A. Хто перший ввів у науку термін «біологія»? Б. Який учений створив вчення про біосферу і ноосферу?Сторінка9/12
Дата конвертації28.03.2016
Розмір2.69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
§ 57. ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ
ТЕСТ 393

Назвіть:


А — водну товщу океану чи моря;

Б — дно океану чи моря;

В — вологу частину берега океану чи моря;

Ґ —припливно-відпливну зону берега, яка періодично вкривається водою;

Д — зону плавного зниження морського дна до гли­бини 200-500 м.

1. Пелагіаль

2. Супралітораль.

3. Бенталь.

4. Сублітораль.

5. Літораль.


ТЕСТ 394
Як називають зону:

А — морського дна від берега до глибини 200-500 м?


Б — континентального схилу до глибини 3000 м?

В — океанічного ложа до глибини 7000 м?

Г — найбільших океанічних глибин (понад 7000 м)?

Д — морського дна?

1. Бенталь.

2. Ультраабісаль.

3. Сублітораль.

4. Абісаль.

5. Батіаль.
ТЕСТ 395
Визначте групову назву:

А — бактерій, ціанобактерій, водоростей, найпрості­ших, медуз, рачків, риб, які живуть у товщі води і течією розносяться на значні відстані;

Б — більшості риб, головоногих молюсків, китопо­дібних, які активно пересуваються у воді в будь-якому напрямку;

В — організмів, які мешкають на поверхні грунту во­дойми або в товщі цього грунту (форамініфери, поліпи, круглі та багатощетинкові черви, молюски, ракоподібні, голкошкірі);

Г — губок, водоростей, вусоногих ракоподібних, які оселяються на різних субстратах у товщі води (днища ко­раблів, гідротехнічні споруди тощо);

Д — організмів, які населяють поверхневу плівку мор­ської води.

1. Нектонні організми.

2. Нейстон.

3. Бентос.

4. Планктон.

5. Перифїтон.
ТЕСТ 396
Зазначте:

А — межі коливань температури в поверхневих шарах води моря чи океану;

Б — сталу температуру в глибинах моря;

В — товщу поверхневої води моря, глибше від якої фотосинтезуючі водорості існувати не можуть;

Г — сталу солоність океанічної (морської) води в гра­мах солей на 1 л води;

Д — тиск шару води завтовшки 10 м.

1. 34-35 г/л.

2. Від -1,5 до 2 °С.

3. 1 атмосфера

4. Близько 150-250 м

5. Від 10 до 15 º С

135
ТЕСТ 397


A. Які переміщення водних мас викликають зміни по­ложення Землі відносно Сонця і Місяця?

Б. Що зумовлює рух води у річках?

B. Назвіть сигнали, якими користуються організми, що живуть у глибинах моря чи океану.

Г. Визначте здатність глибоководних організмів вироб­ляти світло за рахунок окиснення ліпідів.

Д. Концентрація якого газу зі збільшенням глибини моря зменшується?

6. Відпливи.

7. Звук.

8. Хімічні та електричні сигнали.

9. Озон.

1. Світло.

2. Припливи.

3. Сила гравітації.

4. Біолюмінесценція.

5. Кисень.


ТЕСТ 398
Які організми:

А — здатні виробляти світло за рахунок біолюмінесценції?

Б — використовують для орієнтації і пошуку поживи звукові, електричні та хімічні сигнали?

В — можуть жити на поверхні і в глибинах моря?

Г — трапляються тільки на глибині 400-1000 м?

Д —г оселяються на літоралі?

1. Кишковопорожнинні..

2. Кільчасті черви-піскожили.

3. Деякі черви (палато).

4. Ластоногі.

5. Латимерія.

6. Морські риби

7. Ракоподібні.

8. Молюски.

9. Кити.

10. Голкошкірі.


ТЕСТ 399
Назвіть організми, які:

А — піц час відпливів мігрують у море;

Б — у цей же час ховаються в грунті (піску), в чере­пашках;

В — адаптовані до життя в стрімкій воді гірських рі­чок;

Г — переносять посушливий період у фазі яйця, цист або спор;

Д — на період посухи закопуються у грунт (пісок).

1. Дводишна риба — лусковик.

2. Кільчасті черви.

3. Медузи.

4. Найпростіші.

5. Форель.

6. Молюски.


7. Личинки мошок.

8. Вусоногі раки.

9. Рачки-щитні (яйця).

10. Війчасті і малощетинкові черви.

11. Водяні комахи.
§58. ГРУНТ ЯК ОСОБЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЖИВИХ ІСТОТ

ТЕСТ 400

У грунті є:

А — органічні речовини;

Б — верхній шар;

В — нижній шар;

Г — подрібнена органіка;

Д — наносний верхній шар.

1. Материнська порода.

2. Детрит.

3. Підстилка.

4. Гумус.

5. Гумусовий.


ТЕСТ 401
A. Механічний склад грунту утворюють ....

Б. У грунті вміст ... в 10-100 разів більший, ніж в ат­мосфері.

B. Концентрація ... в грунті нижча, ніж на його по­верхні.

Г. ... грунту визначається вмістом органічних і неорга­нічних речовин.

Д. Чим краще розвинені ... , тим легше вглиб грунту проникають повітря і водний розчин мінеральних солей,

1. Вуглекислий газ.

2. Грунтові часточки.

3. Кисень.

4. Шпари (щілини).

5. Хімічний склад.


ТЕСТ 402
У грунті можна знайти:

А — коріння, ризоїди, видозмінені пагони (бульби);

Б — амеб, джгутикових, інфузорій;

В — круглих і кільчастих червів, кліщів, комах, кротів, сліпаків;

Г —тварин, які живуть у грунті впродовж більшої час­тини свого життєвого циклу;

Д — види, які перебувають у грунті в несприятливий період.


1. Геофіли.

2. Земноводні (ропухи).

3. Найпростіші.

4. Геобіонги.

5. Частини рослин.

6. Комахи.

7. Плазуни.
ТЕСТ 403
Назвіть у літосфері;

А — верхній родючий шар;

Б — органічні речовини;

В — автотрофні організми (первинні хемосинтетики);

Г — геобіонтів;

Д — геофілів.

1. Грунт.

2. Гумус.

3. Личинки хрущів.

4. Кліщі.

5. Нітрифікуючі бактерії.

6. Комахи.

7. Кроти.

8. Личинки коваликів.

9. Сліпаки.
ТЕСТ 404
Тварини, що живуть у грунті, пересуваються за допо­могою:

А — скорочення м'язів;

Б — копаючих кінцівок;

В — руху голови;

Г — води у шпарках між ґрунтовими часточками;

Д — вертикальних міграцій.

1. Круглі та кільчасті черви.

2. Сліпак.

3. Дощові черви.

4. Кроти.

5. Найпростіші.

6. Вовчки.

7. Кліщі.

8. Жуки.


9. Личинки комах.
§ 59. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ЯК ОСОБЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ТИПИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ОРГАНІЗМАМИ
ТЕСТ 405
Назвіть види симбіозу, коли:

А — симбіонт живиться організмом хазяїна або за­лишками його їжі;

Б — один організм оселяється всередині або на по­верхні тіла іншого;

В — обидва або один із симбіозних організмів не мо­жуть існувати самостійно;


Г — еимбіозні організми можуть існувати разом і ок­ремо;

Д — один вид організмів тривалий час використовує інший вид як джерело живлення та середовище існування.

1. Просторовий.

2. Необов'язковий.

3. Обов'язковий.

4. Трофічний.

5. Паразитичний.
ТЕСТ 406
Які паразити є:

А — неклітинними?

Б — обов'язковими (облігатними)?

В — необов'язковими (факультативними)?

Г — ектопаразитами?

Д — ендопаразитами?

1. Бичачий і свинячий ціп'яки.

2. Личинки шлункових оводів.

3. Стьожкові та круглі черви.

4. Стронгілоїдес (круглі черви).

5. Пір'яні кліщі.

6. Воші.

7. Сисуни.

8. Віруси.


ТЕСТ 407
A. Який життєвий цикл у паразитів, що мають двох або трьох хазяїв?

Б. В яких хазяїв відбувається статеве розмноження паразита?

B. Назвіть хазяїв, в яких паразит розмножується не­статево або партеногенетично.

Г. До якої категорії паразитів належать бичачий та сви­нячий ціп'яки, які можуть існувати тільки в тонкій кишці людини?

Д. Визначте категорію круглого черва-стронгілоїдеса, що живе у грунті, але здатний паразитувати у кишках людини.

1. Проміжні.

2. Обов'язкові (облігатні).

3. Необов'язкові (факультативні).

4. Остаточні.

5. Складний.

6. Основний.
ТЕСТ 408
А. Яка система добре розвинена в ендопаразитів?

Б. Що є характерним для всіх паразитів?

В. Яка система органів відсутня у ціп'яків?

Г. Які органи ціп'яків недорозвинені?


Д. За допомогою чого ціп'яки утримуються в кишках людини?

1. Присоски.

2. Висока плодючість.

3. Органи розмноження.

4. Органи чуттів.

5. Органи травлення.

6. Гачки.

7. Нервова система.


ТЕСТ 409
Які паразити:

А — для дихання розщеплюють глікоген?

Б — викликають сонну хворобу людини?

В — не завдають відчутної шкоди хазяям-антилопам?

Г —за 18 років життя продукують понад 10 млн. яєць?

Д — оселяються в крові людей?

1. Аскариди.

2. Малярійний плазмодій.

3. Ціп'яки.

4. Трипаносоми.

5. Бичачий ціп'як.
ТЕСТ 410
Визначте тип взаємовідносин між різними видами, коли:

А — один з видів використовує їжу чи житло іншого (хазяїна), не завдаючи йому шкоди;

Б — вид використовує тільки житло хазяїна (орхідеї на корі дерева);

В — організм (вид) використовує рештки їжі хазяїна (інфузорії в шлунку жуйних, які харчуються симбіотич­ними бактеріями);

Г — обидва симбіонти взаємно отримують користь;

Д — між паразитом і хазяїном відбувається спряжений розвиток.

1. Мутуалізм.

2. Нахлібшштво.

3. Коеволюція.

4. Коменсалізм.

5. Квартиранство.
§ 60. АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ
ТЕСТ 411

Які зміни викликаються:

А — обертанням Землі навколо власної осі?

Б — обертанням Землі навколо Сонця?

В — різною сонячною активністю впродовж кількох років?
Г — періодичними коливаннями інтенсивності еколо­гічних факторів?

Д — рухом Місяця навколо Землі?

1. Сезонні ритми.

2. Добові ритми.

3. Багаторічні цикли.

4. Припливно-відпливні ритми.


ТЕСТ 412
Назвіть:

А — здатність організмів реагувати на плин часу;

Б — групи тварин, які по-різному поводять себе про­тягом доби;

В — явища, що спостерігаються на березі океану про тягом місячної доби (24 год 50 хв);

Г — зміни періодів розмноження, линяння, міграцій, листопаду в житті рослин і тварин;

Д — тривалість світлового дня.

1. Два припливи та відпливи.

2. «Нічні» та «денні».

3. Фотоперіод.

4. Сезонні ритми.

5. Біологічний годинник.
ТЕСТ 413
Коли:

А — мешканці літоралі (берега моря) ховаються у грунт, зачиняють свої черепашки, змінюють колір тіла тощо?

Б — риби атерини-груніон відкладають і закопують у пісок ікру на узбережжі в Каліфорнії (США)?

В — у краба ваблячого змінюється колір тіла?

Г — розмножуються тихоокеанські багатощетинкові чер­ви палоло?

Д — личинки риби атерини-груніон виходять з ікри?

1. Під час високих припливів.

2. У певні фази Місяця.

3. Під час відпливів.

4. У зв'язку з припливно-відпливними ритмами.


ТЕСТ 414
А. Назвіть одне з найзагальніших явищ у природі, яке тісно пов'язане з тривалістю дня.

Б. Як називають річний цикл інтенсивності росту, розвитку, розмноження, підготовки до зими і зимівля, який виробився у кожного виду рослин і тварин у процесі еволюції?


В. Визначте назву реакції організмів на тривалість дня.

Г. Що викликають у птахів весняні дні, тривалість яких збільшується?

Д. Як реагують деякі птахи на осіннє скорочення дня?

1. Прагне до перельоту.

2. Розвиток статевих залоз.

3. Нагромадження запасів жиру.

4. Сезонна періодичність.

5. Фотоперіодизм.

6. Гніздування.

7. Линяння.

8. Біологічний ритм.
ТЕСТ 415
A. Назвіть сигнальний фактор, який визначає напря­мок біологічних процесів.

Б. Як називають жито, овес, пшеницю, льон та інші рослини, які цвітуть весною?

B. Дайте назву групі рослин (хризантеми, жоржини), які цвітуть пізно восени.

Г. Визначте точний астрономічний провісник сезонних змін температури.

Д. Назвіть здатність організмів реагувати на зміни три­валості дня і ночі, тобто здатність вимірювати час.

1. Фотоперіодизм.

2. Короткоденні.

3. Довгоденні.

4. Тривалість дня.

5. Біологічний годинник.


ТЕСТ 416
A. Які речовини впливають на процеси цвітіння, лис­топад, проростання насіння та ін.?

Б. Якими рослинами є блекота, злаки, листопадні де­рева?

B. До яких рослин належать тютюн, рис, соя та ін.?

Г. Що стимулює процеси росту та розмноження рос­лин?

Д. Що визначає перехід рослин до зимового спокою?

1. Короткоденні.

2. Фітогормони.

3. Зменшення тривалості світлового дня.

4. Довгоденні.

5. Збільшення тривалості світлового дня.

6. Фітонциди.
ТЕСТ 417
А. В якому стані перебувають холоднокровні тварини в разі зниження температури повітря?
Б. В які періоди завершуються найбільш вразливі фази розвитку будь-яких організмів?

В. На які періоди припадають фази спокою (лялечки у комах)?

Г. Як діють теплокровні тварини, пристосовуючись до змін умов довкілля?

Д. Визначте характер пристосувань (адаптацій) до умов існування у холоднокровних тварин.

1. Сприятливі.

2. Активно.

3. Несприятливі.

4. Пасивно.

5. Криптобіоз.
§ 61. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ВИДУ
ТЕСТ 418
Схарактеризуйте:

А — просторове і трофічне положення виду в біогео­ценозі;

Б — частину простору в біогеоценозі, яка населена популяціями одного виду і створює необхідні для їхнього існування умови;

В — взаємодію популяцій різних видів з комплексом екологічних факторів;

Г — взаємодію між видами;

Д — притаманне кожному виду місце в біогеоценозі, яке є наслідком його взаємодії з біотичними та абіотич­ними факторами довкілля.

1. Біоценотичні зв'язки.

2. Екологічна ніша.

3. Місцезнаходження виду.

4. Екологічна характеристика.


ТЕСТ 419
Назвіть:

А — явище формування подібних адаптацій у різних організмів, які живуть в однакових умовах;

Б — морфофізіологічні пристосування організмів до умов середовища існування і певного способу життя;

В — одиницю екологічної класифікації організмів;

Г — сукупність особин виду, які вільно схрещуються між собою, живуть у певному ареалі частково або повніс­тю ізольовано від інших груп організмів свого виду;

Д — структурну одиницю виду.

1. Життєва форма.

2. Паралелізм.

3. Популяція.

4. Біоценоз.


ТЕСТ 420
Які життєві форми рослин має:

А — одне багаторічне здерев'яніле стебло або стовбур?

Б — багато здерев'янілих стебел, що відходять від пер­винного пагона біля самої поверхні грунту?

В — м'яке соковите стебло?

Г — м'ясисте соковите стебло і листки (алое, моло­дило)?

Д — витке повзуче дерев'янисте або трав'янисте стебло?

1. Дерева.

2. Ліани.

3. Трави.

4. Сукуленти.

5. Чагарник.
ТЕСТ 421
Кожна популяція має:

А — певне число особин;

Б — займає певну площу або об'єм у біоценозі;

В — певне середнє число особин і їх масу (біомасу) на одиницю площі чи об'єму (для гідробіонтів);

Г — число особин, що народилися за одиницю часу;

Д — число особин, які за цей самий час загинули.

1. Смертність.

2. Щільність.

3. Ареал.

4. Чисельність.

5. Народжуваність.
ТЕСТ 422
Схарактеризуйте пристосувальну структуру популяції, що є наслідком взаємодії особин виду з екологічними факто­рами довкілля, яка:

А — змінюється залежно від умов довкілля;

Б — визначається співвідношенням особин різних ста­тей;

В — має особин різного віку;

Г — займає певну територію;

Д — має певну різницю між народжуваністю і смерт­ністю особин.

1. Вікова.

2. Просторова.

3. Приріст.

4. Статева.

5. Динамічна.
ТЕСТ 423
Визначте:

А — особливості розміщення в своїх ареалах вусоногих раків, багатощетинкових червів;

Б — розподіл особин у популяціях, які утворюють ко­лонії, зграї, табуни тощо;
В — спосіб життя шпаків, граків, песців, копитних тварин;

Г —сезонні переміщення перелітних птахів, прохідних риб;

Д — переселення осілих видів із-за нестачі корму, не­сприятливих кліматичних умов.

1. Нерівномірний.

2. Рівномірний.

3. Періодичні міграції.

4. Кочовий.

5. Неперіодичні міграції.


ТЕСТ 424
В яких формуваннях є: .

А — піклування батьків про своє потомство?

Б — групові оселення різних тварин?

В — тимчасові рухомі угруповання тварин?

Г — більш-менш сталі групи тварин (копитних, мавп, китів)?

Д — групи особин, які складаються з різних поколінь і відрізняються між собою за будовою тіла і функціями (бджоли, мурашки).

1. Табуни.

2. Колонії.

3. Родина.

4. Касти.

5. Зграї.
ТЕСТ 425
Назвіть:

А — систему поведінкових зв'язків між особинами в зграї чи табуні;

Б — поведінкову структуру, в якій кожна особина має свої права й обов'язки, а також є низка підпорядкувань нижчих вищим;

В — підпорядкування окремими особинами в зграях і табунах інших особин;

Г — вироблення умовних рефлексів у молодих тварин за допомогою старших;

Д — науку про біологічні основи поведінки тварин.

1. Ієрархія.

2. Лідери.

3. Етологія.

4. Навчання.

5. Ранги.
ТЕСТ 426
Що виникає, коли:

А —дочірні особини, які утворилися внаслідок брунь­кування (губки, поліпи, кишковопорожнинні), залишаю­ться сполученими з материнськими?


Б — багато тварин (берегові ластівки, дикі кролі, оси-землериї) оселяються разом?

В — сарана, горобці, вовки та ін. утворюють тимчасові групи?

Г — копитні, мавпи, кити та ін. утворюють постійні групи?

Д — гуртові комахи (терміти, мурашки, бджоли, оси, джмелі) живуть разом у своїх: поселеннях величезними сім'ями?

1. Зграї.

2. Родини особливого типу.

3. Табуни.

4. Колонії.


§ 62. ПОПУЛЯЦІЙНІ ХВИЛІ
ТЕСТ 427
A. Яке поняття, що характеризує зміни чисельності по­пуляцій, ввів у науку російський біолог С. С. Четвериков?

Б. Визначте здатність середовища забезпечити нормаль­ну життєдіяльність певному числу особин популяції без по­мітних порушень довкілля.

B. Які процеси виникають у популяції, якщо її щіль­ність стає вищою або нижчою від певного рівня? p

Г. Які зміни (процеси) пов'язані зі щільністю попу­ляції?

Д. Якими можуть бути наслідки зміни екологічних факторів?

1. Несезонні популяційні хвилі.

2. Сезонні популяційні хвилі.

3. Ємність середовища існування.

4. Саморегуляція.
ТЕСТ 428
A. Чисельність яких організмів зумовлює чисельність паразитів?

Б. Що визначає число хижаків?

B. Які особини у гуртових комах (бджіл) виконують функцію розмноження?

Г. В яких тварин здатність до розмноження (репро­дукційний потенціал) дуже висока?

Д. Назвіть ссавців, які мітять свої ділянки за допомо­гою пахучих речовин або подряпин на стовбурах дерев.

1. Кількість здобичі.

2. Самки (цариці).

3. Бурі ведмеді.

4. Комахи.

5. Хазяї.

6. Самці (трутні).

7. Тигри.


8. Мишоподібні гризуни.

9. Зубри.

10. Паразитичні черви.
ТЕСТ 429
Назвіть:

А — місця, які займакгь певні особини чи родини в своїх ареалах;

Б — явище поїдання <собин свого виду;

В — процеси підтримння чисельності популяції на певному оптимальному ріні;

Г — сезонні (періодичіі) коливання чисельності поп­уляції;

Д — явища, що виниіають у разі значних зменшень або збільшень чисельності популяції далеко від оптималь­ного рівня.

1. Популяційні хвилі.

2. Канібалізм.

3. Територія.

4. Процеси саморегуляції.

5. Гомеостаз популяції.

6. Хвилі життя.


§ 63. БЮЦЕНОЗГА ЙОГО СТРУКТУРА
ТЕСТ 430
Як називають:

А — групи різних взаємопов'язаних популяцій різних видів, які населяють ділянку біосфери з однорідними умо­вами існування?

Б — однорідні угруповання рослин, які складаються з певних видів (сосновий ліс, ковиловий степ та ін.)?

В — види, представлей багатьма популяціями, що ма­ють велике число особині?

Г — види, без яких тривале існування біоценозу не­можливе?

Д — ділянку середовища, яку займає біоценоз?

1. Біоценози.

2. Біотоп.

3. Домінанти.

4. Едифікатори.

5. Фітоценози.
ТЕСТ 431
Назвіть:

А —- сумарну масу особин різних видів у перерахунку на одиницю площі чи об'єму;

Б — сукупність попуіяцій різних видів, які входять до даного біоценозу;
В — біомасу, яка створюється за одиницю часу авто­трофними організмами;

Г — біомасу, створену за певний час гетеротрофними організмами;

Д — біомасу, яка створюється всіма організмами в біо­ценозі за одиницю часу.

1. Вторинна продуктивність.

2. Первинна продуктивність.

3. Продуктивність біоценозу.

4. Біомаса біоценозу.

5. Видова різноманітність.


ТЕСТ 432
Яка структура біоценозу визначається:

А — видовою різноманітністю, співвідношенням чи­сельності та щільністю популяцій окремих видів?

Б — ярусним розміщенням різних видів рослин на певній території?

В — певним співвідношенням популяцій різних груп видів, які утворюють різні життєві форми?

Г — ярусніетю розміщення рослин у лісі?

Д — розміщенням коренів рослин у грунті?

1. Екологічна.

2. Видова.

3. Підземна.

5. Надземна.

4. Просторова.
ТЕСТ 433
Які організми:

А — здатні синтезувати органічні речовини з неорга­нічних?

Б — використовують для живлення готові органічні сполуки?

В — живляться рештками організмів або продуктами їхньої життєдіяльності?

Г — споживають органічні сполуки різного (рослинного і тваринного) походження?

Д — можуть синтезувати органічні речовини з неор­ганічних, але в інших умовах (без світла) живляться го­товими органічними сполуками (джгутикові)?

1. Міксотрофи.

2. Гетеротрофи.

3. Поліфаги.

4. Сапрофага.

5. Автотрофи.

6. Макрофага.


ТЕСТ 434
Назвіть тварин, які живляться:

А — послідом тварин (копрофага);

Б — трупами тварин (некрофаги);
В — подрібненою органікою та мікроорганізмами (детритофаги);

Г — живими організмами (хижаки); J./Q Д — рослинами (фітофаги).

1. Гієни.

2. Вовчі.

3. Личинки мух.

4. Гусінь метеликів.

5. Дощові черви.

6. Жуки-гнойовики.

7. Жуки-грабарики.

8. Копитні.

9. Гризуни.

10. Котячі.


§ 64. БІОГЕОЦЕНОЗ ТА ЕКОСИСТЕМА
ТЕСТ 435
Назвіть:

А — наукове поняття, яке запропонував російський еколог В. М. Сукачов у 1940 p.;

Б — поняття про єдине ціле організмів та середовища, яке дав англійський вчений-еколог А. Тенелі в 1935 p.;

В — назву науки, яку запропонував видатний німець­кий біолог Ернст Геккель у 1866 p.;

Г — сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з абіотичними факторами середовища;

Д —певну територію, яка має однорідні фізичні умови і населена взаємозв'язаними популяціями різних видів.

1. Біогеоценоз.

2. Ароморфоз.

3. Екологія.

4. Екосистема.


ТЕСТ 436
Як називають:

А — екосистеми?

Б — рослинні угруповання?

В — сукупність взаємозв'язаних живих організмів?

Г — дрібні тваринні організми різних водойм?

Д — плаваючі маси водоростей?

1. Зоопланктон.

2. Біоценоз.

3. Фітоценози.

4. Одиниці природи.

5. Фітопланктон.
ТЕСТ 437
Перелічіть компоненти біогеоценозів:

А. Вуглекислий газ, кисень, азот, вода, сірководень тощо.


Б. Рештки організмів або продукти їхньої життєдіяль­ності, які зв'язують між собою абіотичну і біотичну части­ни біогеоценозу.

В. Середньорічні температури, вологість, рельєф місце­вості та ін.

Г. Всі фактори неорганічної (неживої) природи.

Д. Різні види живих організмів.

1. Мікроклімат.

2. Неорганічні сполуки.

3. Біотичні.

4. Органічні сполуки.

5. Абіотичні.

6. Кліматичний режим.


ТЕСТ 438
Визначте біотичну частину біогеоценозів:

A. Види і популяції автотрофних організмів.

Б. Види і популяції гетеротрофних організмів.

B. Групи організмів, які живляться органічною речо­виною решток чи продуктами життєдіяльності організмів, розкладаючи їх до неорганічних сполук (бактерії, гриби).

Г. Тварини — копрофага, некрофаги, детритофаги.

Д, Організми — фітофага, хижаки, паразити, сапро­фіти.

1. Консументи.

2. Елементи.

3. Продуценти.

4. Редуценти.


ТЕСТ 439
Що забезпечується:

А — взаємозв'язками організмів між собою та з сере­довищем?

Б — пристосуваннями організмів до несприятливих умов існування?

В — дією внутрішньовидових та міжвидових зв'язків, які усувають коливання чисельності окремих видів?

Г — обміном речовин між живою і неживою части­нами екосистеми?

Д — взаємодією живих організмів між собою та фізич­ним середовищем існування?

1. Колообіг речовин.

2. Стійкість біогеоценозів.

3. Саморегуляція.

4. Ємкість середовищі.

5. Цілісність біогеоценозів.

6. Потоки енергії.


ТЕСТ 440
Визначте взаємозв'язки між популяціями:

А — хижаків і здобичі, паразита і хазяїна;


Б — хижаків і рослинності, яку з'їдає їхня здобич (фі­тофаги);

В — конкурентних видів, які всі зазнають негативного впливу;

Г — коли кожна співіснуюча популяція не завдає ін­шій шкоди і не приносить користі;

Д — взаємодіючих видів, коли вони отримують один від одного користь для себе.

1. Антагоністичні.

2. Мутуалістичні.

3. Нейтральні.

4. Прямі.

5. Непрямі.
ТЕСТ 441
A. Що ілюструє витіснення з річок України широкопалого рака довгопалим?

Б. Яка особливість виду дає йому змогу швидше при­стосуватись до змін умов довкілля?

B. Визначте антагоністичні типи взаємодії організмів.

Г. Яка боротьба відбувається між особинами одного виду?

Д. Назвіть антагоністичні відносини (боротьбу) між осо­бинами різних видів.

1. Правило конкурентного виключення.

2. Внутрішньовидова боротьба.

3. Конкурентоздатність.

4. Міжвидова боротьба.

5. Конкуренція.


ТЕСТ 442
Що:

А — є наслідком живлення фітофагів?

Б — утворюють рослини, захищаючись від знищення рослиноїдними тваринами?

В — виробляють рослини для пригнічення інших організмів?

Г — виникає тоді, коли організми одного виду є об'єк­тами живлення для особин іншого?

Д — утворюється між видами, коли життєдіяльність одного виду зумовлює зміни умов існування іншого?

1. Топічні зв'язки.

2. Виїдання.

3. Фітонциди.

4. Колючки.

5. Трофічні зв'язки.

6. Шипи.

7. Алкалоїди.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка