Бондар леся вікторівнаСторінка2/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

Апробація роботи. Матеріали та результати дослідження презентувалися на IV–VI міжнародних науково-практичних конференціях "Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов" (Київ, НТУУ "КПІ", 2009–2011); V міжнародній науковій конференції "Пріоритети германського та романського мовознавства" (Луцьк, Волинський національний ун-т ім. Лесі Українки, 2011); VІІ міжнародній науково-практичній конференції “Aktuální vymoženosti vědy” (Praha, 2011), VII міжнародній науково-практичній конференції "Динамикатана съвременната наука" (Софія, 2011), VII міжнародній науково-практичній конференції “Aktualne problemy nowoczesnych nauk” (Przemyśl, 2011), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції "Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу" (Ніжин, Ніжинський державний ун-т ім. Миколи Гоголя, 2011) та ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі: дистанційне навчання" (Київ, НТУУ "КПІ", 2011).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладено у дев’яти наукових статтях, серед яких – сім у фахових виданнях, та шести тезах доповідей на конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Структура роботи визначається метою та задачами дослідження. Дисертація складається зі вступу, переліку умовних позначень, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 337 сторінок. Список використаних джерел, розміщений на 35-ти сторінках, включає 345 найменувань, у тому числі 82 французькою та англійською мовами. Додатки викладено на 101 сторінці. Робота містить 31 таблицю та 10 рисунків.

ВИСНОВКИ
У результаті наукового дослідження теоретично обґрунтовано, практично розроблено й експериментально перевірено методику навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей з урахуванням їхніх навчальних стилів.

1. З метою обґрунтування необхідності розробки відповідної методики було проведено аналіз сучасного стану навчання французької мови майбутніх інженерів та констатовано недостатній рівень сформованості в них умінь ММ – умінь логічно висловлювати свою точку зору, обґрунтовувати певні положення, концепції, гіпотези шляхом наведення доказових аргументів, продукуючи зв’язний монолог за темами, пов’язаними за спеціальністю та переконуючи слухача в істинності своїх суджень.

Результати проведеного нами анкетування студентів ТС, опитування викладачів щодо труднощів, з якими вони стикаються під час навчання ІМ, підтвердили превалювання проблем, пов’язаних з усним логічним, зв’язним, аргументованим викладенням думок студентами в монологічних висловлюваннях на фахову тематику.

Аналіз підручників/НМК з французької мови для немовних ВНЗ, стосовно їхньої спрямованості на формування компетенції у ММ, виявив недостатню орієнтованість вітчизняних підручників та посібників на навчання ПСМА. Констатовано неможливість вирішення питання успішного навчання монологу-аргументації за допомогою французьких НМК, у яких даний критерій є наявним, внаслідок невідповідності їх до вимог вітчизняних типових програм та неорієнтованість на підготовку майбутніх фахівців до міжкультурного спілкування через відсутність інформації стосовно фахової компетенції майбутніх українських інженерів.

Таким чином, результати проведеного аналізу підтвердили необхідність створення методики навчання студентів ТС професійно спрямованого монологу-аргументації внаслідок визначення його ключової ролі для реалізації фахових комунікативних завдань фахівцями технічної галузі, як аргументативного дискурсу у межах усного монологічного висловлювання, представленого у вигляді тез та доказів у певній аргументативній професійній комунікативній ситуації з метою переконання слухача в істинності свого судження.

2. З’ясовано, що процес оволодіння мовою професійного спрямування пов’язаний з психо- та лінгвокогнітивними особливостями, характерними для представників певного фаху, які відображаються у структурах передачі інформації, домінуванні певних способів її сприймання, обробки, відтворення й продукування та впливають на ефективність навчання ПСМА студентів ТС. Досліджено, що згадані вище особливості, притаманні студентам ТС, є наслідком впливу сукупності факторів когнітивного, ситуаційного, афективного рівнів, тобто їхніх навчальних стилів, які знаходять своє відображення у застосуванні студентами навчальних стратегій у процесі оволодіння ПСМА.

Доведено, що передумовою ефективного навчання французького ПСМА є розвиток гнучкості навчального стилю студентів ТС шляхом управління процесом застосування ними навчальних стратегій у процесі оволодіння ПСМА, адаптуючи навчальні завдання до сформованих навчальних стилів майбутніх інженерів та розвиваючи їх резервні можливості. Таким чином, відповідно до стратегічних пріоритетів сучасного етапу розвитку освіти – особистісно-орієнтованого навчання, гуманітаризацію освіти – урахування навчальних стилів студентів ТС у процесі оволодіння ними французьким професійно спрямованим монологічним мовленням дозволяє реалізувати принцип гуманізації освіти, спрямований на всебічний розвиток творчої особистості майбутнього фахівця технічної галузі. У процесі навчання ПСМА було визначено провідну роль стратегічної компетенції внаслідок аналізу ролі навчальних стратегій як процедурних та "кондиційних" знань, оволодіння якими сприяє ефективному розв’язанню комунікативних завдань майбутніми інженерами.

Серед факторів впливу на застосування навчальних стратегій студентами ТС, було виділено головні, які безпосередньо корелюють з ефективністю відповідного навчання: когнітивний – навчальні стилі студентів ТС та ситуаційний – лінгвістичні особливості французького ПСМА. Визначено стійке домінування аналітичних навчальних стилів (88% студентів ТС), типових для представників технічної галузі, що накладає певний відбиток на особливості їх сприймання, обробки та ре/продукування інформації у процесі оволодіння ПСМА.

Встановлення кореляції між навчальними стилями студентів ТС та навчальними стратегіями, дозволило дійти висновку щодо можливості застосування останніх як засобу адаптації до виявлених психо- та лінгвокогнітивних особливостей студентів ТС (наявних домінантних навчальних стилів) та розвитку резервних можливостей (суміжних навчальних стилів) з метою підвищення ефективності навчання ПСМА.

Визначення видової специфіки французького ПСМА на трьох рівнях: за формою, змістом та функцією, стало передумовою відбору навчальних стратегій, спрямованих на подолання явищ міжмовної, внутрішньомовної та навчальних інтерференцій та аргументативних стратегій відповідно до різних способів міркування та моделей аргументації. Окреслені лінгводидактичні та психолого-педагогічні особливості навчання ПСМА студентів ТС обумовили вирішення таких завдань як відбір й організація мовно-мовленнєвого матеріалу та навчальних стратегій з метою розробки комплексу вправ для ефективного навчання ПСМА студентів ТС з урахуванням їхніх навчальних стилів за допомогою навчальних стратегій та створення моделі навчання ПСМА в межах кредитно-модульної системи навчання.

3. Обгрунтовано критерії та відбрано навчальний матеріал для розвитку умінь продукування ПСМА у студентів ТС на основі ситуативно-функціонального підходу, що стало основою створення комплексу вправ для навчання ПСМА з використанням навчальних стратегій як засобу адаптації навчальних завдань до домінантних та розвитку резервних навчальних стилів студентів ТС. Було визначено такі критерії відбору навчального матеріалу: текстів-зразків французького ПСМА – автентичності, професійної спрямованості та комунікативності, функціональності, новизни й інформаційної цінності, соціокультурної та соціолінгвістичної цінності інформації, врахування особливостей домінантних навчальних стилів студентів ТС, авторитетності Інтернет-джерел; лексичного матеріалу – професійної спрямованості, комунікативної цінності, частотності, словотвірної здатності, сполучуваності, стройової здатності; граматичного матеріалу – необхідності, зразковості, урахування лексико-граматичного запасу студентів.

До позамовного навчального матеріалу введено навчальні стратегії як процедурні та "кондиційні" знання, оволодіння якими є запорукою оптимізації процесу навчання ПСМА. Відповідно до окреслених критеріїв: спрямованості стратегій на розвиток рецептивних і продуктивних умінь, необхідних для навчання ПСМА, врахування ДНС студентів ТС, автономії студента, спрямованості на регуляцію емоційного стану, саморегуляцію; орієнтацію на оптимізацію міжособистісного професійного спілкування та подолання соціокультурних труднощів іншомовної комунікації, було виділено прямі стратегії (когнітивні й мнемічні) та непрямі (метакогнітивні, соціальні та афективні). Обгрунтований відбір прямих НСт, який здійснювався відповідно до врахування когнітивних, соціальних та афективних процесів, які знаходяться в основі навчальних стилів студентів ТС, дав змогу розробити типологію стратегій, виділивши дві групи: – (А) навчальні стратегії, адаптовані до особливостей домінантних навчальних стилів студентів, метою застосування яких, є адаптація навчальних завдань до ДНС студентів ТС, а, отже, оптимізація процесу сприймання, обробки, відтворення та продукування інформації у процесі навчання ПСМА, та групу (Б) – навчальні стратегії, спрямовані на актуалізацію суміжних навчальних стилів, недостатній рівень розвитку яких гальмує процес оволодіння французьким ПСМА.

Отже, сукупність відібраних тем, комунікативних ситуацій, зразків текстів французького ПСМА, відібраний на їх основі лексичний, граматичний та фонетичний матеріал, визначені уміння, необхідні для продукування ПСМА та навчальні стратегії у якості позамовного матеріалу, стали підґрунтям для розробки комплексу вправ для навчання ПСМА студентів ТС з урахуванням їхніх НС шляхом використання навчальних стратегій як засобу адаптації процесу навчання до ДНС студентів ТС та розвитку й активізації їхніх супутних стилів.

4. Розроблено комплекс вправ для навчання ПСМА майбутніх інженерів відповідно до основних дидактичних і методичних принципів навчання ІМ. Обгрунтовано визначення етапів навчання ПСМА згідно з концепцією когнітивної психології, за якою процес оволодіння ІМ та ПСМА, зокрема, відповідає таким операціям як розуміння, інтеграція та автономізація, проходячи три фази: когнітивну, асоціативну та автономну. Таким чином, у комплексі виділено підготовчий етап (когнітивна фаза) та основний, що включає три підетапи: рецептивно-репродуктивний (когнітивно-асоціативна фаза); репродуктивно-продуктивний (асоціативно-автономна фаза); продуктивний (автономна/фаза автоматизації).

Проаналізовано виділення підготовчого етапу, орієнтованого на активізацію лексико-граматичного матеріалу, яке зумовлене великою часткою фахової лексики та особливостями лексико-граматичного способу вираження аргументації у французькому ПСМА. Завданням даного етапу є також удосконалення мовленнєвих інтонаційних навичок та визначення рівня володіння стратегіями студентами ТС й ознайомлення з ними. Описано основний етап, який складався з: рецептивно-репродуктивного підетапу навчання ПСМА, до якого увійшли групи вправ, спрямовані на ознайомлення зі структурою зв’язного ПСМА відповідно до різних способів міркування та моделей структурування аргументації, та усвідомлення вживання логічних конекторів, формальних дискурсивів та дискурсивних слів, що передають різні значення зв’язку у ПСМА; репродуктивно-продуктивного підетапу, групи вправ якого орієнтовані на оволодіння вміннями висловлюватися на понадфразовому рівні з використанням різних типів опор; продуктивного підетапу, завданнями якого є формування вмінь продукування ПСМА текстового рівня.

Обгрунтовано та описано роль та місце навчальних стратегій у розробленому комплексі вправ: вправи комплексу виконуються за допомогою прямих стратегій, застосування ж непрямих стратегій реалізується таким чином: метакогнітивні – шляхом формулювання завдань чи рекомендацій з організації навчальної діяльності (режим роботи, алгоритми виконання завдання) або відповідною формою контролю; соціальні стратегії вводяться імпліцитно за допомогою підбору різних мовленнєвих партнерів та виконанням завдань у групах/мінігрупах; афективні стратегії представлено у вигляді інструкцій-порад.

Розроблено та представлено модель навчання ПСМА студентів ТС з урахуванням їхніх навчальних стилів, яка є основою побудови навчального процесу, що дозволяє реалізувати розроблену методику згідно з вимогами кредитно-модульної системи. Описано розроблену модель навчання французького ПСМА відповідно до таких параметрів як зміст, форма та функція, основу якої складає ситуаційно-тематичний цикл, що містить чотири мікроцикли, відображаючи чотири виділені фази навчання ПСМА. Описана модель є основою організації навчального процесу, певні характеристики якої надають можливість її адаптування до варіативних умов навчання у немовних ВНЗ України в рамках вивчення дисципліни "Французька мова професійного спрямування".

5. Експериментальне навчання, проведене з метою перевірки ефективності розробленої методики навчання французького ПСМА студентів ТС з урахуванням їхніх навчальних стилів, було вертикально-горизонтальним, природним, відкритим методичним експериментом.

Його вертикальний характер засвідчив ефективність розробленої методики: аналіз результатів післяекспериментального зрізу показав, що використання обох варіантів методики відповідного навчання призвело до значного приросту рівня сформованості вмінь продукування французького ПСМА, а середній коефіцієнт навченості в усіх групах значно підвищився.

Достовірність та об’єктивність отриманих емпіричних даних для перевірки розробленої методики по горизонталі було перевірено за допомогою багатофункціонального критерію φ٭ – кутового перетворення Фішера.

Перевірені методами математичної статистики результати експериментального навчання дають підстави стверджувати, що обидва варіанти методики навчання – А, за якими навчалися групи ЕГ-1 і ЕГ-2, та Б – групи ЕГ-3 і ЕГ-4, які відрізнялися етапом введення неадаптованих вправ, спрямованих на активізацію резервних навчальних стилів студентів ТС, є однаково ефективними: за варіантом методики А – на підготовчому етапі та рецептивно-репродуктивному підетапі основного етапу вводилися виключно адаптовані завдання, за варіантом методики Б – на аналогічних етапах було співвідношення 25% неадаптованих до 75% адаптованих завдань. На двох інших підетапах: репродуктивно-продуктивному та продуктивному навчальні завдання були ідентичними в обох варіантах методики.

Результати післяекспериментального опитування студентів засвідчили більшу спрямованість варіанту методики Б, відповідно до якого неадаптовані завдання вводилися поступово з підготовчого етапу навчання ПСМА, на формування стратегічної компетенції та розвиток гнучкості навчального стилю.

Таким чином, результати експериментального навчання внаслідок підтвердження ефективності розробленої методики дають підставу рекомендувати її до впровадження у немовні ВНЗ України. З метою ефективного застосування розробленої методики у навчальному процесі укладено методичні рекомендації для викладачів французької мови щодо організації та проведення відповідного навчання.

Отримані результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного та практичного дослідження у даному напрямку, зокрема навчання студентів технічних спеціальностей професійно спрямованої франкомовної дискусії, інших видів мовленнєвої діяльності з урахуванням їхніх навчальних стилів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Авсюкевич Ю. С. Методика навчання презентації англійською мовою студентів економічних спеціальностей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Авсюкевич Юлія Сергіївна. – Запоріжжя, 2009. – 303 с.

2. Акопова М. А. Индивидуализация обучения иностранному языку в техническом вузе с помощью ЭВМ : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 "Общая педагогика, история педагогики и образования" / М. А. Акопова. – Л., 1989. – 16 с.

3. Алексеева Л. Е. Методика обучения профессионально ориентированному иностранному языку. Курс лекций : методическое пособие / Л. Е. Алексеева. – СПбГУ, 2007. – 136 с.

4. Алешко И. А. Обучение устному монологическому высказыванию с помощью лабораторных заданий (на материале английского языка – второй этап мед. вуза) : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Алешко Ирина Анатольевна. – К., 1984. – 211 с.

5. Алмазова Н. И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе : автореф. дис. на соискание уч. степени докт. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / Н. И. Алмазова. – СПб., 2003. – 46 с.

6. Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной речью : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 "Иностр. яз" / А. А. Алхазишвили. – М. : Просвещение, 1988. – 128 с.

7. Ананьев Б. Г. К психофизиологии студенческого возраста / Б. Г. Ананьев // Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1974. – № 2. – С. 3–15.

8. Ананьев Б. Г. Некоторые проблемы психологии взрослых / Б. Г. Ананьєв. – М. : "Знание", 1972. – 32 с.

9. Ананьєва Л. В. Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ананьєва Людмила Валентинівна. – К., 2002. – 169 с.

10. Андрианова С. В. Методика обучения профессиональной англоязычной терминологии студентов-физиков : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / С. В. Андрианова. – М., 2008. – 22 с.

11. Андриевская – Левенстерн Л. С. Методика преподавания французского языка в средней школе / Л. С. Андриевская-Левенстерн. – М. : Просвещение, 1983. – 222 с.

12. Андронік Н. П. Навчання майбутніх учителів англомовної дискусії на основі автентичних поетичних творів : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Андронік Наталія Павлівна. – К., 2009. – 338 с.

13. Андронкина Н. М. Проблемы обучения иноязычному общению в преподавании иностранного языка как специальности / Н. М. Андронкина // Обучение иностранным языкам в школе и вузе : – СПб. : КАРО, 2001. – С. 150–159.

14. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Большая Советская энциклопедия, 1990. – С. 136–139.

15. Архипов В. В. Проявление умственной самостоятельности студентов разного когнитивного стиля : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Архипов Вадим Валерьевич. – СПб, 1999. – 157 с.

16. Баграмова Н. В. Индивидуализация процесса обучения иностранному языку на начальном этапе в языковом вузе / Н. В. Баграмова // Методика обучения иностранным языкам на начальном этапе в школе и вузе : сб. научн. ст. – СПб. : Образование, 1991. – С. 3–11.

17. Баташева Т. С. Психологические условия и механизм развития когнитивно-коммуникативных способностей студентов-филологов : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Баташева Татьяна Сергеевна. – Н. Новгород, 2006. – 242 с.

18. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации : дис. … д-ра филол. наук : 10.00.04 / Белова Алла Дмитриевна. – К., 1998. – 443 с.

19. Беседина Е. В. Особенности аргументативного дискурса личностей с когнитивным стилем "когнитивная простота" [Электронный ресурс] / Е. В. Беседина // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ). – Краснодар : КубГАУ, 2011. – № 02(66). – С. 486–500. – Режим доступа :

http://ej.kubagro.ru/2011/02/pdf/42.pdf

20. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

21. Биконя О. П. Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою : дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / Биконя Оксана Павлівна. – К., 2006. – 237 с.

22. Бим И. Л. Личностно-ориентированный подход – основная стратегия / И. Л. Бим // Иностранные языки в школе. – 2002. – № 2. – С.11–15.

23. Білоножко Н. Є. Методика формування стратегічної англомовної компетенції старшокласників у процесі засвоєння лексико-граматичного матеріалу : дис. ....канд. пед. наук : 13.00.02 / Білоножко Наталія Єліковна. – К., 2010. – 261 с.

24. Бойко О. Н. Использование индивидуализированного раздаточного материала при обучении речовому высказыванию (на этапе развития речевого умения) : дисс. ....канд. пед. наук : 13.00.02 / Бойко Ольга Николаевна. – М., 2003. – 163 с.

25. Болонський процес і кредитно-модульна система організації навчального процесу : [метод. рекомендації для викладачів і студентів] / В. І. Євдокимов, О. М. Микитюк, Л. П. Марченко, В. В. Луценко. – Харків : ХНУРЕ, 2004. – 39 с.

26. Болотов В. А. Компетентностная модель : от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // Педагогика, 2003. – № 10. – С. 8–14.

27. Бондар Л. В. Відбір та організація мовно-мовленнєвого матеріалу для формування компетенції у французькому професійно орієнтованому монологічному мовленні студентів технічних спеціальностей / Л. В. Бондар // Науковий вісник Волинського національного ун-ту ім. Лесі Українки. – Серія : Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк : ВНУ, 2011. – Ч. 2, № 5. – С. 159–163.

28. Бондар Л. В. Вплив факторів стильової поведінки студентів технічних спеціальностей на вибір стратегій навчання під час формування компетенції в монологічному мовленні / Л. В. Бондар // Збірник наукових праць : "Педагогічна освіта : теорія і практика". –– Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2011. – № 8. – С. 171–175.

29. Бондар Л. В. Експериментальна перевірка ефективності навчання французького професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-аргументації) студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів та стратегій / Л. В. Бондар // Науково-методичне видання "Освіта Донбасу". – Серія : Педагогічні науки. – Луганськ : Видавництво Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011. – № 5 (148). – С. 49–56.

30. Бондар Л. В. Значення стратегічної компетенції у формуванні індивідуального стилю навчальної діяльності студентів / Л. В. Бондар // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції : Сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : дистанційне навчання, 21 січ. 2011 р. – К. : Політехніка, 2011. – С. 9–11.

31. Бондар Л. В. Індивідуальний підхід у навчанні французької мови професійного спрямування студентів технічних спеціальностей / Л. В. Бондар // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : Aktualne problemy nowoczesnych nauk, 7 – 15 черв. 2011 р. – Przemyśl : Nauka i studia, 2011. – Vol. 17. – С. 92–94.

32. Бондар Л. В. Комплекс вправ для навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей / Л. В. Бондар // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – Серія : Педагогіка та психологія. – К. : Видавництво КНЛУ, 2011. – № 19. – С. 175–182.

33. Бондар Л. В. Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей / Л. В. Бондар / Вісник Національного технічного університету України "КПІ". – Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – К.: Політехніка, 2010. – № 3 (30). – С. – 149–153.

34. Бондар Л. В. Методичні рекомендації щодо організації навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей за допомогою навчальних стратегій / Л. В. Бондар // Вісник Національного луганського університету ім. Тараса Шевченка. – Серія : Педагогічні науки. – Луганськ : Видавництво ЛНУ, 2011. – Ч. 3, № 15 (226). – С. 73–77.

35. Бондар Л. В. Модель навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей з урахуванням їх навчальних стилів / Л. В. Бондар // Наукові записки Ніжинського державного ун-ту. – Серія : Психолого-педагогічні науки. Філологія. – Ніжин : Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – № 9. – С. 10–13.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка