Библиотека 5баллов ru Соглашение об использованииСторінка4/4
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.74 Mb.
1   2   3   4

Висновки

Теоретичний аналіз проблеми мотиваційно-особистісних особливостей креативів і проведене дослідження взаємозв’язку мотивації і особливостей локалізації суб’єктивного контролю свідчать про те, що у креативів підліткового віку не проявляється взаємозв’язок між рівнем мотивації досягнення і інтернальними альтернативами. Таким чином, гіпотеза, висунута на початку нашого дослідження підтвердилась.Узагальнення матеріалів дослідження дозволяє зробити такі висновки:

 1. Взаємозв’язок між рівнем мотивації досягнення і інтернальними альтернативами у креативів підліткового віку не проявляються.

 2. У творчо обдарованих індивідів наявна специфічна ірраціональна мотивація досягнення, так як творчий акт є спонтанним, некерованим в своїй основі явищем.

 3. Враховуючи мотиваційно-особистісні особливості креативів підліткового віку, ми можемо керувати процесом адаптації учнів до вимог соціокультурного середовища, сприяти формуванню у школярів різнобічного підходу до проблем, поставлених перед ними.

 4. Виховання творчо активних членів суспільства може забезпечити останньому адекватний вибір і реалізацію перспективної моделі розвитку.

 5. Результати дослідження можуть бути використані в педагогічній, віковій, соціальній психології, з метою виявлення творчо обдарованих індивідів і прогнозування їх поведінки.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. М.: Республика, 1984. С. 479.

 2. Алиева Е. Г. Творческая одаренность и условия ее развития // Психологический анализ учебной деятельности М.: ИП РАН. 1991. С. 7-17.

 3. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М.: Наука, 1977.

 4. Арнаудов М. Психологія літературної творчості. М.: Прогрес, 1970.

 5. Батищев Г. С. Діалектика творчості. М., 1984.

 6. Бирюков С. Д. Генетические особенности пластичности поведения человека. Авторе­ферат канд. диссертации. М.: Институт психологии АН СССР. 1988 г.

 7. Богоявленска Д. Б. Інтелектуальна активність, як проблема творчості Ростов-на-Дону, 1983.

 8. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. Ростов-на-Дону, 1983.

 9. В мире науки. М., 1992. № 11-12. С. 20.

 10. Вивчення особистості підлітка / За ред. М.Т. Дригус – К.:Інститут психології АПН України, 1994 – 128.

 11. Вильчек В. М. Алгоритмы истории. М.: Прометей, 1989. С. 20.

 12. Гирш В. Геніальність і виродження. Одеса, 1895.

 13. Гнатко М.М. Психологічні передумови роботи з обдарованими дітьми: Методичні рекомендації.- Луцьк, 1996. –26с.

 14. Гнатко Н. М. Проблема креативности и явление подражания. М.: ИП РАН, 1994.

 15. Годфруа Ж. Що таке психологія. У 2 т. М.: Світ, 1992.

 16. Гончаренко Н. В. Геній у мистецтві і науці. М.: Мистецтво, 1991.

 17. Григоренко Е. А., Кочубей Б. И. Исследование процесса выдвижения и проверки гипо­тез близнецами // Новые исследования в психологии. 1989 г. № 2. С. 15-20.

 18. Грузенберг С.О. Психологія творчості. Мінськ, 1923.

 19. Гуревич К. М. Современная психологическая диагностика: пути развития // Вопро­сы психологии. 1982. № 1.

 20. Дружинін В. Н., Хазратова Н. В. Экспериментальное иследование формирующего действия микросреды на креативность // Психологічний часопис. 1994. № 4.

 21. Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. Л., 1982.

 22. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы.-СПб: Издательство “Питер”, 2000 – 512с.

 23. Корчуганов І.П. Індивідуально-психологічні особливості та соціальні умови розвитку обдарованих дітей: Методичні рекомендації.- Луцьк, 1997.-33с.

 24. Лерна Я. Я. Ритми життя і творчості. Л., 1925.

 25. Лихачев Д. С. Заметки и наблюдения. Л.: Советский писатель, 1989. С. 48.

 26. Ломброзо Ц. Геніальність та божевілля. СПб., 1992. С. 15-16, 21-23.

 27. Лука А.Н. Проблеми наукової творчості // Сірий. Науковедение за рубежем, М. ИПИ-ОН АН СРСР, 1983.

 28. Маслоу А. Самоактуализирующаяся личность // Психология личности. Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтера, А. А. Пузырея. М., 1985.

 29. Матюшкин А. М., Снек Д. А. Одаренные и талантливые дети // Вопросы психоло­гии. 1982. №4. С. 88-97.

 30. Олах А. Творческий потенциал и личностные перемены // Суспільні науки за рубежем. Р. Ж. Сер. Науковедение, 1968. № 4. С. 69-73.

 31. Перкинс Д. Н. Творча обдарованість як психологічне поняття // Суспільні науки за рубежем. Р. Ж. Сер. Науковедение. 1988, № 4. С. 88-92.

 32. Пономарьов Я. А. Психологія творчості // Тенденції розвитку психологічної науки. М.: Наука, 1988. С. 21-25.

 33. Просецкий В. А. Психология подражания // Автореф. дис. на соиск. степ. доктора психол. наук. Орел, 1973.

 34. Развитие творческой активности школьников /Под ред. А.М. Матюшина; Науч.- исслед. ин-т общей и пед. психологи. Акад. Пед. Наук СССР.-М.:Педагогика, 1991.-160с.

 35. Роджерс Н. Творчество как усиление себя // Вопросы психологии. 1990. № 1. С.164-168.

 36. Розвиток і діагностика здібностей // Під ред. В. Н. Дружиніна і В. В. Шадрикова.М.: Наука, 1991.

 37. Спиваковская А. С. Профилактика детских неврозов. М., 1988.

 38. Субботский Е. В. Генезис личностного поведения у дошкольников и стиль общения // Вопросы психологии. 1981 № 2. С. 68-78.

 39. Теплов Б.М. Избранные труды. В 2-х т. Т.1.- М. Педагогика, 1985.-329с.

 40. Тютюнник В. И. Начальный этап онтогенеза субъекта творческого труда. Авторефе­рат докторской диссертации. М.: МГУ, 1994.

 41. Уарте Х. Исследование способностей к наукам.- М.: Наука, 1960.

 42. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990.

 43. Хоровитц Ф. Д., Байер О. Обдаровані і талановиті діти: стан проблеми і напрямки досліджень // Суспільні науки за рубежем. Р. Ж. Серия Науковедение, 1988. № 1.

 44. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личностиСПб: Питер, 1997.

 45. Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза професиональной деятельности. М.: Наука, 1983.

 46. Шадриков В. Д. Способности, одаренность, талант // Развитие и диагностика способ­ностей. М.: Наука, 1991.

 47. Эльконин Д. Б. Психология игры. М., Педагогика. 1978.

 48. Юсупов Ф.М. Роль невраховуваних чинників у процедурі тестування // Діагностика здібностей і особистих рис учнів у навчальній діяльності Саратов: Изд-во СГУ, 1989. С. 37-48.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка