Алгоритм розрахунку основних засобів наведений у табл 3Сторінка1/8
Дата конвертації24.03.2016
Розмір1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Загальна структура основних засобів підприємства за розглянутий період не змінилася, тобто в основному це виробничі фонди, в яких переважають будинки, споруди і передавальні пристрої. Щодо динаміки основних засобів, то у 2006 р. загальна вартість необоротних активів підприємства зросла порівняно з 2005 р. на 3,7%, що обумовлено зростанням вартості виробничих основних фондів: будинків, споруд, передавальних пристроїв на 1,14%, машин і обладнання – на 8,01%, інструментів та приладів – на 4,1%.

Зниження показників у 2006 – 2005 рр. проти рівня 2004 р. зумовлене продажем (споруди) частини фондів, списанням морально і матеріально застарілого устаткування та його зносом.

Оцінка руху основних засобів здійснюється на підставі коефіцієнтів вибуття, надходження, оновлення основних засобів. Погіршення цих показників свідчить про наявність серйозних проблем у фінансуванні потреб суб’єкта господарювання на технічне переозброєння і оновлення устаткування. Слід враховувати, що спрацьовані основні засоби не зумовлюють конкурентоспроможність продукції більшості підприємств.

Алгоритм розрахунку основних засобів наведений у табл.9.3.

Таблиця 9.3.Алгоритм розрахунку основних показників інтенсивності руху основних фондів

Показник

Формула розрахунку

Коефіцієнт оновлення основних засобівКоефіцієнт вибуття основних фондівКоефіцієнт приросту основних фондів


На основі вказаного алгоритму визначимо величину показників руху та виконаємо аналіз їх динаміки протягом 2004 – 2006 рр.З наведених даних (табл. 9.4) видно, що середньорічна вартість основних фондів підприємства в 2006 р. склала 11960 тис. грн., що нижче рівня 2004 р. на 164,8 тис. грн., або на 1,3%.

Таблиця 9.4. Показники інтенсивності руху основних фондів підприємства№ п/п

Показники

2004 р.

2005 р.

2006 р.

Абсолютні відхилення

Темпи зростання, %

2005р. від 2004р.

2006 рік від

2006р./

2004р.


2005р./

2004р.


2006р./

2005р.


2004р.

2005р.

1

Вартість основних. фондів на початок року, тис. грн.

10906

13043

11743

2137,5

836,8

-1301

107,67

119,60

90,03

2

Вартість основних фондів, що надійшли, тис. грн.

2465,1

177

769,1

-2288

-1696

592,1

31,20

7,18

434,52

3

Вартість основних фондів, що вибули, тис. грн.

26,9

1477,7

334,1

1450,8

307,2

-1144

1242,01

5493,31

22,61

4

Вартість основних фондів на кінець року, тис. грн.

13344

11743

12178

-1601

-1166

435

91,26

88,00

103,70

5

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

12125

12393

11960

268,05

-164,8

-432,9

98,64

102,21

96,51

1

Коефіцієнт оновлення

0,185

0,015

0,063

-0,17

-0,122

0,0481

34,19

8,16

419,00

2

Коефіцієнт вибуття

0,002

0,113

0,028

0,1108

0,026

-0,085

1153,50

4593,07

25,11

3

Коефіцієнт приросту

0,224

-0,100

0,037

-0,323

-0,187

0,1368

16,57

-44,60

-37,15


За період 2004-2006 рр. було придбано основних фондів на суму 3411,2 ти. грн., вибуло фондів – 1838,7 тис. грн.

Коефіцієнт оновлення у 2005 і 2006 рр. значно нижче рівня у 2004 р., що пов’язано з відсутністю коштів на проведення техніко-технологічного переозброєння підприємства. За досліджуваний період мало місце вибуття основних засобів, що зумовило позитивну динаміку коефіцієнта вибуття і негативну коефіцієнта приросту основних засобів.

Для оцінки стану основних засобів на основі даних першого розділу активу бухгалтерського балансу розраховують коефіцієнти стану основних засобів і вивчають їх динаміку за ряд періодів.

Для аналізу технічного стану основних фондів використано коефіцієнти зносу та придатності засобів праці. Зношеність фондів і відсутність коштів веде до перевищення коефіцієнта вибуття над коефіцієнтом оновлення.

Коефіцієнт зносу визначають як відношення суми зносу фондів до їх первісної вартості:. (9.2)

Коефіцієнт придатності розраховують як відношення залишкової вартості основних фондів до їх первісної вартості:. (9.3)

Слід зазначити, що Кпридатності  1 та Кпридатностізносу=1.

Вихідні дані та розрахунки коефіцієнтів стану основних фондів та їх динаміки наведений в табл..9.5.

Дані розрахунків показують значну зношеність основних засобів і позитивну динаміку коефіцієнта зносу протягом досліджуваного періоду, в той же час коефіцієнт придатності має зворотну тенденцію. Так, за досліджуваний період коефіцієнт зносу (табл..9.5) зріс з 41 до 50%, а коефіцієнт придатності відповідно знизився з 59 до 50%.

Виконуючи аналіз, слід мати на увазі, що питома вага будівель у складі основних засобів підприємства досягає 50%, а термін їх служби перевищує 20 років.

Таблиця 9.5. Показники технічного стану основних фондів
п/п


Показники:

 Кінець 2003 р.

 Кінець 2004 р. 

 Кінець 2005 р.

 Кінець 2006 р.

1

Залишкова вартість основних фондів

7851,7

7063,9

5890,3

6268,4

2

Первісна вартість основних фондів

13343,9

13043,2

11742,5

12177,5

3

Знос основних фондів

5492,2

5979,3

5852,2

5909,1

4

Коефіцієнт зносу (р.3/р.2)

0,41

0,46

0,50

0,49

5

Зміни коефіцієнта зносу, %

100,0

111,38

108,72

97,37

6

Коефіцієнт придатності (р.3/р.1)

0,59

0,54

0,50

0,51

7

Зміни коефіцієнта придатності, %

100,0

92,0

92,6

102,6

Відносно стану машин і обладнання слід сказати, що наявні позитивні тенденції оновлення машинного парку дадуть змогу підприємству бути більш конкурентноспроможним.

Розглядаючи рівень спрацювання основних засобів, мають на увазі насамперед їхній фізичний знос. Але не слід забувати ще й про моральне старіння фондів, яке набагато погіршує становище підприємства у ринкових умовах.

При плануванні виробництва треба враховувати, що обсяг випуску продукції підприємства безпосередньо пов'язаний з величиною виробничої потужності, яка характеризується максимально можливим (річним, добовим) випуском продукції певного асортименту в незмінних умовах. Виробнича потужність змінюється за умови введення в дію нових основних засобів, поліпшення стану діючих або ліквідації старого і непотрібного устаткування.

Виробнича потужність залежить також від якості й складу сировини, трудової дисципліни і кваліфікації працівників, технічного рівня використовуваних на виробництві інструментів і пристроїв, асортиментно-структурних зрушень у випуску продукції, кількості та якості ремонтів устаткування, рівня організації праці й управління та інших чинників.

Розрізняють проектну (планову) і фактично діючу потужність. Остання може бути вищою за проектну у зв'язку з вищевказаними обставинами, але фактичний обсяг виробництва ніколи не може переважати фактичну потужність підприємства для збереження якісних параметрів продукції, яку випускає підприємство.

У процесі аналізу визначають рівень використання виробничої потужності. Якщо потужність використовується на 50 – 60 % (коефіцієнт використання потужностей 0,5 - 0,6), ретельно досліджують причини такого становища і розробляють заходи для його стабілізації.

За сучасних економічних умов значна кількість підприємств України, особливо діючих крупних (гігантів пострадянського часу), має негативні тенденції щодо використання потужностей, що потребує значної уваги до цього питання. Резерви, пов'язані з недовантаженням виробничих потужностей, тільки частково можна використати завдяки безпосереднім зусиллям колективу підприємства. В основному для цього потрібні злагоджені дії і співробітництво держави, багатьох підприємств і галузей.

Слід підкреслити, що показник використання потужностей пов’язаний з галузевими особливостями підприємств. У першу чергу це стосується підприємств енергопостачання, зв'язку, транспорту.

Особливо важливе проведення аналізу завантаження потужностей для нових підприємств, бо вивчається не тільки рівень освоєння відповідних виробничих потужностей, але й темпи і терміни введення відповідно плану (проекту). Серед чинників, які негативно впливають на використання потужностей, можна визначити такі як:

—неякісне і неповне виконання будівельно-монтажних робіт;

— конструктивні недоліки устаткування і його неякісний монтаж;

— некомплектний пуск (за тимчасовими схемами);

— нестача кваліфікованої робочої сили;

—недостатня забезпеченість необхідними матеріалами й енергетичними ресурсами;

— відсутність належного обсягу попиту на ринку;

— інші неузгодження та помилки в організації і управлінні.

Аналізуючи використання потужностей, слід підкреслити, що комплектація устаткування потребує відповідності його продуктивності. Розшивка “вузьких” місць на підприємстві, як правило, вимагає значних капітальних вкладень і часу.

При проведенні аналізу доцільно дослідити використання основних засобів щодо екстенсивного і інтенсивного використання. Показники першого типу характеризують роботу устаткування за часом або кількістю (охопленням). Показники другого типу пов'язані з його виробітком, тобто визначають рівень використання потужності. Вони обов'язково мають одиниці виміру (гривні, штуки, метри і т.д.).

У процесі аналізу використання основних засобів досліджують склад і структуру календарного фонду верстатного часу, співвідношення наявного, встановленого і діючого устаткування. Коефіцієнт змінності роботи устаткування дозволяє порівняти цей показник з планом, вивчати у динаміці й в порівнянні з іншими спорідненими підприємствами. За наявності інформації аналізують також склад і використання виробничих і допоміжних площ.

У сучасних ринкових умовах важливо звернути увагу на частку основних фондів зданих або взятих в оренду, на розмір земельної площі, яку займає підприємство, і доцільність її використання.

Ефективність застосування основних засобів характеризують показники: фондовіддачі, фондомісткості й фондорентабельності. У процесі аналізу вивчають їх динаміку, проводять факторний аналіз впливу основних чинників на їх величину.

У табл. 9.6 наведено алгоритм розрахунку основних показників ефективності використання основних фондів.

Таблиця 9.6. Алгоритм розрахунку показників ефективності використання основних фондів.Показники

Формула розрахунку

ФондорентабельністьФондоозброєністьФондовіддачаФондомісткість

Фм = 1/ Фо


Фондорентабельність (Фр) – коефіцієнт, який показує частку прибутку, отриманого підприємством на одну гривню вкладених основних фондів:

Фондоозброєність – це додатковий коефіцієнт, що показує середньорічну вартість основних засобів, які приходяться на 1 одного працюючого. Зростання цього показника свідчить про позитивну динаміку технічної оснащеності виробництва, але слід мати на увазі, що перевищення темпів фондоозброєності над темпами росту продуктивності праці є негативним явищем, а ідеальним вважається варіант більш швидкого зростання продуктивності праці, бо це свідчить про зростання максимальної ефективності виробництва.

Узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів є фондовіддача (Фо). Цей коефіцієнт показує, яка сума виконаного обсягу робіт приходиться на 1 грн. вартості основних виробничих фондів.

Показник, зворотний фондовіддачі, – фондомісткість.

Фондовіддача являє собою один з основних факторів, що визначають обсяг продукції підприємства, тому необхідно детально проаналізувати, які фактори, в свою чергу, впливають на неї. Їх багато, як залежних, так і не залежних від підприємства. Проте резерви її росту - краще використання техніки на кожному підприємстві і робочому місці. Інтенсивний шлях ведення господарства припускає систематичне зростання фондовіддачі за рахунок росту продуктивності машин, механізмів і устаткування, скорочення їхніх простоїв, оптимального завантаження техніки, технічного удосконалення основних засобів. Для їх виявлення важливо вибрати основні напрямки аналізу фондовіддачі, що випливають з розходження в підходах до моделювання цього показника. Найбільш проста двофакторна модель аналізу:

ФО = В/ОВФ. (9.4)

Перетворимо цю модель шляхом розширення, помноживши і розділивши чисельник і знаменник на вартість активної частини фондів і вартість машин і механізмів:

Фо = В /ОВФ = ОВФа/ОВФ × ОВФмо/ОВФа × В/ОВФмо = ПВа × ПВмо ×Фомо

Фо = ПВа × ПВмо ×Фомо, (9.5)

де В – випуск продукції, тис.грн., ОВФа - активна частина основних виробничих фондів (ОВФ), ОВФМО -вартість машин і устаткування, Пва - питома вага активної частини основних фондів у загальній їхній вартості (середньорічні величини), ПВМО - питома вага машин і устаткування в активній частині основних фондів, ФОМО - фондовіддача машин і устаткування.
Факторний аналіз фондовіддачі із застосуванням даної моделі найбільш доцільний, бо дозволяє відповісти на запитання, як зміни у структурі ОВФ, тобто співвідношення активної і пасивної частини, а також співвідношення вартості активної частини основних засобів та машин і устаткування вплинули на зміну фондовіддачі, тобто ефективність використання основних фондів. Для аналітичної роботи за цією моделлю підприємства, незалежно від розміру, власності й галузі, мають повне інформаційне забезпечення, що дозволяє оперативно провести аналіз і зробити висновки щодо наявних резервів росту ефективності діяльності суб’єкта господарювання за рахунок поліпшення використання основних засобів.

Продемонструємо техніку виконання аналізу на основі даних реального підприємства (табл.9.7) за формулою (9.5).

Аналіз змін проведемо (абсолютних відхилень), порівнюючи дані трудових показників за 2004 - 2005 рр., 2005 - 2006 рр. Визначення впливу факторів на результативний показник (фондовіддачу) виконаємо способом абсолютних різниць.

Таблиця 9.7. Вихідні дані для факторного аналізу фондовіддачі
п/п


Показники

Умовні

позначення2004 р.

2005 р.

2006 р.

Відхилення за роками  

2005р.-2004р.

2006 р.-2005 р.Випуск продукції, тис. грн

В

51549,7

50316,9

80073,2

-1232,8

29756,3Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн

ОВФ

258220,5

266575

283879,8

8354,5

17304,8Середньорічна вартість активної частини основних фондів, тис. грн

ОВФа

20592,95

23536,5

32288,85

2943,55

8752,35Питома вага активної частини основних фондів у загальній їхній вартості (р.3/р.2)

ПВа

0,079749478

0,088292225

0,11374

0,008542748

0,025449Фондовіддача (р.1/р.2)

Фо

0,19963442

0,188753259

0,282067

-0,010881162

0,093314Фондовіддача активної частини ОФ(р.1/р.3)

Фоа

0,199634421

0,188753259

0,282067

-0,010881162

0,093314Середньорічна вартість машин і устаткування, тис. грн

МО

13375

15805,5

23538

2430,5

7732,5Питома вага машин і устаткування в активній частині основних фондів (р.7/р.3)

ПВмо

0,649494123

0,671531451

0,728982296

0,022037328

0,057451Фондовіддача машин і устаткування (р.1/р.7)

Фмо

3,85418318

3,183505742

3,401869318

-0,670677436

0,218364


Позначимо відхилення показників наступним чином:

ΔФо – загальна зміна фактора фондовіддачі;

ΔФопва – зміна фактора фондовіддачі за рахунок зміни питомої ваги активної частини в загальній вартості фондів;

ΔФопвмо- зміна фактора фондовіддачі за рахунок зміни питомої ваги машин і механізмів в активній частині основних фондів;

ΔФофомо - зміна фактора фондовіддачі за рахунок зміни фондовіддачі машин і механізмів.

Результати розрахунків подані в табл. 9.8.

Таблиця 9.8. Результати впливу факторів на фондовіддачуПоказники / роки

Вплив факторів на фондовіддачу

2005 - 2004 рр.

2006 - 2005 рр.

ΔФопва=ΔПВа×ПВмоо×Фмо0

0,021385

0,054406

ΔФопвмо=ПВа1×ΔПВмо×Фмо0

0,007499

0,020803

ΔФофомо=ПВа1×ПВмо1×Δфмо

-0,03977

0,018106

ΔФО = ΔФОпва+ ΔФОпвмо+ ΔФофомо

-0,01088

0,093314
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка