Академія медичних наук україни інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єваСторінка6/8
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


Бібліографічні дані щодо

джерела посилання

документа, на який посилаються

1

2

База даних MEDLINE. — 2000

База даних MEDLINE. — 1999

Эпштейн Е.В. Диагностика и лечение рака щитовидной железы //Журн. АМН України. — 1999.— Т.5, №3. – С.516-524


Lee M.T. Early detection of occult thyroid cancer metastases in small cervical lymph node by genetic analysis of fine-needle aspiration specimens //J.Otolaryngol. — 2000. — Vol.29, №5. — P.:322-326
Wong C.O., Dworkin H.J. Role of FDG PET in metastatic thyroid cancer //J.Nucl.Med. — 1999. — Vol.40, №6. — P.993-994
Maxxon H.R., Smith H.S. Radioiodine-131 in the diagnosis and treatment of metastasis and treatment of metastasic well differentiated thyroid cancer //Endocrinol.Metabol.Clin.North Amer. – 1990. – Vol.19, №3. – P.685-717

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення


Найменування та одиниці виміру

Техніко-економічні показники

об’єкта за стандартом або технічними умовами

об’єкта-аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)

ОГД

Україна,


ІМР АМНУ,

2002


Перспектив

ного зразкаПольща, Онкологічний науковий центр, 1999

Україна,

Інститут

медичної радіології АМНУ, 1997


1

2

3

4

5

6

Метод діагностики

немає

сцинтиграфія

тироїдолім-фографія

лімфосцинтиграфія

доплеро


графія, імуноци

тохімія


лімфосцинтиграфія,

доплерогра

фія,

імуноцитохімія

РФП

немає

99mТс-MIBI

131I,

198Au

99mTc-MIBI,

99mTc-nanocol

99mTc-MIBI,

99mTc-nanocol

Гістологічні

дослідження вузланемає

так

так

так

так

Виявлення метастатичних лімфовузлів:

чутливість, %

специфічність, %

-"-

73

9078

80

95


80

95


Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГДОГД, його складові частини

Прототип

Очікува

ний результатМожливості використан

ня у промис-ловості або іншій сфері діяльностіНомер поданої заявки, дата подачі заявки

назва

сукупність ознак

бібліографічні дані

Сукупність ознак

Спосіб

діагности

ки метастазу

вання РЩЗ у лімфо-вузлиСукупність

ознак: метод діагностики: лімфосцинтиграфія, доплерогра

фія,

імуноцитохімія;РФП: 99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol;

гістологічні дослідження вузла; виявлення метастатич

них лім-фоузлів:

чутливість, специфіч

ність


Пат. №19254, UA, МПК G01N33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗУ. – З. № 4905993; Заявл.28.01.91; Опубл. 25.12.97. Спосіб

Діагности

ки раку щитовид

ної залозиСукупність ознак:

уведення РФП, ехо-графія об-ласті шиї, сцинтигра-фія,

визначення гіпоехогенних або гіперехогенних ділянок

пухлини, встановлення метастазів РЩЗ у лімфовузли шиїПідвищення

чутливос


ті та специфіч-ності виявлення метаста

зів у лім-фовузлиМожливе використан

ня у виявленні метастазування РЩЗ у лімфовузли шиїЩе немає

Висновки з розділу Г.1:

Таким чином, актуальною є розробка комплексної, найбільш інформативної діагностичної технології, спрямованої на виявлення метастатично уражених йоднегативних лімфовузлів у хворих на тироїдний рак за допомогою застосування лімфосцинтиграфії з використанням нових сучасних радіофармпрепаратів, допплерографічних досліджень, прицільної пункційної аспіраційної біопсії з імуноцитохемічним дослідженням є актуальною.

Аналіз техніко-економічних показників способу діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли (форма Г.1.4) показав, що основними показниками є методи діагностики (лімфосцинтиграфія, допплерографія, імуноцитохемія), РФП (99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol), гістологічні дослідження вузла, чутливість виявлення метастатичних лімфовузлів (80%); специфічність виявлення метастатичних лімфовузлів (95%). Тому удосконалення способу діагностики метастазування РЩЗ буде пов'язане з новими РФП.

Одним із шляхів вирішення задачі, поставленої до розроблюваного ОГД — способу діагностики є вдосконалення технології комплексного проведення лімфосцинтиграфії, допплерографії та імуноцитохемії з використанням нових РФП, що дозволить підвищити специфічність та чутливість виявлення метастазів щитоподібної залози у лімфовузли шиї.

Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності цього вдосконалення дає можливість розробити винахід "Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли", який є складовою комплексу найбільш чутливих методів діагностики йоднегативних метастатично уражених лімфовузлів, та адекватно спланувати програму лікування хворих на тироїдний рак і підвищити її ефективність.

Г.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності

Форма Г.2.1 Динаміка патентування
ОГД, його складові частини

Держава заявника*

Документи на об’єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)

Всього

1985—1993

1994

1996

1997

1998

1999

2000
Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли3/0

1/0

-

1/0

2/0

-

1/0

8/0

RU

3/0

-

1/0

1/0

-

1/0

-

6/0

US

2/0

-

-

-

-

-

-

2/0

CA

1/0

-

-

-

-

-

-

1/0

AU

1/0

-

-

-

-

-

-

1/0

JP

-

-

-

-

-

1/0

-

1/0

WO

1/0

-

-

-

-

-

-

1/0

*UA – Україна; RU – Росія; US – США; JP – Японія; CA - Канада; AU - Австралія; WO - World Intellectual Property Organization (WIPO).

Форма Г. 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин
Держава заявника

Держава патентування

Кількість документів на об’єкти промислової власностіRU

US

JP

CA

AU

WO

Національ

них


Одержаних в

інших державахвсього8

-

-

-

-

-

-

8

-

8

RU

-

6

-

-

-

-

-

6

-

6

US

-

-

2

-

-

-

-

2

-

2

JP

-

-

-

1

-

-

-

1

-

1

CA

-

-

-
1
-

1

-

1

AU

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

WO

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

Всього документів, виданих інозем

ним заявни

кам


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма Г.2.3 Документи-аналогиЗаявник, власник охорон-ного документа

Номер пріоритетної заявки

Дата пріоритету

Назва об’єкта промислової власності

Держава видачі, номер та дата публікації документа

CA

ZA

AU

WO

Immunomedics Inc. (US)

751877

05.07.85

Спосіб лімфографії органів та КІТ для його здійснення

1271522,

05.04.88


8604987,

05.04.88


3495989;

589428;


5972886,05.04.88
Fundac o Oswaldo Cruz Fiocruz (BR);

Univ.Federal De Pernambuco (BR)BR6497

15.12.89

Способи використання лімфосцинтиграфії для функціонального та морфологічного аналізу лімфатичної системи

-

-

-

WO9108777

27.06.


91

Форма Г.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власностіОГД, його складові частини

Документи на об’єкти промислової власності (бібліографічні дані)

Суть об’єкта промислової власності

Очікуваний результат від застосування

1

2

3

4

Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли

Пат. № 10073 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 93005454; Заявл. 11.06.93; Опубл. 30.09.96. Спосіб диферен-ційної діагностики захво-рювань щитовидної залози

Суть способу — прове-дення гамма-топогра-фічних досліджень тирео-тропним препаратом, встановлення значення накопичення препарату в осередку ураження

Встановлення диференційного діагнозу папіляр-ного, фолікуляр-ного або вузлово-го зоба

-"-

Пат. № 10339 А, UA, МПК А 61 В 16/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 93005455; Заявл. 17.08.94; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіо-нуклідної діагностики злоякісних та добро-якісних пухлин щитовид-ної залози

Суть способу — прове-дення гамма-топографіч-них досліджень, визна-чення рівня накопичення радіонуклідів, швидкості рахунків імпульсів над осередком через 2 (С1) і через 24 год, встановлення значення за формулою С2/С1. При значенні співвідношення в межах 3,0-8,0 визначають РЩЗ

Встановлення диференційного діагнозу добро-якісної або зло-якісної пухлини РЩЗ

-"-

Пат. № 10349 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 93005853; Заявл. 11.06.93; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіо-нуклідної діагностики захворювань щитовидної залози

Суть способу — внутрісу-динне введення РФП, вимір радіоактивності

крові in vivo через 2 (№ 1) і 24 (№ 2) год, встановлен-ня значення за формулою № 2/№ 1 і при значенні співвідношення в межах 0,35—0,5 встановлюють РЩЗ, а при значенні 0,7—0,85 — доброякісну пухлинуВстановлення диференційного діагнозу добро-якісної або зло-якісної пухлини РЩЗ

-"-

Пат. № 19254, UA, МПК G01 N 33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України.—З. № 4905993/SU; Заявл. 28.01.91; Опубл. 25.12.97. Спосіб діагностики раку щитовидної залози

Суть способу — введення РФП, проведення ехо-графії ділянки шиї, сцин-тиграфії, визначення гіпо-ехогенних або гіперехо-генних ділянок пухлини. Метастази РЩЗ у лімфо-вузли шиї встановлюють за наявності фіксації препарату в цих ділянках

Виявлення метас-тазування РЩЗ у лімфовузли шиї

Форма Г. 2.5 Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частинЛіцензіар

Ліцензіат

Об’єкт ліцензії

Рік укладення ліцензійного договору

Умови ліцензійного договору (обсяг прав, що їх передають за договором, строк дії, територія тощо)

1

2

3

4

5

Ліцензійна діяльність щодо ОГД, його складових частин не виявлена

Висновки з розділу Г. 2:

Аналіз патентної ситуації у відношенні способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли відображає стан патентування винаходів в Україні та зарубіжних країнах, що дає можливість визначити межі прав власності на винахід. Динаміка відібраних охоронних документів дозволила виявити провідні країни й організації, які займаються інноваційною діяльністю в галузі розробки способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли.

Провідними країнами у галузі розробки способів диференційної діагностики раку щитоподібної залози є Україна (8 винаходів) та Росія (6 винаходів).

В Україні провідною установою є Інститут медичної радіології АМНУ, в якому розроблено 5 винаходів (Пат. №№ 10073 А, 10339 А, 10349 А, 19254 А, 461). Найбільш перспективним є спосіб діагностики раку щитоподібної залози (П. №19254 UA), суть якого полягає у введенні РФП, проведенні ехографії ділянки шиї, сцинтиграфії, визначенні гіпоехогеннх або гіперехогенних ділянок пухлини, а метастази РЩЗ у лімфовузли шиї встановлюють за наявності фіксації препарату в цих ділянках.

У Росії в Іркутському державному медичному університеті МОЗ РФ розроблено 3 винаходи: "Способ дифференциальной диагностики узловых заболеваний, кист и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2084199 RU); "Способ дифференциальной диагностики неопухолевых заболеваний и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2139678 RU); "Способ дифференциальной диагностики узлового зоба и опухолей щитовидной железы" (Пат. № 2146879 RU).

Провідною фірмою у США є "Immunomedics, Inc." (US), яка займається розробкою способів візуалізації та лімфографії органів та КІТ для їх виконання (Пат. № 4735210 US, № 5101827 US, № 1323563 CA, №619291 AU).

В Японії фірмою "Sumitomo Electric Ind. Ltd." у 2001 р. заявлено патент на винахід "Спосіб діагностики метастазів у лімфовузли раку стравоходу з використанням хромосомних показників" (Пат. № 200117200 JP), який має великі перспективи у використанні.

Основнi тенденцiї розвитку проблеми комплексної діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли визначаються такими напрямками наукового пошуку, як розробка нових РФП, визначення чутливості та специфічності методів діагностики, вибір найінформативніших методів діагностики.

Отже, аналіз патентної ситуації у відношенні способів діагностики метастазування РЩЗ в лімфовузли дозволив зробити такі висновки:

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка