Богданович М. В. Математика: Підруч для 3 клСкачати 195.04 Kb.
Дата конвертації20.02.2016
Розмір195.04 Kb.
МАТЕМАТИКА

(За підручником: Богданович М.В. Математика: Підруч. для 3 кл. — К.: Освіта, 2003)140 год (134 + 6 резервних)
II семестрДата

Тема уроку

Номер

Мета урокуДодавання і віднімання в межах 100065
Додавання і віднімання круглих сотень. Додавання і віднімання круглих десятків з пере­ходом через десяток

554-563

Формувати знання про прийоми додавання і віднімання кру­глих сотень та круглих десятків; повторити поняття прямої о кута; провести творчу роботу за умовою задачі

66
Додавання і віднімання круглих сотень і кру­глих десятків. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці

564-570

Формувати вміння виконувати додавання і віднімання кру­глих сотень і круглих десятків; проаналізувати рознизаний задач на три дії

67
Додавання виду 520 + 50

571-579

Пояснити спосіб обчислення прикладів на додавання вка­заного виду; розв'язати задачу на три дії з опорою на ко­роткий запис

68
Усне віднімання виду 670-420

580-587

Пояснити спосіб обчислення прикладу на віднімання вказаного виду; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

69
Додавання і віднімання виду 430+50, 200+640, 20+640, 760-400, 760-40

588-596

Пояснити прийоми обчислення прикладів на додавання і віднімання вказаного виду; опрацювати складену задачу

70
Порівняння способів усного додавання кру­глих трицифрових чисел

597-603

Розглянути різні способи додавання круглих трицифрових чисел; опрацювати розширену задачу на спосіб зведення до одиниці

71
Порівняння способів усного віднімання кру­глих трицифрових чисел

604-611

Розглянути різні способи віднімання круглих трицифрових чисел; опрацювати розширену задачу на знаходження тре­тього доданка

72
Додавання і віднімання виду 230+70, 200 - 60. Дії з величинами

612-618

Ознайомити із вказаними прийомами додавання і віднімання; удосконалювати вміння виконувати дії з величинами

73
Розв’язання прикладів і задач на вивчені ви­падки арифметичних дій

619-625

Повторити прийоми додавання і віднімання; опрацювати розв'язання задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид. розширена)

74
Контрольна робота № 5
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матері­алом

75
Аналіз контрольної роботи76
Додавання круглих трицифрових чисел з пе­реходом через розряд

626-634

Ознайомити з прийомом додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд; опрацювати розширену задачу на спосіб зведення до одиниці (другий вид)

77
Віднімання виду 420-70

635-643

Вправляти в обчисленні виразів на вивчені випадки дода­вання і віднімання; опрацювати розширену задачу на спосіб зведення до одиниці (другий вид)

78
Віднімання круглих трицифрових чисел з пе­реходом через розряд

644-652

Ознайомити з прийомом віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд; вправляти в розв'язуван­ні задач на три дії

79
Віднімання виду 600 - 270

653-662

Пояснити прийом віднімання; опрацювати складені задачі, які містять знаходження невідомого доданка

80
Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд

663-671

Пояснити прийом письмового додавання трицифрових чи­сел без переходу через десяток; розглянути прості задачі, які розв'язуються дією додавання; учити складати та розв'я­зувати рівняння

81
Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд

672-680

Пояснити прийом письмового віднімання трицифрових чи­сел без переходу через розряд; розглянути прості задачі. які розв'язуються дією віднімання; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

82
Письмове додавання трицифрових чисел, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює ю дві яткам

681-688

Поясни їй прийоми додавання; вправляти в додаванні і від­німанні іменованих чисел; опрацювати задачу з буквеними даними

83
Віднімання трицифрових чисел, коли в запису зменшуваного є 0


689-697

З'ясувати особливість письмового віднімання; провести творчу роботу над задачею

84
Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через десяток

698-705

Пояснити прийом додавання трицифрових чисел з пере­ходом через десяток; опрацювати складання задачі за ко­ротким записом

85
Письмове віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд

706-713

Пояснити прийом віднімання трицифрових чисел з перехо­дом через розряд; опрацювати задачу на три дії

86
Письмове додавання трицифрових чисел з пе­реходом через розряд (два переходи)

714-721

Пояснити особливості додавання з двома переходами через розряд; формувати вміння складати обернену задачу на дні дії, розглянути розв'язання нерівностей способом випробування

87
Письмове віднімання трицифрових чисел з пе­реходом через розряд (два переходи)

722-731

З'ясувати особливість письмового віднімання трицифро­вих чисел з двома переходами через розряд; опрацювати ускладнену задачу на знаходження невідомого доданка; ви­конати практично завдання на побудову квадрата і прямо­кутника з однаковим периметром

88
Письмово додавання трицифрових чисел у випадку кількох доданків

732-741

Формувати вміння виконувати письмове додавання трициф­рових чисел у випадку кількох доданків та правильно фор­мулювати відповідні записи доданків; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

69
Письмове додавання і віднімання (суміс­ні дії)

742-750

Проказати зразки записів сумісних дій; опрацювати розв'я­зання задачі двома способами

90
Контрольна робота № 6
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матері­алом

91
Аналіз контрольної роботи

Множення і ділення в межах 100092
Множення чисел 0 і 1. Множення на 0 і 1

Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел751-767

Формувати знання про правила множення чисел 0 і 1; та множення на 0 і 1; вправляти в обчисленні виразів, які міс­тять множення з числами 0 і 1

Пояснити правило ділення на одиницю і ділення рівних чисел; опрацювати розв'язання задачі на три дії за поданим планом та задачі на знаходження периметра прямокутника93
Ділення нуля. Неможливість ділення на нуль

768-778

Пояснити правило ділення нуля, обґрунтувати, чому на нуль не можна ділити; опрацювати задачу, яка містить суми трьох і двох доданків

94
Множення чисел 10 і 100. Задача, обернена до задачі на знаходження суми двох добутків

779-786

Пояснити правила множення чисел 10 і 100; опрацювати розв'язання оберненої задачі за поданим планом

95
Множення і ділення на 10 і 100. Розв'язання задачі на три дії

787-795

Пояснити правила множення і ділення на 10 і на 100; про­аналізувати систему простих і складених задач, які входять до сукупності задач на спосіб зведення до одиниці

96
Ділення виду 80 : 8, 700 : 7

796-803

Пояснити прийом знаходження відповіді на вказані випадки ді­лення; формувати вміння пояснювати розв'язання задачі на дві дії; вправляти в складанні рівностей за текстовою умовою

97
Множення і ділення розрядних чисел не одноцифрове число. Множення одноцифрового числа на розрядне

804-811

Пояснити прийоми множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число; опрацювати задачі на дві та три дії

98
Ділення числа на добуток

812-820

Пояснити правило ділення числа на добуток; опрацювати розв'язання задачі на дві дії, пов'язаної з одиничною нормою

99
Ділення виду 80:20, 600:30, 600:300

821-829

Пояснити прийоми виконання ділення зазначеного виду; опрацювати задачі на зменшення в кілька разів та на різ­ницеве порівняння

100
Контрольна робота № 7
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матері­алом

101
Аналіз контрольної роботи102
Множення суми на число

Множення двоцифрового числа на одноцифрове830-846

Пояснити правило множення суми на число; вдосконалю­вати вміння розв'язувати задачі двома способами та задачі з буквеним даним

Пояснити прийом множення двоцифрового числа на одно­цифрове; опрацювати задачу на знаходження суми двох до­бутків та задачу з двома буквеними даними103
Множення числа на суму

847-855

Пояснити прийоми множення числа на суму, формувати вмін­ня складати задачі за поданим рівнянням та задачі, пов'язані з одиничною нормою

104
Множення одноцифрового числа на дво­цифрове

856-865

Пояснити застосування переставної властивості дії множен­ня; опрацювати задачу, пов'язану з одиничною нормою, удо­сконалювати вміння знаходити периметр чотирикутників

105
Множення одноцифрового числа на двоциф­рове з опорою на правило множення числа на суму

866-873

Пояснити правило множення одноцифрового числа на дво­цифрове; опрацювати задачі на три дії: знаходження суми двох добутків та різниці двох часток

106
Випадки множення і ділення в межах 1000, які зводяться до табличних

874-882

Пояснити способи обчислення вказаних випадків множення і ділення; опрацювати задачу, яка містить збільшення і зменшення числа в кілька разів; розглянути розв'язання нерівності

107
Множення виду 320 * 2

883-893

Пояснити спосіб множення вказаного виду; опрацювати за­дачі, пов'язані з одиничними нормами

108
Закріплення вивчених випадків множення і ділення

894-901

Закріплювати вміння знаходити значення виразів; провести творчу роботу за поданою умовою задачі та складеними за нею виразами

109
Ділення суми на число

902-909

Пояснити правило ділення суми на число; опрацювати розв'язання задачі двома способами за поданими схема­ми складання виразів

110
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 39 : 3

910-918

Пояснити вказаний спосіб ділення; опрацювати розв'язання рівнянь, знаходження значень буквених виразів; провести творчу роботу над задачею

111
Ділення двоцифрового числа на одноцифрове виду 72 : 3

919-929

Пояснити вказаний спосіб ділення; опрацювати складання задача за поданим виразом та розв'язання задач на три дії

112
Ділення двоцифрових чисел на одноцифрове

930-937

Показати можливість різного розкладання множника на зручні доданки; опрацювати розв'язання задач, обернених до задачі на знаходження суми двох добутків, та завдання на знаходження частини числа

113
Перевірка ділення множенням

938-945

Пояснити спосіб перевірки дії ділення; опрацювати задачу, обернену до задачі на знаходження суми двох добутків, та завдання на знаходження компонентів дії ділення

114
Перевірка дії множення дією ділення

946-954

Пояснити спосіб перевірки дії множення: опрацювати розв’язування задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків, закріпити вміння розв'язувати рівняння

115
Контрольна робота № 8
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матері­алом

116
Аналіз контрольної роботи117
Ділення виду 360 : 3

955-963

Пояснити прийом ділення вказаного виду; опрацювати розв'язання задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків, удосконалювати вміння розв'язувати рівняння, що містять дії першого і другого ступенів

118
Ділення виду 64 : 16

Ділення двоцифрових чисел на двоцифрові964-980

Пояснити застосування способу випробування для знаходження результату ділення; опрацювати розв'язування задачі на три дії

119
Позначення частин числа цифрами

981-989

Пояснити, як позначаються частини числа цифрами; опрацю­вати задачу, яка містить знаходження частини числа; вправляти в діленні двоцифрових чисел на одноцифрові

120
Розв'язування задач на час

990-999

Опрацювати три різновиди задачі на час; вправляти в діленні двоцифрових чисел та розв'язуванні задач, які містять зна­ходження частини числа

121
Ділення трицифрових чисел на двоцифрові

1000-1009

Ознайомити учнів із застосуванням способу випробовування при діленні; опрацювати розв'язання задачі, оберненої до задачі на знаходження суми двох добутків, розвивати вмін­ня знаходити частини числа

122
Контрольна робота № 9
Перевірити рівень оволодіння учнями навчальним матері­алом

123
Аналіз контрольної роботи124
Ділення з остачею

1010-1029

Пояснити запис чисел при діленні з остачею, назви чисел при діленні з остачею; формувати вміння оформляти в зо­шиті записи прикладів на ділення з остачею; опрацювали вправи на порівняння виразів

125
Знаходження числа за його частиною

1030-1039

Пояснити, як знаходять число за його частиною; вправляти в розв'язанні вправ і задач, які містять знаходження числа за його частиноюПовторення вивченого за рік126
Повторення табличної сі множення і ділення. Ознайомлення з письмовим множенням на одноцифрове число
Вправляти в розв'язуванні прикладів і задач на множення і ділення; формувати в учнів уміння записувати приклади на множення, що виконується письмово

127
Табличне множення і ділення. Ділення з остачею. Письмове множення на одноцифрове число. Розпізнавання трикутники) різних видів
Повторити таблиці множення і ділення; вправляти в діленні з остачею; опрацювати різні випадки письмового множення; розвивати вміння розпізнавати трикутники різних видів

128
Нумерація трицифрових чисел. Розпізнавання

об'ємних і плоских геометричних фігурПідсумковий урок
Повторити утворення і запис трицифрових чисел; опрацю­вати різні випадки письмового множення на одноцифрове число; удосконалювати вміння розпізнавати об'ємні і плоскі геометричні фігури
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка