Бердянськ 2006 (06) ббк 74я5Сторінка1/12
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.93 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Бердянський державний педагогічний університет

ЗБІРНИК

наукових праць

3(Педагогічні науки)

Бердянськ

2006
УДК 37.01(06)

ББК 74я5


З 41

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №3. – Бердянськ: БДПУ, 2006. – 220 с.

Друкується за рішенням вченої ради Бердянського державного педагогічного університету. Протокол №2 від 21.09.2006 р.


РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Крижко Василь Васильович – к.пед.н., доц., член-кор. АПСН, ректор Бердянського державного педагогічного університету; Баханов Костянтин Олексійович – к.пед.н., доц., проректор з наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету; Гусєв Віктор Іванович – д.пед.н., проф. каф. професійної педагогіки та методики трудового навчання Бердянського державного педагогічного університету; Жалдак Мирослав Іванович – д.пед.н., проф., академік АПН України, зав. каф. інформатики Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, проф. каф. математики та методики її викладання Бердянського державного педагогічного університету; Павлютенков Євген Михайлович – д.пед.н., проф., академік РАН, проректор з наукової роботи Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, проф. кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету; Золотухіна Світлана Трохимівна – д.пед.н., проф. Харківського державного педагогічного університету; Максименко Сергій Дмитрович – д.психол.н., проф., академік АПН України, директор Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Балл Георгій Олексійович – д.психол.н., проф., зав. лабораторії методології і теорії психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України; Сущенко Тетяна Іванівна –д.пед.н., проф., зав. каф. педагогіки Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, професор каф. педагогіки БДПУ.


Збірник включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України

(Бюлетень ВАКу. – 1999. – №5. – С. 30).


У збірнику друкуються результати педагогічних досліджень науковців Бердянського державного педагогічного університету та викладачів інших вищих навчальних закладів України. У публікаціях подано нові погляди на актуальні проблеми теорії та історії педагогіки.
© Бердянський державний

педагогічний університет

ЗМІСТМоскальова Л.Ю. Теоретичний аналіз змісту морального виховання особистості………………………………………………………......................

5

Желуденко М.О. Відповідальність як основа виховання вільної
особистості........................................................................................................

10

Литвин О.П. Педагогічний аналіз у системі управління дошкільним освітнім закладом....................................................................................

14

Зиль О.М. Формування передумов естетичного інтересу у старших дошкільників у процесі музичної діяльності...........................................

21

Бойко О.В. Використання наочності як засіб формування мовленнєвої активності у процесі навчання іноземної (англійської) мови дітей старшого дошкільного віку......................................................................

23

Бєльчева Т.Ф. Розв’язання навчально-пізнавальних задач як спосіб формування життєвих цінностей молодших школярів.........................

29

Коробова О.О. Можливості використання мультимедійних програм у навчанні англійської мови в початковій ланці загальноосвітньої школи...

33

Ткачова Н.П. Сприйняття музики у вихованні учнів загальноосвітньої школи........................................................................................................

40

Вєнцева Н.О. Особливості мотивації навчальної діяльності підлітків на уроках історії............................................................................................

47

Войний О.М. Метод проектів у технології трудового навчання..................

52

Дороз В.Ф. Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами......................................................................

56

Келембет Р.В., Пейчева О.О. Питання ефективності методики розвитку мовлення учнів у процесі вивчення лексики (лінгвокультурознавчий аспект).............................................................

65

Кардашов В.М. Проблема художньо-творчого розвитку учнівської молоді в умовах соціокультурної трансформації суспільства.............

71

Дехтяренко С.Г. Можливості формування природничо-наукового мислення старшокласників засобами пізнавальних навчальних задач...

76

Бондарева Г.І. Особливості формування соціальної стійкості особистості старшокласника...................................................................

84

Щербакова Н.М. Зміст і структура пізнавальної самостійності старшокласників......................................................................................

91

Гайдамака І.Г. Сутність етичної культури батьків та її прояв у взаємодії суб’єктів процесу виховання...................................................................

98

Брянцева Г.В. Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів дистанційного навчального процесу......................................................

104

Дубяга С.М. Технологічне забезпечення підготовки студентів ВПНЗ до педагогічної імпровізації..........................................................................

112

Кицкай Л.І. Особливості методики формування у студентів техніко-економічних умінь і навичок під час викладання курсу “Основи охорони праці”..........................................................................................

119
Григор’єва В.В. Проблемне навчання у формуванні професійно-творчого мислення студента-музиканта................................................

127

Кабанець М.М. Модель формування в майбутніх інженерів потреби у творчій самореалізації.............................................................................

134

Кавєріна О.Г. Методологічні засади інтеграції змісту мовної освіти майбутніх інженерів.................................................................................

139

Скрипіцин М.В., Харіх О.Д. Моделювання резонансних явищ з використанням програмного забезпечення “Electronics workbench” у процесі вивчення електричних ланцюгів змінного струму....................

144

Мамаєва І.О. Управлінська культура як складова підготовки майбутнього менеджера освіти..............................................................

150

Мелешко Г.М. Методика вивчення базових понять Web-дизайну студентами гуманітарних спеціальностей ВНЗ.....................................

156

Це-Кононенко Г.Е., Курілова В.І. Вплив занять у спортивних секціях на моральну вихованість студентської молоді...........................................

161

Ізбаш С.С. Аксіологічні аспекти соціальної адаптації студентів педагогічного університету..............................................................................

166

Тернавська Л.М. Особистісний підхід до формування іншомовної культури фахівця в умовах інформатизації соціуму.............................

171

Ткаченко В.П., Корнєєва А.М. Формування просторової уяви студентів при вивченні курсу “Нарисна геометрія”............................................................

176

Колесникова О.Г. Історичний гностизм магістерського руху в сучасних оцінках і вимірах......................................................................................

181

Богданов І.Т. До питання про ціннісний підхід до організації навчально-виховного процесу у вищій педагогічній школі......................................

189

Кашкарьов Г.В. Використання інноваційних технологій як шлях покрашення якості професійної підготовки магістрів............................

197

Кашкарьова Л.Р. Організація навчання та перевірки рівня засвоєння студентами знань, умінь і навичок в умовах кредитно-модульної системи.....................................................................................................

203

РЕЗЮМЕ..........................................................................................................

210

SUMMARY.......................................................................................................

215

УДК 371.134
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка