Академія медичних наук україни інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єваСторінка4/8
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Форма Г.2.3 Документи-аналоги

Заявник, власник охоронного документа

Номер пріоритетної заявки

Дата пріоритету

Назва об’єкта промислової власності

Держава видачі, номер та дата публікації документа

UA*

RU

GB

FR

US

1

2

3

4

5

6

7

8

9

The Go-vement of USA De-partment of Health and Hu-man Ser-vis (USA)

51257

30.

06.


1997

Нова техно-логія спект-рального ве-гетативного розмноження (хромосомні абера-ції в рако-вих кліти-нах)

9900520

7.01.


1999

9900520

7.01.


1999

9900520

7.01.


1999

9900520

7.01.


1999

9900520

7.01.


1999


Примітка. *UA – Україна; RU – Росія; US – США; GB – Великобританія; FR – Франція.
Аналіз можливості використання в ОГД відомих об'єктів промислової власності дозволяє виявити основні напрямки удосконалення споживчих властивостей ОГД. При заповненні форми Г.2.4 у графі 1 зазначають найменування ОГД і/або його складових частин, у графі 2 - бібліографічні дані документів промислової власності, спрямованих на удосконалення техніко-економічних та медико-соціальних показників розроблюваного або створеного ОГД, у графі 3 - суть об'єкта промислової власності (шлях реалізації удосконалення продукції), у графі 4 - очікуваний результат від використання об'єкта промислової власності.
Форма Г.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власності

ОГД, його складові частини

Документи на об’єкти промислової власності (бібліографічні дані)

Суть об’єкта промислової власності

Очікуваний результат від застосування

1

2

3

4

Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли

Пат. №19254, UA, МПК G01 N33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. – З. № 4905993/SU; Заявл. 28.01.91; Опубл. 25.12.97. Спосіб діагностики раку щитовидної залози

Суть способу - введення РФП, проведення ехографії ділянки шиї, сцинтиграфії, визначення гіпоехогенних або гіперехогенних ділянок пухлини, а метастази РЩЗ у лімфовузли шиї встановлюють при наявності фіксації препарату у цих ділянках

Виявлення

метастазування РЩЗ у лімфовузли шиї
Форму Г. 2.5 заповнюють за результатами аналізу ліцензійної діяльності фірм у відношенні об'єкта розробки. У графі 5 форми Г. 2.5 указують основні умови укладання договору, обсяг прав (виключне, невиключне). Решта граф пояснень не потребує. Якщо на цьому етапі ніякої ліцензійної діяльності не виявлено, через усі графи форми Г. 2.5 роблять запис: “Ліцензійної діяльності щодо ОГД, його складових частин не виявлено”.

У висновки з розділу Г.2 необхідно зазначити: • провідні країни і фірми, у тому числі провідні організації, які працюють у досліджуваній галузі;

 • країни, перспективні для комерційної реалізації об'єкту дослідження (тобто такі, що мають потребу у подібних об'єктах, але самі розробляють, патентують та виробляють мало);

 • країни із сприятливою патентною ситуацією для розробки та реалізації об'єкта дослідження: наявність власних ресурсів і відсутність патентів, виданих зарубіжними заявниками;

 • відомості про патентно-ліцензійну діяльність фірм.

У висновках з цього розділу можуть бути відображені інші відомості, залежно від країни розробки, цілей патентних досліджень на цій стадії (оцінка патентування, експорту, продажу ліцензії, кон'юнктури ринку, конкурентоспроможності об'єкта).
2.2.3 Виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності (Розділ Г. 3.)
Визначення ситуації відносно використання прав на об'єкти промислової власності передбачає аналіз сукупності відомостей про патентно-правовий захист технічних, художньо-конструкторських рішень і товарних знаків, які належать до об'єкта господарської діяльності та реалізації цих прав шляхом укладання ліцензійних угод, надання прав на використання ноу-хау, заключення контрактів на виконання послуг "інжиніринг". Аналіз патентної документації дозволить виявити: появу нових технологій, удосконалення товарів і послуг, географію ринків збуту, які опановують, стан правового захисту об'єктів промислової власності.

В основу визначення ситуації стосовно використання прав на об'єкти промислової власності покладено статистичну обробку патентної документації, що належить до об'єкта патентних досліджень, яка забезпечить об'єктивність одержуваних даних. При визначенні патентно-ліцензійної ситуації ДСТУ 3575-97 пропонує виконувати такі види робіт: визначення динаміки патентування відносно ОГД, його складових частин, виявлення документів-аналогів, аналіз можливості використання у ОГД відомих об'єктів промислової власності, дослідження ліцензійної діяльності фірм, організацій відносно ОГД, його складових частин.

На етапі формування плану досліджень і розробок форми Г. 3.1, Г. 3.2, Г. 3.3 додають до звіту про патентні дослідження. Через усі графи цих форм робиться запис: “На етапі формування плану досліджень і розробок дослідження не проводилися”.

Патентні дослідження щодо забезпечення патентної чистоти ОГД, тобто виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів і заявників на об'єкти промислової власності (розділ Г. 3 ДСТУ 3575-97) проводять у випадках:

1) виконання прикладних науково-дослідних розробок (НДР), результатом яких є конкретне технічне рішення;

2) суттєвого вдосконалення об'єктів, що існували раніше;

3) стандартизації (розробки нових і перегляді існуючих стандартів);

4) експонуванні ОГД на виставках та ярмарках, які організуються на території України та за кордоном;

5) передачі науково-технічної документації за кордон;

6) надання ліцензій;

7) постачання ОГД на експорт.

Під патентною чистотою ОГД розуміють юридичну властивість ОГД, яка полягає у тому, що він може бути вільно використаний у країні реалізації без ризику порушення чинних на її території охоронних документів виключного права, що належать третім особам.

Робота щодо забезпечення патентної чистоти ОГД починається на етапах планування НДР і триває на наступних етапах розробки, освоєння і реалізації ОГД. Метою цієї роботи є виявлення усіх чинних охоронних документів, які мають відношення до розроблюваного об'єкта, їх аналіз, оцінка ситуації, яка склалася, за даним видом продукції, вироблення рекомендацій для розробки.

Предметом дослідження НДР на патентну чистоту є конкретний результат, яким вона закінчується і який може бути визнаний охороноспроможним, тобто нова речовина, одержана у процесі наукових досліджень, спосіб лікування, діагностичний метод, пристрій медичного призначення.

Великий вплив на визначення предмета досліджень має законодавство обраних країн. До норм патентного законодавства, які необхідно враховувати при патентних дослідженнях, належать:


 • види промислової власності;

 • об'єкти, на які можуть бути видані охоронні документи;

 • терміни дії цих документів;

 • наявність непрямого захисту виробів;

 • процедура розгляду заявок;

 • судова практика;

 • участь країн у різних угодах.

При проведенні патентних досліджень на патентну чистоту за країнами, наприклад, в Україні, де існує інститут непрямого захисту продукту, необхідно робити перевірку способу одержання даного продукту. При проведенні пошуку на патентну чистоту за фондом України до уваги беруть лише патенти, видані на території України та чинні на момент перевірки.

Основним видом пошуку при перевірці на патентну чистоту є тематичний пошук, іноді його доповнюють фірмовим пошуком, коли відомо, що за даним об'єктом фірма виявляється провідною у світі. Для збереження часу доцільно застосовувати нумераційний пошук.

При пошуку використовують:


 • Офіційний бюлетень Держпатенту України "Промислова власність" з 1993 року;

 • Описи до чинних патентів, які мають відношення до досліджуваного об'єкта техніки.

Далі розглянемо патентні фонди країн, за якими проводився пошук, де медичні методи лікування і діагностики включено до переліку об'єктів патентного захисту (Росія, США, Японія та ін.).

При проведенні патентного пошуку на патентну чистоту по Росії до уваги приймають лише чинні патенти, які видано на території Росії. При пошуку використовують такі офіційні інформаційні видання:

1. Бібліографічний покажчик патентів, діючих у Росії.

2. Офіційний бюлетень Комітету Російської Федерації з патентів і товарних знаків "Изобретения".

3. Описи до патентів, що мають відношення до досліджуваного об'єкта техніки.

Результати експертизи ОГД на патентну чистоту оформляються відповідно до вимог ДСТУ 3575-97 (розділ Г. 3). Заповнення форми Г. 3.1 - у графі 1 указують перелік складових частин об'єкта, які мають підпадати під перевірку на патентну чистоту.

Складові частини об'єкта перелічують від загального до окремого, тобто від об'єкта взагалі (загальне компонування, технологічний процес і т.д.) до його складових частин (елементів). Причому, спочатку вказують складові частини, які підлягають перевірці, потім - які не підлягають через відомості про них із різних джерел інформації. У графі 2 наводять номер останнього за датою затвердження креслення, у якому точно відображено виділений для перевірки елемент пристрою або інший документ (ДСТУ, ОСТ, ТУ, технологічний регламент та ін.), що відображує технічну суть елемента складової частини об'єкта, який перевіряють. У графі 3 перелічують країни, стосовно яких проводять дослідження патентної чистоти об'єкта.

У графу 4 заносять відомості про публікації науково-технічної і патентної інформації, які мають відношення до ОГД. Сюди заносять відомості про публікації, відомість яких може перевищувати термін дії патенту або бути меншою цього терміну. У першому випадку знайдене джерело дозволяє зробити висновок про недоцільність проведення експертизи на патентну чистоту відносно країн із світовою новизною, і у графі 5 відповідно робиться запис: "не підлягає у зв'язку з давниною відомості". У другому випадку джерела відомості науково-технічної і патентної інформації можуть бути використані для опротестування патентів, що "заважають", у графі 5 відповідно роблять запис "підлягає". У графі 6 форми Г. 3.1 наводять чинні охоронні документи (у тому числі патенти-аналоги), які підлягають порівняльному аналізу, бо досить близько торкаються об'єкта, який перевіряють.

Результати порівняльного аналізу ОГД і патентів, зазначених у графі 6 форми Г.3.1, наводять у формі Г.3.2. Заповнення форми Г.3.2 - Порівняльний аналіз об'єктів промислової власності і ОГД.

Порівняльний аналіз запатентованого технічного рішення та об'єкта перевірки проводять, виходячи з такого: • обсяг прав патентовласника визначається, насамперед, з буквального тексту патентної формули та сукупністю усіх ознак, включених у пункт формули, що аналізується, незалежно від того, чи є ці ознаки самі по собі відомими або новими;

 • досліджуваний об'єкт підпадає під дію охоронного документа, якщо використано усю сукупність ознак хоч би одного з незалежних пунктів формули.

При заповненні форми Г.3.2 у графі 1 указують найменування об'єкта або його складових частин, за якими проводять порівняльний аналіз, із зазначенням номера креслення, ДСТУ, ТУ, що розкриває технічну суть порівняльного об'єкта. У графі 2 вказують країну видачі, номер і вид охоронного документа, що підлягає порівняльному аналізу.

У графах 3,4 наводять відповідно порівняльні ознаки об'єкта за охоронним документом та ОГД. Спочатку вказують пункт формули, що аналізується, наприклад, пункт 1 самостійний, пункт 2 незалежний від першого і т.д. У графі 3 наводять пункт формули, що аналізується, цілком з розбивкою на ознаки, причому, для кожної з них послідовно присвоюють порядковий номер. У графі 4 наводять відповідні ознаки ОГД. У графах 5,6 подають результати проведеного порівняльного аналізу об'єкта за охоронним документом та ОГД. При цьому у графі 5 дають висновки за кожною ознакою ("використано", "не використано"), у графі 6 - висновки за кожним пунктом формули: "використано" - коли використано усі без винятку ознаки пункту формули, що аналізується , "не використано" - коли не використано хоч би одна ознака. У графі 7 наводять висновки за охоронним документом взагалі - "підпадає", коли у досліджуваному об'єкті використано усі ознаки, "не підпадає", коли не використано хоч би одну ознаку незалежного пункту формули.

При заповненні форми Г. 3.3 "Висновки про порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності" у графі 1 перелічують країни, за якими була проведена перевірка на патентну чистоту. Дані цієї графи мають збігатися із даними графи 3 форми Г. 3.1. У графі 2 указують, має або не має патентну чистоту об'єкт, який перевіряється, за кожною з країн перевірки, а також останнє переглянуте джерело, наприклад, по Україні - переглянуто офіційний бюлетень "Промислова власність", № 2 від 25.02.98. Графу 3 заповнюють у тому випадку, якщо є охоронний документ, який позбавляє об'єкт патентної чистоти. Тут же вказують дату початку дії охоронного документа та вид промислової власності. Наприклад, патент України на винахід № 22653 чинний з 05.04.95 р. У графі 4 наводять відомості про чинні патенти, у тому числі документи-аналоги, які позбавляють об'єкт патентної чистоти: країна, номер охоронного документа із зазначенням виду промислової власності і дати початку дії кожного документа-аналога. У графі 5 за результатами експертизи дають рекомендації про можливість реалізації об'єкта, які залежать від цілей експертизи. Наприклад, якщо експертиза проводилася з метою експорту об'єкта, експонування на виставці, то слід зазначати: "експорт до Росії можливий, об'єкт має патентну чистоту відносно Росії" або "при вирішенні питання про експорт до Росії враховувати наявність чинного патенту Росії №… (чинний до…)".

У висновках по розділу Г. 3 необхідно висвітлити ситуацію відносно використання прав на об'єкти промислової власності за результатами аналізу сукупності відомостей про патентно-правовий захист технічних рішень, які належать до об'єкта господарської діяльності. Вказати власників технічних рішень, умови реалізації прав власності, перелічити ліцензійні угоди на винаходи та ноу-хау.


2.2.4 Загальні висновки звіту
Загальні висновки починають з фрази "у процесі проведеного аналізу патентної і науково-медичної інформації на предмет встановлення патентоспроможності ОГД, тобто на новизну, винахідницький рівень і промислове впровадження було встановлено:…". Далі за пунктами висвітлюють основні результати патентних досліджень: стан проблеми, її актуальність, об'єкт господарської діяльності, його патентоспроможність та техніко-економічні показники, динаміку патентування та взаємного патентування, провідні країни в галузі розробки ОГД, провідні фірми - патентовласники, новизну, винахідницький рівень та промислову придатність ОГД, основні тенденції розвитку науки з проблеми пошуку, результати досліджень на патентну чистоту.

Перелік посилань


1. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення: ДСТУ 3575-97 /Розробники: Г.П. Крайчинська, Г.П. Добриніна, В.П. Герчанівська та ін. – К.: Держстандарт України, 1997. – 14 с.

2. Патентні дослідження: Метод. рекомендації /За ред. В.Л. Петрова. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. – 264 с.

3. Методические рекомендации по проведению патентных исследований. – М.: ВНИИПИ, 1988. – 174 с.

4. Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення: ДСТУ 3278-95 /Розробники: В.С. Тимошенко, Г.Г. Бакунова. – К.: Держстандарт України, 1996. – 40 с.

ДОДАТОК I
Академія медичних наук України

НАЗВА ІСТИТУТУ

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Директор Інституту ….АМНУ

д-р мед. наук, проф.

____________І.І. Іванов

"____"______________2002 р.

З В І Т


про патентні дослідження
25.07.2002 рік
Найменування і шифр теми: "Вивчення радіомодифікуючих властивостей нових мікроелементних композицій, створених на основі координаційних сполук металів", АМН.02.02.

Етап: планування НДР


Керівник відділеня,

канд.біол.наук, ст.наук.співроб. Г.І. Сидоров

2002


Загальні відомості про об'єкт дослідження
1. Найменування суб'єкта господарської діяльності: Інститут (назва) АМН України, лабораторія протирадіаційних препаратів.

2. Початок розробки.: 01.2003. Завершення розробки: 12.2005.

3. Призначення: профілактика, діагностика та лікування місцевих променевих ушкоджень.

4. Галузь використання: радіаційна біологія, променева терапія, онкологія.

5. Стислий опис ОГД.

В галузі
За останні роки


Особливий інтерес при розробці даної проблеми мають
Об’єктом господарської діяльності є способи профілактики і лікування променевих ушкоджень.

Медико-соціальні показники, що характеризують ефективність способів лікування і профілактики променевих ушкоджень: • лікарський засіб, використаний у способі;

 • спосіб уведення препарату;

 • токсичність;

 • ускладнення променевої терапії, %;

 • показники активності антиоксидантних ферментів, %;

 • можливість виконання протоколу променевої терапії.

Список виконавців

Керівник НДР, зав. лабора-торії протирадіаційних пре-паратів канд. біол. наук, ст. наук. співроб.

____________________


"____"___________2002 р.

Є.М. Мамотюк


Відповідальний виконавець:

Ст. наук. співроб.,

канд. біол. наук


____________________


"____"___________2002 р.

Н.Є. Узленкова


Керівник відділу наукового аналізу і захисту інтелек-туальної власності, канд. біол. наук, ст. наук. співроб.


____________________


"____"___________2002 р.

Н.О. Артамонова


Патентознавець, наук.співроб.____________________


"____"___________2002 р.

З.П. Сульдіна


Ст. лаборант


____________________


"____"__________2002 р.

Ю.В. Павліченко


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка