4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5Сторінка18/39
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.31 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39

ЛІТЕРАТУРА

1. Соботович Е. Ф. Психолого-педагогические основы коррекции нарушений формирования грамматического строя речи у детей : автореферат. дисс. на соискание уч. степени доктора пед. наук : спец. 13.00.03 “Коррекционная педагогика” / Е. Ф. Соботович.–- М., 1984. – 49 с.

2. Соботович Е. Ф. Проявление косноязычия у детей дошкольного возраста и пути его устранения : дисс. … кандидата пед. наук : 13.00.03 / Евгения Федоровна Соботович. – Л., 1970. – 384 с.

3. Теорія і практика сучасної логопедії : зб. наук. праць. – Вип. 1. – К. : Актуальна освіта, 2004. – 168 с.

Дата надходження статті: 20.10.2011 року.

Дата прийняття статті до друку: 21.12.2011 року.УДК 372.853

О. В. Ліскович,

методист із фізики та астрономії лабораторії методики викладання природничо-математичних дисциплін

(Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти)
ЕЛЕКТИВНІ КУРСИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми. Сучасні умови соціальної, екологічної та радіаційної ситуації все частіше висувають на перший план проблему формування здоров’язбережувальної компетентності (далі – ЗЗК) учнів, що пов’язана з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах. Під здоровим способом життя науковці розуміють спосіб життєдіяльності, спрямований на збереження та поліпшення здоров'я.

Проведене анкетування засвідчило, що учні випускних класів недостатньо обізнані зі способами збереження та зміцнення здоров'я; не володіють навичками ведення здорового способу життя; не завжди здатні оцінити вплив факторів навколишнього середовища на власне здоров'я.Аналіз досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури [1; 4; 6; 8; 9] виявив, що: психолого-педагогічні аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях Г. Голобородько, О. Жабокрицької, С. Лапаєнко, В. Оржеховської; серед причин безвідповідального ставлення молоді до здоров'я дослідники Д. Давиденко, В. Петленко відзначають незнання особливостей свого розвитку, відсутність систематичної, цілеспрямованої просвітницької роботи в цьому напрямі; Т. Бойченко виділяє такі ознаки ЗЗК, як поліфункціональність, надпредметність, міждисциплінарність, багатовимірність, забезпечення широкої сфери розвитку особистості.

Таким чином, проблема формування в учнів навичок ведення здорового способу життя розглядається науковцями, в основному, з позицій психолого-педагогічної науки. В окремих працях це питання досліджено в змісті викладання фізичної культури (Д. Воронін, А. Полулях), а можливості фізики як шкільного предмета для формування ЗЗК учнів досліджено недостатньо [2; 10].

Серед причин, які заважають вирішенню зазначеної проблеми під час вивчення фізики, учителі відзначають відсутність: методик щодо формування ЗЗК учнів і критеріїв визначення рівня її сформованості; систематизованої інформації, пов’язаної зі збереженням здоров'я у чинних підручниках.

Практика викладання фізики в школі також показала, що перевантаженість навчальних програм не дає вчителю можливості докладно висвітлювати в ході уроку питання збереження, діагностики та зміцнення здоров'я. Залишається винести цей матеріал на позаурочні заняття шляхом упровадження курсів за вибором: факультативів і спецкурсів (елективів, від лат. electus – вибірковий). Л. Гуляєва [3] подає порівняльну характеристику факультативів, гуртків і елективних курсів, відзначаючи відмінності, що стосуються: реалізації основних принципів навчання; програм і підходів до організації навчання; типів і призначення; форм навчання, тривалості тощо. На підставі порівняння робимо висновок, що елективні курси більш гнучкі, варіативні, дають учителеві та учням свободу вибирати зміст, форми, методи і разом із тим є обов’язковими для відвідування.

У контексті вищезазначеного впровадження в навчальний процес елективних курсів із фізики, які орієнтовані на формування ЗЗК учнів, є актуальним.

Метою статті є дослідження можливості формування ЗЗК учнів основної школи під час викладання елективних курсів з фізики. Досягнення мети вимагало постановки таких завдань: визначити поняття елективних курсів, їх види, призначення; проаналізувати елективні курси з фізики щодо наявності змісту, орієнтованого на збереження, діагностику та поліпшення здоров'я людини; розробити програму елективного курсу для учнів 9-го класу “Магнітне поле та здоров'я людини”.

Для вирішення першого завдання нами було вивчено нормативні документи щодо організації профільної та допрофільної підготовки учнів, у результаті визначено, що елективні курси порівняно з профільними предметами мають більшу варіативність змісту, посилюють практичну й дослідно-експериментальну складову профільного навчання, характеризуються нестандартністю, врахуванням регіональних умов. Це курси профільного доповнення, які поглиблюють та розширюють межі профільних предметів, розвивають і доповнюють їх зміст (деякі з них інтегрують зміст). Елективні курси розробляються залежно від теми та спеціалізації тривалістю 17–51 годин на профільному рівні та 9–17 – на допрофільному.

Елективні курси поділяються на два основні види: предметно-орієнтовані та міжпредметні. В. Шарко наводить такі типи предметно-орієнтованих елективних курсів із фізики: курси поглибленого вивчення окремих розділів шкільного курсу фізики; прикладні курси, що знайомлять із методами застосування знань на практиці, у побуті, сучасній техніці, на виробництві; курси, присвячені вивченню методів пізнання природи; курси з історії фізики, техніки, астрономії; курси вивчення методів розв’язування задач, складання та розв’язування задач на основі фізичного експерименту [11].

Завдання міжпредметних елективних курсів полягає в інтеграції знань учнів про природу та суспільство. Оскільки зміст навчання, орієнтованого на формування ЗЗК учнів, має міжпредметний характер, то ми розглядатимемо саме міжпредметні елективи.

Метою вивчення елективних курсів є задоволення індивідуальних освітніх інтересів, потреб і нахилів кожного школяра.

Д. Єрмаков зазначає, що тематика й зміст елективних курсів мають відповідати таким вимогам: сприяти соціалізації й адаптації учнів, надавати можливість для вибору індивідуальної освітньої траєкторії; мати соціальну й особистісну значущість, актуальність як з точки зору майбутньої професії, так і для особистісного розвитку; підтримувати вивчення базових і профільних загальноосвітніх предметів; володіти значним розвивальним і виховним потенціалом; робити внесок у формування цілісної картини світу; сприяти розвитку загальнонавчальних, інтелектуальних і професійних умінь та навичок, ключових компетенцій [5, с. 38–39].

Для вирішення другого завдання нами було проаналізовано програми елективних курсів, представлені у збірнику програм курсів за вибором і факультативів із фізики та астрономії [7], щодо їх здоров'язбережувального змісту з точки зору теоретичної (ТК) і практичної компоненти (ПК).

Аналіз програм курсів за вибором, рекомендованих МОН МС України, представлено в таблиці 1.Таблиця 1

Перелік програм елективних курсів, рекомендованих МОН МС України, які містять питання здоров'язбережувального змісту


Назва курсу

Школа,

к-сть годин

Які компоненти ЗЗК формують

Види здоров’я

“Класичні біологічні дослідження. Історія зародження та розвитку” Гасанова І.,

Дума О.


Основна школа,

17 годин


ТК: будова ока, причини виникнення вад зору та їх коригування, методи вимірювання артеріального тиску; мембранний потенціал клітини.

ПК: вимірювання частоти пульсу та артеріального тиску, розв’язування задач на розрахунок швидкості руху крові в судинах

Фізичне, соціальне

“Фізика живих систем” Гасанова І.,

Дума О.


Старша, школа,

35 годин


ТК: залежність швидкості руху крові від різниці тисків і судинного опору; залежність судинного опору від радіуса судини, її довжини та в’язкості рідини; прямі та непрямі методи вимірювання артеріального тиску. Світосприймальна система ока; порушення рефракції ока: короткозорість, далекозорість, астигматизм, аберація та їх коригування. Мембранний потенціал клітини.

Голосовий апарат як автоколивальна система.ПК: знаходження швидкості руху крові, судинного опору; визначення артеріального тиску, частоти пульсу

Фізичне

Цикл курсів “Фізика живлї природи” Автори: О. Чуйко, В. Терещенко

“Біомеханіка”

Старша школа,

17 годин


ТК: перевантаження, небезпечні наслідки перевантаження для організму людини; робота й потужність м’язів живих організмів; потужність м’язів людини в нормальних і екстремальних умовах.

ПК: розрахунок потужності м'язів людини

Фізичне, психічне

“Молекулярна біофізика”


Старша школа,

18 годин


ТК: постачання кисню та поживних речовин у живому організмі; будова і фізичні основи функціонування органів дихання, кесонна хвороба; апарат “штучна нирка”; кров’яний тиск; роль випаровування в організмі людини; пристосування організму до різних температур; енергетичний баланс організму; принцип дії фізіотерапевтичних приладів, роль процесу випаровування в терморегуляції організму людини.

ПК: вимірювання кров’яного тиску, використання фізіотерапевтичних приладів для лікування та профілактики; регулювання температури власного тіла

Фізичне

“Електричні та звукові явища в живій природі”


Старша школа,

17 годин


ТК: фізичні основи дії приладів реєстрації біопотенціалів людини, електротерапії, фізіотерапії, електромагнітних апаратів, медичних процедур (електрофорез, гальванізація); електричні явища в тканинах людського організму; застосування статичної електрики, напівпровідників у медицині; опір тіла людини; небезпека електротравматизму під час роботи з електричним струмом; розуміння фізичної суті роботи серця людини, голосових зв'язок, органів слуху, шкідливого впливу шуму на організм.

Серце – найдосконаліший коливальний контур. Голосовий та слуховий апарат людини. Вплив шумів на здоров'я людини. Поглинання та відбивання звуку в організмі людини.ПК: вміння надавати першу медичну допомогу при ураженні електричним струмом, визначати опір різних ділянок тіла людини; вимірювати температуру тіла різними термометрами, визначати звукову чутливість людини

Фізичне, соціальне, психічне

“Оптичні явища та радіаційна біофізика”


Старша школа,

18 годин


ТК: будова та фізичні характеристики ока людини, вади зору та способи корекції;

світлочутливість ока людини, гігієнічні вимоги до освітленості робочого місця; оптичні прилади в медицині.

Дія на організм людини різних видів випромінювання; бактерицидна дія ультрафіолетового випромінювання; теплова картина головного мозку; діагностика та лікування за допомогою рентгенівських променів; застосування спектрального аналізу для визначення будови гемоглобіну.

Використання лазерів у медицині, плазмовий скальпель. Використання в медицині радіоактивного випромінювання, радіоактивних ізотопів. Радіометрія. Дози та потужності іонізуючого випромінювання.ПК: дотримання гігієнічних вимог щодо освітленості робочого місця; визначення роздільної здатності ока; використання дозиметра; здійснення заходів щодо захисту від опромінення

Фізичне, соціальне

Цикл курсів “Біологічна і медична фізика”

Автор: Н. Гриценко“Вступ до біофізики. Біомеханіка твердих тіл і рідин”

Старша школа, 17 годин

ТК: фізичні процеси в організмі людини, дія фізичних чинників на організм із метою лікування; будова опорно-рухового апарату людини; ергометрія; перевантаженість та невагомість; вестибулярний апарат; механічні властивості біологічних тканин.

ПК: розрахунок механічної роботи та потужності людини під час руху

Фізичне

“Фізичні основи гемо-динаміки. Термодина-міка. Фізичні процеси в біомембра-нах”

Старша школа, 17 годин

ТК: кровообіг; робота і потужність серця, апарат штучного кровообігу; фізичні основи клінічного методу вимірювання тиску крові. Організм як відкрита система, синергетика. Фізичні властивості нагрітих і холодних середовищ, використання їх для лікування; низькі температури в медицині. Мембранний потенціал клітини.

ПК: визначення величини артеріального тиску

Фізичне

“Електрика і магнетизм у медицині”

Старша школа,

17 годин


ТК: фізичні основи електрокардіографії та реографії, п’єзоефект у кістковій тканині; електропровідність біологічних тканин; повний опір (імпеданс) тканин організму; лікувальна та профілактична дія аеройонів. Магнітні властивості тканин організму. Первинні дії постійного струму на організм людини, гальванізація, електрофорез. Дія змінного електричного поля. УВЧ – терапія; використання електромагнітних хвиль для лікування; медичні електронні прилади та апарати.

ПК: робота з кардіографом; фізіотерапевтичною апаратурою

Фізичне

“Механічні коливання і хвилі. Акустика. Оптика. Елементи квантової біофізики. Основи дозиметрії”

Старша школа,

17 годин


ТК: вплив інфразвукових коливань і вібрацій на організм людини; ехокардіографія; звукові методи досліджень; стетоскоп, фонендоскоп; використання ультразвуку в медицині.

Використання інтерферометрів, голографії, волоконної оптики, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання в медицині. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Оптична система ока, її недоліки та корекція. Електронно-парамагнітний та ядерно-магнітний резонанс. Томограф. Біологічна дія іонізуючого випромінювання. Дозиметрія.ПК: визначення порогу чутливості аудіо-метричним методом, використання дозиметра

ФІзичне

Цикл курсів “Вступ до біофізики”. Автор: А. Вагіс

“Біофізика: молекулярна фізика та електрика”

Старша школа,

17 годин


ТК: дифузія та функціонування організму людини; механізм дихання та газові закони; апарат “штучна нирка”; травлення; механізм дії тютюнового диму. Кров'яний тиск і його вимірювання.

Вологість повітря та самопочуття людини. Організм людини як відкрита термодинамічна система, теплопередача, теплові подразнення, теплолікування, гіпотермія, кріомедицина.

Застосування статичної електрики в медицині, реєстрація біопотенціалів, лікування магнітними полями.

ПК: використання фізичних приладів медичного призначення


Фізичне

“Біофізика: коливання та випроміню-вання”

Стар-ша школа

17 годин


ТК: робота серця та кровоносної системи, біоритми. Сприйняття звуків людиною, вплив вібрації. Інфразвук, ультразвук.

Вплив різних видів електромагнітного

випромінювання на організм людини. Сонячна активність. Діагностика та лікування з використанням радіоактивних ізотопів.

ПК: визначення порогу чутливості людського вуха, спостереження зміни діаметру зіниці та акомодації ока


Фізичне

Аналіз змісту курсів за вибором показав, що вони містять достатньо матеріалу, який розкриває фізичні основи функціонування організму людини, вплив на нього абіотичних факторів, використання фізичних факторів для його збереження. Проте практично всі курси (12 із 13) розраховані на учнів старшої профільної школи, тому мають професійне спрямування; лише в одній пояснювальній записці (до циклу курсів “Фізика живої природи”) зазначено, що метою курсу є формування ЗЗК учнів.

Ураховуючи викладене вище, вважаємо за необхідне розробку для учнів основної школи елективних курсів, спрямованих на формування ЗЗК, наприклад, курсу за вибором “Магнітне поле та здоров'я людини” для учнів 9-го класу.

Нижче наводимо зміст пояснювальної записки та програми розробленого нами елективного курсу.

Вивчення фізики в основній школі повинно розкрити роль фізичних знань у житті людини, спонукати учнів до застосування набутих знань у практичній діяльності, сприяти розвитку в них інтересу до фізики.

Метою курсу “Магнітне поле та здоров'я людини” є формування: уявлення про людський організм як інтегровану біологічну систему, функціонування якої відповідає законам фізики; мотивації до ведення здорового способу життя, бережливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих на основі знань фізичних процесів, що відбуваються в організмі людини; готовності до вибору профілю навчання в старшій школі.

Завдання курсу: розкрити вплив магнітного поля на організм людини; показати застосування магнітного поля для діагностики та лікування захворювань; навчити аналізувати процеси, що відбуваються в організмі людини; уникати негативного впливу магнітного поля.

Курс розрахований на 9 годин і призначений для викладання у ІІ семестрі 9-го класу (паралельно з вивченням теми “Магнітне поле”).

Таблиця 2

Програма курсу “Магнітне поле та здоров'я людини”

Кількість годин

Зміст теми

Навчальні досягнення

9

Джерела магнітного поля. Магнітне поле Землі, його значення для живих організмів. Штучні джерела магнітного поля.

Магнітні властивості тканин організму.

Біологічна дія магнітного поля на організм людини. Способи зменшення негативного впливу магнітного поля.

Застосування магнітного поля для діагностики захворювань.

Магнітотерапія


Учень (учениця):

називає природні та штучні джерела постійного магнітного поля; функціональні зміни в організмі під дією магнітного поля;

наводить приклади використання магнітного поля для профілактики та поліпшення здоров’я (ядерний магнітний резонанс, електронно-парамагнітний резонанс, індуктотермія);

характеризує магнітні властивості тканин організму;

усвідомлює необхідність бережливого ставлення до здоров'я

Висновки: 1. Елективні курси з фізики доцільно використовувати для формування здоров'язбережувальної компетентності учнів основної школи. 2. Розглянуті програми мають певний здоров'язбережувальний зміст, проте призначені, в основному, для старшої профільної школи й не мають на меті формування ЗЗК учнів. 3. Запорукою успішної роботи з формування мотивації учнів основної школи до ведення здорового способу життя є розробка елективних курсів здоров'язбережувального спрямування.

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження полягають у розробці критеріїв відбору навчального матеріалу з фізики, орієнтованого на формування здоров'язбережувальної компетентності учнів основної школи.
ЛІТЕРАТУРА

1. Бойченко Т. Є. Здоров'язберігаюча компетентність як ключова в освіті України / Т. Є. Бойченко // Основи здоров'я і фізична культура. – 2008. – № 11–12. – С. 6–7.

2. Воронін Д. Є. Формування здоров'язберігаючої компетентності студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Д. Є. Воронін. – Херсон, 2006. – 222 арк. : табл. – Бібліогр.: арк. 174-193. – Режим доступу : http://disser.com.ua/content/244636.html.

3. Гуляєва Л. В. Елективні курси в системі профільної фізичної освіти / Л. В. Гуляєва // Наукові записки. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2009. – Ч. 2. – С. 26–30. – (Серія: Педагогічні науки; вип. 82).

4. Давиденко Д. Н. Здоровье и образ жизни студентов : учебное пособие / Давиденко Д. Н., Щедрин Ю. Н., Щеголев В. А. ; [под общ. ред. проф. Д. Н. Давиденко]. – СПб. : СПбГУИТМО, 2005. – 124 с.

5. Ермаков Д. С. Элективные курсы для профильного обучения / Д. С. Ермаков // Педагогика. – 2005. – № 2. – С. 36–41.

6. Жабокрицька О. В. Гуманізація освіти і виховання основ здорового способу життя підлітків / О. В. Жабокрицька // Наукові записки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2001. – С. 66–69. – (Серія : Педагогічні науки. Засоби реалізації сучасних технологій навчання ; вип. 38).

7. Збірник програм курсів за вибором і факультативів із фізики та астрономії. 6 – 12 класи. – Х. : Вид. група “Основа”, 2009. – 192 с.

8. Лапаєнко С. В. Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків на здоровий спосіб життя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Теорія і методика виховання” / С. В. Лапаєнко. – К., 2000. – 18 с.

9. Оржеховська В. М. Стратегія педагогіки здорового способу життя / В. М. Оржеховська // Педагогіка і психологія : науково-теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук. – 2006. – № 4. – С. 19–27.

10. Полулях А. В. Аксіологічний підхід до формування здорового способу життя підлітків засобами фізичного виховання / А. В. Полулях // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – Вип. 25. – С. 236–239.

11. Шарко В. Д. Завдання вчителя в умовах переходу школи на профільне навчання [Електронний ресурс] / В. Д. Шарко. – Режим доступу : http://ite.ksu.ks.ua/webfm_send/215/1.

Дата надходження статті: 01.07.2011 року.

Дата прийняття статті до друку: 21.12.2011 року.УДК 378.147.091.39

Н. М. Ляшова,

кандидат педагогічних наук, доцент

(Слов'янський державний

педагогічний університет)


ОСОБЛИВОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ “МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ”
Постановка проблеми. Перехід на ступеневу систему підготовки фахівця в галузі педагогічної освіти потребує суттєвих змін у змістовому і процесуальному забезпеченні її окремих складових. Особливо важливим є осмислення і впровадження компетентнісного підходу, який об'єднує всі процеси у професійній педагогічній освіті. Педагогічна освіта студентів магістратури більше зорієнтована на практичні результати, тобто акцент переноситься із того, що вивчати, на те, як діяти. Насамперед, важливо наголосити, що магістри – це особи, які вже мають певну фахову підготовку. Висока самостійність мислення засвідчує їх достатню зрілість та адекватність цілей і мотивів обраному шляху фахового зростання, що є підставою для надання їм більшої самостійності, ніж студентам.

Самостійна робота стає провідною формою організації навчального процесу магістрантів. Такий підхід передбачає допомогу їм в усвідомленні себе особистістю, у виявленні і розкритті своїх можливостей, становленні самосвідомості, засвоєнні особистісно значущих і суспільно прийнятних цінностей, самовизначенні, самоствердженні і самореалізації.

Актуальність проблеми оволодіння студентами магістратури методами самостійної пізнавальної діяльності обумовлена тим, що в період навчання у виші закладаються основи професіоналізму, формуються уміння самостійної фахової діяльності. У зв'язку з цим особливо важливо, щоб магістранти, опановувавши знаннями і способами їх добування, усвідомлювали, що самостійна робота покликана завершувати завдання навчальної роботи, бо ніякі знання, що не стали об'єктом власної діяльності, не можуть вважатися справжнім надбанням особистості.

1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   39


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка