвід.

 Ще п’ятнадцять відсотків станов-лять учні, які віддають перевагу кінесте-тичному методові, тобто вони найефектив-ніше вчаться тоді, коли виконують якісь фізичні дії, наприклад, беруть участь у прак-тичній діяльності, що безпосередньо стосує-ться їхнього життя.

На думку Даннів, у кожного з нас переважає один основний спосіб сприйнят-тя, часто поєднаний з іншим, вторинним. Якщо навчальний метод у класі чи на семінарському занятті не відповідатиме основному способові сприйняття дитини, вона матиме проблеми з навчанням, хіба що зможе компенсувати цю невідпо-відність вторинним способом.

Те саме поширюється і на розв’язання проблеми “відрахувань” у середній школі. За нашими спостереженнями, основними кандидатами на невдах у середній школі є учні з кінестетичним і тактильним сти-лями навчання. Їм потрібно рухатися, почувати, торкатися, діяти – і якщо вчи-тельська методика не дає змоги це робити, вони відчувають себе відчуженими, не залученими в діяльність, або просто нудяться.

Фахівець у галузі нейролінгвістичного програмування Майкл Ґріндер уважає, що в типовому класі з тридцяти учнів двадцять два володіє збалансованими можливостями зас-воєння інформації різними способами. Вони загалом добре радять собі, бо інформацію у школі подають візуальним та кінестетичним способами або на слух.

Двоє-троє дітей у класі матимуть проб-леми з навчанням через своє невідвідування занять. Решта, приблизно до шести осіб із тридцяти, а це двадцять відсотків, має тільки візуальний стиль навчання, тільки слуховий чи тільки кінестетичний. Вони з великими труднощами засвоюють інформацію, якщо її не подавати відповідно до їхнього способу навчання. Ґріндер умовно називає таких дітей ТВ*, ТС** й ТК*** відповідно до їхнього способу сприйняття. Він стверджує, що не випадково абревіатура КО так само уживає-ться на позначення поняття нокаутований (knocked out). “Ці діти перебувають справді в нокауті стосовно шкільної системи, – зазна-чає вчений. – Часто в наших дослідженнях фігурує термін “діти з групи ризику” – так от, кінестетики творять більшість із двадцяти шести відсотків тих, хто кинув школу”.
Як ви впорядковуєте і перетворюєте інформацію?


Люди з добре розвинутою лівою півку-лею сприймають інформацію логічно. Вони легко засвоюють її, якщо вона подана в логіч-ній лінійній послідовності. Люди з розвину-тою правою півкулею загалом люблять уяв-ляти узагальнену картину, їм зручніше, коли інформацію подають візуальними засобами, за допомогою музики, мистецтва, що перед-бачає залучення уяви, інтуїції.

Якщо поєднати потенціал двох півкуль і використовувати різні типи компетентності, нам пощастить ефективно впорядковувати й перетворювати інформацію.
Умови, які стимулюють розвиток навчальних здібностей


Зазвичай навчанню сприяє відповідне фізичне довкілля. Тут варто зважати на звук, освітлення, температуру приміщення, зручні сидіння, поставу тіла учнів.

Школярі мають різні емоційні потреби. Емоції відіграють важливу роль у навчанні, часто це ключ до системи запам’ятовування, яка існує в мозку. Емоційний компонент вик-ладу важить особливо багато, коли йдеться про готовність сприймати інформацію та ідеї.

Фізичні та біологічні потреби, які впливають на навчання


На наше навчання так само впливають час прийняття їжі, рівень енергії, який змінюється відповідно до пори дня, потреба рухатися. Спробуймо, скажімо, вчитися тоді, коли ми голодні. Принаймні для більшості з нас це дуже важко. Існують і ті, хто під час навчання любить що-небудь перекушувати.

Деякі люди – “жайворонки”, які пра-цюють зранку. Інші – “нічні сови”. І знову ж, за спостереженнями Даннів, опти-мально, коли шкільні уроки збігаються в часі з індивідуальною активністю учнів. Цікаво, але науковці виявили, що більшість учнів і студентів коледжів не належать до “жайворонків”. “Тільки третина з більше ніж мільйона обстежених учнів віддає перевагу навчанню рано-вранці, – стверджують науков-ці. – Більшість полюбляє вчитися пізнього ранку або пополудні”. До речі, багато учнів не здатні зосередитися на важкому матеріалі до десятої години ранку. Для денного навчання подружжя Даннів рекомендує використову-вати час від десятої до третьої години. Чому б, однак, не спробувати відкрити середні школи пізно ввечері для учнів-“сов”?

Данни ще раз підтверджують, що у традиційних школах найбільші труднощі в навчанні мають учні з кінестетичним і так-тильним способами сприйняття. Часто їх від-раховують зі школи саме через невміння зо-середитися на навчальному матеріалі й годи-нами сидіти за партами. Ті, що зостаються, мають неприємності на уроках, часто їх тим-часово звільняють від навчання за поведінку або ж уважають слабкими учнями й віддають до спеціальних класів, де до них ставляться так само: змушують довго сидіти за партою, не звертають уваги на індивідуальний спосіб їхнього сприйняття і навчальний стиль.

І хоча найліпші навчальні заклади, у яких нам довелося побувати, таки присто-совуються до індивідуальних способів і стилів навчання учнів, однак більшість серед-ніх шкіл усе ще тяжіє до академічного двови-мірного викладання, орієнтованого на учнів із мовним та логічним типами компетентності. Не випадково до адміністрацій шкіл здебіль-шого входять спеціалісти з лінгвістичним чи логіко-математичним складом розуму – для них такий стан речей видається природним.Як визначити індивідуальний стиль навчання учня?


Найпростіше, звичайно ж, запитати. Проста бесіда чи дискусія про навчальні стилі, яким учні віддають перевагу, здатна подолати бар’єр між учителем та учнями. Аналізуючи спосіб розповіді учня, можна так само визначити його стиль навчання.

Пояснюючи щось, учень із візуальним стилем навчання заходиться рисувати схе-ми. Коли починає розуміти якийсь складний предмет, зауважує: “Я вже бачу, про що тут ідеться”. Коли прочитати йому меню в ресто-рані, він особисто захоче взяти його до рук, щоб прочитати ще раз самостійно. Вибираю-чи такій особі подарунок, ви не помилитеся, якщо купите книжку, однак спочатку дізнай-теся, що вона любить – текст чи ілюстрації. В останньому випадку можна купити й відеока-сету. Більшість тих, хто віддає перевагу візуальному стилеві навчання (однак не всі), добре організовані, акуратні, гарно вдягнені.Особи, що віддають перевагу слухов-ому стилеві, загалом не читають книжок та інструкцій з експлуатації товару, вони завжди запитують про все, що їх цікавить. Такі люди купують автомашину не заради її вигляду – вони купують її задля стереосистеми, умонто-ваної в автомобіль. У літаку вони відразу ж заводять розмову з новим сусідом. Засвоюю-чи нову інформацію, вони кажуть щось на кшталт: “Я чую, що кажеш”. Коли прагнете зробити їм приємний подарунок, купіть програвач, а не книжку.

Особа з тактильним стилем навчан-ня завжди хоче бути в русі. Коли вона випадково зіткнеться з вами, то відразу ж, перепрошуючи, спробує вас обійняти. Коли така особа засвоює нову інформацію, її при-мовка така: “Я це відчував!” Що подарувати їй на Різдво? Мабуть, портативний комп’ютер.


Застосовуйте дослідження для школи та власних потреб


Ми переконані, що кожен розглянутий аспект поданих вище досліджень суттєво допоможе покращити навчання і саму школу.

Для самостійного домашнього навчання надзвичайно важливо знати свої сильні сторо-ни й стиль навчання, аби могти скористатися цим. Якщо вам важко довго всидіти на одному місці – ви, безперечно, кінестетик. Тому починайте свої заняття з попереднього перегляду величезної асоціативної схеми на велетенському аркуші паперу. Розгорніть його на підлозі й рухайтеся, вивчаючи схему. Після перегляду матеріалу увімкніть класич-ну музику, порухайтеся в її ритмі. Далі вам потрібне фізичне навантаження – підіть на прогулянку чи в басейн або ж одночасно займіться і фізичними, й інтелектуальними вправами, наприклад, за допомогою наочних матеріалів закріпіть те, що тільки-но засвоїв ваш мозок.

Коли ви кінестетик, зверніть особливу увагу на навчальну атмосферу навколо, вона має бути вільна, як і позиція, в якій ви перебуваєте. Коли ви найліпше сприймаєте на слух, записуйте свої зауваги на магнітофонну плівку на тлі барокової музики. Коли ж у вас візуальний стиль навчання, не вагайтеся ма-лювати асоціативні схеми, креслення, симво-ли й малюнки, щоб мати перед очима те, з чого можна вчитися. Для такого учня один малюнок може замінити тисячі слів.

Для контролю за власним життям кожен із нас має те, що доктор Роберт Стернберґ, професор Єлю, називає стилем керування. Він стверджує, що “спосіб, яким учень користає зі свого інтелекту, так само важливий, як і його здібності. Діти, до речі, як і дорослі, потребують спрямування своєї діяльності, і, керуючи собою, вони вибирають такий стиль, який їм найбільше підходить. Мозок діє майже так само, як керівництво держави. Законодавча функція спрямована на те, щоб творити, існувати, уявляти та плану-вати. Виконавча функція зосереджується на втіленні ідей у діях. Судова відповідає за судження, оцінювання та порівняння. Інте-лектуальне самоврядування охоплює ці три функції, однак у кожної людини котрась із них домінуватиме”.

Сподіваємось, подані вище досліджен-ня так само знадобляться і шкільним учи-телям та керівникам семінарів. Аналіз навчального стилю учня допоможе підібрати відповідний стиль викладання. Звичайно, неможливо одночасно догодити всім. Однак можна мати певність, що всяка навчальна програма на кожному своєму етапі буде пристосована до якогось стилю навчання. Якщо ви це зробите, то здивуєтесь, наскільки легко вчиться людина, і то майже без опору.Переклала Мирослава Олійник
Книжку “Революція в навчанні” ви можете замовити у видавництві “Літопис” за телефоном: 8 (0322) 72 15 71.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка