5. поточне І підсумкове оцінювання знань студентів за модулемСкачати 55.41 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір55.41 Kb.

5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ


Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

  • опрацювання лекційного матеріалу, навчальної та навчально-методичної літератури, законодавчих актів, що регулюють фінансову діяльність підприємства;

  • розв’язання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

  • виконання індивідуальних вибіркових модульних тестових завдань;

  • підготовка рефератів як одна із основних форм самостійної і науково-дослідної роботи студентів.

Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях, активність при обговоренні питань, що винесені на практичні заняття, результати виконання індивідуальних практичних завдань.

1. Оцінювання відповідей.

Максимальна оцінка (2 бали) виставляється за умови, що студент демонструє вичерпну відповідь на поставлене запитання, показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних точок зору з даної проблеми; викладає матеріал логічно грамотно, послідовно і самостійно.

Оцінка в один бал виставляється за умов, коли студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події. Але разом із тим студент при викладенні матеріалу допускає неточності, робить помилки; має місце недостатня аргументованість при викладанні матеріалу.

Нуль балів виставляється за умови, коли питання не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки і узагальнення.

2. Оцінювання індивідуальних практичних завдань.

А. Десять балів, якщо студент наводить повну вичерпну відповідь. Вона складається з вірної арифметичної відповіді, доцільного і логічного пояснення виконаних розрахунків, посилання (за необхідності) на відповідні законодавчі та нормативні акти.

Б. Вісім балів – студент розв’язує задачу з теоретичним обґрунтуванням виконаних розрахунків, хід розв’язання правильний але є арифметична помилка у розрахунках.

В. Шість балів – студент виконує задачу без теоретичного пояснення ходу розв’язання задачі, допускає грубі принципові помилки, хоча хід розв’язання правильний.

Г. Нуль балів – студент не розв’язує задачі або розв’язує її неправильно.

3. Оцінювання тестів в процесі семестрового модульного контролю.

Кожне питання тесту оцінюється в два бали (максимальна оцінка).

Нуль балів виставляється за умови невірної відповіді або її відсутності.

За виконання тестових завдань за одним модулем студент може одержати 30 балів як максимальну оцінку.

4. Оцінювання доповідей.

А. Оцінка 8-10 балів виставляється за умови, що тему доповіді повністю розкрито; студент показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних точок зору з даної проблеми; викладає матеріал логічно грамотно, послідовно і самостійно.

Б. Оцінка від 5 до 7 балів виставляється за умов, викладених у п. а. Але разом із тим студент при викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки; має місце недостатня аргументація при викладанні матеріалу.

В. Оцінка від 2 до 4 балів виставляється у випадку, коли тему доповіді в основному розкрито, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

Г. Оцінка 0-1 бал виставляється за умови, коли тему доповіді не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки і узагальнення.

5. Оцінювання рефератів.

Виконання реферату є обов’язковим для кожного студента.

Оцінювання реферату здійснюється аналогічно оцінюванню доповідей за єдиною відмінністю, що реферат не заслуховується на колоквіумі чи на іншому занятті. Відповідно до цього встановлюється наступна шкала оцінювання рівня знань і навичок студентів (табл. 3).

Таблиця 3 – Шкала оцінювання підготовки студентів до лекційних і практичних занять, виконання індивідуальних завдань, модульних контрольних робіт

Об’єкт оцінювання

Форма

контролю


Кількість балів

Максимальна сума балів за модуль

Рівень звань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях

Усне

опитування2 бали за одне

заняття


5 тем×2=10

Захист виконаних індивідуальних завдань

Індивідуальна співбесіда в поза аудиторний час

10 балів за одне завдання

4 завд.×10=40

Оцінювання модульних контрольних робіт

Тести

2 бали за кожен тест

15 тестів×2=30

Оцінювання доповідей

Колоквіум

10 балів

10

Оцінювання рефератів

Колоквіум

10 балів

10

Разом за модуль:

100

Таблиця 4 – Перелік контрольних робіт

Семестр 5Номер та назва контрольних робіт

Кількість годин

1 Модульна контрольна робота, тестування

на 9 тижні

2

2 Модульна контрольна робота , тестування

на 17 тижні

2

3 Підсумковий рейтинговий контроль

на 17 тижні
Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного опрацювання програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну України, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних виданнях та звітах про фінансово-господарську діяльність підприємств і фінансово-кредитних установ.

Таблиця 5– Шкала оцінювання знань студентів за кредитно-модульною системоюЗа шкалою

ECTS


За національною шкалою

За

сумою балівА

Відмінно

90-100

В

Відмінно

81-89

В

Добре

75-81

C

Добре

66-74

D

Задовільно

60-65

E

Задовільно

50-59

FX

Незадовільно

20-49

F

Незадовільно

1-19


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка