4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5Сторінка35/39
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.31 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

11. Гедзик Андрій Миколайович. Формування готовності майбутніх учителів технологій до графічної діяльності.


У статті розглянуті питання оптимізації початкового етапу формування графічних понять уу майбутніх учителів технологій на основі досвіду “стихійного сприйняття” навколишнього середовища та психолого-фізіологічних закономірностей графічної діяльності.

Ключові слова: графічна підготовка, оптимізація процесу формування графічних понять, психолого-фізіологічні закономірності графічної діяльності, масштабні перетворення.

12. Головко Микола Васильович. Компетентнісний підхід як історично зумовлена парадигма сучасної дидактики фізики.

У статті аналізуються особливості становлення компетенісного підходу в навчанні фізики учнів загальноосвітньої школи. Визначаються пріоритетні завдання сучасної дидактики фізики, вирішення яких сприятиме запровадженню компетенісного підходу.Ключові слова: компетентність, дидактика фізики, зміст шкільного курсу фізики.

13. Григор’єва Вікторія Вікторівна. Педагогічні технології музично-просвітницької роботи у професійній діяльності вчителя музики.

У статті обґрунтовано та проаналізовано сучасні педагогічні технології музично-просвітницької діяльності вчителя музики. Визначено найперспективніші технології для вищезазначеної роботи у загальноосвітній установі та систему знань і вмінь, необхідних педагогові для здійснення музично-просвітницької діяльності.Ключові слова: педагогічні технології, музично-просвітницька робота, вчитель музики, музичне навчання.

14. Грона Наталія Вікторівна. Застосування проектної діяльності під час навчання молодших школярів орфографії.

У статті автор аналізує використання проектної технології на уроках української мови в початковій школі під час вивчення орфографії. Доводить думку, що проектна технологія стимулює загальну активність учнів, сприяє створенню ефективного освітнього середовища й утвердження системного характеру навчання та самонавчання, активізує діяльність молодших школярів відповідно до їх інтересів для здобуття певних знань, дає відчутний теоретичний та практичний результат.Ключові слова: проект, типи проектів, початкова школа, орфографія, орфографічна навичка.

15. Гуляєва Людмила Володимирівна. Компетентнісний підхід у навчанні фізики в старшій школі.

У статті проаналізована відмінність зунівського та компетентнісного підходів у навчанні фізики учнів старшої школі.Ключові слова: компетентнісний підход, компетентність, ЗУН.

16. Гуревич Роман Семенович. Сучасна парадигма технологічної освіти в школі.

Розкриті можливості трудового навчання для розвитку особистості, збереження здоров’я тих, хто навчається. Обґрунтована необхідність відмови від профорієнтаційної ролі предмета на користь загальноосвітньої. Наведена нова орієнтовна класифікація предмета за ступенями загальної освіти.Ключові слова: трудове навчання, розвиток особистості, художньо-конструкторська діяльність, прикладні технології, основи дизайну, профорієнтація.

17. Гуренко Ольга Іванівна. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з мігрантами та біженцями.

У статті здійснено аналіз проблем міграції, висвітлено сучасні зарубіжні та вітчизняні дослідження щодо змісту соціальної роботи з мігрантами та біженцями, розкрито сутність технології соціально-педагогічної роботи з мігрантами та біженцями.Ключові слова: міграція, технологія соціально-педагогічнрї роботи, професійна освіта.

18. Долинський Борис Тимофійович. Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи на сучасному етапі.

Стаття присвячена розгляду різноманітних аспектів професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності в наукових розробках учених на сучасному етапі.Ключові слова: підготовка майбутніх учителів початкової школи

19. Єфименко Світлана Миколаївна. Організація творчої діяльності майбутніх учителів технологій у процесі створення сучасної колекції одягу на основі національного українського костюма.

Автором статті запропоновано інтегрований курс, спрямований, з одного боку, на підвищення мотивації майбутніх вчителів технологій до відродження національних традицій, з іншого – на формування інтелектуально-творчого потенціалу студентів.Ключові слова: народна творчість, національний костюм, проектнa технологія навчання, творча діяльність, інтелектуально-творчий потенціал.

20. Іваницький Олександр Іванович. Застосування загальнодидактичних принципів у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики в умовах зміни парадигми освіти

У статті розглянуто особливості застосування загальнодидактичних принципів у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики в аспекті формування змісту методики навчання фізики як навчальної дисципліни.Ключові слова: принцип навчання, зміст навчального предмету, вища професійна освіта.

21. Кенєва Ірина Петрівна. Індивідуальні завдання як засіб розвитку критичного мислення студентів фізичних спеціальностей.

У статті обговорюються питання, пов’язані із розробкою засобів розвитку критичного мислення студентів фізичних спеціальностей. Це індивідуальні завдання, створені на основі міжпредметних зв’язків фізики й математики.Ключові слова: критичне мислення, індивідуальне завдання, міжпредметні зв’язки фізики й математики.

22. Кірєєва Ірина Веніамінівна. Упровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес вищої школи.

У статті розглядається проблема впровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес вищої школи та її вплив на розвиток творчого мислення сучасного педагога.Ключові слова: сучасні освітні технології, кейс-метод, вища школа.

23. Климова Катерина Яківна. Типові помилки у мовленні майбутніх учителів-нефілологів.

У статті проаналізовано типові помилки і недоліки в мовленні студентів педагогічних університетів, виявлені автором під час проведення моніторингу якостей мовлення у шести ВНЗ різних регіонів України. Теоретичною основою класифікації помилок є лінгвометодичні праці. Автор визначає чинники, що зумовили появу окреслених анормативів.Ключові слова: мовні помилки, мовленнєві недоліки, анормативи, мовнокомунікативна професійна компетентність учителя, моніторинг.

24. Коберник Олександр Миколайович. Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя технологій у процесі науково-дослідницької діяльності.

У статті розкривається сутність категорії “творчий потенціал особистості майбутнього вчителя” та механізм його розвитку в процесі науково-дослідницької діяльності.Ключові слова: творчий потенціал, учитель технологій, науково-дослідницька діяльність.

25. Корабельнікова Діна Сергіївна. Мотивації навчально-професійної діяльності у контексті компетентнісного підходу.

У статті розглядається питання впливу мотивації навчально-професійної діяльності на формування фахової компетентності студента-хореографа. Запропонована структура мотивації навчально-професійної діяльності, яка розглядається як сукупність пізнавальних, соціальних та професійних мотивів і формується в процесі підготовки спеціалістів у вищих педагогічних навчальних закладах.Ключові слова: мотивація, фахова компетентність, хореографічне мистецтво, вчитель хореографії.

26. Косенко Павло Борисович. Методична модель особистісно-орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики.

У запропонованій статті розглядається модель особистісно-орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики, яка ґрунтується на теоретичних висновках та практичних результатах дисертаційного дослідження, здійсненого в 2006–2008 роках на базі кількох педагогічних університетів України, та на основі подальшої педагогічної роботи автора на кафедрі музичного виховання Бердянського державного педагогічного університету.Ключові слова: методика навчання, методична модель, особистість, особистісно-орієнтоване навчання.

27. Кузьминський Олександр Володимирович. Інтернет-технології в системі астрономічної освіти.

У статті подано огляд освітніх Інтернет-ресурсів з астрономії. Запропоновано використання мережевої технології BitTórrent для розширення можливостей роботи у мережі.Ключові слова: цифрові освітні ресурси, мережева технологія, обмін інформацією.

28. Курова Тетяна Григорівна. Формування самостійності студентів економічних спеціальностей в процесі науково-дослідної роботи (на прикладі математичних дисциплін).

У статті розглядаються питання використання сучасних інформаційних технологій в організації самостійної роботи студентів ВНЗ та під час науково-дослідної діяльності майбутніх фахівців.

Ключові слова: самостійна робота студентів, організація самостійної роботи, інформаційні технології

29. Линдіна Євгенія Юріївна. Проблема вивчення наукової спадщини Є. Ф. Соботович.

У цій статті висвітлено актуальність вивчення наукових праць визначного педагога Є. Ф. Соботович.Ключові слова: корекція, мовленнєві порушення, Є. Ф. Соботович.

30. Ліскович Олена Володимирівна. Елективні курси як засіб формування здоров'язбережувальної компетентності учнів основної школи.

У статті розглянуто можливості елективних курсів із фізики щодо формування здоров'язбережувальної компетентності учнів основної школи. Проаналізовано зміст курсів за вибором, розроблено програму елективного курсу для 9-го класу “Магнітне поле та здоров'я людини”.Ключові слова: здоров'язбережувальна компетентність, здоровий спосіб життя, елективний курс.

31. Ляшова Надія Миколаївна. Особливості самостійної роботи студентів магістратури при вивченні курсу “Методика початкового навчання математики у вищих навчальних закладах”.

У статті представлені завдання для самостійної роботи студентів магістратури, за допомогою яких формуються професійні компетенції у теоретичній, науково-дослідній та практичній сферах курсу “Методика початкового навчання математики у вищих навчальних закладах ”.Ключові слова: самостійна робота, студенти магістратури, формування професійних компетенцій.

32. Марусинець Мар’яна Михайлівна. Інноваційно-рефлексивне середовище ВНЗ як чинник формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів.

У статті розглядаються характеристики інноваційно-рефлексивного середовища ВНЗ як важливого чинника формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів. Наведено результати експериментальної роботи зі студентами щодо формування професійної рефлексії в умовах інноваційно-рефлексивного середовища ВНЗ.Ключові слова: професійна рефлексія, майбутні вчителі початкових класів, інноваційно-рефлексивне середовище.

33. Матвєєва Ольга Вікторівна. Інноваційні технології формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики.

У статті доводиться залежність результативності співу майбутніх учителів музики від впливу емоційної сфери особистості на процес сценічної діяльності. Розкривається зміст експериментально перевірених інноваційних технологій формування у студентів вокально-виконавської надійності.Ключові слова: вокально-виконавська надійність, методика формування, майбутні вчителі музики.

34. Омельченко Леонід Миколайович. Проблеми використання комп’ютерних систем при навчанні інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій на основі інноваційних технологій.

В цій публікації проведено аналіз та обґрунтування проблеми використання комп’ютерних систем при навчанні інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій на основі інноваційних технологій.Ключові слова: комп’ютерні системи навчання, інноваційні технології, майбутні інженери-теплоенергетики, методика навчання майбутніх інженерів-теплоенергетиків експлуатації устаткування теплових електростанцій.

35. Онищенко Сергій Вікторович. Використання інформаційно-комунікативних технологій в навчальному процесі вищої школи.

Вивчено існуючий досвід створення і використання в навчальному процесі вищої школи інформаційно-комунікативних технологій, розглянуто можливості їх застосування для вдосконалення професійної діяльності педагога. Запропоновано методику організації професійної підготовки педагогів до ефективного використання інформаційно-комунікативних технологій у педагогічній діяльності викладача.Ключові слова: комп’ютер, педагогічна діяльність, інформаційно-комунікативні технології.

36. Осадченко Інна Іванівна. Сутнісна взаємозалежність ключових понять змісту технології ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів.

У статті на основі аналізу психолого-педагогічних наукових джерел здійснено дефініціювання категорій “педагогічна ситуація”, “педагогічна задача” та їх похідних: “ситуаційна проблема”, “ситуаційна задача”, “ситуаційне завдання” тощо, тобто встановлено сутнісну взаємозалежність ключових понять змісту технології ситуаційного навчання у контексті підготовки майбутніх учителів початкової школи. Взаємозалежність вказаних понять виявляється у дидактично категоріальному наповненні ситуаційного завдання: його ядро становить педагогічна ситуація як найменша дидактична одиниця технології ситуаційного навчання; у процесі аналізу педагогічної ситуації з’ясовується ситуаційна проблема та формулюється ситуаційна задача.Ключові слова: педагогічна ситуація; ситуаційне завдання; ситуаційна проблема; ситуаційна задача; технологія ситуаційного навчання; підготовка майбутніх учителів початкових класів.

37. Пастушенко Сергій Миколайович, Лень Тетяна Сергіївна. Методичні питання вивчення фундаментальних фізичних теорій і понять укурсі фізики технічного університету.

Розглянуто методичні питання вивчення фундаменталь­них фізичних теорій і понять у курсі фізики в технічному університеті як системоутворюючих складових наукової (фізичної) картини світу. Розглянуто класифікацію фізичних теорій. Рекомендовано способи перенесення світоглядних питань у процес навчання фізики студентів технічних університетів.Ключові слова: природничо-наукова картина світу, фундаменталь­ні фізичні теорії, розвиток фізичних знань.

38. Проценко Олена Борисівна. Міжкультурна освіта в Греції: напрями реалізації.

У статті охарактеризовано поняття “полікультурна освіта” та “міжкультурна освіта” в Греції; визначено основні напрями реалізації міжкультурної освіти в навчальних закладах країни. Проаналізовано умови реалізації засад міжкультурної освіти у школах, вищих навчальних закладах, закладах післядипломної освіти Греції.Ключові слова: національні меншини, полікультурна освіта, міжкультурна освіта, міжкультурна компетенція.

39. Савицька Олена Станіславівна. Створення та впровадження елективних курсів у систему профільної технологічної освіти.

У статті проаналізовані окремі теоретичні та методичні аспекти впровадження в практику середньої загальноосвітньої школи елективних курсів. Розглянута структура, зміст та особливості складання програм елективних курсів та їх реалізація на практиці.Ключові слова: елективні курси, інтеграція в навчанні, навчальний процес.

40. Савченко Лариса Олексіївна. Педагогічна діагностика оцінювання якості знань студентів у вищих педагогічних закладах.

У статі розглянута проблема педагогічної діагностики оцінювання якості знань студентів вищих педагогічних закладах. Виникла необхідність запровадження нових механізмів розвитку освіти та моніторингу якості освіти, заснованого на науковому підході. Показано аналіз педагогічної практики студентів, при якому використовувались діагностичні методики. Подано результати педагогічної практики студентів п’ятого курсу.Ключові слова: педагогічна діагностика, якість знань, оцінювання.

41. Садовий Микола Ілліч, Трифонова Олена Михайлівна. Проблеми підвищення науковості вивчення електродинаміки в шкільному курсі фізики.

Стаття присвячена проблемі підвищення науковості вивчення електродинаміки в шкільному курсі фізики. Це досягається за рахунок розробки методики вивчення у школі фізичної суті понять струму зміщення, вихрового електричного поля, магнітного поля конденсатора тощо.Ключові слова: науковість вивчення, електродинаміка, струми зміщення, електричне поле, магнітне поле.

42. Саєнко Наталія Віталіївна. Формування культурологічних знань студентів технічних ВНЗ з позицій компетентнісного підходу.

Розглянуто сутність культурологічних знань, що мають бути засвоєні студентами технічних ВНЗ у процесі культурологічної підготовки. Підкреслено необхідність відбору знань за певними соціокультурними сферами, надання їм інтегративності та прагматичності у зв’язку з переходом на компетентнісну модель навчання.Ключові слова: культурологічна підготовка, знання, соціокультурна сфера, компетентність, метапредмет.

43. Скиба Юрій Андрійович. Становлення і розвиток підготовки екологів у вищих навчальних закладах України.

У роботі розкрито передумови і загальні закономірності становлення та розвитку підготовки екологів у вищих навчальних закладах України; описано процес утвердження нових спеціальностей за напрямом “Екологія”.Ключові слова: історія підготовки екологів, зміст, форми і методи підготовки, фахівці-екологи.

44. Смоліна Ірина Сергіївна. Моделювання цілей і змісту навчання майбутніх інженерів-педагогів на основі використання дводольного графа.

Розглянуто та описано цілі і зміст методики навчання майбутніх інженерів-педагогів застосуванню комп'ютерних технологій в управлінні виробництвом на основі графів.Ключові слова: моделювання, комп’ютерні технології в управлінні виробництвом, теорія графів.

45. Сокол Ігор Васильович. міжпредметні зв’язки морехідної астрономії і навігації як умова формування у майбутніх судноводіїв професійної компетентності.

У статті розглянуті питання про реалізацію міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін “Морехідна астрономія” та “Навігація і лоція” під час вивчення теми “Визначення місця судна за небесними світилами”, а також розглянуті внутріпредметні зв’язки у курсі морехідної астрономії.Ключові слова: міжпредметні зв’язки, професійна компетентність, морехідна астрономія, місце судна.

46. Стрілець Світлана Іванівна. Необхідність упровадження інтерактивних технологій у навчальний процес вищої школи.

У роботі автором розглянуто питання інформаційних технологій та сучасної освіти; інтерактивних технологій; перспективи розвитку людського потенціалу завдяки інформатизаційним технологіям в освіті; місця, тенденцій та проблем розвитку, основних напрямів використання інформаційних технологій у вищій освіті. Закцентовано увагу на необхідності впровадження інтерактивних технологій у систему освіти.Ключові слова: інноваційність, інформаційні технології, сучасна освіта, інтерактивні методи і технології навчання
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка