A. Хто перший ввів у науку термін «біологія»? Б. Який учений створив вчення про біосферу і ноосферу?Сторінка4/12
Дата конвертації28.03.2016
Розмір2.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
§ 23. БІОСИНТЕЗ ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ І НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ
ТЕСТ 153
А. Хімічне відновлення якої речовини перетворює її на вуглеводи?

Б. Наведіть приклади шестивуглецевих моносахаридів (гексоз).


В. З яких мономерів складаються вуглеводи-полімери?

Г. Назвіть речовини, з яких утворюються жири.

Д. На які прості речовини розкладаються вуглеводи?

1. Вода.

2. Глюкоза.

3. Вуглекислий газ.

4. Гліцерин.

5. Фруктоза.

6. Целюлоза.

7. Жирні кислоти.

8. Галактоза.
ТЕСТ 154
A. В яких органах тварин запасається глікоген?

Б. Назвіть організми, які синтезують целюлозу і крох­маль.

B. Де синтезуються фосфоліпіди?

Г. Визначте місця синтезу жирів.

Д. Які організми синтезують вуглеводів більше, ніж білків?

1. Гетеротрофні.

2. Автотрофні.

3. Печінка.

4. Нирки.

5. Кишковий епітелій.

6. М'язи.

7. Підшкірна клітковина.


ТЕСТ 155
A. Чим стає кожен з ланцюгів молекули ДНК, яка роз­плітається?

Б. Як називають процес самоподвоєння молекули ДНК?

B. Яким шляхом рибоза перетворюється на дезокси­рибозу?

Г. Назвіть початок самоподвоєння молекули ДНК.

Д. Яку форму має початок активної зони ДНК, моле­кула якої почала розплітатися на два ланцюги?

1. Ініціація.

2. Реплікація.

3. Реплікаційна вилка.

4. Матриця.

5. Відновлення.

6. Трансляція.
ТЕСТ 156
A. За яким принципом синтезуються молекули іРНК на молекулах (матрицях) ДНК?

Б. Як називають процес переписування послідовності нуклеотидів з молекули ДНК на молекулу іРНК?

B. Який етап розпочинається після приєднання (переписування) перших восьми рибонуклеотдців іРНК?

Г. Назвіть етап припинення синтезу ланцюга іРНК. if Д. Що відбувається з молекулами ДНК під час інтерфази?

1. Реплікація.

2. Комплементарність.

3. Елонгація.

4. Термінація.

5. Транскрипція.

6. Трансляція.


§ 24. ХЕМОСИНТЕЗ І ФОТОСИНТЕЗ
ТЕСТ 157
A. Яка загальна назва організмів, що використовують енергію неорганічних речовин?

Б. Назвіть організми, які використовують енергію про­стих неорганічних речовин.

B. Визначте організми, які здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних при освітленні.

Г. У яких організмів є хлорофіл?

Д. Внаслідок життєдіяльності яких організмів утвори­лася залізна руда?

1. Нітрифікуючі бактерії.

2. Залізобактерії.

3. Автотрофи.

4. Хемотрофи.

5. Сіркобактерії.

6. Фототрофи.
ТЕСТ 158
A. Який пігмент бере участь у процесі фотосинтезу?

Б. В яких органелах клітин водоростей відбувається фотосинтез?

B. Які організми синтезують глюкозу, але не виділяють кисень в атмосферу?

Г. Які організми є фототрофними?

Д. Назвіть хемотрофні організми.

1. Прокаріоти.

2. Хроматофори.

3. Ціанобактерії.

4. Хлоропласти.

5. Хлорофіл.

6. Зелені рослини.
ТЕСТ 159
Визначте види хлорофілу у:

А — червоних водоростей;

Б — зелених рослин;

В — діатомових та бурих водоростей;

Г — зелених і пурпурних бактерій

Д. Який хлорофіл називають «обов'язковим»?

1. Хлорофіл а.

2. Хлорофіл b.

3. Хлорофіл с.

4. Хлорофіл d.

5. Бактеріохлорофіл.
ТЕСТ 160
А. В яких структурах за допомогою хлорофілу а світлова енергія перетворюється на енергію хімічних зв’язків синтезованих вуглеводів?
Б. Яка фаза фотосинтезу відбувається у стромі хлоро­пластів?

В. Яка загальна назва речовин — постачальників елек­тронів?

Г. Як називають сполуки, що приєднують електрони?

Д. Визначте дві фази в процесі фотосинтезу.

1. Донори.

2. Акцептори.

3. Світлова.

4. Темнова.

5. Реакційні центри.

6. Біогеохімічні цикли.


ТЕСТ 161
A. Відсутність якого хімічного елемента зумовлює білу плямистість рослин?

Б. Як називають явище білої плямистості листя?г

B. З яких неорганічних речовин рослини синтезують органічні речовини?

Г. Визначте кінцеві продукти фотосинтезу.

Д. Яка газоподібна речовина утворюється в процесі фо­тосинтезу?

1. Хлорофіли.

2. Залізо.

3. Оксид вуглецю (IV).

4. Хлороз.

5. Фотосинтез.

6. Вода.

7. Глюкоза

8. Кисень.
ТЕСТ 162
A. В яких структурах хлоропласта міститься хлорофіл?

Б. Які з фототрофних організмів є прокаріотами?

B. Назвіть фототрофні організми, які є еукаріотами.

Г. Що активує молекули хлорофілу?

Д. Під час якої фази фотосинтезу утворюється моле­кулярний кисень, атомарний водень і синтезується АТФ?

1. Фотон.

2. Ціанобактерії.

3. Рослинні джгутикові.

4. Зелені та пурпурні сіркобактерії.

5. Тилакоіди.

6. Зелені рослини.

7. Світлова.

8. Темнова.
ТЕСТ 163
A. Який фермент каталізує приєднання ССЬ до рибу-лозофосфату?

Б. Назвіть процес розщеплення води на протони вод­ню та молекулярний кисень при освітленні.

B. Визначте речовину, яка у фотосистемі II розкладається і постачає електрони, необхідні для фотосинтезу.
Г. Де в хлоропластах відбуваються реакції темнової фа­зи фотосинтезу?

Д. Які речовини є донорами електронів у фотсйсинте-зуючих бактерій?

1. У стромі.

2. У мітохондріях.

3. Карбоксилаза.

4. Водень.

5. Вода.

6. Сірководень.

7. Гідроліз.

8. Фотоліз.

9. Полімераза.
ТЕСТ 164
A. З якої фази розпочинається процес фотосинтезу?

Б. Назвіть фазу фотосинтезу, під час якої утворюється водень.

B. З якої речовини в клітинах рослин утворюється во­день?

Г. Яка речовина надходить із навколишнього середо­вища в листки рослин і використовується в синтезі орга­нічних речовин?

Д. Визначте органоїди клітини, в яких синтезуються вуглєводи.

1. Хлоропласти.

2. Вода.

3. Світло.

4. Оксид вуглецю (IV).

5. Світлова.

6. Темнова.
ТЕСТ 165
A. Який атмосферний газ утворився на Землі завдяки фото-синтезуючим організмам?

Б. До якої речовини відновлюється СО2 під час тем­нової фази фотосинтезу?

B. Що утворюється в процесі фотосинтезу у фотосис-темі II внаслідок фотолізу води?

Г. Які речовини утворюються в кінці світлової фази фотосинтезу?

Д. Визначте речовину, яка містить акумульовану енер­гію.

1. Глюкоза.

2. АТФ.

3. Протони водню.

4. НАДФ • Н2.

5. Молекулярний кисень.

6. Нітрити і нітрати.
ВІРУСИ

§ 25. ВІРУСИ — НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ
ТЕСТ 166
A. На якому об'єкті вперше Д. І. Івановський відкрив віруси в 1892 p.?

Б. Які організми ушкоджують віруси-бактеріофаги?

B. Визначте систематичний підрозділ, до якого нале­жать віруси.

Г. Збудник якої вірусної хвороби може зберігати ін­фекційну активність протягом місяця?

Д. Який вірус витримує короткочасне кип'ятіння?

1. Вірус гепатиту.

2. Тютюн.

3. Царство Віра.

4. Бактерії.

5. Вірус віспи.


ТЕСТ 167
A. З якої речовини складається оболонка простих ві­русів?

Б. Які нуклеїнові кислоти забезпечують спадковість ві­русів?

B. Назвіть речовину, яка є в додатковій поверхневій мембрані складних вірусів.

Г. З якою частиною клітини-хазяша сполучається по­верхнева мембрана складних вірусів?

Д. Що є на поверхні оболонки клітини-хазяїна, до якої приєднується вірус?

1. РНК.

2. ДНК.

3. Специфічні рецептори.

4. Глікопротеїди.

5. Білок.

6. Плазмалема.
ТЕСТ 168
A. Як називають віруси, які складаються з білкової оболонки і молекули нуклеїнової кислоти?

Б. В яких вірусів, крім згаданої оболонки і нуклеїнової кислоти, є ще додаткова поверхнева мембрана?

B. Яку форму мають віруси?

Г. З яких за формою білкових структур побудована оболонка простих вірусів?

Д. Яку оболонку утворює верхня глікопротеїдна плівка складних вірусів?
1. Поверхнева мембрана.

2. Нитчасті.

3. Прості.

4. Складні.

5. Паличкоподібні.

6. Кулясті.

7. Спіральні.

8. Багатогранні.


ТЕСТ 169
Визначте віруси, які різняться за:

А — нуклеїновими кислотами;

Б — наявністю додаткової глікопротеїдної оболонки;

В — відсутністю такої оболонки;

Г —здатністю уражувати нервову систему;

Д — властивістю зберігати інфекційну активність про­тягом місяців.

1. Прості.

2. Складні.

3. РНК-вмісні.

4. ДНК-вмісні.

5. Вірус віспи.

6. Вірус сказу.

7. Вірус поліомієліту.
§ 26. РОЛЬ ВІРУСІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ
ТЕСТ 170
Які віруси передаються:

А — з їжею?

Б — через слизові оболонки і шкіру?

В — під час переливання крові і стоматологічних операцій?

Г — статевим шляхом?

Д — іксодовими кліщами під час укусу?

1. Арбовіруси.

2. Віспа, герпес, папілома.

3. Кліщовий енцефаліт.

4. Гепатит В, ВІЛ.

5. Герпес, ВІЛ, папілома.

6. Ящур рогатої худоби.

7. Ентерит собак.

8. Кір, герпес, папілома, вітряна віспа.


ТЕСТ 171
А. Як які фактори сприймає віруси імунна система лю­дини?,

Б. Що виробляється в крові людини після зараження її вірусами?

В. Які загальні захисні білки виробляються у відповідь на проникнення і розмноження вірусів у клітинах хазяїна?

Г. Назвіть види опірності (стійкості) проти вірусних захворювань.

Д. Визначте стійкість до повторних захворювань вірус­ними хворобами.

1. Імунітет.

2. Антигени.

3. Гуморальний імунітет.

4. Інтерферони.

5. Імуноглобуліни.

6. Клітинний імунітет.
ТЕСТ 172
Як називають:

А — масове зараження вірусами людей чи тварин?

Б — процес проникнення вірусів в організм?

В — процес передачі вірусів тваринами-паразитами?

Г — систему заходів щодо ізолювання хворих людей?

Д — заходи вироблення індивідуального імунітету у людей і тварин проти вірусних хвороб?

1. Епідемія.

2. Профілактичне щеплення.

3. Інвазія.

4. Інфекція.

5. Карантин.
ТЕСТ 173
A. Чисельність яких шкідливих для вівчарства тварин було зниженов Австралії за допомогою вірусної інфекції та епідемії?

Б. Яким свійським тваринам роблять щеплення проти чумки до зміни зубів і після неї?

B. Виробництво яких лікарських препаратів здійсню­ється за допомогою генетичної інженерії, в якій віруси використовуються як переносники генів?

Г. Які клітини крові знищують власні клітини, уражені вірусами, в тім числі й онкогенними?

Д. За яким методом боротьби з хворобами і шкідни­ками сільського господарства застосовують віруси?

1. Лейкоцити.

2. Інсулін.

3. Інтерферон.

4. Біологічний.

5. Кролі.

6. Собаки.

7. Коні.


8. Корови.

9. Хімічний.


ТКАНИНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

§ 27. ТКАНИНИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОСЛИННИХ ТКАНИН
ТЕСТ 174
Назвіть:

А — групу подібних за будовою клітин, які виконують певну функцію;

Б — науку, яка вивчає будову тканин тварин;

В — науку, яка вивчає будову тканин рослин;

Г — тканину рослин, з якої первинно утворюються всі інші тканини;

Д — явище утворення нових клітин на місці відмер­лих.

1. Гістологія.

2. Регенерація.

3. Меристема.

4. Тканини.

5. Мікроскопічна анатомія.
ТЕСТ 175
A. По яких тканинах рослин переміщуються вода і мі­неральні солі?

Б. Що утворюють судини, трахеїди та ситоподібні трубки рослин разом з механічними та основними тка­нинами?

B. Яка тканина рослин має тонкостінні клітини і ве­ликі ядра?

Г. Назвіть тканину, яка виникає в ушкоджених місцях рослин.

Д. До якої групи тканин належать коленхіма, скле­ренхіма та кам'янисті клітини?

1. Основні.

2. Покривні.

3. Провідні.

4. Механічні.

5. Паренхіма.

6. Жилки листків.

7. Меристема.

8. Судинно-волокнисті пучки.
ТЕСТ 176
Назвіть меристему, яка:

А — утворюється безпосередньо з тканин зародки.

Б — розмішується на верхівці пагона або корени;

В — є всередині стебла або кореня багаторічні їх рос­лин;


Г — закладається при основі міжвузля у злаків;

Д — виникає згодом із дозрілих клітин.

1. Вторинна.

2. Бічна.

3. Вставна.

4. Верхівкою.

5. Первинна.
ТЕСТ 177
A. Які покривні тканини рослин є первинними?

Б. Назвіть вторинну покривну тканину рослин, яка ви­никає на місці первинної.

B. Як називають шар вторинної меристеми?

Г. Яку живу тканину утворює всередині рослин вто­ринна меристема?

Д. Яка тканина забезпечує висхідний і низхідний по­токи сокоруху рослин у їхніх стеблах?

1. Коркова.

2. Провідна.

3. Корковий камбій.

4. Епідерма (шкірка).

5. Фелоген.

6. Фелодерма.
ТЕСТ 178
A. Яку тканину (шар) утворюють разом фелодерма і фелоген?

Б. Яку тканину заміщує згаданий шар у стеблах і ко­ренях багаторічних рослин?

B. В якому напрямку рухається розчин мінеральних солей у рослині?

Г. В якому напрямку переміщуються синтезовані в листках рослини органічні речовини?

Д. Які два типи провідних тканин забезпечують рух мінеральних солей і органічних речовин у стеблах рослин?.

1. Ксилема.

2. Флоема.

3. Епідерміс.

4. Висхідний.

5. Низхідний.

6. Перидерма.
ТЕСТ 179
A. З яких провідних елементів складається ксилема?

Б. Що утворюють видовжені розміщені одна над од­ною клітини, між якими відсутні поперечні перегородки?

B. З яких анатомічних елементів складаються провідні системи живих клітин флоеми?

Г. Назвіть тканину, утворену відмерлими видовженими товстостінними клітинами (луб'яні волокна кори та дере­вини).

Д. Яка тканина молодих пагонів складається з живих клітин з нерівномірно потовщеними стінками?
1. Паренхіма.

2. Склеренхіма.

3. Судини.

4. Коленхіма.

5. Трахеї.

6. Ситоподібні трубки.

7. Трахеїди.
ТЕСТ 180
A. Які судини забезпечують переміщення речовин по стеблу в горизонтальному напрямку між корою, камбієм і деревиною?

Б. Назвіть поодинокі товстостінні клітини, які є в кіс­точках плодів вишні, персика, в м'якоті груші та ін.

B. Яка основна тканина рослин складається з живих клітин, має тоненькі стінки і великі міжклітинники?

Г. До якої тканини належать багатоклітинні залозисті волосинки чи пластинки, які виконують видільну функ­цію?

Д. З якої тканини рослин утворюються всі інші?

1. Епідерма.

2. Кам'янисті.

3. Меристема.

4. Паренхіма.

5. Серцевинні промені.


ТЕСТ 181
Як називають паренхіму, що:

А — є тонкостінною, утворена живими клітинами і живими міжклітинниками?

Б — містить хлоропласти?

В — містить крохмаль?

Г — містить багато води?

Д — у водяних рослин насичена газами?

1. Запасаюча.

2. Фотосинтезуюча.

3. Аерохіма.

4. Основна.

5. Асиміляційна.

6. Водоносна.


ТЕСТ 182
A. Яку назву має молочно-білий (у кульбаби) чи жов­тогарячий (у чистотілу) сік рослин?

Б. Згадайте народну назву ясенця, який виділяє з лист­ків багато ефірної олії.

B. Назвіть продукти життєдіяльності голонасінних (со­сна, кедр, кипарис та ін.), які використовують у техніці.

Г. Як називають викопну скам'янілу смолу хвойних дерев?

Д. Визначте секретуючі органи квітки, які сприяють її запиленню комахами.

1. Бурштин.

2. Латекс.

3. Смоли.

4. Бальзами.

5. Нектарники.

6. Неопалима купини.
§ 28, ТКАНИНИ ТВАРИН
ТЕСТ 183
A. Клітини якої тканини розміщені на базальній плас­тинці (мембрані), утвореній тонким цупким шаром між­клітинної речовини?

Б. Яка тканина у відповідь на подразнення скорочує­ться?

B. Назвіть тканину, яка проводить крізь себе елект­ричні збудження.

Г. Визначте тканину, яка містить найбільше міжклі­тинної речовини.

Д. У яких тканинах міжклітинна речовина дуже щільна і міцна?

1. Нервова.

2. Сполучна.

4. Кісткова.

3. Епітеліальна.

5. М'язова.

6. Хрящова.
ТЕСТ 184
A. Який епітелій складається з одного шару клітин?

Б. Що утворює покривний багатошаровий епітелій?

B. З якого епітелію утворено пір'я птахів, кігті, роги, копита ссавців?

Г. Яку щільну оболонку виділяє назовні епітелій чле­нистоногих, кільчастих червів та ін.?

Д. Визначте, що може бути на зовнішній поверхні епітелію безхребетних.

1. Кутикула.

2. Джгутики.

3. Епідерміс.

4. Війки.

5. Мікроворсинки.

6. Покривний.

7. Внутрішній (мезотемій, слизова шлунка, канальці нирок).


ТЕСТ 185
A. Якою буває форма клітин епітелію?

Б. У якій сполучній тканині аморфної міжклітинної речовини більше, ніж волоконець?

B. Як називають рідинну сполучну тканину?

Г. Назвіть сполучну тканину, клітини якої переповнені ліпідами.

Д. Які м'язи є у молюсків та кільчастих червів?

1. Поперечносмугасті (посмуговані).

2. Пухка.

3. Жирова.

4. Гладенькі (непосмуговані).

5. Плоский.

6. Кубічний.

7. Циліндричний.

8. Кров.
ТЕСТ 186
A. В якій тканині риб виробляється електричний струм?

Б. З яких клітин складається нервова тканина?

B. Яка складова частина нервової клітини дуже довга?

Г. Назвіть частину нервової клітини, яка має багато відростків.

Д. Як називають допоміжні клітини нервової тканини і що вони утворюють навколо довгого відростка нервової клітини?

1. Аксон.

2. Гліоцити.

3. Дендрити.

4. М'язова.

5. Нейроглія.

6. Поперечносмугаста.

7. Нейрони.

8. Мієлінова оболонка.
ТЕСТ 187
A. Яка тканина створює внутрішнє середовище орга­нізму?

Б. До якої тканини належать сухожилля, зв'язки, скле­ра ока тощо?

B. Якою тканиною є невпорядковані жмутки колаге­нових волоконець?

Г. В якій тканині переважають неорганічні сполуки?

Д. Якою тканиною є кров і лімфа хребетних тварин?

1. Кісткова.

2. Сполучна.

3. Впорядкована сполучна.

4. Невпорядкована сполучна.

5. Аморфна.

6. Рідка.

7. Дифузна.


ТЕСТ 188
Які клітини в пухкій сполучній, тканині:

А — здатні до фагоцитозу?

Б — містять поживні речовини?

В — забезпечують транспорт газів?

Г — виконують захисні функції?

Д — беруть участь у процесах зсідання крові?

1. Лейкоцити хребетних.

2. Тромбоцити.

3. Еритроцити.

4. Трофоцити.

5. Амебоцити безхребетних.

6. Фагоцити.


ТЕСТ 189
А. З яких клітин утворюються еритроцити, лейкоцити та ін.?
Б. Назвіть волоконця, які входять до складу червоного кісткового мозку, селезінки та ін.

В. З яких речовин складається щільна хрящова спо­лучна тканина?

Г. Визначте сталість фізико-хімічних властивостей внут­рішнього середрвища_організму, яку забезпечують речо­вини плазми крові.

Д. Яку систему захисних реакцій зумовлює сполучна тканина?

1. Ретикулярні.

2. Органічні.

3. Неорганічні.

4. Імунітет.

5. Гомеостаз.

6. Стовбурові.


ОРГАНІЗМ (ОСОБИНА, ІНДИВІД) ЯК РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ ПРИРОДИ

§ 29. БАГАТОКЛІТИННИЙ ОРГАНІЗМ — ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА.

ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ РОСЛИН І РЕГУЛЯЦІЯ ЇХНІХ ФУНКЦІЙ
ТЕСТ 190
A. Назвіть структуру організму, яка складається з різ­них тканин.

Б. Які органи забезпечують обмін речовин, ріст, рух тощо?

B. Визначте органи, які виконують функцію розмно­ження.

Г. Якими організмами є рослини?

Д. До яких організмів належать тварини?

1. Автотрофні.

2. Гетеротрофні.

3. Орган.

4. Генеративні.

5. Вегетативні.


ТЕСТ 191
Як називають:

А — тіло грибів?

Б — тіло водоростей?

В — нитчасті утвори грибів?

Г — вегетативні органи рослин?

Д — генеративні органи рослин?


1. Міцелій.

2. Пагін.

3. Слань.

4. Корінь.

5. Стебло.

6. Гіфи.


7. Грибниця

8. Квітка.

9. Талом.
ТЕСТ 192
Як називають:

А — видозміни кореня?

Б — видозміни пагона?

В — концентричні шари стовбура дерева?

Г — зовнішній шар дерева?

Д — процес утворення та дозрівання гамет?

1. Кора. 2. Камбій.

3. Деревина.

4. Серцевина.

5. Кореневище.

6. Бульби.

7. Цибулини.

8. Вусики.

9. Кореневі бульби.

10. Коренеплоди.

11. Гаметогенез.


ТЕСТ 193
Які органи рослин забезпечують: А — їх закріплення в грунті?

Б — розміщення листків і бруньок? 4 •> В — фотосинтез, газообмін та випаровування (транс­пірацію) води?

Г — утворення та дозрівання статевих клітин? -£-Д — взаємозв'язок різних органів рослини?

1. Листки.

2. Квітки.

3. Стебло.

4. Корінь.

5. Пагін.


ТЕСТ 194
A. Як називають органи нестатевого розмноження гри­бів?

Б. Назвіть такі самі органи у хвощів і плаунів.

B. Визначте жіночі статеві органи папоротей.

Г. Що є чоловічими органами розмноження у папо­ротей?

Д. Які органи забезпечують статеве розмноження ви­щих рослин?

1. Квітка.

2. Архегонії.

3. Спорангії.

4. Плодові тіла.

5. Стробіли.

6. Антеридії.
ТЕСТ 195
A. Які біологічно активні речовини регулюють інди­відуальний розвиток вищих рослин?

Б. За допомогою яких речовин рослини можуть впли­вати на інші організми (рослини, тварини, мікроорга­нізми)?

B. Як називають ростові рухи рослин, які мають певну спрямованість?

Г. Назвіть рухи органів рослин у відповідь на дію под­разників.

Д. Визначте речовини антибіотичної дії, які виділяють часник і цибуля.

1. Тропізми.

2. Фітонциди.

3. Настії.

4. Алкалоїди.

5. Фітогормони.


ТЕСТ 196
Назвіть рухи рослин у відповідь на:

А — зміну освітленості;

Б — зміну температури (згортання листків);

В — присутність комах на листках комахоїдних рос­лин;

Г — дію сили гравітації Землі;

Д — дію хімічних подразників.

1. Термонастії.

2. Фотонастії.

3. Сейсмонастії.

4. Хемотропізм.

5. Геотропізм.
§ 30. ОРГАНІЗМ БАГАТОКЛІТИННИХ ТВАРИН І РЕГУЛЯЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ
ТЕСТ 197
Яка система органів тварин:

А — забезпечує надходження в організм поживних ре­човин?

Б — транспортує гази і поживні речовини до клітин?

В — забезпечує газообмін?

Г — звільняє організм від шкідливих продуктів об­міну?

Д — координує взаємодію всіх органів?

1. Кровоносна.

2. Нервова.

3. Травна.

4. Видільна.

5. Дихальна.
ТЕСТ 198
Назвіть види перетравлювання поживних речовин тва­ринами:

А — у порожнині кишок;

Б — на поверхні епітеліальних клітин кишок;

В — губками і найпростішими;

Г — павуками, личинками мух та ін.;

Д — у травних вакуолях.

1. Пристінкове.

2. Позаклітинне.

3. Порожнинне.

4. Внутрішньоклітинне.

5. Позаорганізмове.

6. Зовнішнє.

7. Мембранне.
ТЕСТ 199
А. Яка травна система у вільноживучих плоских чер­вів?

Б. Назвіть травну систему, яка закінчується анальним отвором.

Визначте кровоносну систему:

В — комах;

Г — хребетних;

Д — кільчастих червів.

1. Мішкоподібна або розгалужена.

2. Наскрізна.

3. Замкнена.

4. Незамкнена.


ТЕСТ 200
Визначте дихальну систему у:

А — павуків;

Б — риб і ракоподібних;

В — наземних хребетних;

Г — комах, багатоніжок;

Д —дрібних кліщів, нематод та ін.

1. Трахеї

2. Легеневі мішки.

3. Зволожені покриви тіла.

4. Зябра.

5. Легені.
ТЕСТ 201
Які органи виділення у:

А — річкового рака?

Б — плоских червів?

В — кільчастих червів?

Г — наземних членистоногих?

Д — хребетних і молюсків?

1. Метанефридії.

2. Нирки.

3. Видільні канальці.

4. Зелені залози.

5. Мальпігієві судини.

6. Жирове тіло.


ТЕСТ 202
A. Назвіть тварин, у яких органом виділення є жирове тіло.

Б. В яких тварин допоміжні органи (потові залози, шкі­ра, легені) беруть участь у виведенні продуктів обміну ре­човин?

B. Які тварини мають внутрішній скелет?

Г. Твердий скелет яких тварин є зовнішнім?

Д. Визначте тварин, у яких опорно-руховою системою є шкірно-м'язовий мішок.

1. Ссавці.

2. Хордові.

3. Комахи.

4. Членистоногі.

5. Черви.


ТЕСТ 203
A. Які системи хордових забезпечують функціонування їхнього організму як єдиного цілого?

Б. Визначте речовину, яка передає нервові імпульси з нервових клітин до м'язових.

B. За допомогою яких речовин знешкоджуються бак­терії?

Г. Назвіть речовини, які здійснюють гуморальне регу­лювання функцій організму.

Д. Що виробляють залози внутрішньої секреції?

1. Гормони.

2. Медіатори.

3. Нервова.

4. Ацетилхолін.

5. Імунна.

6. Ендокринна.

7. Імуноглобуліни.


ТЕСТ 204
Який тип нервової системи у:

А — кишковопорожнинних?

Б — плоских червів?

В — кільчастих червів і членистоногих?

Г — молюсків?

Д — хордових?

1. Черевний нервовий ланцюжок.

2. Драбинчастий.

3. Розкидано-вузловий.

4. Трубчастий.

5. Дифузний.
ТЕСТ 205
A. Яка система тварин дає їм змогу швидко сприймати подразнення і реагувати на зміни умов середовища?

Б. Назвіть частину рефлекторної дуги, яка сприймає зовнішні і внутрішні впливи (подразники).

B. Яким шляхом подразники і нервові імпульси над­ходять до певних ділянок нервової системи?

Г. Що передається по нервових клітинах? і> Д. Яку відносну динамічну сталість фізико-хімічних і біологічних властивостей забезпечують нервові і гумо­ральні механізми регулювання стану внутрішнього сере­довища тваринних організмів?

1. Гомеостаз.

2. Рефлекторна дуга.

3. Нервова.

4. Рецептори.

5. Нервові імпульси.
ТЕСТ 206
A. Які залози виробляють гормони?

Б. Що виробляється в особливих клітинах гіпофіза?

B. Куди надходять по кровоносних судинах нейрогормони?

Г. Який вплив виявляють нейрогормони?

Д. На який центр нервової системи впливає зміна кон­центрації вуглекислого газу в крові?

1. Нейрогормони.

2. Ендокринні.

3. Передня частка гіпофіза.

4. Стимулювальний.

5. Гальмуючий.

6. Дихальний.
ТЕСТ 207
A. Назвіть спадково зумовлену або набуту стійкість ор­ганізму хребетних проти інфекційних хвороб.

Б. Визначте спадкову стійкість (несприйнятливість) до збудників певних захворювань.

B. Назвіть стійкість, що виникає в організмі після пе­ренесення інфекційної хвороби.

Г. До складу якої системи хребетних тварин входять вилочкова залоза (тимус), селезінка, червоний кістковий мозок та ін.?,

Д. Які захисні білки синтезуються в імунній системі хребетних?

1. Набутий імунітет.

2. Імунна система.

3. Імуноглобуліни.

4. Вроджений імунітет.

5. Імунітет.


ТЕСТ 208
A. Завдяки якій функції епітелію шкіри та слизових оболонок організми тварини і людини захищені від ура­ження інфекційними хворобами?

Б. Якою є дія ферментів слини, слізної рідини, кислот поту і шлункового соку, гемолімфи членистоногих на хво­роботворні організми?

B. Назвіть дію лейкоцитів щодо сторонніх часточок і бактерій, які потрапляють в організм.

Г. Який імунітет забезпечує імунна система, виробля­ючи антитіла, що знешкоджують бактерії (антигени)?

Д. Визначте імунітет, який виявляється в разі підви­щення числа певних лейкоцитів, що вибірково знищують бактерії.

1. Гуморальний.

2. Бар'єрна.

3. Бактерицидна.

4. Клітинний.

5. Фагоцитарна.


РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка