Аналіз виховної роботи закладу за 2013/2014 навчальний рікСкачати 305.04 Kb.
Дата конвертації07.03.2016
Розмір305.04 Kb.
АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Протягом 2013/2014 навчального року педагогічний колектив працював над підвищенням якості навчально-виховного процесу, використовував у практиці досягнення педагогічної науки, психології передового досвіду вчителів. Для вирішення цих проблем педагогічний колектив працював над охопленням змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових педагогічних технологій й методик. Педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на тісну, доброзичливу співпрацю з кожним учнем, сім’ями, де мешкають учні закладу, громадськістю .

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, вся діяльність орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закону України «Про освіту», «По загальну середню освіту» ,«Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини », «Декларацію прав дитини» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» щодо організації виховної роботи «Школа толерантності: шлях до формування толерантного суспільства» та методичними матеріалами, «Методичні рекомендації щодо проведення уроку, присвяченого 70-й річниці визволення Харківщини від фашистських загарбників.

Протягом 2013/2014 навчального року уся система виховної роботи педагогічного колективу базувалася на впровадженні методичних рекомендацій «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів у загальноосвітніх навчальних закладах України». Основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самої себе. Метою виховання учнів у 2013/2014 навчальному році було формування морально–духовної життєво–компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та критерієм ефективності виховного процесу. Реалізація основних принципів виховання здійснюється шляхом співпраці з органами учнівського самоврядування та інтеграції зусиль батьківської громади, представників державної влади, громадських та благодійних організацій, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я.

В основу діяльності закладу покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота закладу спрямована на вирішення таких завдань:

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

- підвищення соціального статусу, зміцнення й розвиток виховних функцій;

- забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання учнів, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;

- посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з школою;

- розвиток учнівського самоврядування, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху;

- оптимізація змісту і форм виховного процесу;

- збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;

- попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість;

- формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

Головними результатами виховної діяльності у 2013/2014 навчальному році є:

- створення цілісної системи виховної роботи з учнями закладу;

- всебічне сприяння формуванню атмосфери взаємоповаги, взаємодії, взаємопорозуміння у класах і в закладі між учнями, вчителями, батьками;

- налагодження дієвої системи підвищення психолого – педагогічної компетентності класних керівників ;

- організація взаємодії закладу та громадськості у справі виховання підростаючого покоління;

- досягнення належного рівня вихованості учнів, їх готовності до життя та праці.

У закладі діє методоб’єднання класних керівників (керівник: Віннік Т.О. (класний керівник 8 класу), яке об’єднує 7 учителів.

Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету, відповідно до структури методичної роботи в закладі, виховна робота в минулому навчальному році була спрямована на виховання громадянина нової формації, на розвиток творчої особистості вчителя та учня, залучення батьків до активної співпраці з закладом, подолання труднощів у роботі з дітьми девіантної поведінки.

У процесі виховання класні керівники керуються принципами особистісно-орієнтованого підходу щодо розвитку здібностей, нахилів кожної дитини, створюючи умови для саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації на основі національних та загальнолюдських цінностей. Особлива увага приділяється організації виховної діяльності учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.

Для допомоги класним керівникам у виборі форм і методів виховної роботи проводяться методичні наради, розробляються рекомендації з планування роботи класних керівників. Плани роботи класних керівників базуються на визначенні виховного рівня класу, на аналізі застосованих у попередніх роках форм та методів виховної роботи. Всі плани виховної роботи узгоджуються із заступником директора з виховної роботи.

Протягом навчального року згідно з річним планом роботи було проведено 4 засідання МО класних керівників, на яких розглянуто питання:

1. Про підсумки виховної роботи за 2012/2013 навчальний рік та основні напрямки виховної роботи на 2013/2014 навчальний рік. (ЗДВР Северін В.М.);

2. Організація роботи щодо соціального захисту учнів.(ЗДВР Северін В.М.);

3.Організація роботи шкільного самоврядування «Берегиня».(ЗДВР Северін В.М.);

4. Роль класного керівника у підвищенні правової компетентності учнів та батьків (обмін досвідом) .(класні керівники.);

5. Обмін досвідом на тему «Закон і підліток» (класний керівник 10 класу Серебрякова О.С.);

6. Використання Інтернет -простору у виховній роботі.(ЗДВР Северін В.М.);

7. Народна педагогіка у практиці сімейного виховання. ( класний керівник 6 класу Богомолова Т.М.);

8.Організація роботи з дітьми пільгових категорій (класні керівники);

9. Здоровя – цінність нашого життя (класний керівник 1 класу Купріянова Л.В.);

10.Профорієнтаційна робота зі старшокласниками (класний керівник 10 класу Серебрякова О.С.);

Класними керівниками впроваджуються інноваційні методи виховної роботи з учнями, елементи інноваційних технологій виховання (створюються проекти, презентації, тренінгові заняття, сюжетно-рольові ігри тощо). Усі форми виховної діяльності, які проводяться у закладі, спрямовані на реалізацію виховної проблеми закладу, відповідають віковим особливостям та особистим інтересам учнів, вимогам нормативно-правових документів з проблем виховання.

Необхідно відмітити високу активність класних колективів у підготовці та проведенні шкільних форм виховної діяльності, районних акціях, конкурсах та концертах.

Адміністрацією закладу здійснюється дієвий контроль за станом виховної роботи. Розроблено графік контролю за проведенням різноманітних форм виховної діяльності, годин спілкування. Відвідуються години спілкування, проводиться анкетування учнів та їх батьків з питань виховання. За підсумками контролю видаються накази, створюються аналітичні довідки, питання з проблем виховання розглядаються на нарадах при директорові.

Педагогічним колективом закладу приділяється належна увага формуванню національної свідомості, поваги до батьків, шанобливого ставлення до культури українського народу. Кожний вчитель закладу в процесі навчально-виховної діяльності намагається виховувати високоморальну особистість, стверджувати загальнолюдські принципи.

Виховна робота спрямована на формування громадянських якостей особистості, поваги до державної символіки України. Ведеться роз'яснювальна робота серед учнів щодо ідейної суті державних символів і правил їх використання та традицій. Виховується позитивне ставлення до державних символів України у повсякденному житті, під час урочистих та офіційних заходів.

МО класних керівників спільно з адміністрацією закладу розробляє план форм виховної діяльності на канікулярний період, що сприяє підвищенню виховного потенціалу позаурочної роботи.

У закладі створений шкільний волонтерський загін (координатор Северін В.М.). Силами волонтерів у закладі проведені різноманітні форми виховної діяльності, присвячені Міжнародному дню людини похилого віку, Дню інвалідів, Дню боротьби зі СНІДом.

Останнім часом загострилася проблема підліткової злочинності, наркоманії. Тому, одним із напрямків виховної роботи є превентивне виховання, яке передбачає реалізацію форм виховної діяльності, спрямованих на попередження злочинності, пропусків учнями уроків.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітніх шкільних спортивних змагань, акцій «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання.

Результати участі учнів закладу у районних спортивно-масових заходах:


Спортивні змагання


Учасники

Результати

1

Міні-футбол дівчата

8-11

5 місце

2

Міні-футбол хлопці

4-6

6 місце

3

Міні-футбол хлопці

6-8

3 місце

4

Міні-футбол дівчата

7-9

5 місце

5

Настільний теніс

8-11

7 місце

6

Волейбол хлопці

8-11

3 місце в зоні із 6 команд

7

Волейбол дівчата

8-11

3 місце в зоні із 6 команд

8

Баскетбол хлопці

8-11

1 і 5 місця в зоні із 6 команд

9

Баскетбол дівчата

8-11

1 і 5 місця в зоні із 6 команд

10

Малі Олімпійські Ігри

5-6

3 місце

11

Малі Олімпійські Ігри

7-8

6 місце

12

Міні-футбол дівчата

7-11

5 місце

13

Міні-футбол хлопці

7-11

5 місце

14

Міні-футбол хлопці

5-6

5 місце

15

Легкоатлетичне чотириборство

8-9

6 місце

16

Волейбол дівчата

8-11

5 місце

17

Міні-футбол хлопці

7-9

1 і 5 місця

На виконання Указу Президента № 257_2012 "Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та 150-річчя від дня його перепоховання» в навчально-виховному комплексі було заплановано і проведено ряд заходів: єдиний день інформування на тему «200-річчя від дня народження видатного сина українського народу Т.Г. Шевченка», загальношкільна лінійка «Шевченкове слово нашому серці», Літературно-музична композиція «Наш пророк», оформлено постійно діючу виставку огляду літературних творів Т.Г. Шевчека та про Т.Г. Шевчека «Шевченко не поет, а голос душі українського народу», година спілкування до шевченківських днів, конкурси ілюстрацій до творів Т.Г. Шевчека, перегляд презентацій «Т.Г. Шевчеко – художник», «Шляхами Великого Кобзаря», тематичні класні години.

Краснова Валерія, Грабар Віталіна, Краснова-Гладюк Злата і Шамардак Тетяна прийняли участь і в районному конкурсі дитячого малюнка до Дня художника, присвяченого творчості Т.Г. Шевченка, за який були нагороджені подяками і солодкими подарунками. Учні нашої школи взяли участь в театральному огляді-конкурсі, присвяченому творчості Т.Г. Шевченка, на якому продемонстрували вірш «Тополя».

Одним із аспектів діяльності закладу є профілактична робота по попередженню скоєння злочинів і правопорушень неповнолітніми. На виконання Комплексної програми профілактики злочинності в Харківській області на 2011-2015 роки ( рішення ІV сесії VІ скликання обласної ради від 17 лютого 2011 року), листа Головного управління освіти науки від 08.04.08 р.№ 01-10/1840, районної Програми профілактики правопорушень на 2011-2015 роки у закладі проводиться відповідна робота.

Станом на 30 травня 2013/2014 навчального року у закладі навчається 63 + 21 дітей . З них:

- діти – сироти - 0 учнів;

- діти, які знаходяться під опікою – 0 учнів;

- діти, які проживають у прийомних сім’ях – 0 учнів;

- діти, що виховуються у багатодітних сім’ях - 16 учнів;

- діти-напівсироти - 5 учнів;

- діти, які виховуються в малозабезпечених сім’ях – 0 учнів;

- діти, з обмеженими можливостями – 2 учня;

- діти, які виховують матері – одиначки - 11 учнів;

- діти, які мають статус постраждалих на ЧАЕС-0 учнів.

На внутрішньому обліку у знаходиться чотири учні: Шайдулін Максим, Гонтар Олесандр (учні 10 класу), Гал Артем (учень 7 класу), Ткач Ярослав (учень 8 клас).

За цими учнями закріплені громадські наставники. Вони вивчають психологічні, індивідуальні особливості учнів, їх здібності та нахили, проводять індивідуальну роботу з ними, відповідно складені плани індивідуальної роботи з учнями, відвідують їх за місцем проживання з метою вивчення мікроклімату сімей, складають акти обстеження матеріально-побутових умов проживання учнів (січень), проводять бесіди з батьками або особами, які їх замінюють.

В закладі працює рада профілактики правопорушень. На початку року складений план роботи, склад комісії із представників педагогічного колективу та фахівцем із соціальної роботи Борівського РЦСССДМ. Протягом 2013/2014 навчального року проведено 5 засідань Ради профілактики правопорушень. На засіданнях розглядалися випадки порушення поведінки учнями, схильними до правопорушень, пропусків занять без поважних причин, зайнятість учнів в позаурочний час.

Кожного дня проводиться рейд «Урок» з метою виявлення дітей, які пропускають навчальні заняття без поважних причин. Систематично проводяться рейди «Ні запізненням!»з метою дотримання режиму закладу.

Радою профілактики правопорушень практикувались такі засоби впливу:

- винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам Гонтаря О.(10 клас), Шайдулліна М.(10 клас) та Ткача Я. (учня 8 класу)

Проведені бесіди-консультації класними керівниками з учнями та їх батьками на теми «Злочин і кара», «Відповідальність підлітків за свої вчинки», «Ти і закон». Адміністрація школи провела загальношкільні батьківські збори, індивідуальні бесіди із запрошенням представників ВКМСД ( дільничий інспектор Ковальов Ю.П., Т.В.О. о/у КМСД Борівського РВ капітан міліції Євтихієв А.М. та фахівець із соціальної роботи Борівського РЦСССДМ Старікова Л.М.), на яких провели бесіди за темою «Профілактика правопорушень в учбовий час» (адміністративна відповідальність за пропуски занять без поважних причин ,про залучення неповнолітніх до злочинів, за діяльність та розповсюдження наркотичних речовин).

На класних батьківських зборах виносяться питання застереження дітей від правопорушень та злочинності, відповідальність батьків за виховання дітей.

Класними керівниками проведені бесіди про правила поведінки учнів у закладі та в позаурочний час; про зовнішній вигляд учня; про негативний вплив алкоголю, куріння на здоров’я; про небезпеку вживання наркотиків; про кримінальну відповідальність неповнолітніх, детальна увага булла приділена відповідальності, яка наступає при скоєнні таких видів злочинів, як крадіжка та грабіж; розглянуті і донесені до відома учнів ст.ст. 185, 186, 187 ККУ та санкції, які на ступають при порушенні даних статей; про небезпеку участі в азартних іграх, гри на гральних автоматах; про небезпеку використання петард та піротехнічних засобів; про небезпеку зберігання та використання зброї; про кримінальну відповідальність за участь у крадіжках та розбійних нападах.

На класних годинах спілкування класні керівники приділяють особливу увагу ролі правил поводження у суспільному житті та необхідності дотримання правил і законів, які права і свободи дитини закріплені в міжнародних документах; як можна захищати свої права в нашій державі; до кого можна звернутися, якщо дитина в сім’ї потребує захисту; про трудові права неповнолітніх; що таке працевлаштування та юридична відповідальність.

Реалізація завдань і змісту правового виховання здійснюється передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності. Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з різних галузей права, зокрема його нормативних актів щодо охорони природи, охорони праці, охорони здорв’я людини та ін. Важлива роль у правовому вихованні учнів належить предмету правознавства, у процесі вивчення якого вони знайомляться з усіма галузями права, здобувають знання, вміння і навички в системному вигляді.

Правові знання, засвоєнні на уроках, поглиблюються і розширюються у позакласній виховній роботі. У закладі працює міністерство правопорядку за планом роботи учнівського самоврядування.

У рамках проведеня тижня правових знань у закладі проведено:


  • Інтелект-шоу «Твоя правова культура. Подорож до країни права»

(9-10 класи);

  • Конкурс-виставка малюнків «Мої права в моєму навчальному закладі» (5-9 класи);

  • Тренінгові заняття з соціальним педагогом «Молодь та протиправна поведінка», «Гендерна рівність. Насильство у сім’ї» (8-11 класи);

  • Тренінгові заняття з практичним психологом «Права та обов’язки», «Свідомий вибір» (8 класи);

  • Анкетування на знання Конвенції ООН про права дитини;

  • Години спілкування «Що треба знати про право і закон ?», «Правовий захист», «Дружба починається з посмішки», «Дружба. Кордони дружби».

Адміністрація закладу постійно тримає на контролі працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів.

Стан відвідування учнями закладу постійно контролюється і заслуховується на нарадах при директорові. У закладі виданий відповідний наказ. Особлива увага приділяється учням, які пропускають заняття по поясненням батьків, а учні, які схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у закладі, викликаються на бесіди на засідання ради профілактики правопорушень.

Профорієнтаційна робота з учнями є важливою складової позакласної виховної роботи. Враховуючи актуальність питання, адміністрації та педпрацівники приділяють даному питанню велику увагу. Профорієнтаційна робота в начальному закладі здійснюється згідно з річним планом роботи, що передбачає проведення предметних тижнів: хімії, фізики, географії, історії, математики, іноземних мов. На жаль, у рамках таких тижнів переважно проводяться академічні заходи, не використовуються такі форми виховної роботи, як екскурсія на підприємства. .

Класні керівники 8-10 класів у процесі навчальної та позашкільної роботи ознайомлюють учнів з найпоширенішими професіями, розвивають пізнавально-пошукову роботу з метою формування ціннісних орієнтацій, установи на власну активність у професійному самовизначенню.

На нараді при директору ( від 24.10.2013 року) розглядалося питання про результати працевлаштування випускників 2012-2013 навчального року.

Одним з пріоритетних напрямів роботи є пошук, розвиток та підтримка юних дарувань. З метою виявлення творчо обдарованих дітей, надання їм допомоги у подальшому підвищенні майстерності та реалізації творчого потенціалу з учнями школи були проведені різнопланові форми виховної діяльності.


Участь учнів школи у Всеукраїнських конкурсах:


Конкурс

Керівник

Учні, які взяли участь

Результат

Конкурс малюнків «Самоврядування – це ми»

Купріянова Л.В.

Маілова А.

Ногороджена грамотою

«Малі річки Борівщини»

Купріянова О.Ю.

Солодовнік Л.
«Презентую тебе, Україно»

Богомолова Т.М

Каленик Б.
«Птах року 2014. Бджолоїдка»

Серебрякова О.С.

Ладанець Т.
Конкурс есе «Я-європеєць»

Купріянова О.Ю.

Шамардак Т.
Акція фоторобіт «Незгаса пам'ять»

Северін В.М.Конкурс малюнків «Наша мрія – вода чиста, земля красива»

Віннік Т.О.
Поломана О.В.

Краснова В.

Грабар В.

Волохай А.

Конкурс малюнків присвячений творчості Т.Г.Шевченка

Віннік Т.О.
Северін В.М.

Колеснік Т.В.Краснова В.

Грабар В.

Шамардак Т.

Краснова-Гладюк З.Ногороджені подяками та солодкими призами

Конкурс-вікторина «Зробимо життя безпечним»

Богомолова Т.М.

Тарасенко П.
«Різдвяна писанка»

Віннік Т.О.

Тарасенко П.,

колективна робота 8 класу


«За чисте селище»

Серебрякова О.С.

Ладанець Т.

Нагороджена обласною грамотою

Конкурс малюнків « Молоде покоління за безпеку дорожнього руху»

Віннік Т.О.

Колеснік Т.ВКраснова В.

Грабар В.

Нескуба А.

Краснова-Гладюк З.


Презентація проекту «Познайомся з депутатом»

Богомолова Т.М.

Краснова В.

Грабар В.Пошукова рота «Афганці нашого краю»

Конова Г.О.

Тарасенко П.
Конкурс проектів «Моральний вчинок»

Северін В.М.

Загін волонтерів
«В об’єктиві натураліста»

Северін В.М.

Краснова В.
Театральний конкурс, присвячений творчості Т.Г. Шевченка

Віннік Т.О.

Северін В.М.учні 8 класу і учень 9 класу Павленко В.
Районний етап ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка.

Віннік Т.О.

Дацюк ОленаІІІ місце серед учнів 8 класів

«Знай і люби свій край»

Богомолова Т.М

Каленик Б.
«Таланти ІІІ тисячоліття»

Богомолова Т.М

Краснова В.
Конкурс малюнків «Дружать діти на планеті»

Поломана О.В.

Купріянова Л.В.Павленко А.

Брослав О.


Конкурс малюнків «Мій біль – Чорнгбиль»

Конова Г.О,

Купріянова О.Ю.Тарасенко П.

Шамардак Т.«Слобожанські дзвони Перемоги»

Конова Г.О.

учні 5 класу
Конкурс вишивок присвяченийМіжнародному жіночому дню

Богомолова Т.М

Дацюк О,

Краснова В.,

Каленик Б.


І місце
ІІІ місце

«SOS – вернісаж»

Богомолова Т.М

Вразовська В.
Конкурс малюнків на протипожежну тематику

Хандій Р.М,

Поломана О.В.Брослав О.,

Грабар Ю.


Конкурс малюнків»Жива вода – Дельта»

Хандій Р.М,

Поломана О.В.Брослав О.,

Грабар Ю.


«Писанковий рай»

Конова Г.О.,

Богомолова Т.М,

Серебрякова О.С.,

Віннік Т.О.,

Северін В.М.,

Купріянова О.Ю.,

Купріянова Л.В.,

Колеснік Т.В.
Вразовська В., Овчаренко Є., Робейко С.

ІІІ місце


Рейтинг участі класів у районних позакласних формах виховної діяльності у 2013/2014 навчальному році

Рейтинг участі вчителів у районних конкурсах


СИСТЕМА РОБОТИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ.
Класні керівники, вихователі та педагоги Чернещинського НВК в 2013-2014 навчальному році активно використовували у своїй роботі різні форми і методи діяльності: шкільні та класні свята, зустрічі, волонтерську діяльність, екскурсії, тематичні класні години, консультації, години спілкування, виступи з інформаційними повідомленнями на лінійках. Учні брали участь у різних конкурсах, оглядах, фестивалях, змаганнях тощо.

У рамках проведення 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи учнями 9 класу закладу проведено лінійку «Дзвони Чорнобиля», організовано перегляд документального фільму про Чорнобиль.

Учні закладу брали активну участь у Всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля».

У рамках відзначення 69- ї річниці Великої Перемоги проведено відкрита виховна година «Незабутній День Перемоги», учні закладу привітали ветеранів Великої Вітчизняної війни під час святкового концерту в Чернещинському СБК.

2014 рік був оголошений Роком відзначення 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка та роком учасників бойових дій на території інших держав. В рамках розкриття даних тем були проведені:

- єдині уроки: «200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка», вечір присвячений вшануванню Т.Г. Шевченка «Володар у царстві духа», оформлено тематичну постійно діючу книжкову виставку творів Т.Г. Шевченка та про Шевченка, тематичні виховні години присвячені 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка, конкурс ілюстрацій до творів Шевченка та вікторину на тему «Чи знаємо ми Шевченка», переглянуто фільми: «Край, де народився геній», «Великі Українці, День української писемності і мови;

учні нашої школи взяли активну участь у районних заходах присвячених 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка: конкурс малюнків присвячений творчості Т.Г.Шевченка та театральний конкурс, присвячений творчості Т.Г. Шевченка;

- лекції з історії війни у Республіці Афганістан та інших локальних конфліктів: «Афганська війна- як це було?», «Локальні конфлікти, причини їх виникнення», години спілкування «Що таке інтернаціональний обов’язок», вечір пам’яті «Гірка пам’ять: Афган болить в наших душах», перегляд фільмів: «Сучасна зброя», «9 рота», «Груз – 200».

- Проведені традиційні загальношкільні заходи: свято Першого і Останнього дзвоника ( Купріянова Л.В., Северін В.М.), День вчителя та «Осінь в гості завітала», свято 8 Березня (Серебрякова О.С, класоводи та класні керівники.), акція «Запалимо свічку…Згадаймо той час…» до День пам'яті жертв голодомору (Северін В.М), свято Миколая (Богомолова Т.М.), новорічні ранки ( Поломана О.В, Богомолова Т.М., Серебрякова О.С), лінійка «Шевченкове слово в нашому серці» (Северін В.М), Міжнародний день аварії на Чорнобилі (Купріянова О.Ю.);

Всі ці заходи знаходять відгук у дитячих серцях, викликають інтерес до народних традицій та звичаїв. Все це збагачує виховний процес, сприяє підвищенню його результативності.

На класних годинах класоводами та класними керівниками виконуються рекомендації з технології саморозвитку. Класні керівники та класоводи знаходяться у постійному творчому пошуку, створюються розробки класних годин за різною тематикою.

Дбаючи про майбутнє дітей Купріянова Людмила Володимирівна кожного дня засівала в душах любов, повагу, людяність, віру в себе, в добрих людей, щоб надалі їм було легше соціально адаптуватися в суспільстві. Головне завдання, яке Людмила Володимирівна ставила перед собою, спрямоване на виховання ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей. Працюючи над виконанням цих завдань, було проведено ряд заходів. Серед них щільне місце посідають ситуаційні години спілкування, на якому шляхом рефлексії учні розвивали уміння будувати стосунки одне зодним, із колективом («Відверта розмова про ввічливі слова і ввічливі вчинки», круглий стіл «Турнір лицарів ввічливості», година спілкування «Запамятай, що вірний товариш завжди буде поруч, якщо ти не зрадиш».Відповідно цього напрямку була проведені відкрита виховна година « Моя мама – ясне сонечко».

Виховна робота у 2 класі охоплювала всі напрямки. Та найбільша увага приділялась ціннісному ставленню до природи, формуванню навичок екологічного самовиховання. З цією метою проведено виховні години «На лісовій галявині», «Буду я природі другом», «Світ навколо тебе», «Краса природи – справжнє диво!», «Ми любимо природу» «Бережи ліс від вогню», «Допомога птахам», «Я за чисту планету», «Здорове дитинство», дидактичні екологічні ігри, усний журнал «Зелений світ у боротьбі за існування», конкурси малюнків, ранок загадок на природничу тематику. А екскурсії до лісу, парку, ставка сприяли вихованню почуття прекрасного у спілкуванні з природою.

Національна спрямованість реалізовувалась під час виховних годин («Мій рідний край, моя земля», «Державні символи України», «Рідну землю, де живем, Україною зовем»), на уроках та в позаурочний час (розучування українських народних дитячих ігор, інсценування українських п’єс-казок, перегляд слайдів та фільмів про Україну).

Протягом року учні опановували культуру мовлення і спілкування, вчилися зіставляти вчинки людей, оцінювати їх, аргументувати свою думку.

Проведення спортивних змагань та конкурсів виховувало почуття дружби, колективізму та взаємовиручки. Велика увага приділялась розвитку у дітей бажання вести здоровий спосіб життя, дотримуватись гігієнічних правил.

Основною метою виховної діяльності, над якою працювала Конова Галина Олександрівна,є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволив би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка бдозволила їм вступити в реальні відносини з оточуючим світом.

Намагається вести виховну роботу, яка поєднує в собі традиційні форми та методи роботи класного керівника. Багато часу приділяла морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов’язку відповідальності.

Впроваджує ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадянську активність учнів.

Значну увагу приділяю формуванню у своїх учнів комплексу особистісних якостей і рис характеру, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: це чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість. Формую екологічну та естетичну культуру школярів.

Протягом року Тетяна Миколаївна працювала за напрямком «Ціннісне ставлення до культури та мистецтва». Під час проведення виховних заходів намагалася викликати інтерес до історичного минулого; виховувати почуття національної свідомості, любові до праці, поваги до Батьківщини; формувати любов до народних традицій та виникнення бажання самостійно долучатися до них; спонукати до відновлення національних традицій, їх збереження і впровадження в життя. Вся робота протягом року була спрямована на виконання цих завдань. Учні під її керівництвом брали участь у районних багатьох заходах.

У 8 класі вся виховна робота проводилась згідно виховного плану НВК та виховного плану класу.

Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в колективі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би їм легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

Протягом багатьох років Віннік Тетяна Олексіївна веде виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну, але таку важливу галузь — своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для цього використовую тестування, тренінги та індивідуальні консультації. Як класний керівник багато часу приділяю морально-етичному вихованню учнівського колективу, формуванню обов'язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила ряд бесід, годин спілкування на дану тематику. Виховні години: «Скільки в світі професій»,«Ввічливість – окраса людської душі»,«Естетика побуту. Родинна вітальня»,Вікторина для знавців українських страв та українського одягу, «Про що розповість сімейний альбом» та інші.

Виховуючи любов і бережне відношення до природи, проводила такі виховні заходи: В/Г. «Людина і природа». Конкурсна програма, В/Г. «Вербна неділя», В/Г. «Уроки економії і бережливості», Екологічний турнір «Природа – наш дім…»

Впроваджую ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі виховні технології, як години спілкування «Як змінити характер людини», «Як згуртувати наш учнівський колектив», «Як стати досконалішим», рольові ігри «Запрошення в гості», «Як поводити себе в транспорті», усні журнали «Від саморозвитку до самовиховання», різні виховні години та заходи на тематику приурочено подіям сучасності та календарним датам, зокрема: «Символи моєї Батьківщини», «Екологічна безпека серед нас». Значну увагу приділяю формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру, які є спонукальною силою їх повсякденних дій та вчинків: це чесність, порядність, принци-повість, дисциплінованість та працьовитість.

У процесі роботи вона бачить, як дорослішають її вихованці, якими розумними вони стають, як вдало проходить процес їх соціалізації. Вони незалежні, доброзичливі в спілкуванні, емоційно-відкриті та чутливі до моральних проблем.

Не обминає такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи і також необхідна умова — стимуляція самовдосконалення дітей за допомогою різних тренінгів, наприклад, «Твоя самодисципліна, воля, саморозвиток».

Учні класу – активні учасники районних заходів.

В становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. Важливим питанням є стан у сім'ї. Адже робота з батьками — один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. Найбільш ефективною є допомога батьківського комітету в поповненні матеріально-технічної бази класу та школи в цілому.

Таким чином, мотиваційно-особистісна сфера розвивається відповідно до гармонійного розвитку особистості; у практику моєї роботи впроваджена мета про єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини.

Виховна робота в 9 класі велася в декількох напрямках, але найбільше уваги Олеся Юріївна приділяла родинному вихованню, формуванню духовно-моральної культури особистості, вихованню в учнів активної моральної життєвої позиції. Свої відносини з колективом вона намагається будувати на основі взаєморозуміння та довіри. У своїй роботі використовувала різноманітні за формою та змістом заходи: години спілкування, класні збори, відверті розмови, усні журнали, вікторини, анкети думок.

У своїй педагогічній практиці всі ми прагнемо досягти виховного ідеалу. Як класний керівник 10 класу, Серебрякова О.С намагається спрямувати виховну роботу на формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації.

Одним з головних завдань, яке вона поставила перед собою, є формування, організація і розвиток класного колективу. Саме колектив є тим соціальним середовищем, в якому формуються потреби, розвиваються здібності, розкривається особистість учня.

Виховна робота в 10 класі була спрямована за напрямком ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. З цією метою були проведені в/г «70-та річниця визволення України від німецько-фашистських загарбників», «Запобігання злочинності серед неповнолітніх», «Ми – діти свого народу», тренінг «Відповідальність за свої вчинки», круглий стіл «Голокост в Україні : пам'ять і уроки», бесіди «Моя Батьківщина – мальовнича й неповторна країна», «Безсмертна дочка Прометея», «Гірка правда про голодомор», «Кримінальна відповідальність за розповсюдження та вживання наркотиків», «М. Вербицький – автор нашого гімну» та ін., уроки мужності до Дня партизанської слави, Дня Збройних Сил України та Дня Перемоги.

Підлітковий вік – складний відповідальний період становлення особистості, це період другого народження, в якому формується соціальна спрямованість і моральна свідомість: моральні погляди, судження, оцінки, уявлення про норми поведінки, запозичені у дорослих. Шлях оволодіння ними відбувається через реальні стосунки, через оцінку їхньої діяльності дорослими. З’являються власні погляди, оцінки, які можуть швидко змінитись. Ціннісне ставлення до себе, як до особистості виховувалося під час підготовки і проведення здоров’язберігаючого проекту «Слухати, навчатись, жити», в/г

«Ми рішучі в своїх прагненнях», «Мистецтво жити», години спілкування «Шлях до щастя і довголіття», тренінгів «Формування культури взаємин», «Хто я ? Ось де питання…», обговорень під час бесід «Тероризм. Як зберегти життя в сучасному світі?», «Тютюн завойовує світ», «Що я знаю про алкоголізм?», «Особиста гігієна – запорука здоров’я», «Петарди, феєрверки – це небезпечно!» та ін.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей виявляється у моральній активності особистості: прояві чуйності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, ввічливості, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності пробачати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості.

Єдність моральної свідомості та поведінки, єдність слова і діла, наявність активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції виховувалися під час в/г «Поспішайте творити добро», «Не згасне пам'ять, і любов не згасне, бо рід коріння має пам’ятати», години спілкування «Батьківська мудрість», бесід «Ой, роде наш красний!», акції «Запалимо свічки… Згадаємо той час…» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій), засідання круглого столу «Мистецтво спілкування», годин спілкування «Вічні цінності очима учнів», «Кожна нація має право на існування», проведення свята до Дня вчителя, 8 Березня, Дня закоханих.Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках : усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них. Виховання бережливого ставлення до природи проходило під час в/г «Подорож з кімнатними рослинами», «Природа – як картини Рафаеля», бесіди «Знай, люби і бережи», гри – конкурсу «Екологічний бумеранг», «Майбутнє Землі у наших руках», трудових десантів по прибиранню території школи. Постійно доглядаються кімнатні квіти у кабінеті.

Ціннісне ставлення до мистецтва формувалося у процесі естетичного виховання на годинах спілкування «Перетворююча сила мистецтва», «Її величність – солов’їна пісня», «Естетика українського побуту», «Благослови мене, друже, славою святою» (до річниці з дня народження Т. Шевченка), бесідах «Пісня – душа українського народу», «Лийся дзвінко, українська пісне!», «Струни музики – струни душі людської» та ін. Особистість, якій властиве це ставлення, володіє системою елементарних мистецьких знань, адекватно сприймає художні твори, здатна збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва, прагне та вміє здійснювати творчу діяльність у мистецькій сфері. Ладанець Т. та Кочергіна І. підготували і провели свято до Дня учителя, Дня закоханих, 8 Березня і Новорічний вечір відпочинку.

Трудове виховання є системою виховних впливів, мета яких полягає у морально психологічній підготовці учнів до майбутньої професійної діяльності і передбачає усвідомлення дітьми соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність. Ціннісне ставлення до праці виховувалося на в/г «Усі професії важливі – вибирай свою!», «Промисли і ремесла», «Хай славиться ваша праця, трударі», «З поглядом у майбуття», під час бесід «Сучасні інформаційні технології», «Життєвий проект старшокласника», на годині спілкування «Як уникнути труднощів при виборі професії», екологічних акцій і трудових десантів з благоустрою шкільного подвір’я та квітників.

Одним із важливих завдань закладу є взаємодія закладу і родини. Робота педегогічного колективу спрямована на активне залучення сім’ї до навчально-виховного процесу, на гуманізацію відносин між членами родини та педагогами закладу.

Основні завдання роботи з батьками:

- ознайомлення з умовами життя сім’ї, з’ясування її психологічного клімату, особливостей поведінки дитини в сім’ї;

- виявлення труднощів, які відчувають батьки;

- здійснення колективного, диференційованого та індивідуального педагогічного впливу на батьків на основі ретельного аналізу;

- залучення батьків до організації позашкільної виховної роботи;

- проведення загальношкільних батьківських зборів (1 раз на семестр), класних батьківських зборів (4 рази на рік);

- особисті бесіди адміністрації та класних керівників та вихователів з батьками, консультації для батьків.

Зміст роботи закладу з батьками полягає в такому:

- підвищення психолого-педагогічних знань батьків (лекції, семінари, індивідуальні консультації);

- залучення батьків у навчально-виховний процес (батьківські збори, спільні творчі справи, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази);

- участь батьків в управлінні навчальним закладом (рада НВК, батьківські комітети);

- підтримка фізичного здоров’я учнів;

- впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації відносин «Педагоги-батьки»;

- допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома.

Роботи з батьками спрямована на підвищення педагогічної культури батьків, на зміцнення взаємодії школи та родини, на посилення їхнього виховного потенціалу.

Значне місце в системі роботи класного керівника з батьками учнів приділяється психолого-педагогічній освіті.

Загальношкільні батьківські збори проведені два рази на рік (вересень, квітень), на яких батьки ознайомилися з нормативно-правовими документами про навчальний заклад, основними напрямами, задачами, підсумками роботи за 2013/2014 навчальний рік.

Класні батьківські збори проводяться чотири рази на рік. Графік проведення батьківських зборів складений та затверджений директором НВК. Батьківські збори є школою освіти батьків, розширюють їхній педагогічний світогляд, стимулюють бажання стати хорошими батьками. На батьківських зборах аналізуються навчальні досягнення учнів, характеризуються їхні можливості, ступінь просування класу в навчальній діяльності, демонстрація успіхів дитини.

Забезпечення участі батьків у життєдіяльності класного колективу здійснюється класним керівником за допомогою включення їх у такі види взаємодії, як спільне планування виховної роботи у класі; колективні творчі справи; свята, вечори, концерти; поїздки та подорожі; виставки творчих робіт; допомога в ремонтних роботах й естетичному оформленні класної кімнати.

Індивідуальна робота з батьками дозволяє встановити безпосередній контакт із кожним членом родини учня, домогтись більшого взаєморозуміння в пошуку шляхів розвивального впливу на особистість дитини. Тому класні керівники включають у план роботи відвідування родин учнів, індивідуальні бесіди з батьками, спільне визначення перспектив і засобів розвитку учня, педагогічні консультації, індивідуальні доручення.

Інформування батьків про хід і результати навчання, виховання й розвитку учнів здійснюється класними керівниками за допомогою батьківських зборів, індивідуальних консультацій, перевірки щоденників учнів, написання батькам записок-повідомлень і листів подяки.


Основні недоліки виховної роботи у 2013/2014 навчальному році:

- недостатня увага приділялась роботі з батьками;- класні керівники не ведуть належну роботу по залученню учнів до позаурочної роботи;

- не на досить належному рівні проводиться робота вчителів - предметників щодо формування системи ціннісного ставлення особистості до соціального і природного довкілля та самого себе .


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка