4 (Педагогічні науки) Бердянськ 2005 (06) ббк 74я5Сторінка14/14
Дата конвертації05.03.2016
Розмір3.13 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

ЛІТЕРАТУРА

1. Воробьев П.Г. Пути активизации учебно-воспитательного процесса на уроках, посвященных изучению биографии писателей // Опыт совершенствования преподавания литературы в старших классах / Под ред. В.В.Голубкова. – М.: Изд во АПН РСФСР, 1961. – С. 49-123.

2. Гаврилов П.Т. Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах: Посібник для вчителів. – К.: Рад. школа, 1980. – 126 с.

3. Добрович А.Б. Общение: наука и искусство. – М.: Знание, 1980. – 158 с.

4. Леонтьев А.А. Лекция как общение. – М.: Знание, 1974. – 39 с.

5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. – К., 2001. – 608 с.

6. Мухина Т.К. Диалог как форма оптимизации педагогического процесса // Советская педагогика. – 1989. – №10. – С. 74-77.

7. Наукові основи методики літератури. Навчально-методичний посібник / За ред. Н.Й.Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С. 142-151.

8. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Ленвіт, 2000. – 384 с.

9. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі: Методичний посібник для вчителя. – К.: РВЦ "Проза", 1995. – 254 с.РЕЗЮМЕ

1. Коробченко Ангеліна Анатоліївна. Проблеми особистісно орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах.

Стаття присвячена проблемам особистісно орієнтованого навчання у вищій школі. У дослідженні обґрунтовані психолого-педагогічні умови, за яких можливе впровадження особистісно орієнтованого навчання у вищі навчальні заклади. Розкриваються основні засоби створення даних умов у навчальному процесі.2. Ізбаш Світлана Сергіївна. Роль особистісно орієнтованого спілкування в забезпеченні соціальної адаптації студентів.

У статті автор, розглядаючи проблему адаптації студентів в умовах педагогічного університету, виділила ознаки особистісно орієнтованого спілкування викладача зі студентами й визначила вид навчальної діяльності, з яким соціальна адаптація студентів має найбільш позитивний зв’язок.3. Волкова Наталія Павлівна. Особистісно орієнтовані технології навчання професійно-педагогічної комунікації.

Стаття присвячена розкриттю сутності апробованого на практиці комплексу особистісно орієнтованих технологій навчання студентів професійно-педагогічної комунікації, обґрунтуванню його складових.4. Малицька Олена Володимирівна. Естетичне виховання майбутніх учителів у особистісно орієнтованому освітньому процесі.

Стаття присвячена актуальній проблемі розвитку естетичної культури студентів педагогічного ВНЗ в умовах особистісно-орієнтованого підходу.5. Педосюк Ганна Миколаївна. Основні принципи організації навчального діалогу при вивченні гуманітарних дисциплін.

У статті розглядаються можливості начального діалогу при вивченні гуманітарних дисциплін у загальноосвітній школі. Автор уточнює поняття «принципу» організації педагогічного процесу й дає характеристику основних принципів організації навчального діалогу, які забезпечують його результативність у навчальному процесі.6. Передерій Людмила Василівна. Методика викладання основ системного аналізу у вищому навчальному закладі.

Розглянута методика формування системи теоретичних знань та практичних вмінь по методам системного аналізу, які призначені для рішення складної проблеми у вигляді інформаційної системи. У статті доводиться положення, що застосування методів системного аналізу для дослідження складних проблем забезпечує формування знань і вмінь по створенню різнопланових інформаційних систем.7. Кудінов Микола Валерійович. Особистісно орієнтоване навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей CASE-технологій.

У статті розглянуто методику розробки особистісно орієнтованого навчання студентів інженерно-педагогічних спеціальностей CASE-технологій. Провідною думкою є те, що подання теорії та практичні завдання мають спиратися на особливості кожного студента та розвивати його розумові здібності, практичні вміння та навички.8. Заболоцька Лідія Анатоліївна „Острозька академія – перший осередок особистісно орієнтованого виховання в Україні”

У статті аналізуються навчально-виховна, наукова діяльність Острозької академії та шляхи реалізації в ній технологій особистісно орієнтованого виховання. Зокрема, звертається увага на зміст освіти, що сприяв розвитку особистості; технологію навчання; рівень викладання, взаємовідносини викладачів і вихованців; значення академії в подальшому розвитку освіти в Україні.9. Троїцька Тамара Серафимівна. Методологічні експлікації готовності майбутнього педагога до управління особистісно орієнтованою освітою.

У статті порушується проблема методологічної готовності до здійснення особистісно орієнтованої освіти, яка в сучасному суспільстві є найбільш відповідною природі людини. Методологічна готовність до управління такою освітою знаходиться поза межами теоретико-концептуального осмислення вкрай потрібного педагогу феномена.10. Кашкарьов Георгій Вікторович. Підготовка магістрантів до управління навчальним закладом в умовах особистісно орієнтованої освіти.

Мета статті полягає у визначенні психолого-педагогічних умов покращення підготовки магістрантів до управлінської діяльності в умовах особистісно орієнтованої освіти.11. Мамаєва Ірина Олександрівна. Упровадження особистісного підходу до підготовки менеджерів освіти.

Мета статті – визначити особистісно орієнтований підхід щодо підготовки менеджерів освіти. Прагматична спрямованість на успіх, адаптивність поведінки, креативність вчинків та дивергентне мислення – основні складові професійної структури сучасного керівника освітнього закладу і результат його підготовки у ВНЗ.12. Гурова Олександра Миколаївна. Принципи освітнього менеджменту.

У статті розглядаються принципи освітнього менеджменту. Автор вказує на необхідність дотримання загальноприйнятих духовних основ суспільства в управлінні закладами освіти.13. Окса Микола Миколайович, Петрученя Ганна Григорівна. Філософський зміст прийняття рішень: нотатки до курсу «Філософія менеджменту освіти».

У статті розглянуто принципи відповідальності прийняття рішень людиною та пропонується модель програми курсу «Філософія менеджменту освіти».14. Гуров Юрій Сергійович, Москальова Людмила Юріївна. Функціональний аналіз управлінської діяльності менеджера закладу освіти.

У статті розглядається поняття «управлінська діяльність в освіті», визначаються функції керівника закладу освіти, які мають важливе значення в підвищенні рівня професійної компетентності персоналу.15. Погребняк Юлія Валеріївна. Особливості потребно-мотиваційної сфери директора школи.

У статті розкривається специфіка потребно-мотиваційної сфери керівника школи. Містяться результати аналізу основних груп мотивів діяльності директора навчального закладу, таких, як «соціальні», «власне управлінські», «педагогічні», «особистісного зросту», «зовнішньої привабливості управлінської діяльності».16. Кожевнікова Лариса Василівна. Музично-просвітницька діяльність як складова формування педагогічної культури майбутнього вчителя музики

У статті висвітлено проблему підготовки майбутніх учителів музики до музично-просвітницької діяльності крізь призму культуротворчого формування особистості.17. Шевчук Антоніна Семенівна. Вивчення спецкурсу «Українські музично-хореографічні традиції в дошкільній освіті» як умова розвитку творчості студента.

У статті подано розроблену програму спеціального курсу для майбутніх педагогів. Здійснено презентацію основних складових програми.18. Ткачова Наталя Петрівна. Творча активність учителів музики загальноосвітніх шкіл.

У статті розглядається питання про творчу активність вчителя музики як психологічну властивість суб’єкта, проаналізовано комплексний підхід у дослідженні проблеми, професійне самовираження в музично-професійній діяльності з усіма характерними особливостями творчого процесу.19. Кравчук Олена Геннадіївна. Комплексний підхід до проблематики українського мистецького нонконформізму 60-80-х років ХХ століття в контексті педагогіки музичного мистецтва.

У статті розглядаються методи реалізації поліхудожнього підходу в процесі розкриття складної та суперечливої теми українського нонконформізму 60-80-х років ХХ століття в курсі історії музики для майбутніх балетмейстерів бального спортивного танцю: аналітико-формотворчий, емпатійно-гедоністичний, образно-асоціативний та метод створення художньо-пошукової мотивації.20. Бузова Олена Дмитрівна. Поліхудожній потенціал вивчення дзвонарського мистецтва України в контексті системи музичної підготовки майбутнього вчителя музики.

У статті аналізуються та педагогічно обґрунтовуються фактори реалізації поліхудожнього потенціалу проблематики дзвонарського мистецтва України: філософсько-світоглядний, віброакустичний, образно-символічний, творчо-психологічний. Розглядаються мотиваційно-когнітивний, компенсаторно-образний, емоційно-оцінювальний, художньо-творчий, практично-педагогічний напрямки реалізації поліхудожнього підходу.21. Голік Олександр Борисович. Підготовка майбутнього вчителя до організації позакласної дозвіллєвої діяльності як педагогічна проблема.

Стаття присвячена актуальній проблемі підготовки майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності учнів.22. Бєлова Юлія Юріївна. Архітектурне краєзнавство як засіб формування морально-етичних та ціннісних орієнтацій молоді.

У статті визначені основні ідеї концепції процесу цілеспрямованого формування морально-етичних та ціннісних орієнтацій студентської молоді. Як засіб формування морально-етичних та ціннісних орієнтацій у студентів визначено вивчення архітектурних споруд українських сел. Наведені дані про результати дослідно-експериментальної роботи з формування в студентів індустріально-педагогічного факультету морально-етичних та ціннісних орієнтацій через вивчення народної української архітектури».23. Гуров Сергій Юрійович. Формування художнього смаку особистості (історичний аспект).

У статті розглядається історія виникнення й розвитку категорії «художній смак», висвітлюються характерні риси його формування в культурній спадщині давніх народів.24. Соловйова Тетяна Геннадіївна. Сім’я дитини-інваліда: проблеми життєдіяльності.

Стаття є результатом дослідження проблем батьків, які виховують дитину з вадами фізичного розвитку. Аналізується анкетування, проведене серед батьків, розглядаються проблеми, з якими стикаються сім’ї, та доводиться необхідність соціально-педагогічної допомоги таким родинам.25. Ревуцька Олена Володимирівна. Дидактичний аналіз словотворчої роботи та її місце в підручниках з української мови для молодших школярів з тяжкими вадами мовлення.

Стаття присвячена аналізу теоретичного матеріалу та характеру словотворчих вправ у підручниках з української мови, за якими навчаються молодші школярі з ТВМ.

Подано пропозиції щодо вдосконалення викладу навчального матеріалу та добору вправ у розділі „Будова слова”.

26. Курілова Валентина Іванівна, Данило Світлана Миколаївна, Шилкін Геннадій Миколайович. Роль здорового способу життя в розвитку фізичного якостей студентської молоді.

Цілеспрямована робота фахівців кафедри фізичного виховання зі студентською молоддю щодо формування основ здорового способу життя засобами фізичної культури та спорту помітно покращила рівень їх фізичних якостей, знизила рівень простудних захворювань, помітно вплинула на усвідомлення ролі цієї роботи не лише у підготовці до педагогічної діяльності в школі, але й у формуванні здорового способу життя.27. Ларіна Тетяна Едуардівна. Шляхи підвищення результативності шкільної лекції на уроці літератури.

У статті розглядається шкільна лекція як форма педагогічного спілкування вчителя й учнів на уроці літератури.

Подано пропозиції щодо активізації діяльності учнів у ході викладу матеріалу вчителем.
SUMMARY

1. Angelina Коrоbchenko. The Problems of person-guided training at higher school.

The article is devoted to the problems of person-guided training at higher school. The psychological and pedagogical conditions which provide efficiency of preparation of the students to person-guided training at higher school are determined in research. The basic methods of introduction of the given psychological and pedagogical conditions in educational process are given in the article.2. Svitlana Izbash. The role of interpersonal communication providing the social adaptation of students.

In this article, the author examines the problems of adapting to university conditions, identifies the signs of interpersonal communication between the teacher and the students and defines the kind of learning activity that is closely connected with the social adaptation of the students.3. Nataliya Volkova. Personal-oriented technologies of teaching of professional pedagogical communication.

The article is devoted to the problem of opening of the complex of personal-oriented technologies of teaching of student to professional pedagogical communications, grounding of its parts.4. Olena Malitskaya. Aesthetic unbringing of future teachers in larval oriented educational process.

The article is dedicated to actual problem of the development of the aesthetic culture student pedagogical highs school in condition larval oriented approach.5. Ganna Pedosuk. The main principles of organization of dialogue during studying of humanitarian disciplines.

The article deals with the possibilities of the educational dialogue while studying the humanities at comprehensive school. The author gives the theoretical definition of the term “principle” in pedagogical process and gives the characteristics of the basic principles that successfully organize the educational dialogue.6. Ludmila Perederiy. Method of teaching of bases of systems analysis in higher educational establishment.

There is method of forming of the system of theoretical knowledge and practical abilities on to the methods of systems analysis, which are intended for the decision of thorny problem as the informative system, are considered. There is proved position in the article, that application of methods of systems analysis for research of thorny problems secures forming of knowledge and abilities on creation of the various informative systems.7. Nikolay Kudinov. Personality-oriented study of students of engineering and pedagogical specialties CASE-technologies.

In article the methodics of development of person focused training of CASE-technologies for students of engineering and pedagogical specialties is considered. The main idea is that submission of the theory and practical problems should base on features of each student and developmental faculties, practical skills.8. Lydiya Zabolotska. Ostrozka academy is the first centre of personality oriented education in Ukraine.

Educational and scientific activity of Ostrozka academy and ways of the implementation of the personality oriented technology of education is analysed in the paper. The contents of education which enables the development of personality, technologies of education, teaching staff skills, the interrelations of lecturer and students, and the significance of the Academy in further development of education in Ukraine are considered.9. Tamara Troyitska. Methodological explications of potential teacher's readiness for managing in individually oriented education.

The problem of methodological readiness for carrying out an individually oriented education which in the modern society is the most corresponding to the human's nature, is raised in the article.

Methodological readiness for managing this education is beyond the frames of theoretic-conceptual thinking of the extremely necessary for the teacher phenomenon.

10. Georgij Kashkarev. Training of magisters for managing of educational establishment in the condition of personal-oriented education.

The main purpose of the article is to define psychological-pedagogical conditions of improving of training of magisters for managing of educational establishment in the condition of personal-oriented education.11. Iran Mamaeva. Applying of personal approach for training of educational managers.

The aim of this article is to define the personal and oriented approach to training of educational professional structure of modern manager of educational establishment.12. Oleksandra Gurova. Principles of educational management.

In this article, the principles of educational management are determined. The author points out necessity of generally accepted spiritual basis of society in management of educational institutions.13. Mukola Oksa, Ganna Petruchenya. Philosophic context of keeping decided: Course’s catch “Philosophy of management education”.

Here we can see principal responsibility of keeping decides by human and We can propose model of course’s programs “Philosophy of management education”14. Yuriy Gurov, Ludmila Moskaliova. Functional analysis of manager’s activity of educational institution.

In this article the meaning of “management in education” and the functions of manager of educational institution is determined. This meaning has the great importance in advancement level of staff’s professional competence.15. Juliya Pogrebnyak. Peculiarities of needs-motivated sphere of school director.

This article reveals school superintendent's specificity of necessity-motivational sphere. Article contains results of the basic groups' analysis of motives of school superintendent activity, such as “social”, “actually administrative”, “pedagogical”, “personal growth”, “visual appeal of management activity”.16. Larisa Kozhevnikova. Musical educational activity as a part of the future teacher’s pedagogical culture.

The article describes the problem of future music teachers’ training, lohich is given as a part of persons’ cultural formation.17. Antonina Shevchuk. Studying of course of “Ukrainian music-chorographical traditions in pre-school education” as a condition of development of creation of students.

The program of special course for future pedagogues has been elaborated. The presentation of the main components of program has been performed.18. Natalya Tkacheva. Creative activity of music teachers of schools of general education.

In the article the problem of creative activity of music teacher, as a psychological property of the subject is considered. Complex approach in researching problem of professional self-expression in music-pedagogical activity with all peculiarities of creative process is determined in the article.19. Olena Kravchuk. Complex approach to the problem of Ukrainian non-conformism 80-years of XX century in the context of pedagogical music art.

Methods of realization of poly-art approach in the process of opening complex theme of Ukrainian non-conformism of 80-years of XX century in the course of history music for future ballet teachers are considered in the article.20. Olena Buzova. Poly-art potential of study of bells art of Ukraine in the context of the system of music training of future music teacher.

Studies of Ukrainian church bells and ringing phenomenon’s are analysed. Program tasks as grounds for systematic scientific searching are formulated. The union of efforts of specialists in different areas of expertise, in particular of ethnology, is called too. This will promote complex Ukrainian bell-ringing art studying.21. Olexander Golik. Training of future teacher for organization of out of school activity as a pedagogical problem.

This article is devoted to the very actual problem of training of future teachers for organization of out of school activity (leisure).22. Juliya Belova. The architectural ethnography as the method of forming of the moral-ethical and value-orientations of youth.

The ideas of the conception of the strait forming of the moral-ethical and value-orientations of the students youth are described in the article. It is maintained the studying of the architectural building of the Ukrainian villages as the method of forming of the moral-ethical and value-orientations of students. There are results of the search-experimental work on forming of the moral-ethical and value-orientations of students of the industrial-pedagogical faculty through the studying of the Ukrainian architecture.23. Sergey Gurov. Forming the artistic of a person (a historical aspect).

A history of the origin and development of the category "artistic taste" is examined in the article. There the typical features of the forming the artistic taste in the ancient peoples' cultural heritage are lighten up.24. Tetyana Solovjova. Family of pupil-invalid: problems of life activity.

The article illustrates the results of the analyses of problems families with handicapped children face. In the research the results of the interview among the parents are analyzed, the problems they have are discussed and the importance of social help is stressed.25. Olena Revutska. Word building work in the system of Ukrainian teaching of elementary school pupils for children with serious speech defects.

The article is devoted to the analysis of the theoretical material and nature of word building exercises from textbooks of the Ukrainian language which are used for elementary schoolchildren with serious speech defects.

There are some propositions for mastering of teaching material and selection of exercises for selection „Word building” from textbooks of elementary school for children with serious speech defects.

26. Valentina Kurilova, Svetlana Danilo, Genady Shilkin, Olga Boiyko, Pavlo Shmigov, Olexander Komarov. The role of the healthy way of life in the development of students youth qualities.

As the result of work of the chair of physical training with students, as forming the basis of healthy way of life by means of physical training and sport the level of physical qualities has become better.27. Tetyana Larina. Ways of improving of good results of school lecture at the literature lesson.

School lecture as a form of pedagogical communication of teacher and pupils at the literature lesson is considered in the article.

Suggestions in activization of pupil activity in the process of teaching of the material by teacher are given in the article.

УДК 37.01(06)

ББК 74я5
НАУКОВЕ ВИДАННЯЗ 41

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ, 2005. – №4. – 210 с.


Відповідальний редактор – Потоцька Тетяна Федорівна – к.пед.н., доцент, зав. каф. теорії та методики початкового навчання Бердянського державного педагогічного університету.


Адреса редакції:

71100 м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Шмідта, 4.


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 7830.


Підписано до друку 01.12.2005 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Друк. офс. Умовних друкарських аркушів 12,2.

Тираж 300 прим. Замовл. № 158.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка