4. нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого навчального закладу структура та зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладуСкачати 174.12 Kb.
Дата конвертації29.03.2016
Розмір174.12 Kb.
4. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ З РОЗРОБЛЕННЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИПУСКНИКА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Структура та зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального закладу

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу має вигляд макету галузевого стандарту, що наведений нижче. Побудова, виклад та оформлення макету стандарту відповідає вимогам. Структура та послідовність розробки освітньо-кваліфікаційної характеристики наведені на рис. 2. Додатку 2 .

Структура ОКХ та її обов’язковий зміст, що подані у цьому розділі, не повинні змінюватися.
ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ


ПОГОДЖЕНО

Перший заступник Міністра

освіти і науки України

________________ Є. М. Суліма

«____»________________20_ р.


ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра соціальної політики України – керівник апарату


–––––––––––––––––В. М Коломієць

«____»________________20_ р.ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
______________________________________________________________

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ_________________________________________
(шифр та назва галузі знань)
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ______________________________

(код і назва напряму підготовки)
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ______________________________________

(код і назва спеціальності)

КВАЛІФІКАЦІЯ________________________________________

(код і назва кваліфікації)

Видання офіційне
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київ

20__

Передмова
І РОЗРОБЛЕНО

робочою групою Міністерства освіти і науки України


ВНЕСЕНО


_____________________________________________________________________________

(назва базового вищого навчального закладу)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ


Наказом Міністерства освіти і науки України

від_______________ ________ р. №______________


3 ВВЕДЕНО __________________________________________________________(вперше, другою редакцією, із змінами та доповненнями)

4 РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада та _____________________________________________________

назва установи без скорочень)

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Міністерства освіти і науки УкраїниЗміст

Вступ
1. Галузь використання ...........................................……….............................................


2. Нормативні посилання ...................................................………..................................
3. Визначення ……………...............................................................……….....................
4. Позначення і скорочення

...........................................................……..........................

5. Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції

щодо вирішення типових задач професійної діяльності .

.............................................

6. Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності, інстру-

ментальних і загальнонаукових задач, та уміння що забезпечують наявність

цих компетенцій.…………………………………………………………………………………………………………

7. Попередній освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до

професійного відбору абітурієнтів

.................................................

8. Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються

у вищих навчальних закладах

.........................................………....................................

9. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки

..............................................

Додаток А Соціально-особистісні, інструментальні

загальнонаукові, компетенції

………………………………………………………...

Додаток Б Виробничі функції, типові задачі діяльності

та компетенції, якими повинні володіти випускники вищого

навчального закладу

............................................................……….................................

Додаток В Соціально-особистісні компетенції випускників вищого навчального

закладу, та система умінь, яка їх формує ..…...............................................................


Вступ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника вищого навчального закладу (ОКХ) є галузевим нормативним документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в структурі галузей економіки держави і вимоги до його компетентності, інших соціально важливих властивостей та якостей.

Цей стандарт є складовою галузевого стандарту вищої освіти, в якій узагальнюються вимоги з боку держави, світового співтовариства та споживачів випускників до змісту вищої освіти. ОКХ відображає соціальне замовлення на підготовку фахівця з урахуванням аналізу професійної діяльності та вимог до змісту вищої освіти з боку держави та окремих замовників фахівців.

ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускників вищого навчального закладу з певних спеціальностей певного освітньо-кваліфікаційного рівня та державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахового спрямування.

ОКХ визначає первинні посади випускників вищих навчальних закладів та умови їх використання, використовується для розроблення освітньо-професійної програми підготовки фахівців, засобів діагностики якості вищої освіти, розроблення та корегування складових галузевих стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів (варіативні частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівців та засобів діагностики якості вищої освіти, навчальний план, програми навчальних дисциплін, для визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації, для професійної орієнтації здобувачів фаху та визначення критеріїв професійного відбору, для прогнозування потреби у фахівцях відповідного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня, плануванні їх підготовки та для ліцензування та акредитації напряму (спеціальності) й інспектування освітньої діяльності .ГСВОУ_________-20__

(позначення стандарту)

1. Галузь використання

Цей стандарт поширюється на систему вищої освіти: органи, які здійснюють управління у галузі вищої освіти; інші юридичні особи, що надають освітні послуги у галузі вищої освіти; вищі навчальні заклади всіх форм власності, де готують фахівців

освітньо-кваліфікаційного рівня _____________________________________________ ,

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

галузь знань _________________________________________________________________ ,(шифр і назва галузі знань)

напрям підготовки ___________________________________________________________ ,(код і назва напряму підготовки)

спеціальність___________________________________________________________________ ,(код і назва спеціальності)

освітній рівень _________________________________________________________________ ,(назва освітнього рівня)

кваліфікація ___________________________________________________________________ ,(код і назва кваліфікації)

з узагальненим об’єктом діяльності ________________________________________________ ,(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр)

з предметної галузі діяльності ____________________________________________________ .(для освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст)

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за ДК 009: 2010:

_____________________________________________________________________________ .

(найменування й код виду економічної діяльності)

Фахівець здатний виконувати зазначену(і) професійну(і) роботу(и) за ДК 003:2010:

_____________________________________________________________________________

(код(и) і назва(и) професійної роботи за класифікаційним угрупуванням)

і може займати первинні посади ___________________________________________________(назви посад із посиланням на нормативно-правовий або

___________________________________________________________________________________________________________________________

нормативний документ, в якому вони встановлені)
ГСВОУ -20___

(позначення стандарту)

Цей стандарт установлює:

професійне призначення й умови використання випускників вищих навчальних закладів певного(ої) напряму (спеціальності) та освітньо-кваліфікаційного рівня у вигляді переліку первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності;

освітні та кваліфікаційні вимоги до випускників вищих навчальних закладів у вигляді переліку компетенцій, здатностей та умінь вирішувати задачі діяльності, вимог до атестації якості освіти та професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів;

відповідальність за якість освіти та професійної підготовки.

ОКХ є обов’язковою для вищих навчальних закладів, що готують фахівців даного профілю, а також для ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів.

Основними користувачами стандарту є:

професорсько-викладацький склад вищих навчальних закладів;

експерти з ліцензування та акредитації освітньої діяльності;

студенти, які відповідальні за ефективну реалізацію своєї навчальної діяльності;

керівництво навчальних закладів, яке відповідає за якість підготовки;

особи, що проходять атестацію після закінчення у вищих навчальних закладах

фахівці, що проходять сертифікацію.

2. Нормативні посилання

- Закон України №2984-ІІІ “Про вищу освіту” // Відомості Верховної Ради. – 2002.- № 20.-134 с.

- Міжнародна Стандартна Класифікація Освіти (ISCED – 97: International Standard Classification of Education/UNESCO, Paris).

- Структури кваліфікацій для Європейського простору вищої освіти (The framework of qualifications for the European Higher Education Area)

- Структури ключових компетенцій, які розглядаються як необхідні для всіх у суспільстві, заснованому на знаннях (Key Competences for Lifelong learning: A European Reference Framework IMPLEMENTATION OF "EDUCATION AND TRAINING 2010", Work programme, Working Group B "Key Competences", 2004.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719; «Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра» 1

- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839 "Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста"2

- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787» «Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.11 №1341 «Про затвердження національної рамки кваліфікацій».

- Національний класифікатор України: «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009: 2010.

- Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010. // Видавництво "Соцінформ", – К.: 2010.

- Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Галузеві випуски. — Краматорськ: Видавництво центру продуктивності;

- Комплекс нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник “Вища освіта”.–2003.-№ 10.-82 с.;

- Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та бакалавра щодо гуманітарної, соціально-економічної та екологічної освіти та освіти з безпеки життєдіяльності людини й охорони праці // Інструктивний лист МОН України від 19.06.2002 р. №1/9-307 / Інформаційний вісник “Вища освіта”.–2003.–№ 11.–55 с);

- інші документи, що містять обов’язкові вимоги до стандартизації вищої освіти, у тому числі з питань визначень Національної системи кваліфікацій.

3. Визначення

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення, що подані у Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти. Додаток 1 до наказу Міносвіти України від 31.07.1998 р. № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням Міністерства освіти і науки України від 05.03.2001 р. №28-р. // Інформаційний вісник “Вища освіта”.–2003.-№ 10.-82 с., а також формулюють:

- The Bologna Declaration on the European space for Higher education an explanation.

- Міжнародна стандартна класифікація занять (ISCO - 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva

- Міжнародна класифікація занять для країн - членів ЕС (ISCO – 88(COM).

-. Класифікатори видів економічної діяльності Статистичної Комісії Європейського Союзу (NACE).

- Міжнародна стандартна галузева класифікація видів економічної діяльності./ Організації Об'єднаних Націй (ISIC).

- Конвенція щодо визнання кваліфікацій з вищої освіти в європейському регіоні./ Рада Європи та ЮНЕСКО, Лісабон, 1997 р.

- Стислі описувачі рівнів Європейської кваліфікаційної рамки та Дублінських дескрипторів (TOWARDS A EUROPEAN QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR LIFELONG LEARNING ANNEX 3 Complementarity, Dublin descriptors and EQF descriptors – COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Brussels, 8.7.2005, SEC(2005) 957, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2005).

-Національна рамка кваліфікацій, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341.(Найменування інших нормативних документів).


ГСВОУ_________-20__

(позначення стандарту)

4. Позначення і скорочення

У даному стандарті застосовуються такі скорочення назв:а) види типових задач діяльності:

ПФ - професійна,

СВ - соціально-виробнича,

СП - соціально-побутова;

б) класи задач діяльності:

С - стереотипна,

Д - діагностична,

Е - евристична;

в) види уміння:

ПП - предметно-практичне,

ПР - предметно-розумове,

ЗП - знаково-практичне,

ЗР - знаково-розумове;

г) рівні сформованості уміння:

О - здатність виконувати дію, спираючись на матеріальні носії інформації щодо неї,

Р - здатність виконувати дію, спираючись на постійний розумовий контроль без допомоги матеріальних носіїв інформації,

Н - здатність виконувати дію автоматично, на рівні навички;

д) компетенції:

КСО - соціально-особистісні,

КЗН – загальнонаукові

КІ - інструментальні

КЗП – загальнопрофесійні

КСП – спеціалізовано-професійні
5. Компетенції щодо вирішення проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних і загальнонаукових задач та уміння, що забезпечують наявність цих компетенцій.

5.1.  Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищого навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді переліків компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач соціальної діяльності, інструментальних, загальнонаукових і професійних компетенцій та системи умінь, що забезпечують наявність цих компетенцій, визначених у таблиці Додатка А..

5.2.  Вищі навчальні заклади готують випускників як соціальних особистостей, здатних вирішувати певні проблеми і задачі діяльності за умови оволодіння системою умінь та компетенцій, що визначені у таблиці Додатка В .

Примітка. У таблиці Додатків А, Б та В шифри компетенцй та шифри умінь наведені за структурами:

а) шифр компетенції

КХХ

ХХ

номер компетенціїабревіатура компетенції
б) шифр уміння


КХХ-ХХ

ХХ

Х

ХХ

номер уміння, наскрізний для даної компетенції

рівень сформованості уміння

вид уміння

абревіатура та номер компетенції


6. Виробничі функції, типові задачі діяльності та компетенції щодо вирішення типових задач професійної діяльності.

6.1. Відповідно до посад, які можуть обіймати випускники вищого навчального закладу, вони повинні бути здатні до виконання виробничих функцій та типових для даної функції задач професійної діяльності. Кожній типовій задачі відповідає компетенція, яка формується системою умінь щодо вирішення цієї задачі діяльності.

6.2. Вищі навчальні заклади забезпечують опанування випускниками системою умінь та набуття відповідних компетенцій, які дозволять вирішувати типові задачі діяльності під час здійснення певних виробничих функцій, що визначені у таблиці Додатка Б;.

Примітка. У графі 3 і графі 5 таблиці Додатка Б до ОКХ шифри типових задач діяльності та умінь наведено за структурою:
шифр типової задачі діяльності


ХХ

ХХ

Х

ХХ

номер задачі, наскрізний для даної виробничої функції

клас типової задачі діяльності

вид типової задачі діяльності

номер виробничої функції7. Попередній освітній або (та) освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до професійного відбору абітурієнтів.

7.1. Попередній освітній рівень або(та) рівень професійної підготовки:

_________________________________________________________________

(освітній або(та) освітньо-кваліфікаційний рівень)

7.2. Абітурієнти повинні мати державний документ про освіту або(та) професійну підготовку встановленого зразка.

7.3. ________________________________________________________________

(особливі державні чи галузеві вимоги до професійного відбору абітурієнтів із посиланням на відповідні законодавчі або нормативні документи)

8. Вимоги до державної атестації осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

8.1. Державна атестація осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, проводиться на основі аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач соціальної та професійної діяльності, що передбачені даною ОКХ, та рівня сформованості компетенцій вирішувати задачі діяльності, які можуть виникнути.

8.2. Нормативна форма державної атестації встановлюється в ГСВОУ____-20__ “Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки”.

8.3. ________________________________________________________________

(особливі державні чи галузеві вимоги до атестації випускників ВНЗ із посиланням на відповідні законодавчі або нормативні документи)

9. Вимоги до системи освіти та професійної підготовки.

(вимоги до кваліфікації викладацького складу, у тому числі вимоги до фаху за дипломом про вищу освіту, до наукової спеціальності за дипломом про отримання наукового ступеня, до професійної підготовки за сертифікатом або свідоцтвом про післядипломну освіту, або про підвищення кваліфікації, до стажу попередньої практичної, наукової та педагогічної діяльності).ГСВОУ_________-20__

(позначення стандарту)

Додаток А


Таблиця – Соціально-особистісні, інструментальні, загальнонаукові та професійні компетенції

Компетенція

Шифр компетенції

1

2

Додаток Б

Таблиця – Виробничі функції, типові задачі діяльності, зміст уміння та компетенції, якими повинні володіти випускники вищого навчального закладу


Номер та назва

виробничої функції.
Назва

типової задачі діяльностіШифр

типової задачі діяльності
Зміст уміння

Шифр

уміння


Шифр компетенції

1

2

3

4

5

6

Додаток В

Таблиця - Соціально-особистісні компетенції випускників вищого навчального закладу та система умінь, що їх відображає


Компетенція, щодо вирішення проблем та задач соціальної діяльності, інструментальних та загальнонаукових задач

Шифр компетенціїЗміст уміння

Шифр уміння11 відзначається в разі використання

22 відзначається в разі використання


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка