База даних ндрСторінка1/6
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6
БАЗА ДАНИХ НДР

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА (2009-2013 рр.)
Назва НДР


Керівник НДР


Шифр


Рік

К-сть стор.

Коди тематич. рубрик


Індекс УДК


Реферат


Облік.

номер

2013 рікДослідження будови груп з обмеженнями на важливі системи підгруп та будови пов'язаних з ними модулів


Курдаченко Леонід Андрійович

1-234-11

2013

107

27.17.17.

512.544

Об'єкт дослідження – будова груп із обмеженнями на важливі системи підгруп та будова пов'язаних із ними модулів. Мета роботи – дослідження впливу систем узагальнено нормальних (зокрема зростаючих), переставних, силовськи переставних, узагальнено пронормальних підгруп, що задовольняють природним обмеженням, на структуру (узагальнено розв'язних) груп, а також створення теорії DG-модулів з великими системами G-інваріантних D-підмодулів, кільце скалярів D яких є дедекіндовою областю. Методи дослідження: методи теорії узагальнено розв'язних груп та модулів над груповими кільцями. У результаті досліджень було отримано умови, за яких класи пронормальних (абнормальних) та наближено пронормальних (наближено абнормальних) підгруп співпадають. Описані групи, пронормальні підгрупи яких є або нормальними, або абнормальними. Описано будову локально скінченних та неперіодичних локально узагальнено радикальних груп, в яких кожна циклічна підгрупа самоспряжено-переставна, а також періодичних та неперіодичних локально ступінчатих груп, в яких кожна підгрупа самоспряжено-переставна. Доведено теореми про умови існування доповнень та добавлень до гіперцентрального резидуалу, у випадку, коли він є абелевим, про будову груп, у яких контранормальні підгрупи мають нормальні доповнення. Отримано узагальнення теорем І. Шура та Р. Бера та їх аналоги для модулів над груповими кільцями. Доведено теореми про будову і властивості модулів з обмеженнями на орбіти елементів та підпросторів, про структуру нескінченних груп, всі зростаючі підгрупи яких є переставними або пронормальними, про структуру нескінченних груп з обмеженнями на силовськи переставні підгрупи. Отримано тести на пронормальність підгруп, опис лінійних груп, для яких кожен підпростір має ядро скінченної ковимірності, опис всіх скінченних груп, кожна пронормальна підгрупа яких або нормальна, або анормальна, тести на пронормальність підгруп, опис нескінченних груп, у яких кожна підгрупа близька до пронормальної, опис узагальнено розв'язних груп, у яких нормальне замкнення кожної циклічної підгрупи має скінченний секційний ранг. Всі результати є новими та відповідають найвищим світовим стандартам у даній тематиці. Отримані наукові результати впроваджені в навчальний процес. Сфера застосування: наука, освіта.


0111U001133Теоретичні засади моделювання нестаціонар-них електромагні-тних процесів

у трансформа-торах високовольт-них мереж
Зірка

Сергій Євгенович1-236-11

2013

124

45.01.77. 45.33.29

621.318.001.4

Об'єкт дослідження – нестаціонарні електромагнітні процеси, які протікають в магнітній системі трифазного трансформатора, а також в магнітних системах групи однофазних трансформаторів та їх вплив на перехідні процеси у високовольтній силовій мережі. Мета роботи – наукове обґрунтування необхідності і розробка нового методу дослідження нестаціонарних процесів в магнітопроводах з ізотропних та анізотропних феромагнітних матеріалів і створення на цій основі єдиного методологічного підходу до аналізу процесів у трансформаторах, що працюють у складі силової мережі. Метод дослідження – чисельне моделювання електромагнітних процесів у топологічних моделях трансформаторів із використанням статичних і динамічних моделей магнітного гістерезису. Розроблено нову концептуально просту модель гістерезису з пам'яттю, здатну відтворювати гістерезисні петлі складної форми. Розроблено метод урахування магнітного гістерезису, вихрових струмів та магнітної в'язкості в магнітних системах трансформаторів на основі моделі тонкого листа. Запропоновано концепцію топологічної оборотної моделі трансформатора, яка забезпечує адекватні результати моделювання при глибокому насиченні осердя. Розроблено метод ідентифікації параметрів схем магнітних систем трансформаторів різних конструкцій із урахуванням шляхів замикання магнітного потоку поза магнітопроводом. Розроблено метод урахування впливу бака трансформатора та стиків шихтованої магнітної системи. Реалізований у моделях підхід складає наукову основу для прикладних досліджень у галузі проектування й оптимізації електричних машин і трансформаторів різноманітного призначення. Результати роботи можуть бути застосовані в науково-дослідних та промислових організаціях, які займаються проектуванням і виготовленням електротехнічного обладнання (трансформаторів, електродвигунів тощо).

0111U001134Роль адаптивної системи тварин у створенні гомеостазу і продуктивно-сті

водних та наземних екосистем промислових регіонів
Міхєєв Олексій Володими-рович

1-237-11

2013

181

34.35.25.

591.524/525 (477) : 574.4

Об`єкт дослідження – адаптивна система угруповань різних видів тварин до техногенного трансформування з визначенням механізмів збереження гомеостатичного стану екосистем та послаблення шкідливої дії чинників забруднення. Мета роботи – встановлення концептуальних підходів у пошуках шляхів формування адаптивної системи угруповань тварин, які сприяють збереженню зоорізноманіття, ролі тварин у створенні механізмів екологічної стійкості екосистем і їх біопродуктивності в умовах промислових регіонів. Методи дослідження – кількісний та якісний облік безхребетних і хребетних тварин, визначення показників біорізноманіття; встановлення популяційних та репродуктивних показників, а також виявлення морфометричних та морфофізіологічних індексів та характеристик; колориметрії, полуменевої фотометрії, атомно-абсорбційної спектрофотометрії; біохімічні, мікробіологічні; визначення просторового розміщення та консортивних зв'язків тварин, обробки первинних даних (базова статистика, кореляційний, регресійний та дисперсійний аналізи). Визначено головні напрямки формування адаптацій тварин у природних системах як основи їх збереження в складних екологічних умовах. Встановлено теоретичні й практичні засади процесу формування екологічної валентності головних видів тварин у природних системах різного рівня трансформації. Визначено роль тваринних організмів у процесі нейтралізації негативних чинників і сприянні утворенню механізмів стійкості екосистем. Наукова новизна результатів полягає у розробці концептуальних підходів до уповільнення та стримування негативного впливу техногенних чинників, збереження фауністичного різноманіття і, як наслідок, збереження природних систем, їх оздоровлення, підвищення біопродуктивності, а також екологічній реабілітації трансформованих екосистем у промислових регіонах. Одержані наукові результати можуть бути використані Міністерством охорони навколишнього природного середовища та місцевими управліннями природними ресурсами, природоохоронними організаціями, відділами екології промислових підприємств, науковими закладами, навчальними закладами, що готують фахівців в області екології і використання природних ресурсів.

0111U001136Теоретичні основи формування і функціонува-ння гідроекосис-тем в умовах поєднаного впливу мегаполісів та підприємств ядерної промислово-сті

Федоненко Олена Вікторівна

3-238-11

2013

265

34.35.33.

574.5/6+574.63:577.34

Об'єкт дослідження – процеси трансформуючого впливу мегаполісів та підприємств ядерної промисловості на водні екосистеми та формування радіаційно-токсикологічного стану акваторій і територій. Мета роботи – вивчення механізмів модифікації водних екосистем промислово навантажених регіонів за комплексної дії радіаційно-хімічного забруднення, а також дослідження екологічних наслідків та ризиків комплексного впливу техногенно посилених природних радіонуклідів, важких металів та ін. на абіотичні та біотичні компоненти водних екосистем, якість води, рибної продукції та стан здоров'я населення. Дослідження ґрунтуються на теоретичних, експериментальних, експедиційних і лабораторних методах. Досліджувалися проби води, донних відкладів та гідробіонтів. Гідрохімічні дослідження проводили загальноприйнятими методами аналізу вод. Визначення штучних радіонуклідів у воді проводили радіохімічним методом із застосуванням установки малого фону, методом рідинно-сцинтиляційної спектрометрії на спектрометрі Friathler (вир. Фінляндія) та методом спектрофотометрії на фотометрі КФК УМФ-2000. На основі вимірювання випромінювання сцинтиляційним гамма-спектрометром СЕБ-01.2000, за допомогою програми АК-1 визначали рівні природних і штучних радіонуклідів у гідробіонтах. Вміст важких металів визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі С - 115 М. Всі дослідження проводили у сертифікованих лабораторіях. Результати проведеної роботи свідчать, що в умовах поєднаного впливу мегаполісів та підприємств ядерної промисловості основою формування та функціонування гідроекосистем є стан гідробіонтів. Отримані дані можуть використовуватися при обґрунтуванні проектів оздоровлення водних об'єктів, розробці генеральних планів розвитку, реконструкції окремих промислових об'єктів та оцінці їх впливу на навколишнє середовище. У ході виконання роботи вперше зроблений аналіз масштабів поширення, ступеня та закономірностей впливу на водні екосистеми Придніпров'я антропогенного забруднення і встановлені шляхи міграції й накопичення полютантів у харчових ланцюгах. Отримані результати впроваджено в навчальний процес ДНУ. Галузі використання: наука, освіта, управління якістю водних ресурсів, рибництво.0111U001137
Дослідження процесів формування техногенних потоків розсіяння важких металів для визначення геохімічних ризиків забруднення гірничопро-

мислових територійКроїк Ганна Аркадіївна


3-239-11


2013

150

38.33.03

550.4

Об'єкт дослідження – процеси міграції та накопичення важких металів у природно-техногенних системах під час зберігання твердих відходів вугледобувної промисловості. Мета НДР – дослідження закономірностей геохімічних процесів, які обумовлюють формування техногенних потоків розсіяння важких металів на територіях складування відходів вугледобувної промисловості та розробка способів мінімізації їх негативного впливу на об'єкти довкілля та здоров'я населення. Методи дослідження – гранулометричний, об'ємний, емісійний спектральний та атомно-абсорбційний спектрофотометричний методи аналізу та методи математичної статистики. Практична цінність роботи полягає у створенні нового підходу до оцінки екологічних ризиків забруднення важкими металами об'єктів навколишнього середовища у процесі складування відвальних шахтних порід вугледобувної промисловості. Галузь застосування – охорона навколишнього середовища. Інвестиційна привабливість роботи полягає у зменшенні витрат на проведення природоохоронних заходів на територіях складування та зберігання промислових відходів.

0111U001138Стратиграфія, палеонтоло-гія, палеогеогра-фія майкопського нафтогазоно-сного басейну Південної України

Богданович Володимир Володимирович

4-268-12

2013

172

38.29.25.

551.781.5: 551.782.11 (477.7)

Об'єкт дослідження – біостратиграфія, палеоекологія, палеогеографія майкопських відкладів, таксономія та еволюція майкопської біоти. Мета НДР – побудова деталізованих стратиграфічних схем майкопської серії Південної України, створення палеонтологічного атласу викопних організмів майкопського нафтогазоносного басейну. Основні методи – методи оптичної та електронної мікроскопії, біостратиграфічний, літостратиграфічний методи. Основні результати – вперше створений сучасний палеонтологічний атлас викопних організмів майкопської серії, а також біостратиграфічну і палеобіогеографічні схеми майкопу Південної України. Галузь застосування: геологія, стратиграфія, палеонтологія, біологія, палеогеографія, геокартування.

0112U000198Діаспори германських народів Степової України у конфліктах XVIII-XX ст.: досвід суспільних компромісів


Бобилєва Світлана Йосипівна

5-269-12

2013

200


03.09.

94 (477) - 054 "17/19"

Об'єкт дослідження – соціокультурний розвиток Степової України упродовж XVIII-XX cт. Мета роботи – визначення шляхів і засобів подолання конфліктів XVIII-XX cт. та досягнення суспільних компромісів, які застосовували представники діаспор германських народів Степової України. Методи дослідження – порівняльно-історичний, історико-етнографічний, історико-типологічний методи. Результатом НДР стало виявлення багаторівневості адміністративних, соціальних, політичних конфліктів в мультикультурних "фронтірних" регіонах Степової України. Обґрунтована наукова концепція щодо специфічного поведінково-психологічного стану німецьких діаспор в ХХ столітті як "свій серед чужих і чужий серед своїх". Результати НДР використовуються в узагальнюючих роботах з історії України, всесвітньої історії, у спеціальних дослідженнях та науковій літературі, що публікується в Україні та за її межами; для складання нових туристичних маршрутів через колишні іноземні колонії регіону, що має сприяти розвитку міжнародного туризму в Україні.

0112U000199Студент-читач у сучасному культурному та комунікатив-ному просторі

Гусєв

Віктор Андрійович5-270-12

2013

208

14.07.

[37.016 : 316.723] : 821

Об'єкт дослідження – екзистенціально-комунікативні основи читання, характер читацьких уподобань студентської молоді та притаманні названій соціальній групі особливості рецепції художньої літератури, а також твори, що мають найвищий читацький рейтинг. Робота спрямована на вивчення особливостей функціонування літературного дискурсу в студентському середовищі і, таким чином, є актуальною для декількох галузей науки: літературознавства, соціальних комунікацій, соціології, культурології та педагогіки. Метою дослідження є відтворення моделі читання, що склалася у студентському середовищі, одержання інформації про існуючі тенденції у виборі художніх текстів, встановлення на основі аналізу читацьких переваг студентів особливостей їх навчального та дозвільного читання, виявлення характеру та змісту культурного відтворення за допомогою практик читання. Методологія дослідження базується на принципах комплексного аналізу матеріалу та осмислення особливостей рецепції читачами-студентами сучасної і класичної літератури. Інтеграційний характер дослідження зумовив використання різних методик і прийомів аналізу. Складність і багатогранність мотивації читання, присутність у ньому глибинних екзистенціальних елементів, що майже не піддаються раціонально-логічному аналізу, передбачають розробку спеціальних методик емпіричного соціологічного аналізу і рецептивного підходу, що дозволяє виявити екзистенціальні основи в практиці читацької діяльності. У результаті дослідження були отримані дані щодо студентських уподобань, особливостей розвитку читацької інфраструктури у вищих навчальних закладах. Новизна цього дослідження полягає у тому, що встановлений характер і зміст культурного відтворення за допомогою практик читання в студентському середовищі; при загальному звуженні практик читання в студентському середовищі відбувається переорієнтація читацьких інтересів на користь масової продукції. Виявлено, що в студентському середовищі проявляється негативне відношення до читання. Розроблена система показників, що дозволяють досліджувати читання як практики культурного відтворення, виявляти специфіку формування габітусу читача в умовах розвитку нових інформаційних технологій. Здійснене дослідження робить внесок у вивчення таких явищ сучасної культури, як студентське читання та популярна література. Отримані результати можуть бути використані в компаративістських наукових працях, а також у розробках теоретичних та історико-літературних курсів бакалаврських і магістерських університетських програм. На основі матеріалів і висновків дослідження можуть бути розроблені практичні рекомендації для працівників бібліотек і викладачів літератури. Результати дослідження також можуть застосовуватися у розробці програм підтримки читання державних органів та громадських організацій.0112U000200Диверсифіка-ція форм та методів комерціаліза-ції науково-технічних розробок в умовах глобальної технологічної інтеграції

Мешко Наталія Петрівна

5-271-12

2013

256

06.75.02.

338.28:339.94

Об'єкт дослідження – процес міжнародної технологічної інтеграції країн, які формуються в умовах глобалізації, та їх вплив на конкурентноздатність національних економік. Мета роботи – обґрунтування концепції міжнародної технологічної інтеграції України та розробка державної програми високотехнологічної спеціалізації на основі диверсифікації форм та методів комерціалізації науково-технічних розробок. Отримано наступні теоретичні і практичні результати: розроблено концепцію міжнародної технологічної інтеграції України та напрямків її високотехнологічної спеціалізації; розроблено методологію оцінки інтелектуальної власності науково-технічних розробок для їх трансферу; розроблено адаптовані комп'ютерні програми для розробки бізнес-планів із впровадження результатів науково-дослідної роботи та програму підготовки технологічних брокерів за напрямом "менеджмент"; підготовлено нові навчальні програми дисциплін та тренінгів для підготовки технологічних брокерів; розроблено концепцію створення Інтернет-мережі технологічних брокерів. Розроблені методики оцінки інтелектуальної власності будуть впроваджені на вітчизняних підприємствах у систему міжнародного трансферу технологій. Результати науково-дослідної роботи будуть використані у подальших наукових роботах факультету щодо активізації комерціалізації НТР; у викладанні навчальних дисциплін в ДНУ; органами державної влади щодо активізації інтеграційних процесів України; учасниками інвестиційного ринку у визначенні зовнішньоекономічної політики.0112U000201Фінансовий механізм вирішення глобальних проблем: попередження економічних криз

Смирнов Сергій Олександро-вич

5-272-12

2013

181

06.73.07.

336:338.124.4:330.101.54

Об'єкт дослідження – механізм виникнення та розвитку економічних криз. Мета проекту – формування теоретичних та методологічних засад попередження (пом'якшення) наслідків глобальних економічних криз у окремих ланках економічних систем. Методи дослідження – теоретичне узагальнення та абстагування, логічний, синтез, порівняння, багатовимірний аналіз, імовірнісний аналіз, економіко-математичне моделювання. Вперше описано механізм впливу невизначеності фінансових процесів на структурну організацію економічної системи. Використання результатів НДР дозволяє визначити вплив глобальних економічних процесів на окремі ланки економічної системи України, прогнозувати та оцінювати наслідки економічних криз та попередити (пом'якшити) наслідки кризових явищ в економіці. Результати дослідження впроваджені в діяльність органів державного управління, банків, суб'єктів підприємництва.


0112U000202Проблеми дослідження регіональної історії України ХІХ - ХХ ст.: прикладні аспекти

Світленко Сергій Іванович

5-273-12

2013

191

03.09.

94(477) "18/19"

Об'єкт дослідження – регіональна історія України з особливим акцентом на регіоні Дніпровського Надпоріжжя у хронологічний період ХІХ-ХХ ст. Мета роботи – системне вивчення малодосліджених процесів та недостатньо розроблених прикладних проблем регіональної історії України XIX-ХХ ст. з використанням новітніх інформаційних технологій та дослідницьких моделей. Дослідження провадилося із застосуванням як загальноісторичних методів, так і спеціальних методик: порівняльного, проблемно-історичного аналізів, контент-аналізу, архівного пошуку, типологічного, стратиграфічного, системно-функціонального, методів усної історії, що дозволило вийти на аналітичний огляд результатів досліджень тощо. Результатом НДР стало створення теоретико-методологічних напрацювань у галузі "oral history", що склалися в євроатлантичному інтелектуальному просторі у межах сучасної наукової гуманітарної традиції, універсального алгоритму інформаційних персоналістичних баз даних. Проведено системне та всебічне вивчення прикладних аспектів формування регіональної історичної пам'яті на широкому емпіричному матеріалі. Створено унікальну персоналістичну інформаційну базу даних професорсько-викладацького складу ДНУ (50 інтерв'ю), яка фіксує специфіку становлення освітніх закладів регіону, біографій його знакових постатей, процесів урбогенезу на Наддніпрянській України. Під час формування цієї бази даних вдосконалено звичні для вітчизняних проектів "усної історії" технології опитування респондентів, розроблено принципово нову структуру формалізації зовнішніх вихідних даних анкет - формуляра паспортного листа, що дозволило підвищити рівень інформативності отриманого індивідуального наративного матеріалу. За результатами досліджень 2012-2013 рр. видано археографічну публікацію монографічного формату "Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара", опубліковано 10-й випуск збірнику наукових праць "Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті " та 11-й випуск тематичного збірника наукових праць "Придніпров'я: історико-краєзнавчі дослідження ". Галузь застосування розробки - навчальний та науковий процес, зокрема розробка нових навчальних курсів, підготовка та проведення практичних та лабораторних робіт, під час написання курсових та дипломних робіт, дисертацій та проведенні краєзнавчої археографічної практики.


0112U000203
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка