4 Бердянськ 2011 (06) ббк 74я5Сторінка36/39
Дата конвертації08.03.2016
Розмір7.31 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39

47. Сусь Богдан Арсентійович, Кравченко Михайло Іванович. Діяльнісний підхід і метод проблемного навчання в дослідницькій діяльності студентів.

Дається обґрунтування, що діяльнісний підхід і метод проблемного навчання є ефективними засобами залучення студентів до дослідницької діяльності і сприяють формуванню їх майбутньої фахової компетентності. Показано, що при застосуванні цих методів для активізації дослідницької діяльності доцільно акцентувати увагу на проблемних питаннях фізики.


Ключові слова: діяльнісний підхід, метод проблемного навчання, дослідницька діяльність, проблемні питання фізики, фахова компетентність.

48. Сушко Юлія Сергіївна. Тестова компетентність вчителя математики як складова сучасної фахової підготовки.

У статті розглянуто зміст та засоби набуття тестової компетентності як складової професійної підготовки сучасного вчителя математики.Ключові слова: професійна підготовка, тестова компетентність, тестовий контроль, педагогічне тестування.

49. Тулашвілі Юрій Йосипович. Філософський аспект професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору.

У статті розкривається філософський аспект комп’ютерного навчання та професійної підготовки людей з порушеннями зору. Окреслено особливості професійної комп’ютерної підготовки осіб з депривацією зору з погляду гносеології.Ключові слова: студент з обмеженими можливостями, професійна підготовка, сліпий, вузівська підготовка, гносеологія.

50. Федчишин Ольга Михайлівна. Діяльність вчителя на уроках фізики з використанням інформаційних технологій і засобів навчання.

У статті розглянуто основні напрями діяльності вчителя фізики на уроках з використанням інформаційних технологій і засобів в умовах профільного навчання; подаються основні критерії інформаційної культури вчителя.Ключові слова: діяльність вчителя, інформаційні технології, інформаційна культура.

51. Філонич Олена Вікторівна, Касперський Анатолій Володимирович. Педагогічні умови впровадження інноваційних технологій при підготовці вчителів технологій.

У статті дається визначення поняття “інновація”, “інноваційні педагогічні технології”. Розкриваються основні методологічні вимоги, яким повинна відповідати педагогічна технологія. Аналізуються основні групи інноваційних педагогічних технологій, які підвищують якість підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів.Ключові слова: інновація, інноваційні педагогічні технології, сучасна школа, якість підготовки спеціалістів.

52. Халабузар Оксана Анатоліївна. Культура логічного мислення лінгвіста в умовах сучасної фахової підготовки.

Стаття присвячена проблемі формування культури логічного мислення спеціалістів в умовах сучасної професійної підготовки. Розкрито значення базових логічних знань та умінь, необхідних для формування логічного мислення майбутніх педагогів.Ключові слова: культура логічного мислення, сучасна професійна підготовка, основні логічні вміння.

53. Хатько Алла Вікторівна. Модель формування інформатичної компетентності інженера-педагога комп’ютерного профілю.

В статті розглянуті основні аспекти педагогічного моделювання. Теоретично обґрунтовано та практично розроблено модель формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю.Ключові слова: модель, інформатична компетентність, інженер-педагог комп’ютерного профілю.

54. Хоменко Світлана Валеріївна, Павленко Лілія Василівна. Побудова ознакових моделей опису статистичних методів кореляційного аналізу експериментальних даних для навчання майбутніх інженерів-педагогів.

У статті теоретично обґрунтована побудова ознакових моделей, які нададуть повну та змістовну інформацію про методи кореляційного аналізу, які доцільно адекватно застосовувати при аналізі експериментальних даних психолого-педагогічних, технічних та економічних досліджень.Ключові слова: інженери-педагоги, ознакова модель, статистичні методи, кореляційний аналіз.

55. Шишова Інна Олексіївна. Психолого-педагогічні проблеми підлітків із девіантною поведінкою.

Стаття розкриває психолого-педагогічні проблеми підлітків із девіантною поведінкою. Проаналізовано теоретичні й методологічні засади профілактики і корекції психологічних проблем спілкування та міжособистісних відносин підлітків, які мають акцентуації характеру, схильність до адиктивної, делінквентної, суїцидальної поведінки, комп’ютерної залежності.Ключові слова: психолого-педагогічні проблеми, девіантна поведінка, підлітки, проблеми спілкування, міжособистісні відносини.

56. Школа Олександр Васильович. Ідентифікація феномену “наукова методична школа”.

Статтю присвячено аналізу феномену “наукова методична школа”, її характерних ознак, функцій та специфічних особливостей, що можуть слугувати критеріями під час пошуку в історії вітчизняної дидактики фізики об’єднань подібного типу.Ключові слова: дидактика фізики, наукова школа, історія методики фізики.

57. Щербакова Надія Миколаївна. Особливості розвитку пізнавальної самостійності першокласників.

У статті характеризуються особливості пізнавальної самостійності дітей у перші дні їх навчання в школі, обґрунтовується необхідність її діагносування.Ключові слова: пізнавальна самостійність, компоненти, діагностика, першокласники.

58. Ясько Олена Миколаївна. Мистецтво спілкування як основа комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов.

У статті розкрито сутність понять “спілкування”, “культура”, “комунікативна культура”, проаналізовано важливість формування комунікативної культури майбутніх учителів іноземних мов.Ключові слова: спілкування, культура, комунікативна культура, вчитель іноземних мов, мистецтво спілкування.

РЕЗЮМЕ

1. Елена Евгеньевна Аврамчук. Военно-педагогический процесс: анализ, опыт, проблемы.

В статье раскрываются особенности современного военно-педагогического процесса в высших учебных военных заведениях. Внимание акцентируется на учебно-методическом обеспечении военно-педагогического процесса, как двух взаимосвязанных составляющих – инвариантной (обеспечивающей формирование общих и профессиональных знаний, умений, навыков) и вариативной (реализация во внеаудиторное время внедрением спецкурсов, тренингов, системы воспитательной работы).Ключевые слова: военная педагогика, общая педагогика, военно-педагогический процесс, знания, умения, навыки, курсант, военный специалист.

2. Барбашова Ирина Анатольевна. Научные подходы к изучению сенсорных процессов личности в психологии восприятия.

Характеризуются структурный, функциональный и системно-генетический подходы к анализу перцептивных процессов; обосновывается тенденция синтеза ведущих концепций и теорий восприятия.Ключевые слова: психология восприятия, структурный подход, функциональный подход, системно-генетический подход, перцептивное событие, перцептивная система, субъект, восприятия, объект восприятия, образ восприятия.

3. Белоус Светлана Юрьевна. Развитие педагогической системы “Школа-Малая академия наук” как реализация модели открытого образования.

Предлагается комплекс методов интенсификации взаимодействия школьного обучения с исследовательской деятельностью учеников в Малой академии наук при помощи расширения и развития структуры МАН в рамках модели открытого образования.Ключевые слова: Педагогическая система “Школа-Малая академия наук”; интерактивные конкурсы; пропедевтика исследовательской работы; открытое образование; развитие исследовательских способностей; научно-популярный журнал.

4. Благодаренко Людмила Юрьевна. Учебно-методический комплекс “Физика: основная школа” как информационная модель обучения.

В статье автор рассматривает учебно-методический комплекс “Физика: основная школа” как информационную модель обучения.Ключевые слова: физика, школа, модель.

5. Богданова Марина Николаевна. Исторический подход как основной в преподавании древнерусской литературы.

В статье показано авторский взгляд на специфику преподавания древнерусской литературы в историческом контексте; рассмотрено разные точки зрения литературоведов на хронологиию и периодизацию.Ключевые слова: особенности древнерусской литературы, ее периоды, “период монументального стиля”

6. Борисенко Надежда Анатольевна. Возможности использования интегративного подхода в подготовке будущих учителей технологий.

В статье рассматривается суть понятия интеграции, особенности интеграционных процессов в высшем образовании. Автором проводится анализ возможностей использования интегративного подхода в подготовке будущих учителей технологий.Ключевые слова: интеграция, интегративный подход, учитель технологий.

7. Венцева Надежда Александровна. Особенности введения новых форм и методов обучения в педагогических вузах Украины
в 20-х гг. ХХ ст.

В статье выявлено особенности введения новых форм и методов обучения в педагогических высших учебных заведениях Украины в 20-х гг. прошлого столетия.Ключевые слова: Центральная методическая комиссия, формы и методы обучения, лекции, семинарские занятия, учебная практика и стажировка.

7. Волошина Алла Константиновна. Анализ развития технологии решения физических задач: историко-педагогический аспект.

Научно обоснована концепция современной методики решения и составления физических задач в общеобразовательной школе Украины как компонента современных дидактических технологий. Проанализированы процессы зарождения, становления и развития задачного подхода к учебе физики в историческом аспекте с учетом механизмов социальной-экономической и гносеологической детерминации.Ключевые слова: исторический, методический, анализ, развитие, технологии, решения, составления, физические задачи, зарождения, тенденции.

9. Волошина Алла Петровна. Подготовка будущих менеджеров к професиональному общению в экономическом университете.

В статье приведены примеры разных путей формирования культуры профессионального общения будущих менеджеров и предложен новый, научно обоснованный подход к формированию указанной культуры.Ключевые слова: менеджер, общение, тренинг.

10. Гаврилина Ольга Викторовна. Исследовательский метод обучения как предпосылка развития творческих способностей по математике у старшеклассников.

В статье проанализировано понятие, функции, границы применения исследовательского метода у старшеклассников в процессе углублённого изучения элементов интегрального исчисления, а также рассмотрены такие сопровождающие исследовательского метода как: проблемное изучение материала и час­тично-поисковый метод. Обучение в классах с углубленным изучением математики, на­правленное на развитие исследовательских умений учащихся, предполагает создание условий для организации исследовательской деятельности на заня­тиях по математике, которые включают в себя отбор содержания обучения и развитие исследовательских умений учащихся на занятиях по математике с различными целями.Ключевые слова: метод обучения, исследовательский метод обучения.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   39


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка