Біологія 10 клас ДатаСкачати 171.7 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір171.7 Kb.
 Біологія 10 клас Дата__________

Тема: роль бактерій у природі й житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини

Мета: поглибити знання учнів про бактерії, виявити їхню роль у житті людини й сучасній біосфері; ознайомити учнів із прикладами захворювань, збудниками яких є бактерії, та з історією боротьби людини з бактеріальними захворюваннями; розвивати дослідницькі компетенції учнів методом проектної діяльності; виховувати бережливе ставлення до навколишнього середовища та розуміння єдності всіх живих організмів, а також бережливе ставлення до власного організму.

Обладнання: таблиці, зошит, презентація, мультимедійна дошка

Тип уроку: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний етап

«Доброго дня!» – мовлю за звичаєм.»

«Доброго дня!» - кожному зичу я.

Тож усміхніться, любі діти,

Я вашим успіхам буду радіти.

Посміхніться! Погляньте одне на одного, подаруйте мені свої посмішки. Я впевнена, що сьогодні у вас усе вийде. Ми збагатимо ваші знання, вміння та навички. Я сподіваюсь на вашу активність і впевнена, що зміст, методи, використані на уроці, та форми роботи зацікавлять вас і будуть розвивати вашу пізнавальну активність.

Щоб урок ми провели цікаво, щоб ви збагатилися новими знаннями, опрацьовуючи навчальний матеріал , прощу зібрати всю свою енергію, думки, вміння і навички та бути активними на уроці.Сьогодні ми з вами працюватимемо під девізом: ( слайд1)

Міркуємо - швидко.

Відповідаємо – правильно.

Працюємо – плідно.

ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

1. Питання для бесіди

1. Які організми відносять до прокаріотів? (бактерії і ціанобактерії)

2. Що таке прокаріоти? ( це прості за будовою одноклітинні організми, у клітинах яких немає оформленого ядра)

3. Які характерні особливості мають клітини прокаріотів?

4. Чим відрізняються бактерії – аероби від анаеробів? ( бактерії – аероби можуть жити тільки в середовищі, що містить вільний молекулярний кисень, а анеробні не потребують для біосинтезу кисню з повітря, вони використовують кисень, отриманий в результаті біологічного розкладання води або солей неорганічних сполук)

2. Обговорюємо разом

У середні віки чума знищувала з лиця Землі цілі народи. Звістка про чуму, яка наближалася, наганяла на людей панічний жах.

У той час існувала приказка «Коли прийде чума – біжи швидше якнайдалі». Як ви думаєте, чи правильна ця приказка з погляду запобігання епідемії? Відповідь обґрунтуйте.

Що потрібно знати для запобігання інфекційним захворюванням? Саме про це піде мова на сьогоднішньому уроці.

Отже, записуємо тему уроку: роль бактерій у природі й житті людини. Профілактика бактеріальних захворювань людини. ( слайд 2)


 • Пропоную сформулювати запитання до теми уроку, визначивши в такий спосіб його завдання

III. Вивчення нового матеріалу

 1. Повідомлення учнів

 2. Розповідь учителя з елементами бесіди

Історія відкриття і будова бактерій

У нашому здоровому тілі живе здоровий дух, а також…. 500 різних видів бактерій. Вперше бактерію спостерігав Антоні ван Левенгук 1674 року, ( слайд 3) використовуючи мікроскоп власної конструкції. На жаль, через примітивність збільшувального приладу важко було визначити різницю між окре­мими видами

Основоположник наукової система­тики Карл Лінней навіть відмовився класифіку­вати бактерії й дав їм загальну назву «хаос». ( слайд 4)

Назва «бактерія», яка в перекладі з грецької означає «маленька паличка», з'явилася пізніше. Вона була запропонована Крістіаном Ернбергом 1828 року. ( слайд 5) У 1850-х роках Луї Пастер поклав по­чаток вивченню фізіології та метаболізму бакте­рій. Коли його викликали на дуель, Луї Пастер заявив: ( слайд 6) «Оскільки мене викликають, я маю право обрати собі зброю. Ось дві колби: в одній — бак­терії віспи, в іншій — чиста вода. Якщо людина, яка послала вас, погодиться випити одну з колб на вибір, я вип'ю іншу». Дуель не відбулася...

У той час на півдні Франції, де виробляють найвідоміші у світі вина, з'явилися «хвороби вина», тобто його скисання. З цією проблемою ви­нороби звернулися до Л. Пастера, який блискуче її розв'язав. Учений з'ясував, що псування вина відбувається від проникнення у чани для бродін­ня сторонніх мікроорганізмів і запропонував про­грівати вина за 70 °С. Цей спосіб, який і сьогодні широко використовують у виноробній та харчовій промисловості, дістав назву пастеризації.

Фундаментальні дослідження збудників си­бірської виразки, туберкульозу, холери здійснив Роберт Кох. ( слайд 7) 1905 року він був удостоєний Нобе­лівської премії за дослідження туберкульозу. Ла­уреатом Нобелівської премії 1908 року був уро­дженець України Ілля Ілліч Мечников, який роз­робив учення про імунітет.

Започаткування інтенсивного розвитку науко­вих досліджень в Україні належить учню Луї Пас­тера, найближчому співробітнику і другу І. Мечникова, Миколі Федоровичу Гамалії. Він виконав низку цінних досліджень з епідеміології чуми. Загальну пошану своїми працями, присвяченими вивченню сифілісу, дифтерії, черевного й висип­ного тифів, здобув Данило Кирилович Заболотний. Екологічний напрямок мають дослідження Сергія Миколайовича Виноградського, присвячені про­цесам нітрифікації ґрунту. Вагомий внесок і Ва­силя Леонідовича Омелянського. Написаний ним 1909 року підручник витримав десять видань, не втративши цінності й у наші дні.

Розділ мікробіології, що вивчає будову, життя і властивості бактерій, називається бактеріологія. (слайд 8) Здавалося б, що за той час, коли люди вивчають бактерії, ці мікроорганізми відкрили вченим усі свої секрети — адже не так багато можна прихо­вати під об'єктивом мікроскопа. • Що ж являють собою бактерії?

Бактерії — найменші клітинні організми серед тих, що зараз живуть на Землі. Бактеріальна клітина має твер­ду міцну оболонку, яка складається з муреїну — особливої сполуки поліпептидної природи, що характерна лише для бактерій і не трапляється у рослинних і тваринних клітинах. Крім того, клі­тинна стінка зовні покрита слизовою капсулою, утвореною з полісахаридів. Вона надійно захищає тіло клітини від зовнішніх впливів. Плазматич­на мембрана, яка оточує живу частину клітини, виконує опорну, транспортну й захисну функції. Цитоплазма не має мембранних органел (мітохондрій, пластид, ендоплазматичної сітки, апа­рату Гольджи), а також чітко оформленого ядра. Генетичний апарат — нуклеоїд — це нитка ДНК, що має форму кільця. При цьому ДНК не утво­рює постійних сполук із білками, тому в бактерій немає хроматину й постійно відбувається синтез РНК. Єдині органели, що вільно лежать у цито­плазмі, — це рибосоми. Крім того, у цитоплазмі бактерій розташовані невеликі молекули дволанцюгової ДНК, згорнутої в кільце, — плазміди.

Розмножуються бактерії простим поділом на­двоє. Час процесу поділу в сприятливих умовах становить близько 20 хвилин. Для бактерій ха­рактерний і статевий процес у найпримітивнішій формі (кон'югація). У них не утворюються статеві клітини, але відбувається обмін генетичною ін­формацією внаслідок переносу ділянки молекули ДНК від однієї бактеріальної клітини до іншої. Фрагмент молекули ДНК, який потрапив у іншу клітину, може діяти спільно з ДНК цієї клітини і брати участь в утворенні і-РНК (м-РНК). В іншо­му випадку він убудовується в кільцеву молекулу ДНК і під час її поділу передається дочірній клі­тині разом з іншим генетичним матеріалом. Здат­ність бактерій порівняно швидко адаптуватися до зміни умов існування пояснюється тим, що в них висока частота мутацій і велика швидкість роз­множення.

Бактерії утворюють спори, які мають дуже щільну багатошарову оболонку — пристосування до перенесення несприятливих умов. У стані спо­ри припиняється життєдіяльність і поділ бакте­рії. Коли ж настають сприятливі умови, оболонка спори руйнується і бактерії знову відновлюють життєдіяльність.

Бактерії здатні зумовлювати спиртове, молоч­нокисле, маслянокисле, пропіоновокисле бродін­ня. Під час спиртового бродіння вихідні вуглеводи (вони мають три, шість або дев'ять атомів Карбо­ну) розкладаються на спирт і карбон(ІV) оксид:

Роль бактерій у природі

Бактерії відіграють велику роль у підтриманні сталості навко­лишнього середовища: підтримують сталість газового складу атмосфери, здійснюють утилізацію відмерлих організмів, перетворення органічних речовин відмерлих організмів на неорганічні. Ґнильні бактерії роз­щеплюють білок з утворенням амоніаку, який нітрифікуючі бактерії окиснюють до нітритів, нітратів і відновлюють до вільного азоту, беручи участь у кругообігу азоту в природі. Ґрунтові бактерії істотно впливають на ріст і розвиток рослин. Деякі бактерії виконують роль симбіонтів, поселяючись у травному тракті тварин, забезпечуючи перетравлювання целюлози. Родючість ґрунтів, самоочищення водойм неможливе без бактерій. Корисні копалини — залізні руди, нафта, газ, торф тощо — продукти діяльності бактерій у давні геологічні епохи.Роль бактерій у житті людини

Запитання до учнів: ( слайд 9)

 • Що є об'єктами мікробіологічних досліджень?

 • Які продукти виробляє мікробіологічна промисловість?

Робота з підручником на с. 200 - 201

Мікробіологічна промисловість — це галузь промисловості, у якій використовують діяльність бактерій для мікробіологічного синтезу цінних продуктів з різних видів сировини — нафти й газу, відходів целюлозно-паперової промисловості, сільського господарства. Білково- вітамінні концентрати, амінокислоти, ферментні препарати, ліки, пре­парати для боротьби зі шкідниками сільського й лісового господар­ства, бактеріальні добрива, харчові добавки в корм для худоби тощо є продукцією мікробіологічної промисловості, що приносить величезний прибуток народному господарству.

Людина використовує бактерії у харчовій промисловості для отри­мання продуктів харчування. Кисломолочні продукти — сир, сметану, кефір — отримують за допомогою молочнокислих бактерій. Квашення овочів також неможливе без молочнокислих бактерій.

Сільське господарство використовує бактерії для силосування кормів, важливою є роль бактерій у ставковому господарстві.

Фармацевтична промисловість випускає безліч препаратів, синтез яких ґрунтується на діяльності бактерій. Такі групи препаратів, як вітаміни, антибіотики, ферменти, амінокислоти виробляють за допо­могою бактерій.

Хімічна промисловість широко використовує діяльність бактерій для отримання різних органічних речовин (кислот, спиртів, кетонів, метану, водню тощо). Отримання виробів зі шкіри, льону також не об­ходиться без діяльності бактерій.

Однак бактерії можуть завдавати й шкоди людині. Псування про­дуктів харчування, книг, хвороби є проблемами людства, що пов'язані з діяльністю бактерій.

Бактерії класифікують за формою: паличкоподібні, кулясті, спі­ральні, у вигляді коми тощо. ( слайд 10)

Тип клітин

Особливості будови

Коки

Клітини мають кулеподібну форму. Часто утворюють колонії з двох (диплококи) або чотирьох (тетракоки) клітин. Колонії можуть також складатися із клітин, об’єднаних у вигляді ланцюжка (стрептококи) або грона (стафілококи)

Палички ( бацили)

Клітини мають подовжену циліндричну форму. Для позначення паличкоподібних бактерій, які здатні утворювати спори, інколи використовують термін «бацили»

Вібріони

Рухливі бактерії з полярно розташованими джгутиками, які мають форму коми

Спірили

Клітини мають форму паличок, вигнутих спірально. Рух забезпечують джгутики, розташовані на кінцях клітини

Спірохети

Клітини мають гвинтоподібну форму. Рухаються за рахунок згинання всієї клітини (змієподібний рух)

Коринебактерії

Клітини мають булаво-подібну форму

Актиноміцети

Прокаріотичні клітини утворюють багатоклітинну структуру, схожу на міцелій грибів

До бактеріальних захворювань, збудниками яких є паличкоподібні бактерії, належать туберкульоз, дизентерія, дифтерія. До захворювань, що спричинюються бактеріями кулястої форми (коками),— менінгіт, стафілококові інфекції. До захворювань що спричинюються бактеріями спіральної форми, — сифіліс (бліда спірохета); а до збудників-вібріонів (у вигляді коми) належить холерний вібріон.Шляхи поширення бактеріальних захворювань ( слайд 17)

Запитання до учнів?

 • Які шляхи поширення інфекційних захворювань вам відомі?

 1. Контактний

 2. Контактно-побутовий ( через предмети побуту )

 3. Повітряно-краплинний

 4. Пиловий

 5. Водний

 6. Через укуси кровосисних комах

 7. Через ґрунт

 8. Через заражені харчові продукти

Профілактика бактеріальних захворювань ( слайд 18)

 • Профілактичне знищення переносників збудників інфекційних захворювань;

 • Правильне вітамінозне харчування, дотримання режиму праці й відпочинку, що підвищують імунітет до інфекційних захворювань;

 • Виявлення джерел і шляхів передачі інфекції;

 • Ізоляція інфекційних хворих;

 • Карантин;

 • Розрив механізму передачі хвороби: марлеві пов’язки, кип’ятіння питної води, - правильна обробка харчових продуктів, дотримання правил особистої гігієни;

 • Щеплення від інфекційних захворювань.

А зараз послухайте про метод щеплення ( слайд 19)

Правила особистої гігієни ( слайд 20)

 • Мити руки перед їдою, після роботи, після відвідування туалету;

 • Регулярно приймати душ, міняти натільну й постільну білизну;

 • Підтримувати чистоту в житлових і робочих приміщеннях;

 • Стежити за чистотою одягу й взуття;

 • Регулярно проводити вологе прибирання, витирати пил;

 • Уживати в їжу свіжі й перевірені продукти харчування, кип’ятити молоко, мити кип’яченою водою овочі та фрукти, добре термічно обробляти м’ясо й рибу.

Профілактика бактеріальних захворювань

 


Захворювання

Шляхи зараження

Заходи профілактики

Ангіна (гострий тонзиліт)

Повітряно-крапельний або через продукти харчування

Активне виявлення хворих, їх ізоляція, госпіталізація і раціональне лікування; максимальне розосередження людей; провітрювання житлових, службових і навчальних приміщень; проведення поточної та завершальної дезінфекції; посилення медичного контролю за технологією приготування і термінами збереження готової їжі

Дифтерія

Повітряно-крапельний

Основним заходом щодо профілактики дифтерії є правильно організовані та вчасно проведені щеплення дифтерійним анатоксином. 3 появою хворого на дифтерію в осередку проводиться весь комплекс протиепідемічних заходів: активне виявлення, ізоляція і госпіталізація хворих; бактеріологічне обстеження і санація виявлених носіїв; поточна й завершальна дезінфекція

Менінгококова інфекція

Повітряно-крапельний

3 появою хворого в осередку проводяться протиепідемічні заходи: активне виявлення, ізоляція і госпіталізація хворих; бактеріологічне обстеження з подальшою ізоляцією та санацією виявлених носіїв; дезінфекція; екстрена профілактика антибіотиками, щеплення за епідемічними показаннями менінгококовими вакцинами

Черевний тиф і паратифи

Фекально-оральний

Профілактика черевного тифу й паратифів ґрунтується на проведенні спільних для кишкових інфекцій санітарних, дезінфекційних і дезінсекційних заходів, спрямованих на попередження водного й харчового шляхів передачі інфекції. 3 появою хворого проводяться протиепідемічні заходи: раннє активне виявлення хворих, їх ізоляція та госпіталізація; лабораторне обстеження працівників харчування та водопостачання й осіб, які підпали під ризик зараження; поточна й завершальна дезінфекція; вакцинація (ревакцинація) проти черевного тифу; екстрена профілактика сухим полівалентним черевнотифозним бактеріофагом

Туляремія

Трансмісивний, через укуси інфікованих переносників (кліщів). Інколи зараження можливе повітряно-крапельним або фекально-оральним шляхом

Профілактичні заходи спрямовані на попередження потрапляння збудника інфекції, скорочення епізоотологічної активності природних осередків туляремії та попередження захворювань людей у цих осередках. Основним напрямком є проведення санітарно-технічних (захист приміщень від проникнення гризунів) та дератизаційних (знищення гризунів) заходів для боротьби з гризунами. За епідемічними показниками проводяться щеплення (вакцинація раніше не щеплених або щеплених понад п’ять років тому). Спеціальна екстрена профілактика проводиться антибіотиками

Чума

Трансмісивний, через укуси інфікованих переносників (бліх). Інколи можливе контактне зараження (під час зняття шкурок гризунів) або зараження повітряно-крапельним шляхом

Профілактичні заходи спрямовані на попередження заносу збудника інфекції, скорочення епізоотологічної активності природних осередків чуми та попередження захворювань людей у цих осередках

Холера

Фекально-оральний

У профілактиці холери особливо важливе суворе виконання санітарно- гігієнічних вимог щодо забезпечення правильного водопостачання, каналізації й очищення населених місць. Дуже важливу роль у профілактиці холери відіграє ретельне виконання всім населенням вимог особистої гігієни. Карантин встановлюють у тих чи інших місцевостях за наявності особливих умов, що спричиняють поширення холери. Здійснення специфічної профілактики (щеплення) має допоміжне значення

 
Порівняльна таблиця

 


Вірусні захворювання

Бактеріальні захворювання

Назва захворювання

Симптоми

Назва захворювання

Симптоми

Грип

Підвищення температури тіла, рясне потовиділення, слабкість, світлобоязнь, суглобові та м’язові болі, головний біль, біль у горлі, сухий (у ряді випадків — вологий)хворобливий кашель, нежить

 


Ангіна

Озноб, загальна слабкість, головний біль, ломота в суглобах, біль у горлі під час ковтання, збільшення і хворобливість ущільнених кутовощелепних лімфатичних вузлів; піднебінні дужки, язичок, мигдалини, а іноді й м’яке піднебіння в перші дні яскраво-червоного кольору; на мигдалинах можуть бути гнійники або ділянки скупчення гною

Кір

Лихоманка, млявість, слабкість, головний біль, дрібно-плямистий висип, ураження кон’юнктиви й нежить

Кашлюк

Запалення гортані, трахеї і бронхів; напади (пароксизмами) кашлю, тяжкість і тривалість яких варіюює

Вітряна віспа

Слабкість, підвищення температура тіла до 38 °С і поява на шкірі будь-якої ділянки тіла висипки. Спочатку це цятки рожевого або червоного кольору округлої форми. Через кілька годин на них утворюються прозорі блискучі пухирці, оточені вузьким рожево-червоним обідком

Дифтерія

Підвищення температури тіла до 38-39 °С протягом двох-трьох днів; нездужання, головний біль, слабкість, біль у горлі під час ковтання. Мигдалини набрякають, збільшуються, на їх опуклій поверхні з’являються плівки біло-сірого кольору

 

ІV. Узагальнення й систематизація знань

1. Заповнення учнями таблиці ( слайд 21)

( слайд 22-23)


 1. Виконання тестових завдань ( слайд 24)

1. Прізвище вченого, який відкрив бактерії:

а) Л. Пастер; б) А. ван Левенгук;

в) Р. Гук; г) І. Мечников.

2. Генетичний матеріал бактеріальної клітини міститься:

а) у лізосомах; б) у мітохондріях;

в) у рибосомах; г) у кільцевій ДНК.

3. Бацили кулястої форми називають:

а) коками; б) вібріонами;

в) бацилами; г) спірилами.

4. Які бактерії живуть у симбіозі з бобовими рос­линами?

а) Бактерії гниття; б) бульбочкові;

в) залізобактерії; г) сіркобактерії.

5. До якої групи належать маслянокислі бактерії?

а) Бактерії-сапрофіти; б) бактерії-паразити;

в) хемосинтезуючі; г) фототрофи.

6. Знезараження предметів і приміщень знищен­ням хвороботворних мікроорганізмів або пере­носників інфекцій із допомогою певних засо­бів і методів:

а) імунізація; б) дезінфекція;

в) дезінсекція; г) дератизація.

7. Спосіб знезаражування продуктів нагріванням до 60-70 °С протягом 20-30 хв називають:

а)пастеризацією; б)детоксикацією;

в)стерилізацією; г)вакуумним сушінням.

8. Укажіть назву хемосинтезуючих бактерій:

а) молочнокислі; б) ціанобактерії;

в) нітрифікуючі; г) оцтовокислі.

9. Позначте функцію, яку виконують спори бак­терій:

а) статеве розмноження; б) трофічна функція;

в) нестатеве розмноження; г) виживання у несприятливих умовах.

10. Позначте назву організмів, клітини яких міс­тять муреїн:

а) віруси; б) бактерії;

в) гриби; Г) рослини.

11. Бактерії здатні розмножуватися з інтервалом:

а) 20 хвилин; б) 1 доба;

в) 2 години; г) 4-5 діб.

12. Позначте назву інфекційного захворювання, збудником якого є бактерія:

а) грип; б) холера;

в) СНІД; г) малярія.Відповіді: 1 - б; 2 – г; 3 – а; 4 – б; 5 – а; 6 – б; 7 – а; 8 – в; 9 – г; 10 – б; 11 – а; 12 - б.

3. Дати відповіді на запитання ( слайд 25)

- Чому бактерії значно поширені й існують разом із високоорганізованими організмами?( Велика швидкість розмноження у сприятливих умовах, утворення цист як спосіб переживання несприятливих умов, висока частота мутацій)

- Чи можливе існування сучасної біосфери й людини в ній без бактерій?( Життя без бактерій на Землі неможливе)

V. Домашнє завдання ( слайд 26)

Опрацювати § 38 – 39. Підготувати повідомлення за темами: 1. «Одноклітинні еукаріоти: зелені водорості хлорела й хламідомонада».

 2. «Особливості організації й процесів життєдіяльності найпростіших»

 3. «Особливості організації й життєдіяльності одноклітинних грибів».

VІ. Рефлексія. Оцінювання ( слайд 27)

Пропоную вам поділитися враженнями, закінчивши речення: 1. Для мене сьогодні новим було…

 2. Я хотів би дізнатися про…

 3. Мені не сподобалося….

 4. Найбільше мене вразило…

 5. Для мене було недостатньо інформації про…

 6. Мені сподобалось….

 7. Я вмію….

 8. Я знаю…

( слайд 28)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка