A. Хто перший ввів у науку термін «біологія»? Б. Який учений створив вчення про біосферу і ноосферу?Сторінка3/12
Дата конвертації28.03.2016
Розмір2.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
§ 15. ЯДРО

ТЕСТ 106

A. Які клітини не мають ядер

Б. Визначте багатоядерні клітини.

B. У яких клітин розміри ядра найбільші (до 1мм)?

Г. Яке ядро інфузорій забезпечує зберігання та пере­дачу спадкової інформації?

Д. Назвіть одне з двох ядер, яке регулює синтез білка в інфузорій.

1. Яйцеклітини риб, земноводних.

2. Поперечносмугасті, (посмуговані) м'язи.

3. Вегетативне. 9. Еритроцити ссавців.

4. Генеративне.

5. Тромбоцити.

6. Форамініфери.

7. Ситоподібні трубки рослин.

8. Інфузорії.


ТЕСТ 107
A. Визначте ділянку одного ядра з прилеглою цитоп­лазмою у багатоядерних структурах.

Б. Як називають внутрішнє середовище ядра?

B. Через які отвори зовнішня ядерна мембрана в пев­них місцях сполучається з внутрішньою мембраною?

Г. Що розміщено на поверхні зовнішньої ядерної мем­брани?

Д. Які тільця прикривають отвори в мембранах ядра?

1. Поросоми.

2. Рибосоми.

3. Енергіда.

4. Ядерні пори.

5. Ядерний матрикс.


ТЕСТ 108
A. З чого складається ядерний матрикс?

Б. Які включення входять до складу ядерного соку?

B. Які з включень ядерного соку є попередниками суб-одиниць рибосом?

Г. В яку фазу поділу клітини (мітозу) її ядерна обо­лонка зникає?

Д. В яку фазу поділу клітини (мітозу) ядерна оболонка утворюється знову?

1. Ядерця.

2. Телофаза.

3. Хроматин.

4. Каріогаїазма.

5. Гранули.

6. Профаза.
ТЕСТ 109
А. Назвіть стале співвідношення між об'ємами ядра і цитоплазми.
Б. Як називають певний набір хромосом?

В. Визначте ядерні структури, в яких розміщуються гени.

Г. Які частинки (глобули) утворені з гістонів і ДНК?

Д. З яких двох поздовжніх частин складається хромо­сома?

1. Нуклеосоми.

2. Каріотип.

3. Хромосоми.

4. Хроматиди.

5. Ядерно-цитоплазматичне.
ТЕСТ 110
A. З яких речовин складаються хромосоми?

Б. Чим поділяється хромосома на двоє плечей?

B. Як називають первинну перетяжку??

Г. Назвіть ущільнені ділянки хроматину, які добре за­барвлюються спеціальними барвниками.

Д. Які ділянки хроматину не забарвлюються цими барвниками?

1. РНК.

2. ДНК.

3. Гетерохроматин.

4. Гістони.

5. Еухроматин.

6. Первинна перетяжка.

7. Центромера.


ТЕСТ 111
A. Що приєднується до центромер під час поділу клі­тини?

Б. Як називають хромосоми, в яких первинна пере­тяжка (центромера) розміщена посередині?

B. Назвіть хромосоми, центромери яких поділяють їх на дві неоднакові частини.

Г. Які інші перетяжки хромосом (зони ядерцевого ор­ганізатора) мають гени, відповідальні за утворення яде­рець?

Д. В якому наборі всі хромосоми різні?

1. Диплоїдний.

2. Гаплоїдний.

3. Нерівноплічні.

4. Нитки веретена поділу.

5. Вторинні.

6. Рівноплічні.

7. Первинні.


ТЕСТ 112
A. В якому стані перебуває хромосома, коли клітина не ділиться?

Б. Як називають парні, подібні між собою хромосоми?

B. Які хромосоми називають гетерохромосомами?

Г. Назвіть хромосоми, які належать до різних пар.


Д. Визначте стан хромосом під час поділу клітин. X

1. Спіралізовані.

2. Деспіралізовані.

3. Негомологічні.

4. Гомологічні.

5. Непомітні.

6. Статеві.
ТЕСТ 113
Визначте хромосомні набори:

А — гаплоїдний;

Б — диплоадний;

В — триплоїдний;

Г — тетраплоїдний;

Д — поліплоідний.

1. 4n. 2. 1n. 3. 2n. 4. 3n. 5. 6n.
ТЕСТ 114
A. Що розвинеться з заплідненої яйцеклітини жаби, ядро якої було замінене на ядро тритона?

Б. На якій одноклітинній водорості експериментально доведено провідну роль ядра в передачі спадкової інфор­мації?

B. Клітини яких організмів мають багато ядер?

Г. Назвіть тварин, яйцеклітини яких мають ядра роз­міром до 1 mm.

Д. Каріотип якої тварини має 4 пари хромосом?

1. Інфузорії.

2. Риби.

3. Тритон.

4. Форамініфери.

5. Ацетабулярія.

6. Дрозофіла.

7. Земноводні.


§ 16. РИБОСОМИ. ОРГАНЕЛИ РУХУ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР

ТЕСТ 115


A. Визначте немембранні органели, які є в клітинах укаріот і прокаріот._

Б. Перелічіть органели руху клітин.

B. В основі яких органел руху є базальні тільця (кіне-зсоми)?

Г. Які органели, подібні за структурою на кінетосоми, у клітинах тварин і нижчих рослин, але відсутні в клітинах вищих рослин?

Д. Між якими двома однаковими органелами клітини ворюється веретено поділу?

1. Рибосоми.

2. Псевдоподії.

3. Центріолі.

4. Джгутики.

5. Війки.ТЕСТ 116
A. Що утворюють дві центріолі, розміщені в ділянці світлої цитоплазми, від якої радіально розходяться мікро-фібрили?

Б. Як називають зону світлої протоплазми навколо центріоль?

B. Які органели формуються за участю мікротрубочок і ниток?

Г. Назвіть органели, які виникають завдяки руху ци­топлазми.

Д. Визначте тонкі вирости цитоплазми, які вкриті плазматичною мембраною і є органелами руху клітин.

1. Війки.

2. Центросфера.

3. Клітинний центр.

4. Веретено поділу.

5. Псевдоподії.

6. Джгутики.
ТЕСТ 117
A. Які речовини входять до складу рибосом?

Б. З яких сполук складаються рибонуклеопротеїдні комплекси рибосом?

B. З яких двох субодиниць складаються згадані комп­лекси?

Г. Концентрація яких іонів може з'єднувати і роз'єдну­вати рибосомальні субодиниці?

Д. Яка молекула об'єднує рибосоми в групи (полісоми)?

1. Кальцій.

2. Білок.

3. рРНК.


4. іРНК.

5. Мала.


6. Велика.
§ 17. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ
ТЕСТ 118
A. Після якого поділу утворюються дві клітини неод­накових розмірів?

Б. Назвіть поділ, після якого дві дочірні клітини мають однакові хромосомні набори такі самі, як і в материнської клітини.

B. За якого поділу клітин у них спочатку багаторазово ділиться ядро, а потім кожне ядро оточується цитоплаз­мою й утворюється багато клітин (наприклад, у малярій­ного плазмодія в еритроцитах крові людини)?

Г. Визначте поділ, за якого у дочірніх клітин хромо­сомний набір зменшується вдвічі.


Д. Як називають період між двома поділами клітини?

1. Множинний.

2. Інтерфаза.

3. Мейотичний.

4. Брунькування.

5. Мітотичний.

6. Мітоз.
ТЕСТ 119
Назвіть періоди функціонування клітин:

А — синтез білка, подвоєння молекул ДНК;

Б — між закінченням попереднього періоду і S-періодом;

В — між S-періодом і наступним поділом клітини;

Г — перерва між двома поділами

Д — інтервал часу від поділу до поділу клітини.

1. G-1-період.

2. G-2-період.

3. Інтерфаза.

4. Синтетичний період.

5. Клітинний цикл.

6. Передсинтетичний період.

7. Постсинтетичний період.
ТЕСТ 120
A. Які органоїди клітини здатні самоподвоюватись?

Б. Назвіть органічні молекули, які самоподвоюються.

B. Визначте способи розмноження клітин.

Г. Як називають клітини, що мають щільну оболонку, тривалий час витримують несприятливі умови і не втрачають здатності до розмноження?

Д. Яке розмноження клітин найпростіше?

1. Непрямий поділ (мітоз).

2. Мітохондрії.

3. Спори.

4. Хлоропласти.

5. ДНК.


6. АТФ.

7. Прямий поділ (амітоз).


ТЕСТ 121
A. Який спосіб поділу еукаріотичних клітин є основнимf

Б. В яку фазу відбувається процес підготовки клітин поділу?

B. Під час якої фази непрямого поділу клітин хромосоми видно під оптичним мікроскопом?

Г. Як називають клітинні утвори, що мають вигляд видовжених ущільнених тілець, які складаються з кількох окремих сполучених між собою перетяжками частин?

Д. Які бувають перетяжки між згаданими вище части­ми тілець?
1. Первинні.

2. Профаза.

3. Інтерфаза.

4. Метафаза.

5. Мітоз.

6. Анафаза.

7. Хромосоми.

8. Телофаза.

9. Вторинні.
ТЕСТ 122
Визначте фазу мітозу:

А — найдовшу;

Б — найкоротшу;

В — ту, під час якої зникає оболонка ядра;

Г — коли хромосоми вишиковуються в площині еква­тора клітини;

Д — протягом якої утворюється нова ядерна оболонка.

1. Метафаза.

2. Телофаза.

3. Інтерфаза.

4. Анафаза.

5. Профаза.
ТЕСТ 123
Що відбувається в клітині під час:

А — телофази?

Б — анафази?

В — профази?

Г — метафази?

Д — інтерфази?

1. Хромосоми видно під оптичним мікроскопом.

2. Розпочинається спіралізація хромосом.

3. Формується веретено поділу.

4. Хроматиди хромосом роз'єднуються і розходяться до полюсів клітини.

5. Утворюються дві нові клітини.

6. Хромосоми деспіралізуються.

7. Зникають ядерця.

8. Ядерна оболонка розпадається.

9. Хромосоми повністю спіралізуються.
ТЕСТ 124
A. Назвіть інтервал часу між двома поділами клітини. & Б. Визначте період клітинного циклу, впродовж якого кількість ДНК в ядрі подвоюється.

B. В якій частині клітини вишиковуються хромосоми в метафазі?

Г. Яким способом діляться амеба, евглена зелена та ін., коли всі фази мітозу відбуваються всередині ядерної оболонки?

Д. Як називають поділ клітин, коли ядро і цитоплазма розділяються на дві частини?

1. Ендомітоз.

2. Клітинний цикл.

3. Амітоз.

4. Інтерфаза.

5. Екватор.

§ 18. МЕЙОЗ
ТЕСТ 125
З якою редукцією відбувається ядерний цикл u орга­нізмів, у яких:

А — першим поділом зиготи є мейоз?

Б — мейоз ііередує утворенню статевих клітин?

В — одна половина життєвого циклу гаплоїдна, а ін­ша — диплоїдна?

Г. Назвіть нестатеве диплоїдне покоління мохів, папо­ротей, хвощів.

Д. Визначте статеве гаплоїдне покоління цих самих рослин.

1. Невизначена.

2. Проміжна.

3. Спорофіт.

4. Гаметична.

5. Гаметофіт.

6. Зиготичиа.


ТЕСТ 126
A. Які організми більшу частішу життя є гаплоїдними і тільки їхні зиготи до першого поділу є диплоїдними? Б. В яких організмів гаплоїдними є тільки статеві клі­тини?

B. Назвіть організми, які є диплоїдними тільки поло­вину свого життєвого циклу.

Г. У розвитку яких організмів відбувається гаметична редукція?

Д. Перелічіть організми, в життєвому циклі яких пе­ріодично відбувається зиготична редукція.

1. Тварини.

2. Малярійний плазмодій.

3. Хвощі, мохи, папороті.

5. Голонасінні.

6. Форамініфери.

7. Покритонасінні.

4. Хламідомонади.

ТЕСТ 127


Які процеси відбуваються в мейозі і відсутні в мітозі у;

А — профазі?

Б — метафазі?

В — анафазі?

Г — телофазі?

Д — І інтерфазі?,

1. Утворюються тетради хроматид.

2. Молекули ДНК не подвоюються.

3. Гомологічні хромосоми лежать по обидва боки від екваторіальної пластинки.
4. Відбувається кон'югація гомологічних хромосом.

5. Центромери не розділяються, кожна хромосома складається з двох хроматид.

6. Хроматиди не розділяються.

7. Біля полюсів клітини збираються половинні набори хромосом.


ТЕСТ 128
А. Що відбувалося б у разі статевого розмноження з числом хромосом у кожному наступному поколінні орга­нізмів, коли б процесу мейозу не було?

Б. Який набір хромосом мають дозрілі статеві клітини?

В. Визначте набір хромосом у зиготі.

Г. Як називають процес обміну ділянками між гомо­логічними хромосомами? 5

Д. Що може статися після згаданого обміну?

1. Спадкова комбінативна.

4. Подвоєння, мінливість.

5. Кон'югація і перехрест (кросинговер).

2. Диплоїдний.

3. Гаплоїдний.


ТЕСТ 129
А. В зоні дозрівання статевих клітин відбуваються два послідовних без інтерфази поділи клітин. Як називають ці поділи?

Б. Назвіть процес сполучення і переплітання двох го­мологічних хромосом по усій їхній довжині.

В. Що відбувається під час сполучення, скручування і роз'єднання двох гомологічних хромосом?

Г. Під час якої фази поділу клітини відбувається об­мін спадковою інформацією між гомологічними хромосомами?

Д. Що відбувається після повного роз'єднання гомо­логічних хромосом?

1. Утворення веретена

2. Обмін генами.

3. Мейоз.

4. Обмін ділянками хромосом.

5. Кон'югація і перехрест поділу. хромосом.

6. Метафаза мейозу.

7. Мітоз.

8. Профаза мейозу.
ТЕСТ 130
А. Де розміщуються хромосоми під час метафази мі­тозу і мейозу?

Б. Які процеси відбуваються в мейозі і відсутні в мі­тозі?


В. З яких частин складається кожна хромосома?

Г. Що не відбувається в період між першим і другим поділами мейозу?

Д. Назвіть набір хромосом, який є у статевих клітинах.

1. Синтез ДНК.

2. Кон'югація гомологічних хромосом.

3. Гаплоїдний, половин (хроматид).

4. У площині екватора.

5. Обмін ділянками хромосом.

6. З двох хроматид.

7. Розходження до полюсів хромосом. цілих хромосом, а не їх

8. Половинний.
ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ

§ 19. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ
ТЕСТ 131
Перелічіть явища, які відбуваються у процесах обміну речовин:

А — фізичні;

Б — хімічні;

В —фізіологічні.

Г. Назвіть процеси поглинання, засвоєння і синтезу нових речовин, які необхідні для життя організмів.

Д. Визначте процеси розкладання речовин в організмі.

1. Дисиміляція.

2. Розщеплення.

3. Живлення.

4. Дифузія.

5. Синтез.

6. Сорбція.

7. Виділення.

8. Асиміляція.


ТЕСТ 132
A. Назвіть сукупність реакцій біосинтезу, які забезпе­чують ріст клітин і потребують енергії. 2

Б. Визначте сукупність реакцій розщеплення складних сполук, які супроводжуються виділенням енергії, &

B. Як називають організми, здатні синтезувати орга­нічні сполуки з неорганічних, використовуючи фізичну енергію сонячного світла? ^

Г. Якими є організми (тварини, гриби та ін.), які спо­живають речовини, синтезовані рослинами (використову­ють хімічну енергію органічних речовин)?^

46
Д. До якої групи організмів належать сіркобактерії, за­лізобактерії та інші, які використовують енергію хімічних зв'язків неорганічних речовин?

1. Хемотрофні.

2. Пластичний обмін.

3. Гетеротрофні.

4. Автотрофні.

5. Енергетичний обмін.

6. Фототрофні.
ТЕСТ 133
A. Назвіть компоненти молекули АТФ.

Б. Яка азотиста основа входить до складу молекули АТФ?

B. Залишків якої кислоти в молекулі АТФ більше, ніж у молекулі АДФ?

Г. Що є неорганічними компонентами молекул АТФ і АДФ?

Д. Який вуглевод входить до складу молекули АТФ?

1. Фосфорна кислота.

2. Азотна кислота.

3. Рибоза.

4. Міозин.

5. Лізин.

6. Аденін.

§ 20. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН ТА ЙОГО ЕТАПИ
ТЕСТ 134
Які речовини є продуктами ферментативного розщеп­лення;

А — полімерів?

Б — білків?

В — жирів?

Г — полісахаридів?

Д— нуклеїнових кислот?

1. Гліцерин.

2. Нуклеотиди.

3. Мономери.

4. Моносахариди.

5. Амінокислоти.

6. Жирні кислоти.


ТЕСТ 135
A. Які мікроорганізми розщеплюють целюлозу?

Б. Назвіть тварин, у шлунку яких живуть згадані мік­роорганізми.

B. Що утворює целюлоза?

Г. Під дією яких речовин розщеплюється целюлоза?

Д. Яке травлення відбувається за участю лізосом?

1. Оболонки рослинних клітин.

2. Внутрішньоклітинне.

3. Ферменти.

4. Жуйні.

5. Мутуалістичні.

6. Гризуни.

7. Пігменти.


ТЕСТ 136
A. Яка речовина дуже шкідлива для аскарид?

Б. Визначте тип дихання аскариди.

B. Як називають безкисневий етап розщеплення глю­кози?

Г. На які речовини розщеплюється молекула глюкози в процесі гліколізу у рослин?

Д. Що утворюється внаслідок зазначеного розщеплен­ня найчастіше у м'язах?

1. Анаеробне.

2. Аеробне.

3. Кисень.

4. Вода.

5. Молочна кислота.

6. Піровиноградна кислота.

7. Гліколіз.

8. Гідроліз.
ТЕСТ 137
A. Що відбувається на першій стадії гліколізу глюкози?

Б. Які речовини, крім глюкози, вступають у реакцію гліколізу?

B. Що утворюється внаслідок реакції гліколізу у клі­тинах тварин?

Г. Скільки енергії виділяється при цьому?

Д. Яка кількість енергії розсіюється у вигляді теплоти?

1. 116 кДж.

2. АТФ.

3. АДФ.

4. Фосфорилювання.

5. Фосфорна кислота.

6. Молочна кислота.

7. Вода.


8. 200 кДж.
ТЕСТ 138
A. Які з перелічених речовин не беруть участі в глі­колізі?

Б. Назвіть речовини, які вступають у реакцію гліколізу.

B. Які речовини утворюються внаслідок реакції глі­колізу?

Г. Яка речовина є донором фосфатних груп, необхід­них для гліколізу?

Д. До молекул якої речовини приєднуються фосфатні групи?

1. АТФ.

2. Кисень.

3. АДФ.

4. Вода.

5. Фосфорна кислота.

6. Глюкоза.

7. Молочна кислота.

8. Вуглекислий газ.
ТЕСТ 139
А. Які організми використовують енергію органічних речовин, синтезованих рослинами?
Б. Як називають організми, в яких кінцевою фазою енергетичного обміну є безкисневий етап?

В. Перелічіть види бродінь глюкози за участю мікро­організмів.

Г. В якому органощі клітини відбувається кисневе роз­щеплення глюкози? L

Д. Назвіть організми, які для одержання енергії вико­ристовують кисень. Н

1. Спиртове.

2. Мітохондрії.

3. Рибосоми.

4. Аеробні.

5. Анаеробні.

6. Молочнокисле.

7. Маслянокисле.

8. Гетеротрофні.


§ 21. КИСНЕВИЙ ЕТАП ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ (АЕРОБНЕ ДИХАННЯ)
ТЕСТ 140
A. Яка кислота утворюється на початку циклу Кребса після реакції між двома органічними кислотами?

Б. Назвіть дві згадані вище органічні кислоти.

B. Яка із згаданих органічних кислот є продуктом глі­колізу?

Г. Яка кислота завершує цикл перетворень і розпо­чинає новий виток циклу?

Д. Які речовини відщеплюються від кислот у ході циклу?

1. Щаалевооцгова кислота.

2. Лимонна кислота.

3. Атоми водню.

4. Кисень.

5. Вуглекислий газ.

6. Піровиноградна кислота.
ТЕСТ 141
A. На якому етапі енергетичного обміну бере участь кисень?

Б. Визначте органели, в яких відбувається цей кисне­вий етап.

B. Назвіть кінцеві продукти кисневого розщеплення глюкози.

Г. Скільки молекул АТФ утворюється після кисневого і безкисневого розщеплення однієї молекули глюкози?

Д. Яка кількість енергії виділяється внаслідок перебігу цього процесу?
1. 2 800 кДж.

2. 200 кДж.

3. Аеробний.

4. Мітохондрії.

5 Анаеробний.

6. Вуглекислий газ.

7. Вода.

8. Тридцять вісім.

9. Сорок шість.

10. Пластиди.

ТЕСТ 142

Які кінцеві продукти екскреції в нирках людини і тварин:

А — отруйні?

Б — добре розчиняються у воді?

В — погано розчиняються у воді?

Г — утворюють у нирках камені?

Д — є розчинниками?

1. Глюкоза.

2. Сечова кислота.

3. Сечовина.

4. Аміак.

5. Вода.


6. Молочна кислота.
§ 22. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ

ТЕСТ 143
Як називають:

А — сукупність реакцій біологічного синтезу, внаслі­док яких у клітині утворюються необхідні для неї спо-луки?

Б — сукупність реакцій розщеплення сполук в орга­нізмі і вивільнення при цьому енергії?

В — сукупність процесів поглинання, перетворення і виведення речовин з організму?

Г — процеси синтезу речовин?

Д — процеси розщеплення речовин?

1. Метаболізм.

2. Асиміляція.

3. Дисиміляція.

4. Обмін речовин.

5. Пластичний обмін.

6. Енергетичний обмін.


ТЕСТ 144
A. Визначте частини молекули іРНК, які несуть спад­кову інформацію.

Б. Яка система в молекулах ДНК і РНК визначає по­рядок включення амінокислот у структуру білка?

B. Назвіть структуру в молекулі іРНК, яка визначає вид амінокислоти у поліпептидному ланцюгу білка.
Г. Яку структуру білка змінює порушення послідов­ності нуклеотидів у молекулах ДНК?

Д. Що відповідає за синтез молекули білка?

1. Вторинна.

2. Послідовність нуклеотидів

3. Ген.

4. Генетичний код.

5. Триплети.

6. Первинна.

7. Кодони.
ТЕСТ 145
A. Визначте триплет, який сигналізує про початок син­тезу білка.

Б. Які триплети припиняють синтез білка?

B. Зазначте число триплетів, якими кодується біль­шість амінокислот?

Г. Які триплети називають «стоп-кодонами»?

Д. Скільки триплетів налічується в групі «стоп-кодонів»?

1. Три.

2. АУГ.

3. УАА.

4. УАГ.

5. УГА.6. Дуже багато.

7. Один.


8. Від двох до шести.
ТЕСТ 146
Що кажуть про генетичний код, коли:

А — один триплет кодує тільки одну амінокислоту?

Б — код усіх без винятку організмів однаковий?

В — одну амінокислоту кодують кілька триплетів?

Г — генетична інформація зчитується з певної точки і в одному напрямку?

Д -і- він має ділянки, які відокремлюють один ген від інших?

1. Не перекривається.

2. Вироджений.

3. Однозначний.

4. Має «розділові знаки».

5. Універсальний.
ТЕСТ 147
Визначте етапи біосинтезу білка:

А — перший — переписування інформації з ДНК на ІРНК.

Б — другий — переведення послідовності іРНК у по­слідовність амінокислотних залишків у молекулі білка.

В — коли триплет АУГ сигналізує про місце початку синтезу нового білка.

Г — коли процес синтезу білка продовжується.

51
Д — коли «стоп-кодони» припиняють процес синтезу білка.

1. Елонгація.

2. Трансляція.

3. Термінація.

4. Ініціація.

5. Транскрипція.

6. Інкубація.


ТЕСТ 148
A. До яких реакцій належить синтез білка?

Б. З якою особливістю білків пов'язана їхня власти­вість успадковуватися?

B. Який відрізок молекули ДНК містить інформацію про первинну структуру певного білка?

Г. Як називають поєднання нуклеотидів у молекулах ДНК, яке відповідає одній певній амінокислоті?

Д. Назвіть трійки нуклеотидів у молекулі ДНК, які визначають місце певної амінокислоти в первинній струк­турі білка.

1. Триплет.

2. Специфічність.

3. Код.

4. Пластичний обмін.

5. Ген.


6. Енергетичний обмін.
ТЕСТ 149
A. На які РНК переписуються відомості про послі­довність нуклеотидів у молекулі ДНК?

Б. Який принцип забезпечує точність копіювання по­слідовності нуклеотидів у разі переписування триплетів гена з молекули ДНК на молекулу РНК?.

B. Де синтезується білок?

Г. Які РНК переносять амінокислоти до місця синтезу білка?

Д. Назвіть процес переписування послідовності нук­леотидів з молекули ДНК на молекулу РНК.

1. Рибосоми.

2. Комплементарність.

3. Транспортні тРНК.

4. Транскрипція.

5. Полірибосоми.

6. Інформаційні іРНК.
ТЕСТ 150
A. Як називають реакції, подібні до подвоєння молекул ДНК або до реакцій синтезу РНК на молекулі ДНК, які відбуваються тільки в живих організмах?

Б. В яких реакціях забезпечується точна послідовність мономерних ланок у полімерному ланцюгу?

B. Куди надходить синтезована на іРНК молекула білка?
Г. Як переміщуються по іРНК рибосома з триплети на триплет?

Д. Що називають «молекулярним автоматом» синтезу білка?

1. Рибосоми.

2. Ендоплазматична сітка.

3. Переривчасто, стрибками.

4. Матричний синтез.

5. Повільно, безперервно.
ТЕСТ 151
A. Яка структура білка утворюється на полісомі?

Б. Назвіть структуру молекули білка, яка створюється в процесі її спіралізації.

B. Після якого етапу біосинтезу білок набуває своїх природних властивостей?

Г. Назвіть структуру білка, яка визначає його здатність виконувати певну функцію.

Д. Внаслідок перебігу якого процесу молекула білка звільняється від зайвих амінокислот, приєднує залишки вуглеводів, фосфорної кислоти тощо?

1. Первинна.

2. Вторинна.

3. Третинна.

4. Скручування.

5. Процесінг.

6. Трансляція.

7. Транскрипція.


ТЕСТ 152
A. В яких організмів розміри рибосом дуже малі?

Б. Назвіть органоїди клітини, в яких рибосоми найдрібніші.

B. Визначте процес, який зупиняє синтез білка.

Г. Які процеси зумовлюють вторинну структуру моле­кули білка?

Д. Що утворює іРНК разом з нанизаними на ній рибо­сомами?

1. Скручування.

2. Прокаріоти.

3. Термінація.

4. Полісоми.

5. Мітохондрії.

6. Пластиди.

7. Спіралізація.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка