Ббк 74. 58 С 88 СтудентСторінка1/13
Дата конвертації18.03.2016
Розмір1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Державний вищий навчальний заклад

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»
УДК 378.4-057.87:330.341.1
ББК 74.58


С 88
Студент у навчальному процесі: інноваційні технології, як складова формування конкурентноспроможного фахівця: зб. мат. Всеукр. міжвуз. наук. студ. конф. Київ, 26 берез. 2010 р.. — К. : КНЕУ, 2010. — 110, 2 с.

ISBN 978-966-483-319-3


У збірнику розглянуто засади формування конкурентноспроможного фахівця фінансової галузі за допомогою інноваційних технологій навчального процесу на основі тез доповідей учасників конференції — студентів вищих навчальних закладів України.
УДК 378.4-057.87:330.341.1

ББК 74.58

Редакційна колегія:

Савчук В. С. — чл.-кор. НАН України, проректор з наукової роботи; Федосов В. М. — проф., д-р екон. наук, завідувач кафедри фінансів; Опарін В. М. — проф., д-р екон. наук, заступник завідувача кафедри фінансів; Хлівний В. К. — проф., канд. екон. наук, декан фінансово-економічного факультету; Хлівний В. К. — проф., канд. екон. наук, декан фінансово-економічного факультету; Романенко О. Р. — канд. екон. наук, проф. кафедри фінансового ринку; Сафонова Л. Д. — канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів; Дегтярьова Н. В. — канд. екон. наук, доц. кафедри фінансового ринку; Кондратюк С. Я. — канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів; Радзієвська В. М. — канд. екон. наук, доц. кафедри фінансового ринку; Гладченко Л. П. — канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів; Жибер Т. В. — канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів; Малік Є. О. — канд. екон. наук, доц. кафедри фінансів; Коломієць Г. Б. — старший викладач кафедри фінансів; Коновалова І. М. — старший викладач кафедри фінансів; Кокшарова С. М. — старший викладач кафедри фінансів; Пислиця А. В. — старший викладач кафедри фінансів; Степура М. М. — асистент кафедри фінансів; Філімошкіна І. О. — асистент кафедри фінансів.
Рекомендовано до друку Вченою Радою КНЕУ

Протокол № 7 від 25.02.10


Адреса редакційної колегії:

03680, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний

університет імені Вадима Гетьмана»Розповсюджувати та тиражувати


без офіційного дозволу КНЕУ заборонено
ISBN 978-966-483-319-3 © КНЕУ, 2010

Наукове видання


СТУДЕНТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯЗбірник матеріалів

Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції26 березня 2010 р.

Видано в авторській редакції

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Коректор Є. Піщаль

Верстка О. Ковальчук

Підписано до друку 02.03.10. Формат 6084/16. Папір офсет № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 6,22.

Обл.-вид. арк. 7,08. Наклад 85 прим. Зам. № 10-3880.
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

03680, Україна, м.Київ, пр. Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи (серія ДК, №235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел.(044) 537-61-44

E-mail: publish@kneu.kiev.uaШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ!

З радістю вітаємо учасників Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції «Студент у навчальному процесі: інноваційні технології як складова формування конкурентоспроможного фахівця» у стінах Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Одна з найстаріших кафедр університету — кафедра фінансів, яка існує вже понад 100 років, у 2006 р. започаткувала традицію щорічного проведення такої конференції. Цього року вона відбувається вже вп’яте. Ми щиро вдячні, що Ви берете участь у конференції, щоб обговорити результати своїх досліджень у сфері інноваційних навчальних технологій, представити нестандартні ідеї, оригінальні підходи, нове бачення проблем і перспектив студентського конкурентоспроможного самоврядування. Ваше прагнення долучитися до наукових проблем, які мають таке вагоме значення для забезпечення успішного розвитку вищої освіти, кар’єрної компетентності конкурентоспроможного фахівця фінансової галузі, є вкрай важливим для реалізації творчого потенціалу студентської молоді. Ми прагнемо залучити найкращих, найталановитіших представників українського студентства до цікавого спілкування. Сподіваємося, що конференція стане стартовим майданчиком для подальших досліджень, пошуків, роздумів, дозволить збагатити в майбутньому наукові досягнення методології, теорії і практики викладання фінансових дисциплін і сприятиме підвищенню якості навчального процесу. Беручи активну участь у науковій студентській роботі, конференціях, Ви сприятимете розвитку вищої економічної освіти в Україні, її впевненому поступу до високих стандартів підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців фінансової сфери.

Бажаю Вам успіхів, плідних дискусій, цікавих відкриттів і практичних здобутків!


Ректор ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Герой України


А. Ф. Павленко


И. А. Алферова

«Банковское дело», V курс,

ЧВУЗ «Европейский университет», Донецкий филиал

Научный руководитель — Долгова В. М.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ П ОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Назрела необходимость кардинальным образом реформировать высшую школу нашей страны. Причем следует учесть, что в условиях продолжающегося социально-экономического кризиса опасно делать необдуманные шаги. Сейчас в Украине законодательно утверждена система стандартов по каждому образовательно-квалификационному уровню и профилю подготовки. Стандарты, разработанные для 80 % направлений (квалификаций), содержат все требования к компетентности, квалификационной характеристике и системе определения свойства знаний. Министерством образования и науки создано приложение к диплому евроэталона, которое планировалось выдавать по желанию студента. Но поскольку международными соглашениями задекларирована выдача такового приложения бесплатно всем студентам, то сейчас нужно решить главную дилемму — финансовое обеспечение расходов для данной цели.

Системы непрерывного высшего образования в Украине не существует. Как и в большинстве постсоветских стран, наука (в особенности базовая) обычно остается прерогативой государственных Академий наук, дистанцирована от учебного процесса в университетах. То же самое можно сказать и о подготовке профессионалов высшей квалификации — кандидатов и докторов наук. В мире, как понятно, более эффективной признана непрерывная система, которая предполагает подготовку докторов наук в университетах, а не через Высшую аттестационную комиссию (ВАК). Переход к таковой системе соответствует международному опыту и предусматривает обеспечение неразрывной связи двух этапов — бакалаврата (3 года обучения) и магистратуры (2 года обучения). При этом первый этап обязан полностью предоставлять доступ ко второму этапу, который, в свою очередь, дает право продолжить последипломное образование и получить степень доктора наук (доктора философии), эквивалентом которого в Украине является степень кандидата наук. Отечественная система академических степеней достаточно прочно укоренилась, несмотря на то, что она не способствует, а напротив, тормозит развитие науки. Аспиранты три либо пять лет пишут кандидатскую, позже десять лет докторскую диссертацию, тема которой в условиях бурного научно-технического развития в мире к моменту защиты утрачивает свою актуальность, безнадежно устаревает и никаким образом не дает стимула к развитию науки в стране. Бакалаврат и магистратура в Украине — академические понятия, только ступень к дальнейшей научной карьере. Предполагается, что бакалавр либо магистр — практические мастера с дипломами, признаваемыми на мировом рынке труда.

Самый принципиальный вопрос — трудоустройство выпускников вузов. Современный бизнес и экономика нуждаются в конкурентоспособных знаниях и умениях выпускников вузов. В условиях социально-экономического состояния, в котором находится Украина сейчас (безработица, нехватка рабочих мест, низкая заработная плата, слабая социальная защита), проявить себя сможет только тот специалист, который имеет практическую подготовку. Значит, в учебном процессе больше внимания следует уделить производственным практикам, самостоятельной работе. К сожалению, обеспечение молодежи, в согласовании с украинским законодательством, правом первого рабочего места, до сих пор остается лишь лозунгом.


Л. В. Артеменко

«Міжнародні економічні відносини», IV курс,

Львівська комерційна академія

Науковий керівник — канд. екон. наук, доц. Артеменко В. Б.
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
В сучасних умовах активізацію навчального процесу у вищих навчальних закладах Україні можна забезпечувати на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із доступом до Internet. Цю мету переслідує більшість ВНЗ для своєї інтеграції в національну систему дистанційної освіти та європейську і світову спільноту загалом.

Актуальність наведених завдань обґрунтовується входженням України до Болонського процесу і низкою документів Міністерства освіти і науки України, в яких обумовлена необхідність і доцільність активізації навчального процесу на основі підвищення ролі самостійної роботи студентів. Тому процес пізнання, а не викладання, як це було дотепер при традиційному навчанні, є основою отримання знань і здобуття освіти (тобто процес навчання стає безперервним). Отже, пріоритетним напрямком є розроблення таких освітніх технологій, які могли б орієнтувати студентів самостійно удосконалювати свої знання і уміння в різних областях.

Дана доповідь присвячена важливій проблемі — використанню сучасних ІКТ для створення і впровадження системи дистанційного навчання у вищих економічних навчальних закладах України на прикладі Львівської комерційної академії (ЛКА). Розглядаються напрями впровадження дистанційних освітніх технологій на основі систем управління навчальним процесом із відкритим кодом (Open Source Project), які розповсюджуються безкоштовно.

Однією з них є так звана система управління дистанційним навчанням MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment — Модульне динамічне об’єктно орієнтоване навчальне середовище). Серед її можливостей можна назвати такі:  • використовує педагогіку соціального конструктивізму, що ґрунтується на взаємодії, активному навчанні, критичній рефлексії;

  • підходить як для дистанційного навчання (100 % онлайн-курсів), так і для очного (комбінованого) використання, спрямованого, на комп’ютерну підтримку самостійної роботи студентів;

  • простий, легкий, ефективний, сумісний з основними браузерами web-інтерфейс.

Система має додаткові зручні механізми, що дозволяють вести переписку як викладача з групою студентів, так і між студентами. Вони можуть отримати доступ до навчального матеріалу, пройти тестові завдання, поставити запитання викладачу.

Важливою перевагою системи Moodle є можливість (у відповідності до Болонського процесу) адаптації навчальних дисциплін під кредитно-модульну систему. Система має необхідні інструменти для поділу дисципліни на модулі, передбачає різні форми контролю: тестування, практичні (контрольні) роботи, індивідуальні завдання тощо.

Запровадження дистанційних освітніх технологій у ВНЗ є актуальним завданням, вирішення якого дозволить підвищити рівень активізації навчального процесу в будь-якому ВНЗ на засадах інформаційно-комунікаційних технологій.


І. І. Байкулова

«Фінанси», IV курс

Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — асист. Філімошкіна І. О.
ФОРМУВАННЯ КАР’ЄРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КЕЙС-МЕТОДУ
Однією з гострих проблем економічної освіти є переважання теорії над практикою, що приводить до пасивного засвоєння матеріалу. Одним із методів, спрямованих на практичне застосування знань, є кейс-метод (case study) або метод конкретних ситуацій.

З 1924 року провідна роль у поширенні кейсового методу в економіці належить Гарвардській школі бізнесу. У 1940 р. Чарльз Л. Грегг опублікував статтю «Мудрість не можна передати словами», в якій чітко відобразив суть цього методу: начитка лекцій не дає гарантій, що студенти запам’ятають хоч що-небудь, мета освіти — підготувати студента до дій.

Одне з найбільш широких визначень кейс-методу було сформульовано в 1954 р. в класичному виданні, яке присвячене опису історії використання методу конкретних ситуацій у Гарвардській школі бізнесу. Кейс-метод — це метод навчання, коли студенти і викладачі беруть участь у безпосередніх дискусіях щодо проблем або випадків бізнесу (case). Цей метод включає спеціально підготовлені навчальні матеріали і спеціальну технологію використання цих матеріалів у навчальному процесі.

Основною перевагою цього методу є те, що студенти не пасивно сприймають все сказане викладачем, а вони самі залучені у процес власного навчання. Кейс-метод розвиває у студентів критичне мислення, здатність аналізувати, швидко приймати рішення, висловлювати свої думки, а також взаємодіяти між собою.

До недоліків вживання кейс-методу можна віднести, по-перше, складність написання конкретної ситуації. Кейс-метод передбачає реальну ділову ситуацію, складання якої вимагає використання внутрішньої інформації, що в Україні, у зв’язку з закритістю вітчизняного бізнесу і незначною участю викладачів у консультаційній практиці, не уявляється можливим.

По-друге, даний метод не може бути використаний на початковому рівні, він вимагає певної міри підготовки як студентів, так і викладача. Студент повинен мати певні теоретичні знання, вміти шукати і користуватися інформацією, вміти вільно виражати свої думки. Від викладача вимагаються глибокі практичні знання, уміння слухати і сприймати запропоновані студентами ідеї, аналізувати, резюмувати і швидко реагувати на те, що відбувається в аудиторії.

По-третє, кейс-метод відмінно підходить для вирішення складної ділової ситуації, але абсолютно непридатний до галузей, де є єдине правильне рішення, таких як бухгалтерський облік, статистика та інші.

В Україні метод отримав свій розвиток з початку 90-х рр. ХХ століття. Основна робота по його впровадженню ведеться Центром інновацій і розвитку в партнерстві з CEUME: проводяться семінари за участю закордонних спеціалістів, всеукраїнські конкурси з написання ситуаційних вправ, формується колекція вітчизняних ситуаційних вправ. Але не зважаючи на теоретичне опрацювання, кейс-метод в Україні використовується переважно бізнес-школами, в економічних навчальних закладах його вживання є нерегулярним, воно не є елементом цілісної системи методичної побудови навчальних курсів.

Для розвитку кейс-методу в Україні навчальним закладам необхідно встановлювати тісні зв’язки з представниками бізнесу, впроваджувати консультативні проекти на замовлення компаній, залучати економістів-практиків у науковий процес, розвивати співпрацю з такими організаціями, як CEUME, USAID, Центр інновацій і розвитку.


К. І. Байкулова

«Фінанси», IV курс

Кримський економічний інститут

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — асисит. Філімошкіна І. О.
БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ — ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
Для того, щоб стати професіоналом, дійсним фахівцем своєї справи, замало одних знань, необхідне вміння їх знаходити, обробляти і застосовувати, здатність діяти і приймати правильні рішення. Одним з можливих засобів розвитку й удосконалення настільки необхідних навичок можуть стати бізнес-симуляції.

Бізнес-симулятор — це комп’ютерна програма, що дозволяє імітувати керування компанією у взаємодії з іншими учасниками в рамках віртуальних бізнес-завдань, максимально наближених до реальних.

Перші управлінські моделі з’явилися в університеті Carnegіe Mellon (Пітсбург, США) в 1957 році. На теперішній час симуляції застосовуються більш ніж у 500 університетах і бізнесах-школах, серед яких Harward, Wharton і Kelogg. У світі існує приблизно 250 різних навчальних симуляторів. Наприклад, Harvard Busіness School Publіshіng розробило такі симулятори, як Everest для навчання студентів лідерським якостям і навичкам командної роботи, Back Bay Battery, що фокусується на інноваціях і ризику, пов’язаних з розробкою продукту, Root Beer Game, Benіhana та інші.

Головна перевага симуляції в економічній освіті полягає в тому, що вона не тільки розвиває самостійне мислення у студентів, підвищує мотивацію до навчальної діяльності, але й формує «смак» до аналізу економічної ситуації, що дуже необхідно у професійній діяльності. Також симулятори дозволяють випробувати різні моделі фінансової поведінки і зрозуміти, до яких наслідків призведуть ті або інші рішення. Критики методу симуляції відзначають, що робота на комп’ютері ізолює студентів від зовнішнього світу, і вони недостатньо взаємодіють з іншими людьми, але ж саме в цьому й полягає завдання будь-якого успішного менеджера.

Незважаючи на те, що метод бізнес-симуляції давно використовується провідними навчальними закладами світу, для України ця технологія нова.

Перші симуляції на вітчизняному ринку бізнес-освіти з’явилися в 1995 році в МІМ-Київ. Серед них можна назвати такі комп’ютерні симуляції: Іnternatіonal Management Game — керування підприємством; FAST (Fіnancіal Analysіs and Securіty Tradіng) — фінансовий аналіз і торгівля цінними паперами; MarkStrat — маркетингові стратегії. Прикладом використання нових комунікаційних технологій для навчання бізнес-команд в Україні також є мережеві симуляції Global Management Challenge і Storewars.

Бізнес-симулятори в Україні застосовуються здебільшого тільки в бізнесах-школах. Впровадження імітаційних моделей, як і інших інформаційних технологій, у ВНЗ має певні труднощі. До основної проблеми варто віднести обмеженість фінансових ресурсів. Для вирішення цієї проблеми необхідно активізувати співробітництво з організаціями, які можуть допомогти у пошуку джерел фінансування проектів (наприклад, ІREX), забезпечити тренінг викладачів (наприклад, CEUME). Актуальним є встановлення тісних зв’язків навчальних закладів з бізнесом: пропонування компаніям консультаційних послуг, співробітництво з компаніями, які розробляють демо-версії бізнес-симуляторів для апробації.

Керівництву вищих навчальних закладів варто звернути увагу на необхідність стимулювання викладачів впроваджувати новітні технології. Відсутність у ВНЗ відповідної організаційної політики, спрямованої на підтримку введення в освітній процес нових інформаційних технологій, проведення консервативної політики відносно інформатизації освіти призводить до того, що культура використання комп’ютерних і комунікаційних технологій у цих закладах виявляється дуже низкою, а більша частина нововведень — просто ініціатива викладача.
В. О. Березюк

ФІСіТ, IV курс,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

Науковий керівник — канд. екон. наук, проф. Шаров О. Д.
ВІРТУАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ В ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОБЛЕМ
Питання розвитку інноваційних технологій на основі нових знань має велике значення у становленні України як прогресуючої держави. Провідні країни світу проводять на конкурсній основі та створюють організації щодо пошуку інноваційних ідей, методів їх подальшого впровадження та практичного використання, чого ми, на жаль, не можемо спостерігати на внутрішньому ринковому середовищі нашої Держави. Проблема полягає у відсутності спеціалізованого інструменту обробки інноваційної інформації в різних предметних галузях, показників освіченості студентів та науковців, які саме і створюють моделі облаштування та розвитку більшості галузей внутрішнього ринку з інноваційної точки зору. На сучасному етапі свого розвитку Україна має великі перспективи в усіх інноваційних сферах, але сьогодні немає чіткого уявлення про стан розвитку інтелектуального та соціального капіталу країни. Тисячі людей з величезним потенціалом щороку залишають Україну, тому що їх робота, досвід, ідеї не знаходять підтримки й визнання. 

Використовуючи сучасні інформаційні веб-технології, я створив та розвиваю соціальний проект, що значно полегшує процес формулювання, удосконалення та практичного використання інноваційних ідей серед прогресивної молоді нашої країни. Його основою є сучасні мови та методи веб-програмування, за допомогою яких кожен із зацікавлених учасників має можливість вести власний кабінет проектів з детальним їх описом на рівні постановки самої проблеми, її вирішення та практичного становлення, з можливістю обговорення з іншими, обізнаними в цій справі, людьми. При цьому встановлюється практична цінність даного проекту, що дає змогу приватним організаціям та владним структурам побачити реальні проблеми та перспективи розвитку інновацій (інших корисних ідей та моделей), шляхи їх впровадження у ринковому середовищі.

Основою даної системи є функціональні модулі: ведення персональних та колективних проектів, система рейтингів, голосування, коментарів, пошук, колективна внутрішня пошта, призначення керівників блогів, які дозволяють у мережі Інтернет здійснювати операції на рівні користувача або ж адміністратора: починаючи від реєстрації, проходження відбору, публікацій ідей з їх практичним застосуванням, до редагування розділів та їх інформаційних частин; спільним обговоренням кожного проекту з залученням провідних спеціалістів у сферах за напрямками діяльності, які ведуть до його вдосконалення, компаній інвесторів та інших зацікавлених сторін, що дає змогу кожному з учасників створити власне робоче місце, власний бізнес або приєднатися до провідних команд у певній сфері інноваційної діяльності.

Ринок соціальних мереж в Україні не має подібних проектів, не існує єдиної Національної інноваційної системи. Результати моїх досліджень свідчать, що є ресурси з більш вузьким колом професіоналів на рівні, сучасних інноваційних ідей розвитку та вирішення ІТ-проблем — «WebDev» (webdev.org.ua), «Developers» (developers.org.ua), «Хабрахабр» (habrahabr.ru), «Ідеальна Країна» (kraina.org.ua), але вони не вміщують у собі конкретного напрямку розвитку інновацій, не займаються проблемами їх впровадження, практичного застосування, більше посилаючись на інноваційні технології західних країн.

Проект «Іннов — інноваційний інкубатор» (www.innov.in.ua) створенний для того, щоб довести, що розумні продумані ідеї завжди потрібні, а їх правильне впровадження приноситиме користь суспільству. Дана розробка має великі перспективи у здійсненні збору інноваційної інформації від зацікавлених у праці студентів, науковців, викладачів університетів, які розуміють сьогоденні проблеми, намагаються їх вирішити застосовуючи власні оригінальні методи та мають змогу показати результати їх впровадження.


І. О. Білець

«Фінанси», V курс,

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»
БЛОГІНГ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Численні нові комунікаційні технології, які з’явилися в останні роки, були в основному розглянуті для особистого використання. Проте ці «розмовні технологій» і «конструктивістські засоби навчання», поряд, всеохоплюючим Інтернетом та його можливостями, зробили їх життєздатним вибором для отримання освітнього досвіду. Новітні технології є головними в цій доповіді, включаючи миттєві повідомлення (chat), Блоги (blogs) та голосові / відео-конференції. Обговорення і використання технології, що лежать в основі освіти та програм для навчання, розглядаються в деталях.

Протягом усіх років навчання, залишається практично постійним і традиційним використання дошки і крейди, а також проекторів. Та розвиток комп’ютерних технологій призвів до використання PowerPoint, електронної пошти і веб-порталів. На сьогодні зроблено безліч досліджень, про використання інноваційних технологій, разом з роботою на суміжні області електронного навчання, веб-навчання, а також інтерактивного навчання. Використання комп’ютерних технологій у сфері освіти було вивчено у численних дослідженнях.

Переваги є досить значними що до покращення отримання знань. Впершу чергу це економія часу та ресурсів, також Інтернет технології дозволяють навчатись віддалено від навчального закладу, наприклад дома чи на робочому місці. НЕ переривати навчальний процес під час карантину, а також це є особливим варіантом для людей з обмежаними можливостями. Ще однією з преваг є те що викладач, як і студенти, може перебувати в іншій країні, читаючи лекцію за допомогою відео-конференції. Це досить масштабні технології, котрі можна використовувати більш глобально в майбутньому, зокрема для покращення навчального процесу в нашому університеті.

Недоліки залишаються на жаль, — це відсутність технічної бази університету, застарілі технології використання інтернет, відсутність WIFI, не кваліфіковані в даній тематиці викладачі та низький рівень знань іноземної мови студентами. Протиріччя — оплата викладачів за відокремлену роботу зі студентами, а також з тими, хто не навчається в нашому вузі, а користуються наданою інформацією. Та те, що постає питання самоосвіти, що інколи важко здійснювати без посереднього спілкування з викладачем.

На мою думку, вагомими аргументами щодо необхідності застосування інноваційних технологій Інтернет зв’язку «викладач—студент» є те, що весь розвинений світ давно перейшов на таку систему. Це економить ресурси, час та дозволяє більш ефективно та максимально використовувати сучасні технології.

Ведення блогів викладачем, веб-порталів, використання голосових програм відео-чатів покращують взаємозв’язок між студентом та викладачем. Використання інформації стає більш доступним, в онлайн режимі це відповіді на всі запитання, обговорення, коментарі, викладення будь-якої тематики. В кожного з нас є ПК та можливість його використання, є здобуті знання та навички щодо застосування.

Щодо світового досвіду, то ми можемо спостерігати як викладачі провідних вузів світу застосовують інтернет-технології ( MSN Messenger, Yahoo! Messenger, ICQ, Twitter, Skype) для взаємодії зі студентами різних країн. У цій Інтернет-аудиторії кожен — спікер, більшою чи меншою мірою. Ти або кажеш, або слухаєш. Але комунікації — це не тільки аудиторія, це ще й співтовариство. Співтовариство — це горизонтальний зв’язок між його учасниками. Коли ми говоримо про нашу освіту, ми перш за все думаємо про вертикальних зв’язках — від викладача до слухачів. Але інтернет перевернув все, тепер це обмін інформацією між рівними, студенти вибирають напрямок освіти, обирають проблематику, осучаснюють її, а викладач допомагає в уьому процесі та сам навчається. Застосування інноваційних технологій практикується у всіх відомих університетах, з легкістю можна приєднатись до спільноти студентів Гарвардського, Кембріджського університету та інших. А головне — всі провідні гуру економіки ведуть свої веб-сторінки, де можна почерпнути багато унікальної інформації.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка