Академія медичних наук україни інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єваСторінка2/8
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу


ОГД, його складові частини

Джерела інформації

Бібліографічні дані

1

2

3

Способи оцінки ра-діаційних ефектів у онкологічних хворих

Гематология и трансфузиология. – 1991.

Индивидуальные дозы облучения, определенные двумя методами биологической дозиметрии у жителей чернобыльского региона и участников ликвидации аварии /Е.В. Домраева, Г.А. Клевезаль, В.В. Нечай и др. //Гематология и трансфузиология. – 1991. – N12. –.18-20.

Мед.радиология. – 1990.

Прямое использование цитогенетических данных для построения прогностичяеских кривых динамики числа нейтрофилов после острого гамма-облучения /Е.К.Пяткин, А.А. Чмркова, В.Ю. Соловьев, В.Ю. Нугис //Мед.радиология. – 1990. – N2. – С.29-32.

Радиобиология. – 1992.

Цитогенетический эффект в лимфоцитах периферической крови как индикатор действия на человека факторов чернобыльской аварии /М.А. Пилинская, А.М. Шеметун, С.С. Дыбский и др. //Радиобиология. – 1992. – Т.32, вып.5. – С.632-638.

Там же. – 1994.


Севанькаев А.В., Моисеенко В.В., Цыб А.Ф. Возмож-ности применения методов биологической дозиметрии для ретроспективной оценки доз в связи с последствиями аварии на ЧАЭС. Оценка доз на основе анализ нестабильных хромосомных аберраций //Радиац.биология и радиоэкология. – 1994. – Т.34, вып.6. – С.782-792.

Якщо документ виявлено у переліку посилань статті або іншого джерела інформації, які переглядаються, і не знайдено його повний текст, то відомості про нього заносять до форми Г. 1. 3.
Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Бібліографічні дані щодо

джерела посилання

документа, на який посилаються

1

2

База даних MEDLINE. – 2000

Lee M.T. Early detection of occult thyroid cancer metastases in small cervical lymph node by genetic analysis of fine-needle aspiration specimens //J.Otolaryngol. – 2000. – Vol.29, N5. – P.:322-326

Эпштейн Е.В. Диагностика и лечение рака щитовидной железы //Журн. АМН України. – 1999. – Т5, №3. – С.516-524

Maxxon H.R., Smith H.S. Radioiodine-131 in the diagnosis and treatment of metastasis and treatment of metastasic well differentiated thyroid cancer //Endocrinol.Metabol.Clin.North Amer. – 1990. – Vol.19, №3. – P.685-717

Результати аналізу технічного рівня ОГД заносять до форми Г. 1. 4, у якій наводять основні кількісні та якісні показники технічного рішення. Ці показники відбирають з номенклатури споживчих властивостей, наведених у промислових каталогах (усі техніко-економічні показники об'єктів-аналогів мають бути наведені в єдиній системі одиниць вимірювання), стандартизованих або затверджених технічних умов, методичних рекомендацій та наукових статей.

Приклади формулювання техніко-економічних показників за різними ОГД:


  • Матеріал для зубів може характеризуватися такими техніко-економічними показниками: швидкість затвердіння матеріалу; твердість; в'язкість; кольорова гама; вартість; токсичність; доступність сировинної бази та ін.

  • Спосіб лікування - медикаментозний: терміни настання ремісії; лікарські засоби, які застосовують; кількісні показники лікарських засобів, що використовують; терміни застосування лік; технологія, послідовність приймання; наявність або відсутність побічної дії; токсичність; кількість ліжко-днів; виникнення рецидивів; вартість препаратів тощо.

  • Спосіб діагностики: точність; специфічність; оперативність; чутливість; застосовані технічні засоби; ускладнення; травматичність; вартість процедури тощо.

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники способу диференційної діагностики пульмонологічних захворювань у онкологічних хворих та об’єктів аналогічного призначення


Найменування та одиниці виміру

Техніко-економічні показники

об’єкта за стандартом або

технічними умовамиоб’єкта-аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)

Росія,


Самарський державний медичний університет,

1998


ОГД

Україна,


ІМР АМНУ,

2002


Перспективного зразка

Наявність вологих хрипів, %

Немає

100

100

100


Наявність інфільтратів у легенях (показники RLg)

Немає

Присутня

Відсутня

Відсутня


Осередкове порушення, фіксоване РФП при пульмосцинтіграфії, %

Немає


Не фіксує10


10


Можливість

диференційної діагностики


Немає

Неможлива

Можлива

Можлива


Хронізація процесу після лікування, %

Немає

3

0

0


У графи 3,4,5 заносять дані про об’єкти-аналоги. При їх виборі слід виходити з умов їх функціональної однорідності. Заповнення графи 6 на етапі формування плану досліджень і розробки не проводять, бо показники об’єкта, що планується до розробки, мають відповідати показникам перспективного зразка. У графу 7 “ТЕП перспективного зразка” на етапах формування плану досліджень заносять значення показників, які прогнозують на рік початку випуску об’єкта.Форма Г.1.5 – Аналіз новизни, винахідницького рівня і промислового застосування ОГД - заповнюють, якщо у процесі виконання НДР створюється патентоспроможний об’єкт. Як заповнювати цю таблицю, наведено на прикладі способу діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли.

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначенняНайменуван

ня та одиниці виміруТехніко-економічні показники

об’єкта

за стандартом або

технічними умовами


об’єкта – аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)

ОГД,

Україна,


ІПХС АМН,

2002перспективного зразка

США,

Krag , M. VSF, 1997Росія,

Тюменська медична академія, 1997Росія,

Алтайський державний медичний університет, 1998Вид

оперативного доступуНемає

Двобічний

Однобічний (право- або лівобічний)

Однобічний (по середній лінії)

Однобічний

Однобічний

Тип

фіксатораНемає

Транспе

дикуляр


ний клемповий фіксатор на гладких стрижнях

Транспедикулярна фіксація, планка з шурупами

Фіксація за допомогою пластин з пірамідаль-ними шипа-ми

Транспедикуляр-на фіксація

Транс

педикулярна фікса-ціяВид фіксації

Немає

Немає даних

За остисті відростки та корені дуг хребта

За остисті відростки

За остисті відростки

За остисті відростки

Стабільність конструкції

Немає

Висока за рахунок редукцій

ної рамки з особливим кріпленнямПідвищена

Підвищена

Підвищена

Підвищена

Універсаль

ність фіксації  • дистракція

  • компресія

Немає

+
+


+
+


Немає данихАдапта

ція до інди-відуаль-них ха-рактеристик па-цієнтівАдаптація до інди-відуальних харак-терис

тик пацієн

тів


Відділ хреб-та, що фіксу-ється

Немає


Попереко

во-крижовийПопереко

во-крижовийНижньо-грудний та поперековий

Попере

ковий


Поперековий

Післяопераційні ускладнення

Немає

Немає

Поломки відсутні


Немає даних


Полом


ки відсутні

Немає


Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГДОГД, його складові частини

Прототип

Очікуваний результат

Можливості вико-ристання у промис-ловості або іншій сфері дія-льності

Номер пода

ної заявки, дата подачі заявкиназва

сукупність ознак

бібліографічні дані

Сукупність ознак

1

2

3

4

5

6

7

Спосіб

Діагности

ки метастазу-вання РЩЗ у лімфо-вузли


Сукупність

ознак: метод діагностики: лімфосцинтиграфія, доплерогра

фія,

імуноцитохемія;РФП: 99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol;

гістологічні дослідження вузла; виявлення метастатич

них лімфоузлів: чутливість, специфіч

ність


П. №19254, UA, МПК G01N33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗУ. – З. № 4905993, заявл.28.01.91, опубл. 25.12.97. Спосіб

діагности

ки раку

щитовид


ної

залози


Сукупність ознак:

введення РФП, ехо-графія

ділянки шиї, сцинтигра-фія,

визначення гіпо-ехогенних або гіпер-ехогенних ділянок

пухлини, встановлення

метастазів РЩЗ у лімфо-вузли шиїПідвищення

чутливості та специфіч-ності вияв-лення метас-тазів у лім-фовузлиМожливе викорис-тання у виявленні метас-тазування РЩЗ у лімфовузли шиї

Ще немає

Визначення ситуації відносно використання прав на об'єкти промислової власності. В основу ситуації щодо використання прав на ОПВ покладено статистичну обробку патентної документації, які належить до об'єкта патентних досліджень. Об'єктивність одержуваних даних зумовлює цінність статистичної обробки.

У висновках по розділу Г. 1 можуть бути висвітлені: перспективні ідеї та рішення, які вносять корінні зміни в об'єкт медичної технології (ОГД); кращі об'єкти-аналоги, відомі у практичному використанні, та їх ТЕП; тенденції, спрямовані на вдосконалення ОГД; основні установи, які займаються розв'язанням даної проблеми.


2.2.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності
В основу заповнення розділу Г.2. покладено аналіз ситуації відносно використання прав на ОПВ з урахуванням статистичної обробки патентної документації, яка стосується об'єкту патентних досліджень.

При визначенні патентної ситуації на всіх етапах планування та виконання НДР рекомендується такий порядок:  • визначення динаміки патентування (форма Г.2.1);

  • взаємне патентування відносно ОГД, його складових частин (форма Г. 2.2);

  • документи-аналоги (форма Г. 2.3);

  • аналіз можливості використання в ОГД відомих об'єктів промислової власності (Г. 2.4);

  • ліцензійна діяльність фірм (форма Г. 2.5).

Динаміка патентування

Під динамікою патентування розуміють зміни винахідницької активності у досліджуваній галузі медицини за певний період. Винахідницьку активність характеризують кількість заявок на винаходи, подані у певній країні за певний період часу, оскільки цей показник може відображувати ступінь ефективності наукових досліджень і розробок та стан позиції розробки на світовому ринку.

Для визначення динаміки патентування масив охоронних документів (а.с., патенти і викладені заявки), які відображені у формі Г. 1.1., систематизують за заявниками і за датами їх подання, при цьому виключають з масиву патенти-аналоги. При підрахунку охоронних документів, виданих національним заявникам, ураховують усі охоронні документи, знайдені у процесі пошуку та ті, що належать цим заявникам.

При дослідженні динаміки патентування визначають, на які роки припадає найбільш інтенсивна винахідницька діяльність за даним видом техніки у кожній з країн досліджень, і який, у кількісному вигляді, стан патентування в досліджуваній галузі медицини на момент виконання патентних досліджень. При аналізі винахідницької активності за роками подання заявки слід ураховувати, що не всі винаходи будуть ураховані у перші та останні роки пошуку, що зумовлено відмінністю систем діловодства за заявками у національних патентних відомствах.

Результати аналізу заносять до форми Г. 2.1 "Динаміка патентування". У графі 1 наводять найменування ОГД або його складових частин, які було обрано як предмет пошуку. При цьому динаміку патентування простежують з кожного предмета пошуку окремо (кількість форм Г. 2.1 відповідає кількості предметів пошуку).

У графі 2 указують країну-заявника. Кількість граф, починаючи з 3 залежить від періоду часу, за який виявлено охоронні документи. У кожній графі починаючи з 3, указують кількість патентів, надрукованих заявок, поданих у даному році, як дріб, при цьому у чисельнику указують кількість патентів, за якими одержано охоронні документи національними заявниками, у знаменнику - кількість заявок, виявлених у процесі пошуку. У графі "Всього" наводять загальну кількість виявлених охоронних документів по кожній з країн-заявників та по усіх країнах разом.1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка