Бердянськ 2007 (06) ббк 74я5Сторінка16/16
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.52 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ЛІТЕРАТУРА


1. Андреева Г.М. Социальная психология: Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 365 с.

2. Бабочкин П.И. Становление жизнеспособной молодежи в динамично изменяющемся обществе. – М.: Социум, 2000. – 176 с.

3. Вища освіта і Болонський процес: Навч. посібник /За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

4. Діти і соціум: Особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: Монографія / За ред. Н.В.Гавриш. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – 368 с.

5. Рубинштейн С.Л. Теоретические вопросы психологии и проблемы личности //Общие проблемы психологии. – М.: Педагогика, 1976. – 416 с.

6. Семашко О.М. Соціологія молоді. Проблеми соціалізації молоді засобами культури: Навч. посібник /За ред. О.М.Семашка, В.М.Пічі. – К.: Каравела, Львів: Новий світ – 2000, 2002. – 334 с.

7. Соціальна педагогіка: Підручник / За ред. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 468 с.

8. Сухомлинский В.А. Воспитание и самовоспитание // Советская педагогика. – 1965. – № 1. – С.12.9. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.
РЕЗЮМЕ
1. Стеценко Ірина Олександрівна. Технологічний аспект рефлексивно-орієнтованої концепції педагогічної освіти. Обґрунтовано рефлексивно-орієнтовану концепцію педагогічної освіти, що включає рефлексивно-орієнтовану модель педагогічної освіти, модель рефлексивної діяльності вчителя і технологію розвитку педагогічної рефлексії. Емпірично доводиться перспективність застосування технології розвитку педагогічної рефлексії у ВНЗ.

2. Кушнір Юлія Володимирівна. Теоретико-методологічні проблеми виховання культури міжетнічного спілкування. Розглядаються теоретико-методологічні підходи до виховання культури міжетнічного спілкування, які представлені у педагогічній, психологічній та культурологічній літературі. Обґрунтовуються концептуальні положення релятивізму та функціоналізму щодо вивчення проблем виховання культури міжетнічного спілкування.

3. Кірюшина Ольга Миколаївна. Система емпіричних методів в освіті. Головна тема статті – розробка системи емпіричних методів і її роль у реалізації гуманістичних ідей в освіті.

4. Меньшикова Тетяна Іванівна. Медіаосвіта в підготовці соціальних педагогів до роботи з агресивними дітьми. Розглядається проблема використання медіатекстів при підготовці соціальних педагогів. Викладається методика психолого-педагогічного аналізу медіатекстів, що відбивають проблему агресивної поведінки.

5. Мурюкина Олена Валентинівна. Обґрунтування показників медіакультури аудиторії з погляду діалогічної концепції В.Біблера. Порівнюються показники розвитку медіакультури аудиторії (А.Федоров) і основні етапи сприйняття тексту (7-“Я” теоретика-класика В.Біблера).

6. Гура Валерій Васильович. Принцип культуровідповідності при розробці електронних освітніх ресурсів. Характеризуються нові види інтелектуальної діяльності в інформаційно-культурному середовищі. Обґрунтовано необхідність їх обліку при проектуванні електронних освітніх ресурсів.

7. Ієговська Людмила Іванівна. Формування внутрішньої позиції учня як фактор гармонізації процесу адаптації дітей шестирічного віку до навчання в початковій школі. У статті аналізуються основні етапи становлення внутрішньої позиції як фактора гармонізації процесу адаптації шестирічних дітей до навчання в початковій школі.

8. Ткачова Наталія Петрівна. Музична освіта учнів початкових класів загальноосвітньої школи. У статті розкриваються питання про формування музичних здібностей школярів початкових класів на основі методу ладової сольмізації, початкові ладові форми, ладо-ступеневий “відносний” спів, методика якого розкрита у досвіді роботи зарубіжних педагогів – музикантів.

9. Красножон Олексій Борисович. Формування вміння розв’язувати математичні задачі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій. У статті охарактеризовано науково-методичні аспекти проблеми формування уміння розв’язувати математичні задачі в умовах використання інформаційно-комунікаційних технологій; запропоновано вимоги до системи задач з математичних дисциплін, які викладаються студентам фізичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів.

10. Ачкан Віталій Валентинович. Набуття учнями математичних компетентностей при вивченні рівнянь та нерівностей у старшій школі. Розглядається проблема, визначення і обґрунтування можливості удосконалення методики вивчення рівнянь та нерівностей у курсі алгебри і початків аналізу. Наводиться один із можливих шляхів її вирішення – формування в учнів відповідних математичних компетентностей.

11. Баханов Костянтин Олексійович. Експериментальна перевірка ефективності впровадження компетентнісного підходу у навчанні історії в 7 класах основної школи. У статті здійснено експериментальну перевірку ефективності впровадження компетентнісного підходу у навчанні історії в 7 класах основної школи.

12. Вєнцева Надія Олександрівна. Особливості оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів на уроках історії із застосуванням дискусійних методів. Автор статті виявляє особливості та розробляє критерії оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках історії при застосуванні дискусійних методів.

13. Федчиняк Артур Олександрович. Відображення повсякденності у сучасних шкільних підручниках із всесвітньої історії. У статті розглядається відображення повсякденності у сучасних шкільних підручниках із всесвітньої історії.

14. Мирошниченко Володимир Олександрович. Становлення методу проектів у методології навчання історії. Стаття присвячена одному з донедавна несправедливо забутих у вітчизняній системі освіти методу навчання – методу проектів. У ній детально висвітлюються питання дидактичних основ методу й історичного досвіду роботи за ним. Дослідження охоплює період першої третини ХХ століття у США і СРСР.

15. Репко Інна Петрівна. Оцінювання навчальних досягнень учнів: історичний погляд на сучасну проблему. У статті подається огляд історичних надбань із питання доцільності існування балів при контролі навчальних досягнень учнів. Визначається актуальність цієї проблеми в сучасній школі.

16. Вічева Ольга Михайлівна. Теоретичний аналіз змісту статевого виховання школярів. Стаття присвячена аналізу поняття “статеве виховання”. Розглянуто зміст, мету та завдання, а також принципи статевого виховання школярів у сучасних умовах розвитку суспільства.

17. Немченко Сергій Геннадійович. Сучасний стан проблеми корекції девіантної поведінки у педагогічній теорії та виховній практиці. У роботі розглядаються проблеми девіантної поведінки та сучасний погляд на її корекцію.

18. Головко Інна Михайлівна. Особливості організації і діяльності учнівського самоуправління в загальноосвітніх школах-інтернатах. У статті розглянуто особливості організації і діяльності учнівського самоуправління в загальноосвітніх школах-інтернатах; проаналізовано провідні мотиви участі вихованців у самоуправлінні; визначено основні етапи формування органів учнівського самоуправління.

19. Баранцова Ірина Олександрівна. Вища освіта в контексті культури. У статті визначені загальні показники та складові частини культуровідповідної освіти у вищому навчальному закладі, які включають знання і досвід, що дозволяють студентам бути адекватними учасниками діалогу культур.

20. Музика Юлія Олегівна. Стандарти вищої педагогічної освіти у контексті Болонської декларації. Автор розглядає принципи навчального процесу згідно з Болонською конвенцією, уточнює зміст понять “європейська система передачі кредиту”, “кредит”, “модуль”, “модульна система”.

21. Рощупкина Олена Анатоліївна. Мотивація як найважливіша складова самостійної діяльності студентів. Стаття присвячена одній з важливих проблем психології, педагогіки та методики викладання російської мови як іноземної – мотивації як рушійної сили діяльності суб’єкта. Визначено роль і значення мотивації самостійної роботи для ефективного навчання іноземних студентів у ВНЗ, а також вивчено чинники, що впливають на її успішне формування та розвиток.

22. Млочешек Любов Іванівна, Лопаткин Євгеній Васильович. Становлення професійної мотивації вчителя в процесі вивчення педагогічних дисциплін та її вплив на професійну самосвідомість і самовизначення студента. Характеризуються сучасні підходи до становлення професійної мотивації майбутнього вчителя в процесі вивчення педагогічних дисциплін. Дослідно-експериментальним шляхом спроектована модель цілісного педагогічного процесу з розвитку професійної мотивації майбутнього вчителя.

23. Холодковська Наталія Сергіївна, Макарченко Михайло Геннадійович. Суб’єктний досвід студента: попереднє розуміння загального уявлення про менеджмент. Розглянуто важливі питання суб’єктного досвіду студентів, пов’язані з попереднім розумінням загального уявлення про менеджмент. Обґрунтовується необхідність урахування суб’єктного досвіду студентів у процесі навчання.

24. Картель Тетяна Миколаївна. Професійна підготовка майбутніх інженерів-будівельників у контексті вимог Болонського процесу. У статті розглядається професійна підготовка майбутніх інженерів-будівельників в контексті вимог Болонського процесу. Відзначається важливе місце вивчення іноземної мови в процесі фахової підготовки. Описуються переваги модульної організації навчання як одного із шляхів підвищення якості вищої освіти України.

25. Плохотнюк Олександр Сергійович. Методологічні основи формування професійно ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів. У статті розкриваються методологічні основи формування професійно ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів-музикантів.

26. Челишева Ірина Вікторинівна. Вивчення історії російської медіаосвіти у підготовці студентів педагогічних ВНЗ. Автор розглядає питання вивчення курсу історії медіапедагогіки (зокрема – російської медіаосвіти) в межах здійснення даної спеціалізації, аналізує основні методичні прийоми курсу, можливості і перспективи його використання майбутніми педагогами.

27. Середа Діана Миколаївна, Шевченко Ольга В'ячеславівна. Основні аспекти організації науково-дослідної роботи студентів у педагогічному ВНЗ. Актуалізується необхідність нових підходів до розв’язання питань організації НДРС. Сформульовано завдання НДРС з урахування рівня розвитку сучасної методології. Розглядаються передумови розробки нової моделі НДРС у педагогічному ВНЗ.

28. Пейчева Олена Олексіївна, Келембет Раїса В’ячеславівна. Лінгвокраїнознавчий аспект навчання іноземної мови та його реалізація в навчанні читання. Стаття присвячена новим підходам у презентації культурних та мовних традицій у викладанні іноземної мови. Пропонований методичний аспект грунтується на застосуванні аутентичних друкованих матеріалів, які належать різним функціональним стилям та містять афоризми, фразеологічні висловлювання та безеквівалентну лексику.

29. Хатько Алла Вікторівна. Аналіз дисципліни “Теорія алгоритмів” для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю. Визначаються об’єкт, предмет та методи теорії алгоритмів як навчальної дисципліни, її структура. Наведені результати контент-аналізу існуючих навчальних посібників для університетів, для педагогічних ВНЗ, а також збірників задач. Визначений перелік тем, що виносяться для аудиторної роботи та на самостійне вивчення студентами.

30. Хоменко Віталій Григорович, Коржова Катерина Миколаївна. Моделювання структури та змісту курсу “Архітектура ЕОМ” для інженерів-педагогів в умовах імітаційного моделювання. У статті наводиться приклад побудови модульної організації навчального процесу дисципліни “Архітектура ЕОМ” для студентів інженерно-педагогічного профілю факультету “Комп’ютерних технологій та систем” Бердянського державного педагогічного університету і обґрунтування мотиваційної технології навчання при такій організації.

31. Швець Валентина Дмитрівна. Методичні особливості програмування навчальної діяльності студентів дистанційної форми навчання за допомогою інтерактивного посібника. В статті представлений інтерактивний посібник “Основи класичної фізики”, створений з використанням мови гіпертекстової розмітки HTML та комп’ютерного продукту Macromedia Flash. Обговорюються особливості методики та навчальних матеріалів для дистанційного навчання.

32. Дікарєва Лариса Йосипівна. Практичні умови використання методів навчально-пізнавальної діяльності на заняттях з “Практикуму в навчальних майстернях з обслуговуючої праці”. У практичній діяльності викладача на заняттях з “Практикуму в навчальних майстернях з обслуговуючої праці” словесні, наочні та практичні методи навчання тісно взаємопов’язані. Завдання вчителя – знайти оптимальне поєднання цих методів.

33. Голік Олександр Борисович. Синергетичний підхід у формуванні готовності майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників. Стаття обгрунтовує необхідність синергетичного підходу у формуванні готовності майбутніх учителів до організації позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників. Синергетичний підхід спрямовується на зміни у системі підготовки студентів та структурі їх особистості.

34. Адарюкова Тетяна Геннадіївна. Соціально-освітнє середовище як умова взаємодії соціалізації, виховання та самовиховання учнівської молоді. Стаття акцентує увагу на відправних теоретичних положеннях щодо ролі соціально-освітнього середовища як простору для соціалізації, виховання і самовиховання учнівської молоді.
SUMMARY
1. Irina Stetsenko. Technological aspect of pedagogical education reflective-oriented theory. Reflective-oriented theory of pedagogical education, including reflective-oriented model of pedagogical education, model of teacher’s reflective activity, reflection development technology, is grounded in the article. The perspective of the usage reflection development technology is experimentally proved in the article.

2. Yulia Kushnir. Methodological problems of education of culture of interethnic dialogue. In the article the methodological approaches to education of culture of interethnic dialogue are esteemed, which submitted in pedagogical, psychological and to the literature. The conceptual positions of relativism and funetivism are substantiated at analysis of problems of education of culture of interethnic dialogue.

3. Olga Kiryushina. The system of empirical methods in education. The main idea of the article is elaboration system of empirical methods and its significance in realization of humanistic ideas in education.

4. Tatyana Menshikova. Mediaeducation in the preparing of social teachers to the work with aggressive children. It’s examined the problem of mediatexts usage in the process of training of social teachers. It’s given the methods of psychological and pedagogical analyses of mediatexts reflected the problem of aggressive behaviour.

5. Helen Muryukina. Basis indexes of development in media culture of audience with point of view dialogic conception of V.Bibler. In this articles we try to compare main indexes of development in media culture of audience (A.Fedorov) and stage understanding of text (7-“I” theoretic-classic V.Bibler).

6. Valery Gura. The principle of culture coordination in design of electronic educational resources. New types of intelligence activity in informational-cultural medium are characterized. The necessity of their value in design of electronic educational resources is grounded.

7. Ludmyla Iegovs’ka. Forming of innerposition of pupil as a factor of process adaptation’s garmonization of six year children for study at primary school. In the article the author writes about the forming of innerposition of pupil as a factor of process adaptation’s garmonization of six year children for study at primary school.

8. Nataliya Tkachova. Music education of primary secondary school. The article is dedicated to the problem of forming of the musical abilities of pupils of primary classes on the base of the method of fret solmization, to the problem of firstly fret-forms, fret-level singing, which methodics was described in the experience of foreign pedagogues-musicians.

9. Aleksey Krasnozhon. Forming of skills for solving mathematical sums in conditions of using information-communication technologies. In this article scientific-methodical aspects of the problem of forming skills for solving mathematical sums in conditions of using information-communication technologies are characterized. The author offers requirements for system of sums on mathematical disciplines, which are learnt by the students of physicals specialties of pedagogical higher educational establishments.

10. Vitaliy Achkan. Improving pupils’ math’s competent skills in the equations and inequalities at high school. The problem of determination and substantiation in possibility to improve the methodology in studying equations and inequalities in algebra and first analysis is considered in the article. There is only one of possible ways of its decision – formation pupils’ definite math’s competent.

11. Kostyantyn Bakhanov. Experimental verification of the effectivity of using of competent approuch at teaching history at 7th form in the main school classes. Experimental verification of the effectivity of using of competent approuch at teaching history at 7th form in the main school classes has been made.

12. Nadiya Ventseva. Some peculiarities of estimation of study achievements’ levels of pupils at History lessons with using of discussional methods. The author writes about some peculiarities of estimation of study achievements’ levels of pupils at History lessons with using of discussional methods.

13. Arthur Fedchynyak. Representation of daily routine in modern school text books in allworld history. The author writes about representation of daily routine in modern school text books in allworld history.

14. Volodymyr Myroshnychenko. Condition, of projects method in the methodology of teaching history. This article is dedicated to one of the teaching methods, that was unjustly forgotten in the native system of education – the method of projects. Specifically, the didactic basisses of method and historical experience of work after it is in detail elucidated in it. The research includes period of the first third of the XX century in the USA and USSR.

15. Inna Repko. Assessment of the pupils’ educational achievements: the historical view on the modern problem. This article deals with the survey of the historical achievements as for the appropriateness of the question that balls checking of the pupils’ studying results. The actuality of this problem is defined at modern school.

16. Olga Vicheva. The theoretical analysis of the content of the schoolchildren’s sexual education. The article is devoted to the analysis of the concept of “sexual education”. The aim and the task of the sexual education are examined in the article.

17. Sergiy Nemchenko. Modern consisting of problem of correction of deviant conduct of pedagogical theory and educative practice. In the article the problems of deviant conduct is examined.

18. Inna Golovko. Peculiarity of organization and activities of pupil’s self-government in the comprehensive boarding-school. In the article the peculiarity of organization and activities of pupil’s self-government in the comprehensive boarding-school was considered. The leading motives pupil’s participation in self-government have been analyzed. The basic stages formation bodies of pupil’s self-government have been defined.

19. Irina Barantsova. Higher education in the context of culture. The article focuses on the indices and components of intercultural education in higher schools that include knowledge and experience that permit students to be adequate participants of cross-cultural communication.

20. Julia Musikа. Standards of the maximum pedagogical formation in context of the Bologna-declaration. The author in article considers principles of educational process according to Bologna-convention, specifies the maintenance of concepts “the European system of transfer of the credit”, “credit”, “module”, “modular system”.

21. Olena Roshchupkyna. Motivation as the most important component of students independent work. The article deals with one of the main problems of psychology, pedagogics and methods of teaching Russian language as a foreign one that is motivation as a factory subject activity. The author has made an attempt to define a key role and importance of independent work motivation for the efficient teaching of foreign students in higher educational institution as well as to study factors affecting successful forming and development of this motivation.

22. Lubov Mlocheshek, Evgeniy Lopatkin. The getting of the professional motivation of a teather in the process of studing of pedagogical disciplines and its influence on the professional self-awareness and self-determination of a student. The modern methods of the getting of the professional motivation of the pedagogical disciplines are characterized. The model of the whole pedagogical process by the development of the professional motivation of the future teacher was projected by the experimental method.

23. Natalie Holodkovskaya, Michail Makarchenko. Student’s subjective experience: preunderstading common presentation about management. Subjective experience important questions are considered in the article. Students' subjective experience calculation necessary are grounded in the teaching process.

24. Tetyana Kartel. The problem of professional training of future civil engineers in the context of Bologna process’ requirements. The article considers professional education and training of future civil engineers in the context of Bologna process’ requirements. The importance of foreign language study in the process of special training is indicated. The authour describes advantages of modular organization of education as one of the ways of increasing the quality of Ukrainian higher education.

25. Olexander Plohotnyuk. Methodological bases of forming of value orientation of future musicsan-teachers. The author writes about methodological bases of forming of value orientation of future musicsan-teachers.

26. Irina Chelysheva. The study of history Russian media education students’ pedagogical institutes. This article is devoted to the question of media literacy for university students. The author describes the practical ways of the media education course “History of media education in Russia” in Taganrog state pedagogical institute.

27. Diana Sereda, Olga Shevchenko. Basic aspects of organizing students’ scientific researching work in a teachers’ training institute. The necessity of new approaches to solving problems of organizing students’ scientific researching work (SSRW) is actualized. The aims of the work (SSRW) are defined taking info account the level of development of modern methodology. Conditions and reasons for working out a new model of SSRW in a teacher’s training institute are considered.

28. Olena Peycheva, Rayisa Kelembet. Linguistic country study aspect of teaching of forming language and its realization in teaching to read. The article is devoted to the new approaches in presentation of cultural and language traditions in teaching as a methodological aspect based on using authentic published materials of different functional styles, containing the aphorisms and phraseology expressions, as also the words without equivalent in translation.

29. Alla Khatko. Analysis of the discipline “The Theory of algorithms” for students of engineering and pedagogical specialties of a computer science profile. The object, subject and methods of the theory of algorithms as an educational discipline and its structure are defined. A content analysis of existing textbooks for universities, for pedagogical high schools, and also for tasks-books is presented. The list of topics that are selected for work in auditoriums and for self-studying by students is defined.

30. Vitaly Homenko, Katerina Korzhovа. Modelling of structure and the contents of a rate Architecture of the COMPUTER for engineers-teachers in conditions of imitating modelling. In the article an example of constructions of the modular organization of educational process of discipline at such organization “The Architecture of the COMPUTER” for students of an engineering-pedagogical structure of faculty “Computer technologies and systems” the Berdyansk State Pedagogical University is given.

31. Valentina Shvets. Methodological peculiarities of education activity programming for students of distance education using interactive book. The e-learning book “Basic of classic physics” is represented in the article. The book has been created using hypertext language HTML and computer product Macromedia Flash. The peculiarities of e-learning books are considered.

32. Larisa Dikarуeva. Pedagogical terms of the use the methods of scientifically-cognitive activity on lessons on Practical work in scholastic workshops on servicing labour”. In practical teacher’s activity at lessons “Practical work in scholastic workshops on servicing labour” verbal, demonstrative and practical methods of the education are closely interconnected. The problem of the teacher is optimum joining these methods.

33. Olexander Golik. Synergetical approach in the forming of readiness of future teachers for organization of out-of-school activity of senior students. The author writes about the necessity of forming Synergetical approach in the forming of readiness of future teachers, for organization of out-of-school Activity of senior students. This approach is used to change the system of students training and structure of their peculiarities.

34. Tetyana Adarukova. Social and educational surrounding as the condition of socialization, upbringing and selfupbringing of students. The article underlines the basic theoretical thesis's concerning the role of social and educational surrounding as a space of specialization, upbringing and selfupbringing of students.
УДК 37.01(06)

ББК 74я5
НАУКОВЕ ВИДАННЯЗ 41

Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 196 с.


Відповідальний редактор – Потоцька Тетяна Федорівна – к.пед.н., доцент, зав. каф. теорії та методики початкового навчання Бердянського державного педагогічного університету.
Технічний редактор та комп’ютерна верстка – Назімова Катерина.

Адреса редакції:

71100 м. Бердянськ, Запорізька обл., вул. Шмідта, 4.


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №7830.

Підписано до друку 06.06.2007 р. Формат 60х84 1/16. Папір офс.

Друк. офс. Умовних друкарських аркушів 11,9.Тираж 300 прим. Замовл. №171.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка