Адміністративне правопорушенняСкачати 11.11 Mb.
Сторінка1/56
Дата конвертації23.03.2016
Розмір11.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

Таблиця 8. І

з/п

Ознака

Адміністративне правопорушення

Злочин

1

Джерело

КУпАП та деякі інші закони

Кримінальний ко­декс України

2

Мета стягнен­ня (покарання)

Виховання особи, яка вчинила адміністративне правопорушен­ня, в дусі додержання законів України, поваги до правил спів­життя, а також запобігання вчи­ненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами

Обмеження прав і свобод засудженого, виправлення засу­джених, а також запобігання вчинен­ню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами

3

Суб'єкти

Фізичні та юридичні особи

Фізичні особи

4

Орган юрис­дикції

Органи виконавчої влади, орга­ни місцевого самоврядування, суди тощо (всього понад 40 су­б'єктів)

Суд

5

Ступінь су­спільної небез­пеки

Нижча

Вища

6

Юридичні на­слідки притяг­нення до від­повідальності

Якщо особа, піддана адміністра­тивному стягненню, протягом року від дня закінчення вико­нання стягнення не вчинила нового адміністративного право­порушення, ця особа вважається такою, що не була піддана адмі­ністративному стягненню

Судимість


Відмінність адміністративних правопорушень від злочинів та дисциплінарних правопорушень
У практичній діяльності нерідко виникають ситуації, що зму­шують здійснювати кваліфікацію того чи іншого правопорушення. При цьому особливої значущості набуває відокремлення адмініст­ративних правопорушень від злочинів, оскільки іноді вони мають багато спільних ознак. Скажімо, таке явище, як дрібне хуліганство, яке у ст. 273 чинного КУпАП визначається як нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші

подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій грома­дян, досить непросто відрізнити від хуліганства як злочину, що у ст. 296 Кримінального кодексу України визначається як грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до су­спільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятко­вим цинізмом. Здавалося б, відмінності не настільки значні, проте у першому випадку (адміністративне правопорушення) йдеться про стягнення у вигляді штрафу від трьох до семи неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян, або виправних робіт, або адмі­ністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб. Водночас у разі вчинення хуліганських дій як злочину до правопорушника можуть бути застосовані штраф від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Стаття 9 КУпАП визначає пріоритет кримінальної відповідаль­ності над адміністративною. Це досягається за рахунок того, що адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені КУпАП, настає, якщо ці порушення за характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

Керуючись необхідністю визначення чітких відмінностей між адміністративними правопорушеннями та злочинами, наведімо ос­новні ознаки, що характеризують вказані відмінності (габл. 8.1).

Стосовно до відмінностей адміністративних і дисциплінарних правопорушень слід зазначити, що критеріїв відмінності — декілька. Основні з них - два. По-перше, адміністративні правопорушення посягають на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління, а дисциплінарні - на правила трудової (службової) дисципліни. По-друге, суб'єкт адміністративного правопорушення не перебуває у службовій за­лежності від органу (посадової особи), яка здійснює притягнення до відповідальності, а у випадку дисциплінарного правопорушен­ня така залежність існує, оскільки справу розглядає, зазвичай, ке­рівник правопорушника.

§ 3. Адміністративні стягнення

Адміністративні стягнення - це матеріалізований вияв адміністративної відповідальності, що полягає в застосуванні певних несприятливих заходів морального, матеріального або фізичного характеру до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. Іншими словами - це прояв негативної реакції держави на вчинене особою адміністративне правопорушення. За суттю адміністративне стягнення є санкцією адміністративно- правової норми, яка застосовується у разі невиконання припису цієї норми.

Види адміністративних стягнень (ст. 24 КУпАП):

 1. попередження;

 2. штраф;

 3. оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення;

 4. конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; гро­шей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопо­рушення;

 5. позбавлення спеціального права, наданого даному громадя­нинові (права керування транспортними засобами, права полю­вання);

 6. виправні роботи;

 7. адміністративний арешт.

Стаття 32 Закону України від 4 лютого 1994 р. 3929-ХІІ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» визна­чає як іще один вид адміністративного стягнення щодо іноземців та осіб без громадянства за вчинення адміністративних право­порушень, які грубо порушують правопорядок,- видворення за ме­жі України.

Класифікація адміністративних стягнень.

Адміністративні стягнення сукупно складають чітку систему, що базується на певних принципах. Перелік стягнень наводиться у КУпАП від легшого до тяжчого. Існують декілька варіантів класифікації стягнень, що базуються на різних критеріях. Основ­ні з них:

  1. За порядком застосування:

 • можуть застосовуватись як основні та як додаткові (оплатне вилучення та конфіскація предмета, який став знаряддям учинення чи безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення);

 • можуть застосовуватися лише як основні (всі інші види адмі­ністративних стягнень).

  1. За характером впливу на особу:

 • особисті (попередження та адміністративний арешт). Вони спрямовані на особу правопорушника;

 • майнові (штраф, оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, виправні роботи). Вони спрямовані на майновий стан правопорушника;

 • особисто-майнові (позбавлення спеціального права). Вказане стягнення має комплексний характер, оскільки спрямоване на осо­бу правопорушника (особистий компонент) і суттєво впливає на його майновий стан, за рахунок чого правопорушник не зможе, скажімо, керувати транспортним засобом і отримувати за рахунок цього майнову чи фінансову вигоду (майновий компонент).

3. Залежно від суб'єкту застосування:

 • застосовуються лише судами (оплатне вилучення предмета, конфіскація предмета, позбавлення спеціального права, виправні роботи, адміністративний арешт);

 • застосовуються іншими органами та посадовими особами (попередження, штраф, видворення за межі України).

Попередження - це вид адміністративного стягнення, який за­стосовується за вчинення незначних правопорушень, а також до осіб, які вперше вчинили проступок. Попередження як захід адмі­ністративного стягнення виноситься в письмовій формі. У перед­бачених законом випадках попередження фіксується іншим уста­новленим способом. За суттю попередження як адміністративне стягнення більшою мірою є моральним покаранням, яке впливає на виховання правопорушника та спряє профілактиці правопору­шень у майбутньому. Прикладами адміністративних правопору­шень, за вчинення яких можливе застосування попередження як виду адміністративного стягнення, є: недодержання вимог щодо охорони атмосферного повітря при введенні в експлуатацію і екс­плуатації підприємств і споруд (ст. 79 КУпАП), порушення Правил охорони електричних мереж (ст. 99 КУпАП), невиконання закон­них вимог посадових осіб органів державної податкової служби (ст. 163-3 КУпАП).

Штраф - це грошове стягнення, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених законодавством України. На сьогодні це - найпоширеніший вид адміністративного стягнення майнового ха­рактеру, який найчастіше вираховується виходячи з кратності неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Водночас у чин­ному законодавстві застосовуються й інші варіанти визначення розміру штрафу. Наприклад, за безквитковий проїзд (ст. 135 КУпАП) - кратно розмірові вартості проїзду. Прикладами адміністративних правопорушень, за які застосовується штраф як адміністративне стягнення, є: злісна непокора законному розпорядженню або ви­мозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця (ст. 185 КУпАП), незаконне перевезення іноземців та осіб без гро­мадянства територією України (ст. 206-1 КУпАП).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка