Академія медичних наук україни інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єваСторінка7/8
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

1. Провідними країнами в даній галузі є Україна та Росія.

2. Найбільшу кількість винаходів з питань диференційної діагностики щитоподібної залози було заявлено у 1993 р., а способів визначення метастазування в лімфовузли — в 1999-2000 рр.

3. Провідними фірмами - патентовласниками є Інститут медичної радіології АМНУ (Україна), Іркутський державний медичний університет МОЗ РФ (Росія), "Immunomedics Inc." (США).
Г.3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

Форма Г.3.1 Документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосуються ОГДОГД, його складові частини (в тому числі комплекту

вальні вироби)Позначе

ння (креслень, ДСТУ, ТУ, тощо)Держава, стосовно якої про-водиться перевірка щодо по-рушення прав

Виявлені документи та інші джерела інформації щодо ОГД, його складових частин (бібліографічні дані)


Підлягає/не підлягає перевірці щодо порушення прав

Чинні

охоронні документи (в тому числі доку-менти-аналоги)1

2

3

4

5

6

Комп'ютер-ний томограф (загальний вигляд)

ТУ 75394

Україна

Пат. UA № 3274, А 61 В 6/03. Устройство для сбора данных в КТ /Донецкий политехнический инсти-тут //Промислова влас-ність. - 1995. - № 4. - С. 17

підлягає

пат. UA

№ 3274


Джерела рентгенівського випромінювання

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Датчики рентгенівського випро-мінювання

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Блок

збирання даних-"-

-"-

Пат. UA № 3274, А 61 В 6/03. Устройство для сбора данных в КТ /Донецкий политехнический институт //Промислова власність. - 1995. - № 4. - С.17

підлягає

пат. UA

№ 3274


Пристрій реконструкції зображень

-"-

-"-

Пат. UA № 7568, А 61 В 6/03. Устройство для ре-конструкции изображе-ний /Винницкий меди-цинский университет //Промислова власність. - 1996. - № 5. - С.23

підлягає

пат. UA

№ 7568


Блок індикації

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Опорна поверхня для пацієнта

-"-

-"-

не виявлено

не підлягає

не виявлено

Форма Г.3.2 Порівняльний аналіз об’єктів промислової власності та ОГД
ОГД, його складові частини (позначення креслень,ТУ, ДСТУ тощо)

Держа-ва, вид, номер документа

Ознаки, що їх порівнюють

Висновки

об’єкта промислової влас-ності

ОГД, його складових частин

за кож-ною оз-накою

За

пунктом форму

ли


в цілому за документом

1

2

3

4

5

6

7

Блок збирання даних

UA, пат. № 3274

Оберто-вий де-тектор

1. Дугоподібне роз-ташування 4 детекторів стаціонарне

не підпадає

не підпадає

не підпадає

-"-

-"-

-"-

2. Пристрій із групової обробки сигналів з детекторів, який підсумовує і усереднює вагові коефіцієнти

-"-

-"-

-"-

Система реконст-рукції зо-бражень

Пат. UA № 7568

Пристрій реконст-рукції зо-бражень

1.Пристрій реконст-рукції пошарових зо-бражень

не підпадає

не підпадає

не підпадає

-"-

-"-

-"-

2.Обчислюваний при-стрій. що здійснює ре-конструкцію на основі поперекового коефі-цієнта

-"-

-"-

-"-

Форма Г.3.3 Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності
Держава перевірки

Порушені (так)/ не порушені (ні) права із заз-наченням остан-нього за хроно-логією джерела інформації

Чинні охоронні документи, права власників яких порушені

Примітка

вид, номер, власник, початок строку дії

документи-аналоги
Україна

Ні, Промислова власність, № 1, 2002

немає

немає

немає

Висновки з розділу Г.3.

Проведені дослідження свідчать, що порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У процесі проведеного аналізу патентної і науково-медичної інформації на предмет встановлення патентоспроможності ОГД, тобто на новизну, винахідницький рівень і промислове впровадження було встановлено:

1. Розробка комплексної, найбільш інформативної діагностичної технології, спрямованої на виявлення метастатичних уражень йоднегативних лімфовузлів у хворих на тироїдний рак за допомогою застосування лімфосцинтиграфії з використанням нових сучасних радіофармпрепаратів, допплерографічних досліджень, прицільної пункційної аспіраційної біопсії з імуноцитохемічним дослідженням, є актуальною.

2. Об'єктом господарської діяльності є спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли, який є патентоспроможним і має такі техніко-економічні показники: методи діагностики (лімфосцинтиграфія, допплерографія, імуноцитохемія), РФП (99mTc-MIBI, 99mTc-nanocol), гістологічні дослідження вузла; чутливість виявлення метастатичних лімфовузлів (80%); специфічність виявлення метастатичних лімфовузлів (95%). Тому удосконалення буде пов'язане з новими РФП.

3. Дані аналізу динаміки патентування та взаємного патентування свідчать про те, що провідними країнами в галузі розробки способів діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли є Україна та Росія. Найбільша кількість охоронних документів за період пошуку подана в Україні — 40% усіх одержаних охоронних документів. Друге місце за показником "винахідницька активність" посідає Росія — 30% охоронних документів. Найбільша кількість винаходів з питань диференційної діагностики щитоподібної залози була заявлена у 1993 р., а способів визначення метастазування в лімфовузли — в 1999-2000 рр.

4. Провідними фірмами - патентовласниками є Інститут медичної радіології АМНУ (Україна), Іркутський державний медичний університет МОЗ РФ (Росія), "Immunomedics Inc." (США).

5. Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності цього вдосконалення дає можливість оформити заявку на винахід "Спосіб діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузли", який є складовою комплексу найбільш чутливих методів діагностики йоднегативних метастатично уражених лімфовузлів, та адекватно спланувати програму лікування хворих на тироїдний рак, підвищити її ефективність.

6. Основними тенденціями розвитку науки з проблеми пошуку є розробка нових РФП, визначення чутливості та специфічності методів діагностики, вибір найінформативніших методів діагностики.

7. На етапі планування науково-дослідницької роботи дослідження на патентну чистоту не проводилися.

Додаток А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту(назва) АМНУ

д-р мед.наук, проф.

________І.І. Іванов

"____"__________2002 р.


ЗАВДАННЯ N 4/2002

на проведення патентних досліджень за темою "Розробити комплексну технологію діагностики ураження регіонарних йоднегативних лімфовузлів при диференційованих формах раку щитоподібної залози".

Етап – планування НДР

Мета патентних досліджень: визначення патентної ситуації щодо теми.

Таблиця А. 1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці:


Види робіт

Підрозділи-виконавці

Відповідальні виконавці (П.І.П)

Строки виконання робіт

Звітний документ

1

2

3

4

5

1. Визначення патентоспроможності

відділення

ПД та РТ


ВНАЗІВ*

Астап’єва О.М.

Артамонова Н.О.2002.06.03 – 2002.06.17

1.1 – 1.52. Визначення ситуації

відносно використання прав на об'єкти промислової власностівідділення

ПД та РТ


ВНАЗІВ*

Астап’єва О.М.

Артамонова Н.О2002.02.04 – 2002.03.04

2.1 – 2.5

3. Виявлення порушень прав власників

діючих охоронних документів та заявників на об'єкти промис-лової власності-

-

не проводилося

3.1 – 3.3

4. Складання звіту

відділення

ПД та РТ


ВНАЗІВ*

Астап’єва О.М

Артамонова Н.О2002.07.05 – 2002.07.31

Звіт

* Відділ наукового аналізу і захисту інтелектуальної власності.
Керівник відділення Г.І. Сидоров
Керівник ВНАЗІВ Н.О. Артамонова

Додаток Б

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ N 4/2002
Найменування теми: “Розробити комплексну технологію діагностики ураження регіонарних йоднегативних лімфовузлів при диференційованих формах раку щитоподібної залози"

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень: № 4/2002 від 03.06.2002 р.

Обґрунтування регламенту пошуку: патентний пошук проводиться по Україні та Росії, а також економічно розвинутих країнах (Великобританії, США, Німеччині, Франції, Японії). Глибина пошуку становить 10 років - період оновлення даного напрямку медичної галузі.

Початок пошуку 03.06.2002 р. Закінчення пошуку 31.07 2002 р.


Таблиця Б. 1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини

Мета пошуку інформа-ції

Держава пошуку

Класифікаційні індекси: МПК, НПК, МКПЗ, УДК

Ретроспективність пошуку

Джерела інформації

1

2

3

4

5

6

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфо-вузлиПідбір і аналіз

Інформа


ції для визначен

ня патентної ситуаціїУкраїна, Росія, В/британія, США, Німеччина, Франція, Японія

МПК-7

A 61 B 5/05,145, 6/00, 8/06,08, 10/00,

A 61 K 49/00,02,

G 01 N 33/48,483, 521993–2002

Офіційні бюлетені: Промис-лова власність; Изобретения Реферативна інформація: Изобретения стран мира; РЖ"Онкологія"; Инф.бюл. "Радиационная медицина" "Вопр.онкологии", "Укр. радіол. журнал"; Мед. радиология и радиац. безопасность"; "Вестн. рентгенологии и радиологии";

"Radiother.Oncol", "Acta. Oncol.", "Br.J.Cancer"; "Clin. Cancer.Res."; "Int. J.Cancer"; "J. Nucl.Med."; "Nucl.Med. Commun."; "Eur.J.Nucl.Med.";

"Semin.Nucl.Med."


Керівник відділення Г.І. Сидоров


Керівник ВНАЗІВ Н.О.Артамонова

Додаток В

ДОВІДКА ПРО ПОШУК N 4/2002
Завдання на проведення патентних досліджень – 4/.2002 р

Етап – планування НДР

Номер, дата регламенту пошуку № 4/2002 від 03.06.2002 р.

Початок пошуку 03.06.2002р. Закінчення пошуку 31.07.2002р.

Таблиця В. 1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку.

Предмет пошуку (ОГД його складові частини)

Держава пошуку

Класифіка-ційні

індекси


Інформаційна база, використана під час пошуку

Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації

Патентна інформація

Інша науково-технічна інформація

Спосіб діагностики метас

тазува


ння РЩЗ у лімфо-вузли

Україна, Росія, В/брит., Німеччина, США

Франція, ЯпоніяМПК7

A61B5/05145, 6/00, 8/06,08, 10/00,

A61K

49/00,02,G01N

33/48,483, 52Відділ НАЗІВ та бібліотека ІМР АМНУ; ХДНМБ ім. Коро-ленка; база даних національної медичної бібліотеки США "Medline" у режимі on-line доступу через Internet

Офіційні бюлетені: Промислова власність №1,1993-№4, 2001

Изобретения №1,1993-№ 48,2001

Реферативна інформація: Изобретения стран мира №1, 1989 - №24,2001


"Вопр. онкологии", № 1, 1993 - № 1, 2002;

"Укр. радіол. журнал", № 2, 1993 - № 2, 2002;

"Мед.радиология и радиац.безопасность", № 1, 1993 - № 1, 2002;

"Вестн. рентгенологии и радиологии" №1 1993 - № 1, 2002;

"Radiother.Oncol"., Vol.22, №1, 1992 – Vol.61, №3, 2002,

"Acta.Oncol.", Vol.31, №1, 1992 – Vol.41, №5, 2002;

"Br.J.Cancer.", Vol.66, №1, 1992 – Vol.86, №4, 2002;

"Clin.Cancer.Res.", Vol.1, №1, 1995 – Vol.8, №3, 2002;

"Int. J.Cancer.", Vol.49, №1, 1992 – Vol.95, №2, 2002;

"Int.J. Radiat.Oncol.Biol.Phys.", Vol.22, №1, 1992 – Vol.52, №3, 2002;

"J.Nucl.Med.", Vol.34, N1, 1993 - Vol.43, N6, 2002

"Nucl.Med.Commun.", Vol.14, N1, 1993 - Vol.23, N7, 2002

"Eur.J.Nucl.Med.", Vol.20, N1, 1993 - Vol.29, N5, 2002

"Semin.Nucl.Med.", Vol.23, N1,1993 - Vol.32, N2, 2002Висновки про виконання регламенту пошуку: регламент виконано повністю без пропусків.
Керівник відділення Г.І. Сидоров
Керівник ВНАЗІВ Н.О. Артамонова
Додаток II
МІЖНАРОДНІ КОДИ КРАЇН
AFGHANISTAN .................................... AF

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY

ORGANIZATION (OAPI)1 ................... OA

AFRICAN REGIONAL INDUSTRIAL

PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)AP

ALBANIA ............................................... AL

ALGERIA ................................................ DZ

ANDORRA ............................................. AD

ANGOLA ... .........................................…AO

ANGUILLA ............................................ AI

ANTIGUA AND BARBUDA ................ AG

ARGENTINA ......................................... AR

ARMENIA ............................................. AM

ARUBA .................................................. AW

AUSTRALIA ......................................... AU

AUSTRIA ...........................................… AT

AZERBAIJAN ........................................ AZ

BAHAMAS ............................................. BS

BAHRAIN ..........................................…. BH

BANGLADESH ...................................... BD

BARBADOS ........................................... BB

BELARUS ...................................…......... BY

BELGIUM ................................................ BE

BELIZE ..................................................... BZ

BENELUX TRADEMARK OFFICE

(BBM) AND BENELUX DESIGNS

OFFICE (BBDM)……………………….. BX

BENIN ...................................................... BJ

BERMUDA .. ......................…................. BM

BHUTAN ................................................. BT

BOLIVIA ................................................. BO

BOSNIA AND HERZEGOVINA ........... BA

BOTSWANA .......................................... BW

BOUVET ISLAND ................................. BV

BRAZIL .................................................. BR

BRUNEI DARUSSALAM .. .................. BN

BULGARIA ............................................ BG

BURKINA FASO ...............................… BF

BURUNDI .............................................. BI

CAMBODIA .......................................... KH

CAMEROON ......................................... CM

CANADA ............................................... CA

CAPE VERDE ........................................ CV

CAYMAN ISLANDS ........................…. KY

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC ....... CF

CHAD …….............................................. TD

CHILE ..................................................... CL

CHINA .................................................... CN

COLOMBIA .................................…........ CO

COMOROS .............................................. KM

CONGO (Congo; Democratic Republic

of the Congo) CONGO ........................…. CG

COOK ISLANDS ..................................... CK

COSTA RICA .......................................... .CR

C'ОTE D’IVOIRE .................................... CI

CROATIA ................................................. HR

CUBA ....................................................... CU

CYPRUS .................................................. CY

CZECH REPUBLIC ................................ CZ

DEMOCRATIC PEOPLE’S REPUBLIC

OF KOREA ............................................. KP

DEMOCRATIC REPUBLIC OF

THE CONGO .......................................... CD

DENMARK ............................................. DK

DJIBOUTI ............................................... DJ

DOMINICA ............................................ DM

DOMINICAN REPUBLIC ..................... DO

EAST TIMOR 3 ...................................... TP

ECUADOR ....…...................................... EC

EGYPT . .............................................…. EG

EL SALVADOR ..................................... SV

EQUATORIAL GUINEA ...................... GQ

ERITREA ............................................... ER

ESTONIA ............................................... EE

ETHIOPIA .............................................. ET

EURASIAN PATENT ORGANIZATION

(EAPO)1 ................................................. EA

EUROPEAN COMMUNITY TRADE MARK

OFFICE (_*. Office for Harmonization

in the Internal Market)

EUROPEAN PATENT OFFICE (EPO)1 .. EP

FALKLAND ISLANDS (MALVINAS) ... FK

FAROE ISLANDS .. ...........................….. FO

FIJI ............................................................ FJ

FINLAND ................................................. FI

FRANCE ................................................... FR

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка