9-клас Методичний посібник Творча група вчителів предмету основи здоров'я ХмельницькийСторінка2/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір0.96 Mb.
1   2   3   4
Тема: Безпека людини й право

Мета:

 • сформувати в учнів поняття про правову основу без­пеки людини;

 • вчити користуватись основними правовими положеннями державного і міжнародного законодавства щодо безпеки життєдіяльності;

 • вчити розуміти необхідність дотримання основних засад безпеки та важливість створення комплексу безпечних умов життєдіяльності, що враховують індивідуальні особливості людини;

 • вчити визначати рівень ризику життя, користуючись необхідними даними.

Обладнання й матеріали: підручник, робочий зошит, фотографії й плакати, які дозволяють проілюструвати правові основи безпеки людини.

Основні поняття й терміни: право, безпека, загроза.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

І. Організаційний етап…………………………………………………….2 хв.

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності……5 хв.

III. Вивчення нового матеріалу…………………………………………18 хв. 1. Права та свободи людини

 2. Поняття «безпека». Основні аспекти безпеки людини

 3. Створення безпечних умов існування з урахуванням індивідуальних особливостей

ІV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів…..7 хв.

V. Самостійна робота учнів……………………………………………...8 хв.

VI. Домашнє завдання…………………………………………………….2 хв.

VII. Підбиття підсумків уроку……………………………………………3 хв.16

Хід уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

(Обговорення проблемної ситуації)

Уявіть ситуацію. Ваша сім’я вирішила придбати нове житло. За якими критеріями ви будете його обирати, щоб забезпечити різні види безпеки?III. Вивчення нового матеріалу

 1. Права та свободи людини

(Розповідь вчителя)

Для того щоб людина могла існувати як біологічна жива істо­та, їй потрібна можливість мати їжу, одяг, житло. Оскільки людина живе у суспільстві, їй, як члену суспільства, необхідно мати змо­гу вчитися, працювати, бути вільною і рівноправною з усіма ін­шими людьми. Їй потрібні також можливість брати участь у житті цієї держави, вимагати від держави захисту від будь-яких посягань тощо. Можливість людини мати певні матеріальні, соціальні, культурні і духовні блага, які необхідні їй для нормаль­ного існування і розвитку, називають правами людини.

Кожній людині належать певні права без огляду на час і місце, в якому вона живе, а також віросповідання, колір шкіри, похо­дження, національність.

Кожна людина є вільною, тобто в демократичній державі їй дозволено все, чого не забороняє закон.

Всі люди є рівні у правах, а тому не можуть бути дискриміно­вані на підставі свого походження, поглядів, соціального статусу, а також з огляду на свої риси, такі як вигляд, стать, расу.

Права людини є непорушні, це означає, що жодна влада не може їх відібрати. Органи влади мусять гарантувати дотримання прав і свобод у державі.

Права людини стосуються різних сфер життя і діяльності лю­дей, зокрема:


 • Особисті права стосуються охорони приватного життя особисто­сті, її свободи, безпеки, власності.

 • Політичні права – це права, якими користується людина, як учас­ник громадського життя, і які пов'язані з участю громадян у вико­нанні та контролюванні влади.

 • Економічні права стосуються людини, як учасника господарсько­го життя: права власності й праці, право на страйк тощо.

 • Соціальні права зобов'язують державу до створення умов гідного рівня життя, охорони здоров'я і соціального забезпечення.

 • Культурні права включають право на навчання і участь у культур­ному

житті.

В юридичній літературі поряд зі словами «права людини» ви можете зустріти поняття «свободи», наприклад свобода слова, свобода думки тощо. Право є тим, реалізацію чого держава гарантує, свобода ж є простором, в який державі не

17

можна втручатися. Свобода – необхідна умова розвитку особистості. Тому кажуть «права і свободи людини».2. Поняття «безпека». Основні аспекти безпеки людини

(Розповідь учителя з елементами бесіди)

Безпека людини – це забезпечення захисту фундаментальних прав і свобод, що становлять основу життя людини. Поняття «безпека» визначається як захищеність суспільства, особистості, держави від небезпек, загроз та надзвичайних ситуацій.

Небезпеки, створені самою людиною, різноманітні. Війни, тероризм, злочини, СНІД, голод, наркоманія, техногенні катастрофи – і це ще далеко не весь перелік.

Важливою ознакою якості життя є захищеність людини від різних небезпек і загроз. Існують різні аспекти безпеки людини.

(Запитання до учнів)

Уявіть собі, що перед вами «дерево безпеки людини» і ви маєте можливість наростити на ньому свою гілочку або листочок, тобто додати свою думку з приводу даного питання. Які аспекти безпеки людини ви могли б виділити?

Об'єднайтеся в малі групи і виберіть найважливіші аспекти безпеки людини з тих, що запропонували ваші однокласники.

Обговоріть свій список з іншими групами та виберіть разом ті аспекти безпеки людини, які ви вважаєте найбільш важливими.(Розповідь вчителя)

Отже, можна виділити такі найважливіші аспекти безпеки людини: • Екологічна безпека передбачає захист від екологічних катастроф та екологічного забруднення, наявність чистого повітря й води; можливість проживання в екологічно чистому середовищі й придбання екологічно безпечної їжі.

 • Економічна безпека означає забезпеченість доходом, достатнім для задоволення насущних потреб.

 • Продовольча безпека — доступність основних продуктів харчування.

 • Суспільна й культурна безпека передбачає захист культурного різноманіття й суспільного розвитку від руйнівних тенденцій.

 • Особиста безпека — це свобода й захист людини від загроз насильства.

 • Політична безпека пов'язана з можливістю жити в тому суспільстві, що визнає основні права людини.

 • Безпека для здоров'я означає можливість жити в безпечному для здоров'я довкіллі, доступність ефективного медичного обслуговування.

18

3. Створення безпечних умов існування з урахуванням індивідуальних особливостей

Загроза – це сукупність умов та чинників, що створюють небезпеку для життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави.

Для створення умов, безпечних для життя та існування, слід максимально знизити загрози й ризики, враховуючи те, що вони будуть різними у зв'язку з індивідуальними особливостями людей: 1. Деякі загрози однакові для всіх людей, наприклад тероризм, екологічні катастрофи, злочин­ність, хвороби.

 2. Інші загрози можуть становити небезпеку для певної груп людей, наприклад, насильство над жінками й дітьми.

 3. Є загрози тривалі й короткочасні, глобальні й регіональні, природного характеру й антро­погенного.

 4. Одним загрозам можна запобігти повністю, іншим — тільки частково, третім — неможливо запобігти зовсім, наприклад землетрусу.

Кожна людина повинна передбачити небезпеки і готуватися до них заздалегідь, бути готовою протистояти будь-якій небезпеці та дотримуватися основних правил безпеки:

 1. Передбачувати та розпізнавати небезпеки і по можливості уникати їх.

 2. Знати небезпеки навколо і власні можливості.

 3. За необхідності діяти швидко і грамотно, виконуючи правила щодо збереження свого житія.

Сучасна людина повинна навчитися аналізувати джерела та причини виникнення небезпек, передбачувати їх появу, оцінювати її вплив на людину та довкілля. Усе це дозволить мінімізувати помилкові дії людини, своєчасно попередити загрозу для безпеки людини, пом'якшити негативні наслідки або запобігти їм.

Для одержання своєчасної інформації про загрози створена система своєчасного попередження — моніторинг безпеки людини.

Наприклад, при оцінці економічної безпеки пер­шочергове значення мають показники безробіття. Безробіття — це один з головних індикаторів економічної безпеки людини. Добре оплачувана робота є головною умовою запобігання загрози бідності та її наслідків.

Загроза продовольчої безпеки оцінюється на основі аналізу добового споживання калорій, за допомогою індексу виробництва продуктів харчу­вання на душу населення та інших показників.

Військові та бойові дії (війни між державами, етнічні, релігійні, полі­тичні конфлікти із застосуванням військової сили) також становлять без­посередню небезпеку для життя людини.

19

Загрози політичної безпеки характеризуються політичними переслідуваннями, катуваннями, жорстоким поводженням, репресіями з боку держави стосовно окремих осіб і груп.

Загрози культурної й суспільної безпеки викликають руйнування традиційних спільнот — сім'ї, громади, організації, етнічної групи. Зменшен­ня культурного різноманіття має безліч негативних наслідків для прогресу розвитку суспільства.

Загроза екологічної безпеки визначається рівнем радіаційного, хіміч­ного або забруднення навколишнього середовища геомагнітними й електромагнітними випромінюваннями.

До загроз безпеки здоров'я належать неповноцінне харчування, небезпечні для здоров'я умови праці, малі й нестабільні доходи, бідність, зни­ження доступу до ефективного медичного обслуговування.Загрози особистої безпеки пов'язані з природними й техногенними аваріями та катастрофами, ризиком нещасних випадків на виробництві, на транспорті, у побуті, на дорогах. Ріст злочинності також є чинником загрози особистої безпеки.

Для забезпечення безпеки людини створені міжнародні й вітчизняні організації, які спільно діють і здійснюють загальні проекти.

Безпека людини — це найважливіший аспект якості життя. Оцінюю­чи загрози, запобігаючи їм, можна створювати безпечні умови для життя, враховуючи індивідуальні особливості кожної людини.

ІV. Узагальнення, систематизація й контроль знань та вмінь учнів

(Робота з зошитом)

Виконання завдання №1 на с. 41.(Питання для повторення та обговорення)

 1. Які права має людина?

 2. Що означає поняття «безпека людини»?

 3. У чому полягає економічна безпека?

 4. У чому полягає екологічна й продовольча безпека?

 5. Які загрози безпеці людини ви знаєте?

 6. У чому полягає моніторинг безпеки людини?

 7. Із чим пов'язані загрози особистій безпеці?

 8. Яку роль відіграє сама людина в попередженні небезпеки? 1. Самостійна робота учнів

(Робота з підручником)

20

1) Прочитайте текст підручника та заповніть схему:

 1. Що ви можете зробити, щоб забезпечити власну безпеку?Економічну

я можу →

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________
Політичну

я можу →

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________
Екологічну

я можу →

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

21

4) ________________________________________
Громадську

я можу →

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________
Продовольчу

я можу →

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________
Особисту

я можу →

1) ________________________________________

2) ________________________________________

3) ________________________________________

4) ________________________________________


 1. Домашнє завдання 1. Прочитати відповідний параграф підручника, відповісти на запитання після параграфа.

 2. Виконання дослідницького проекту «Законодавство України і безпека людини». Поділити клас на чотири групи, які будуть досліджувати зміст різних законів України щодо забез­печення безпеки громадян. Стисло записати положен­ня усіх розглянутих законів.

Перша група – Конституція України (статті 3, 27, 49, 50).

Друга група – Закон України «Про охорону здоров'я».

Третя група – Закон України «Про охорону навко­лишнього середовища».

Четверта група – Закон України «Про запобігання захворювання на СНІД та соціальний захист населення».

22

Зробити висновки про важливість законодавчого забезпечення безпеки людини. 1. Підбиття підсумків уроку • Що нового для себе ви дізнались з сьогоднішнього уроку?

Виставлення та коментар оцінок згідно з критеріями оцінювання.

23

Урок 3 Вчитель основ здорорв'я гімназії №2 Марйонь О.Г.Практична робота №1

Тема: Оцінка індивідуального рівня фізичного здоров’я.

Мета: Навчитися давати оцінку складовим свого здоров’я, а також визначати , наскільки оптимальними вони є для даного віку.

Обладнання та матеріали: ростомір, підлогові ваги, прилади для вимірювання тиску та початкового пульсу.

Хід роботи:

1. Заповнити паспорт здоров’я, попередньо підготувати необхідні параметри та розрахунки.Паспорт здоров’яп/п

Параметри

Показники

Динаміка розвитку

базові

власні

вересень

травень

1.

Вік

14-15


2.

Маса(кг)

3.

Зріст (см)

4.

Артеріальний тиск (мм. рт. ст.)

120/70


5.

Пульс у стані спо­кою

70-80


6.

Пульс із наван­таженням (20 присідань)

100-110


7.

Пульс відновлений (після 3 хв. спо­кою)

< 100


8.

Оцінка з фізкуль­тури за 8 кл. (рік)

9-12 (б)


9.

Зір

1.0


10.

Наявність додат­кових фізичних навантажень

11.

Кількість пропу­щених днів у 8 кл. У зв'язку з хворо­бою (9 кл.)

5


12.

Наявність хронічних хвороб

-


13.

Оцінка навчальних досягнень за 8 кл. (9 кл.):

а) учнем;

б) батьками;

в) класним керівником

+

+
14.

Стосунки:

а) з батьками;

б) з учителями;

в) з однокласниками

+

+
15.

Матеріальний стан родини

+


16.

9-годинний сон

+


17.

Екологічні умови місця проживання

+


18.

Уміння керувати емоціями

+


19.

Дотримання пра­вил безпеки життєдіяльності

+


20.

Відсутність шкід­ливих звичок

+


21.

Регулярні медичні огляди

+


22.

Знання складових ЗСЖ

+


23.

Регулярне споживання вітамінізованої їжі

Проаналізуйте дані таблиці за цим ключем. Зробіть виснов­ки, чи є у вас проблеми з будь-якою складовою здоров'я. Складові здоров'я:

 1. фізична: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 22, 24.

 2. психо-емоційна: 14, 19.

 3. соціальна: 16, 18, 20, 23.

 4. духовна: 15.

Висновок:


Оцінка:
балів.Домашнє завдання:


Примітка: практична робота виконується в два етапи.

25

вчитель основ здоров’яНавчально-виховного комплексу №6

м. Хмельницького

Губай Світлана Василівна


Тема: Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі та методи захисту. Протидія стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих. Практична робота: Розроблення проекту «Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я»

Мета:


- розширити знання учнів про ВІЛ/СНІД/ІПСШ;

- пригадати шляхи інфікування, методи профілактики;

- визначити симптоми захворювань, діагностику;

- розвивати пам’ять, зв’язне мовлення, вміння працювати в групах;

- виховувати толерантне ставлення до людей, що живуть з ВІЛ.

Обладнання: ватмани, папір, різнокольорові наліпки, маркери, ножиці, молодіжні журнали, учнівські повідомлення та реферати, підручники, телевізор і DVD, або комп’ютер і мультимедійний проектор для демонстрування фільму, пам’ятки щодо виконання проекту, червона стрічка, свічки.


Хід уроку

І. Вступна частина

1. Привітання.

2. Повторення правил.

3. Оголошення теми та мети уроку.

Здоров’я молоді в Україні. ВІЛ/СНІД/ІПСШ: шляхи передачі та методи захисту. Протидія стигмі й дискримінації ВІЛ-інфікованих. Практична робота: Розроблення проекту «Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я»4. Очікування.

На фліп-чарті чи дошці висить плакат із зображенням стрічки, яка є символом боротьби зі СНІДом. • Запишіть на листках свої очікування від цього уроку та приклейте навколо стрічки.

ІІ. Основна частина

 1. Мозковий штурм

 • Що таке чинники ризику?

 • Які ви можете назвати чинники, що негативно впливають на розвиток репродуктивної системи?

(Учитель записує чинники, які називають учні, на фліп-чарті або дошці)

 1. Виявлення рівня поінформованості про ВІЛ/СНІД (тестування «До»).

- Дайте відповіді на запитання «так» або «ні».

 1. Чи спричиняється СНІД вірусом?

 2. Чи доцільно зупиняти кровотечу в пораненого без гумових рукавичок?

 3. Чи розпізнається ВІЛ-інфікованість за виявами?

 4. Чи можна брати в руки використані шприци?

 5. Чи пішли б ви в басейн з ВІЛ-позитивною людиною?

 6. Чи передається ВІЛ через слину?

 7. Чи модна інфікуватися ВІЛ через кашель?

 8. Чи поширюють ВІЛ комахи?

 9. Чи безпечно доторкатися до ВІЛ-інфікованої людини?

 10. Чи сиділи б ви за одною партою з ВІЛ-позитивним учнем?

 1. Теоретичний блок у формі міні-лекції з елементами бесіди.

Інфекції, що передаються статевим шляхом (ІПСШ), венеричні захворювання – це особлива група інфекційних хвороб, які передаються переважно статевим шляхом; на них хворіють однаковою мірою як чоловіки, так і жінки. На відміну від звичайних інфекційних захворювань, венеричні хвороби не залишають після себе імунітету і при повторному зараженні хвороба розвивається знову. При венеричних хворобах одужання не настає само по собі: без медичної допомоги людина не може позбутися такої хвороби і хворіє на неї все життя.

Існує більше 30 різних бактерій, вірусів і паразитів, які передаються статевим шляхом. Деякі, зокрема ВІЛ і сифіліс, можуть також передаватися від матері дитині під час вагітності та пологів, а також через продукти крові й пересадження тканин.

Патогенні мікроорганізми, що викликають деякі з найпоширеніших інфекцій, які передаються статевим шляхом, можна розділити на бактерії, віруси і паразити.

Розповсюджені бактеріальні інфекції:

26

· Neisseria gonorrhoeae (викликає гонорею або гонококову інфекцію).


· Chlamydia trachomatis (викликає хламідійні інфекції).
· Treponema pallidum (викликає сифіліс).
· Haemophilus ducreyi (викликає м'який шанкр).
· Klebsiella granulomatis (відома раніше як Calymmatobacterium granulomatis викликає пахову гранулему, або донованоз).

Розповсюджені вірусні інфекції:

· Вірус імунодефіциту людини (викликає СНІД).
· Вірус простого герпесу типу 2 (викликає герпес статевих органів).
· Вірус папіломи людини (викликає гострі кондиломи, а деякі підтипи призводять до розвитку раку шийки матки в жінок).
· Вірус гепатиту В (викликає гепатит, а хронічні випадки можуть призводити до розвитку раку печінки).
· Цитомегаловірус (викликає запалення цілого ряду органів, включаючи мозок, очі і кишечник).
Паразитарні організми:
· Trichomonas vaginalis (викликає вагінальний трихомоніаз).
· Candida albicans (викликає вагініт у жінок; запалення у чоловіків).

Основними симптомами найпоширеніших ІПСШ є:

· Виділення із сечовивідного каналу.
· Виразки на статевих органах.
· Припухлості в паху (бубони в паховій області).
· Припухлість мошонки.
· Вагінальні виділення.
· Біль внизу живота.
· Неонатальні інфекції очей (кон'юнктивіти немовляти).

Деякі інфекції, передані статевим шляхом, часто протікають без симптомів. Так, наприклад, до 70% жінок і значна частина чоловіків з гонококовою і/або хламідійною інфекцією можуть взагалі не відчувати жодних симптомів.

Крім того існує поняття «torch-інфекції». Розшифровується абревіатура TORCH таким чином:

27

Т - токсоплазмоз (toxoplasmosis)


О - інші інфекції (others)
R - краснуха (rubella)
С – цитомегаловірусна інфекція (cytomegalovirus)
H - герпес (herpes simplex virus)

Усі ці інфекції об’єднує одне: будучи відносно нешкідливими в звичайний час, вони стають надзвичайно небезпечними для вагітних, а точніше для майбутнього малюка.

Саме тому здавати аналізи на наявність антитіл до torch-інфекцій краще, тільки плануючи вагітність.

Якщо при обстеженні в крові виявляються антитіла до цих інфекцій – жінка може спокійно вагітніти. Якщо перед вагітністю антитіл до інфекцій torch-комплексу не виявляється - майбутній мамі потрібно буде вживати додаткових заходів, щоб убезпечити себе та свого майбутнього малюка.

Ми вже повторили матеріал про ВІЛ/СНІД. Пригадаємо ще те, що ВІЛ ослаблює імунну систему людини й робить її беззахисною перед будь-яким захворюванням. Якщо людина – ВІЛ-інфікована, це ще не означає, що вона хвора на СНІД.

У більшості людей після інфікування ВІЛ не спостерігається жодних симптомів. Іноді через кілька днів після інфікування з'являються симптоми, що нагадують грип: збільшення лімфовузлів, підвищення температури, втрата 10% ваги тіла впродовж двох місяців, слабкість. Проте ці симптоми за кілька тижнів минають самі по собі.

Оскільки ранній період ВІЛ-інфекції часто є безсимптомним, лікарі та інший медичний персонал можуть виявити його лише за допомогою дослідження крові пацієнта на наявність у ній антитіл (протеїнів, за допомогою яких організм бореться із хворобою) до компонентів ВІЛ.

Сорок два мільйони чоловіків, жінок і дітей інфіковані в даний час вірусом імунодефіциту людини, що викликає СНІД. Аналіз офіційних даних щодо поширення ВІЛ-інфекції свідчить, що епідемія триває з тенденцією до дальшого зростання в усіх регіонах України, але поширення по країні нерівномірне. Найбільше ВІЛ-інфікованих в Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській і Донецькій області.

28

За даними ООН, поширення епідемії СНІДу в світі в цілому сповільнилися. За останні 5 років кількість виявлених випадків інфікування ВІЛ/СНІД скоротилася на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІД найвищий, серед дорослого населення він складає 1,1%. Щодня в Україні реєструється близько 48 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією. Також в Україні зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок.Шляхи інфікування вірусом:

 • через кров;

 • статевий шлях;

 • від матері до дитини

пропоную пригадати, переглянувши відеоматеріал.

 1. Перегляд фільму «На повну силу».

 2. Проведення енергізатора.

Оскільки вакцини проти СНІДу не існує, єдиним способом запобігти інфекції є уникнення ситуацій, що несуть ризик зараження, таких, як спільне використання голок та шприців або практикування небезпечних статевих відносин.

Ризик передачі інфекції від матері до майбутньої дитини значно зменшується, якщо вона під час вагітності та пологів приймає AZT, а її дитина отримує цей препарат протягом перших шести тижнів життя.

- Давайте спробуємо визначити, що слід робити, щоб убезпечитися від інфікування ІПСШ, ВІЛ:

- Уникати випадкових статевих контактів, використовувати презервативи.

- Не вживати наркотичні речовини (Вживання ін'єкційних наркотиків не тільки шкідливе для здоров'я, але і значно підвищує можливість інфікування вірусом. Як правило, ті, хто вводять внутрішньовенні наркотики, використовують загальні голки та шприци без їхньої стерилізації).

- Використовувати стерилізовані інструменти (шприци, системи для переливання крові) як у медичних установах, так і в побуті при різних маніпуляціях (манікюр, педикюр, татуювання, гоління тощо). ВІЛ не стійкий, гине

29

при кип'ятінні миттєво, при 560С протягом 10 хвилин. Можуть бути використані і спеціальні дезрозчини.- Обов'язково перевіряти донорську кров.

- Враховуючи, що деякі ІПСШ передаються не тільки статевим, а й побутовим шляхом, додержуватися правил особистої гігієни – не користуватися чужою білизною, рушником, губкою, зубною щіткою, бритвою, помадою тощо. • Висловіть свою думку, як живеться ВІЛ-позитивним людям у нашому місті, країні?

 • Пригадайте, що означають поняття «стигматизація», «дискримінація»? Можете використовувати матеріал підручника, своїх повідомлень.

 • Як можна побороти страх і підвищити рівень толерантності людей?

 1. Робота в групах (виконання практичної роботи).

Об’єднання учнів у групи. Тренер роздає підліткам листки із зображеннями Червоної стрічки. Учні самостійно знаходять свої групи за малюнками.Кожній групі вчитель роздає пам’ятки щодо виконання проекту.Тема проекту: «Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я».

30

Дидактична характеристика проекту:

 • тип проекту: ознайомлювально-інформаційний, груповий;

 • об’єкт пізнання: інформація про чинники ризику на репродуктивне здоров’я (шкідливі звички, ВІЛ/СНІД/ІПСШ);

 • провідна проблема:визначити, які чинники і яким чином впливають на репродуктивне здоров’я молоді;

 • спосіб вирішення проблеми:збір та аналіз інформації, поширення її серед учнів;

 • освітній продукт: інформаційний листок, пам’ятка, стенд.

План виконання проекту:

 1. Обговоріть у групі важливість проблеми.

 2. Сформулюйте питання, на які потрібно знайти відповіді.

 3. Визначте з допомогою вчителя джерела необхідної інформації (довідники, підручники, мережа Інтернет, батьки).

 4. Визначте форму представлення результату (інформаційний листок, пам’ятка, стенд).

 5. Розподіліть обов’язки між учасниками в своїй групі.

 6. Зберіть необхідний матеріал.

 7. Оформіть дібрані матеріали. Підготуйтеся до їх презентації.

 8. Продемонструйте ваш проект перед однокласниками.

 9. Оцініть діяльність учасників з вашої групи.
 • Повертаємося у велику групу та починаємо презентувати проекти перед однокласниками.

Після презентації результатів, проектів учитель запитує:

- Для чого був розроблений цей проект?

- Де ви ще можете використати інформаційний листок чи пам’ятку?

ІІІ. Заключна частина


 1. Тестування «Після».

 2. Зворотній зв’язок.

31

 • Пригадайте ваші сподівання, можливо, деякі з них здійснилися вже на цьому уроці, інші в близькому майбутньому. Якщо це так, то підніміться зі своїх місць і переклейте папірці на стрічку, яка зображена на плакаті.

 • Я пропоную вам запалити свічки та поставити їх на «Червону стрічку» на знак підтримки всіх, хто живе з ВІЛ, і як пам'ять про тих, хто помер від СНІДу. (Червону стрічку довжиною 3-4 м розстелити на підлозі посередині великого кола, на неї поставити свічки та провести хвилину мовчання в пам'ять про тих, хто помер від СНІДу). 1. Повідомлення домашнього завдання

Прочитати відповідний параграф підручника,

розглянути життєві ситуації,

виконати завдання після тексту,

за бажанням, знайти інформацію в мережі Інтернет і підготувати повідомлення про найпоширеніші ІПСШ в Україні. 1. Ритуал прощання

Усі учні піднімаються, стають у велике коло. Беруться за руки, схрещують їх, символізуючи стрічку, і, починаючи з тренера, передають один одному потиск руки, при цьому зберігаючи повну тишу. Коли імпульс дійде до тренера з іншого боку, учасники піднімають руки вгору і промовляють:

«Ми за майбутнє без СНІДу! До побачення! До наступної зустрічі!».

Вчитель основ здоровя ЗОШ №14 Мацьків І.Ф. 32

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка