Бондар леся вікторівнаСторінка3/4
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.65 Mb.
1   2   3   4

36. Бондар Л. В. Організація експериментального навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей / Л. В. Бондар // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : Aktuální vymoženosti vědy, 27 черв. – 5 лип. 2011 р. – Praha : Education and Science, 2011. – Т. 10. – С. 76–78.

37. Бондар Л. В. Передумови оптимізації процесу навчання професійно спрямованого французького монологічного мовлення / Л. В. Бондар // Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції : Пріоритетні напрями підготовки вчителя іноземної мови у контексті вимог Болонського процесу, 20 – 21 трав. 2011 р . – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. : М., 2011. – С. – 158–159.

38. Бондар Л. В. Психолого-педагогічні передумови оптимізації навчання французькому професійно спрямованому монологічному мовленню студентів технічних спеціальностей / Л. В. Бондар // Наукові записки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія : Педагогічні та історичні науки. – К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 97. – С. 13–18.

39. Бондар Л. В. Порівняльна граматика французької та української мов : [навч.-метод. посіб.] / Л. В. Бондар. – К. : НТУУ "КПІ", 2006. – 44 с.

40. Бондар Л. В. Роль та місце когнітивних стратегій у комплексі вправ для навчання французького професійно спрямованого монологу-аргументації студентів технічних спеціальностей / Л. В. Бондар // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : Динамикатана съвременната наука, 17 – 25 лип. 2011р. – 2011. – Софія : Бял ГРАД-БГ, 2011. – Т. 5. – С. 3–5.

41. Бондар Л. В. Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних ВНЗ / Л. В. Бондар // Вісник НТУУ "КПІ". – Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2009. – Ч. 1, № 3 (27). – С. 127–131.

42. Бондар Л. В. Favoriser l’autonomie de l’apprenant / Л. В. Бондар // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції : Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов, 26–27 лютого 2009 р. – К. : Політехніка, 2009. – С. 267–269.

43. Бондаренко Л. Ю. Изменения в структуре и социальном статусе преподавателей высшей школы / Л. Ю. Бондаренко // Социологические исследования. – 2000. – № 10. – С. 125–127.

44. Бондарь С. И. Психологические особенности чтения текста на иностранном языке студентами с разным когнитивным стилем : дис.... канд. психол. наук : 19.00.07 / Бондарь Светлана Ивановна. – К., 2003. – 239 с.

45. Борисенко П. А. Структура, семантика, прагматика франкомовних текстів-поправок / П. А. Борисенко. – К. : Вища школа, 2003. – 156 с.

46. Бориско Н. Ф. Критерії оцінки усного монологічного висловлювання в процесі навчання іноземної мови інтенсивним методом / Н. Ф. Бориско // Методика викладання іноземних мов. Республіканський науково-методичний збірник. – К. : Радянська школа, КОПІЯ, 1988. – № 17. – С. 46–50.

47. Бориско Н. Ф. Обучение устной монологической речи с использованием видеофонограммы в интенсивном курсе на начальном этапе языкового вуза (на материале немецкого языка) : дис…канд. пед. наук : 13.00.02 / Бориско Наталия Федоровна. – К., 1987. – 226 с.

48. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку) : дис…докт. пед. наук : 13.00.02 / Бориско Наталия Федоровна. – К., 2000. – 508 с.

49. Боязитова И. В. Развития возрастных структур интегральной индивидуальности в онтогенезе : дис. … доктора психол. наук : 19.00.07 / Боязитова Ирина Валерьевна. – Пятигорск, 2005. – 311 с.

50. Бубнова Д. В. Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних навчальних закладів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Бубнова Дінара Володимирівна. – Севастополь, 2007. – 230 с.

51. Вайсбург М. Л. Требования к речевым умениям / М. Л. Вайсбург, А. Д. Климентенко // Ин. яз. в школе. – 1986. – № 2. – С.72–80.

52. Васильев Л. Г. Аспекты аргументации / Л. Г. Васильев. – Тверь : Тверск. гос. ун-т, 1992. – 42 с.

53. Верёвкина-Рахальская Ю. Н. Методика использования Интернет-ресурсов в формировании коммуникативной компетенции студентов специализированных вузов на материале общественно-политической тематики: 2-ой курс, английский язык : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Верёвкина-Рахальская Юлия Николаевна. – М., 2007. – 291 с.

54. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / В. В. Виноградов. – М., Изд-во АН СРСР, 1963. – 253 с.

55. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи.– К. : ЦУЛ, 2011. – 382 с.

56. Выготский Л. С. Избранные психологические исследования / Л. С. Выготский.– М. : АПН РСФСР, 1956. – 519 с.

57. Власова О. І. Педагогічна психологія / О. І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

58. Воробьева С. Р. Мотивационные стратегии поведения личности при изучении иностранного языка : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Воробьева Светлана Романована. – М., 2004. – 165 с.

59. Гайдукова Л. В. Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні майбутніх учителів англійської мови : дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / Гайдуковa Лілія Василівна. – К., 2008 – 342 с.

60. Гак В. Г. Практический курс перевода. Французский язык / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев – М. : Интердиалект+, 2005. – 456 с.

61. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка / В. Г. Гак. – М. : Добросвет, 2000. – 832 с.

62. Галушкин А. В. Психологические условия оптимизации овладения иноязычной устной речевой деятельностью : дис….канд. психол. наук : 19.00.01 / Галушкин Алексей Валерьевич. – Новосибирск, 2004. – 167 с.

63. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П. Я. Гальперин //Исследования мышления в советской психологии. – М. : Наука, 1996. – С.416–425.

64. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам : [пособие для учителя] / Н. Д. Гальскова. – М. : АРКТИ, 2000. – 165 с. ил.

65. Гальскова Н. Д. Языковой портфель как инструмент оценки и самооценки учащихся в области изучения иностранных языков / Н. Д. Гальскова // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 5. – С. 6–11.

66. Гапон Ю. А. Специфіка дисципліни і фактори, що визначають зміст навчання іноземної мови професійної спрямованості / Ю. А. Гапон // Зб. наукових статей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К. : Видавництво Європейського університету, 2003. – С. 40–49.

67. Гез Н. И. Обучение говорению. [В кн. : Методика обучения иностранным языкам в средней школе] / под ред. Н. И. Гез, М.В. Ляховицкого. – М. : Высшая школа, 1982. – С. 242–265.

68. Гез Н. И. Система упражнений и последовательность развития речевых умений и навыков / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1969. – № 6. – С. 29–39.

69. Гез Н. И. Формирование коммуникативной компетенции как объект зарубежных методических исследований / Н. И. Гез // Иностранные языки в школе. – 1985. – № 2. – С. 17–24.

70. Гніздечко О. М. Авторизація наукового дискурсу : комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гніздечко Оксана Миколаївна. – К., 2005. – 203 с.

71. Голуб І. Ю. Формування у майбутніх перекладачів соціокультурної компетенції у процесі вивчення німецької мови після англійської : дис.… канд. пед. наук : 13.00.02 / Голуб Іванна Юріївна. – К., 2010 – 373 с.

72. Городилова Г. Г. Лингводидактическое обоснование системы обучения русской речи нерусских студентов : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02 / Городилова Галина Георгиевна. – М, 1980. – 229 с.

73. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / П. Б. Гурвич. – Владимир : ВГПИ, 1980. – 104 с.

74. Давыденко Ю. Е. Интенсификация обучения грамматике французского языка на 1 курсе технического вуза (на материале французского глагола) : дис. ...канд. пед. наук : 13.00.02 / Давыденко Юлия Евгеньевна. – Днепропетровск, 1998. – 156 с.

75. Демченко Н. О. Система упражнений для взаимосвязанного обучения общению в продуктивных видах речевой деятельности в учебно-методическом комплексе English through communication для 6 класса общеобразовательной средней школы : дис….канд. пед. наук : 13.00.02 / Демченко Надежда Александровна. – К., 1995. – 280с.

76. Денисенко Е. Г. Развитие субъектности личности как детерминанты овладения иностранным языком : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07, 13.00.02 / Денисенко Евгения Геннадьевна. – Ростов-на-Дону, 2006. – 226 с.

77. Драб Н. Л. Інтегративне оцінювання мовленнєвих та комунікативних навичок студентів старших курсів економічних вузів / Н. Л. Драб // Матеріали науково-методичної конференції : "Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів". – К. : КНЕУ, 2002. – С. 326–327.

78. Драб Н. Л. Навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного вищого навчального закладу (на прикладі усної презентації) // Вісник Київського держ. лінгв. ун-ту. – Серія : Педагогіка та психологія. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2000. – № 2. – С. 91–95.

79. Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу-презентації німецькою мовою) : дис….канд. пед. наук : 13.00.02 / Драб Наталя Леонідівна. – К., 2005. – 201 с.

80. Елисеева Е. Л. Педагогические условия идивидуально-ориентированной иноязычной подготовки студентов технического вуза : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Елисеева Екатерина Леонидовна. – Комсомольск-на-Амуре, 2006. – 204 с.

81. Еремина Л. Я. Оптимизация обучения иноязычной устной речи на начальном этапе языкового вуза на основе комптентносного похода : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02/ Еремина Людмила Яковлевна. – М., 2005. – 190 с.

82. Євдокімов В. І. Педагогічний експеримент: [навчальний посібник для студентів педагогічних вузів] / Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди // В. І. Євдокімов, Т. П. Агапова, І. В. Гаврик, Т. О. Олійник. – Харків: "ЩИС", 2001. – 148 с.

83. Жданова Н. С. Зміст і структура навчально-методичного комплексу з німецької мови для майбутніх менеджерів : дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / Жданова Наталія Сергіївна. – К., 2008 – 344 с.

84. Жеренко Н. Е. Индивидуализация обучения аудированию учащихся младших классов школ с углубленным изучением иностранных языков (английский язык): дис….канд.пед.наук : 13.00.02 / Жеренко Наталья Евгеньевна. – К., 2000. – 164 с.

85. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – 370 с.

86. Жуковский В. Н. Индивидуализация обучения технике чтения на начальном

этапе средней школы : дис….канд. пед. наук : 13.00.02 / Жуковский Василий Николаевич. – К., 1992. – 209 с.

87. Журавський В. С. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти / В. С. Журавський, М. З. Згуровський. – К. : ІВЦ "Політехніка", 2003. – 200 с. 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти : вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. вид. доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. — К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.

 2. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / В. И. Загвязинский, Р. М. Атаханов. – М. : Академия, 2001. – 208 с.

 3. Закон України "Про освіту". – К. : Ґенеза. – 1996. – 36 с.

 4. Запорожченко А. П. Обучение устной подготовленной монологической речи на первом курсе факультета английского языка : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Запорожченко Алексей Петрович. – К, 1971. – 212 с.

 5. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

 6. Зимняя И.А. Педагогическая психология : [учеб. для вузов]. – [изд. второе. доп., испр. и перераб.] / И. А.Зимняя. – М. : Логос, 2002. – 384 с.

 7. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И. А.Зимняя. – М. : Просвещение, 1985. – 160 с.

 8. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку / И. А. Зимняя. – М. : Рус. язык, 1989. – 221 с.

 9. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 221 с.

 10. Зимовина О. А. Индивидуализация обучения в вузе с учетом доминирующих когнитивных стилей студентов : дис. док-ра. пед. наук : 13.00.01 / Зимовина Ольга Алексеевна. – Сочи, 2001. – 280 с.

 11. Карабан В. И. Сложные речевые единицы : прагматика английских асиндетических полипредикативных образований: монография / В. И. Карабан. – К. : Вища школа, 1989. – 131 с.

 12. Кіржнер С. Е. Навчання майбутніх юристів усного професійно спрямованого англійського монологічного мовлення з використанням автентичної відеофонограми : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кіржнер Світлана Естланівна. – К., 2009. – 261 с.

 13. Ким З. М. Методическая система обучения монологическому высказыванию на темы специальности в группах иностранных студентов медицинского профиля с учетом когнитивных стилей учащихся : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" (русский язык как иностранный) / З. М. Ким. – М., 2010. – 21 с.

 14. Климов Е. А. Индивидуальный стиль деятельности / Е. А. Климов // Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – С.74–77.

 15. Коваль І. В. Когнітивні стилі як індивідуально-психологічні передумови оволодіння іноземною мовою у вузі / І. В. Коваль // Проблеми сучасної психології / Зб. Наук. праць К-ПНУ ім. І. Огієнка, Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – 2010. – № 8. – С. 450–458.

 16. Колга В. А. Дифференциально-психологическое исследование когнитивного стиля и обучаемости : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. психол. наук : спец. 19.00.07 "Педагогическая психология" / В. А. Колга. – Л, 1976. – 17 с.

 17. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / под ред. проф. В. А. Козырева, проф. Н. Ф. Радионовой и проф. А. П. Тряпицыной. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. – 392с.

 18. Кондаков Н. Н. Логический словарь – справочник. – М. : Наука, 1975. – 720 с.

 19. Коренева М. Р. Методика формирования компенсаторных умений говорения у студентов языкового вуза (II курс, французский язык) : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Коренева Марина Радиевна : Улан-Удэ, 2003. – 233 c.

 20. Корчагина Л. Г. Обучение монгольських студентов подготовительных факультетов усному повествованию с опорой на текст : дис…канд. пед. наук : 13.00.02 / Корчагина Лидия Григорьевна. – Л., 1986. – 254 с.

 21. Коряковцева Н. Ф. Теоретические основы изучения иностранного языка учащимися на базе развития учебной педагогической деятельности : дис…док-ра пед. наук : 13.00.02 / Коряковцева Наталия Федоровна. – М., 2003. – 426 с.

 22. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк. – К. : Рад.шк., 1989. – 608 с.

 23. Котлярова Л. Б. Методика обучения устному профессиональному общению на основе имитационно-деловых игр в неязыковом вузе (английский язык, юридический факультет университета) : дис…канд. пед. наук : 13.00.02 / Котлярова Луиза Болеславовна. – Одесса, 1990. – 230 с.

 24. Кочнева М. Г. Обучение профессионально направленной диалогической речи в неязыковом вузе : дис…канд. пед.наук : 13.00.02 / Кочнева Маргарита Григорьевна. – К., 1979. – 226 с.

 25. Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами : дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / Кравчук Ганна Валеріївна. – К., 2010. – 364 с.

 26. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. – К. : Грамота, 2005. – 448 с.

 27. Криворучко С. М. Обучение неподготовленной иноязычной речи на I курсе языкового вуза : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения : германские языки"/ С. М. Криворучко. – К, 1969. – 20 с.

 28. Крупко А. Г. Формирование коммуникативной компетенции с использованием разговорных формул на уроке французского языка /А. Г. Крупко // Иностр. языки в школе. – 1992. – № 2. – С. 55–58.

 29. Кузовлев В. П. Индивидуализация обучения иноязычной речевой деятельности как средство создания коммуникативной мотивации (на материале обучения говорению на английском языке в средней школе) : дис….канд. пед. наук : 13.00.02 / Кузовлев Валерий Петрович. – М., 1982. – 245 с.

 30. Куліш І. М. Особливості вивчення іноземної мови науково-професійного спрямування / І. М.Куліш // Вісник Черкаського університету. – Серія : Педагогічні науки. – 2008. – № 112. – С. 133 – 138.

 31. Кулик Л. В. Состав и функции общенаучной лексики: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Л. В. Кулик. – М. : МГУ, 1987. – 20 с.

 32. Кунин В. И. Обучение монологическому высказыванию на основе логико-синтаксических схем (на материале французского языка) : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / В. И. Кунин. – Минск, 1976. – 26 с.

 33. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе : Учеб. пособие / Б. А. Лапидус. – М. : Высш. Школа, 1986. – 144 с.

 34. Лебединець І. А. Модульний підхід до організації навчального процесу з ІМ / І. А. Лебединець // Нові концепції викладання ІМ в контексті Болонського процесу : Матеріали конференції. – К. : НПУ, 2007. – С.104–106.

 35. Левченко Т. І. Мотивація суб’єкта в різних видах діяльності / Т. І. Левченко. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 448 с.

 36. Леонтьев П. М. Обучение студентов аргументативному дискурсу в условиях самостоятельной учебной деятельности (английский язык, языковой вуз): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания"/ П. М. Леонтьев. – М, 2005. – 20 с.

 37. Липська І. І. Методика формування франкомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів мовних спеціальностей : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія і методика навчання : германські мови" / І. І. Липська. – К., 2010. – 24с.

 38. Липська І. І. Методика формування франкомовної лексичної компетенції продуктивного усного мовлення у студентів мовних спеціальностей : дис…. канд. пед. наук : 13.00.02 / Липська Інна Іванівна. – К., 2010. – 324 с.

 39. Лисина М. И. Проблемы онтогенеза общения / М. И. Лисина. – М. : Педагогика, 1986. – 144 с.

 40. Личко Л. Я. Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні : дис…канд. пед. наук : 13.00.02 / Личко Лідія Яковлівна. – К., 2008. – 257 с.

 41. Лозовская Л. Б. Методика организации дифференцированного обучения решению физических задач на основе учета когнитивных стилей учащихся : дис. … канд.. пед. наук : 13.00.02 / Лозовская Людмила Борисовна. – Киров, 2006. – 158 с.

 42. Ломакина Н. А. Коммуникативная компетенция как цель обучения иностранному языку в контексте модернизации образования / Н. А. Ломакина // Проблемы лингвистики и лингводидактики в высшей школе / Матер. науч.-метод. конф. – СПб. : ВМедА, 2004. – № 5. – С. 54–63.

 43. Лопатина Ю. В. Обучение студентов неязыкового вуза профессионально-ориентированному общению на английском языке : автореф. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / Ю. В. Лопатина. – Ярославль, 2005. – 22 с.

 44. Лойша М. М. Стратегии аргументации в американском научно-гуманитарном дискурсе : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 "Германские языки" / Лойша Марина Михайловна. – Минск, 2005. – 18 с.

 45. Луцюк Н. В. Отбор и организация лексического материала подъязыков авиационных стпециальностей в целях профессионально дифференцированного обучения русскому языку иностранных студентов-филологов (средний етап) : дис….канд. пед. наук : 13.00.02 / Луцюк Николай Владимирович. – К., 1991. – 290 с.

 46. Лысковская В. Н. Когнитивные психологические стратегии формирования языковой грамотности в процессе индивидуального обучения : дис….канд. психол. наук : 19.00.07/ Лысковская Валерия Николаевна. – Новосибирск, 2002. – 221 с.

 47. Лытнева А. П. Обучение устным монологическим высказываниям на основе материалов средств массовой информации в техническом вузе (І и ІІ ступени обучения, английский язык) : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лытнева Анна Павловна. – К., 1992. – 251 с.

 48. Льдокова М. Н. Обучение аргументативному дискурсу студентов технического вуза (на материале английского языка) / М. Н. Льдокова // Ученые записки Таврического национального ун-та им.В.И. Вернадского. – Серия : "Филология". –– 2007. – Т. 20 (59), № 2. – С.112–117.

 49. Ляховицкий М. В. Звукозапис у навчанні іноземних мов / М. В. Ляховицький.– К. : Рад. школа, 1970. – 240 с.

 50. Ляховицький М. В. Індивідуалізація навчання іноземної мови в школі / М. В. Ляховицький, С. Ю. Ніколаєва. – К. : "Рад.школа", 1978. – 120 с.

 51. Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій : дис… канд.. пед. наук : 13.00.02 / Майєр Наталія Василівна. – К., 2010. – 286 с.

 52. Мелікова С. О. Індивідуалізація професійно орієнтованого навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищих педагогічних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / С. О. Мелікова. – Кривий Ріг, 2008. – 20 с.

 53. Мерлин В. С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В. С. Мерлин. – М. : Педагогика, 1986. – 254 с.

 54. Мерлин В. С. Формирование индивидуального стиля деятельности в процессе обучения / В. С. Мерлин, Е. А. Климов // Советская педагогика. – 1967. – № 4. – С. 108–111.

 55. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник. Вид 2-е / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.

 56. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку / Р. К. Миньяр-Белоручев. – М. : Просвещение, 1990. – 224 с.

 57. Михайлова Н. Г. Формирование познавательных стратегий в процессе чтения иноязычных научно-учебных текстов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02. "Теория и методика обучения и воспитания: иностранные языки"/ Н. Г. Михайлова. – Тамбов, 2008. – 20 с.

 58. Михайлов А. А. Введение в психологию общения. Невербальные средства общения : Учебное пособие / А. А. Михайлов, В. П. Соломин, В. А. Губин. – СПб. : Издательство РГПУ им. Герцена, 1999. – 106 с.

 59. Молокович О. О. Тестовий контроль рівня володіння говорінням англійською мовою як другою іноземною у студентів ІІ курсу мовного факультету : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Молокович Ольга Олексіївна – К., 2001. – 243 с.

 60. Морська Л. І. Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного виховання : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Морська Лілія Іванівна. – К., 2001. – 184 с.

 61. Мощанская Е. Ю. Формирование умений невербального общения в ситуации иноязычного монологического высказывания (на примере ситуации презентации) : дис.… канд. пед. наук : 13.00.02 / Мощанская Елена Юрьевна. — Пермь, 2001. — 204с.

 62. Насонова Е. А. Обучение профессионально-ориентированному диалогическому общению студентов в условиях учебной автономии средствами интернет-чата (неязыковой вуз, английский язык): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / Е. А. Насонова. – Тамбов, 2008. – 25 с.

 63. Настин И. В. Психолингвистика / И. В. Настин. – М. : Московский психо-социальный институт, 2007. – 180 с.

 64. Николаева С. Ю. Индивидуализация обучения иностранным язикам : Монографія / С. Ю. Николаева. – К.: Выща шк., 1987. – 139 с.

 65. Николаева С. Ю. Основы индивидуализации процесса обучения иностранному языку в языковом педагогическом вузе : дис….докт. пед. наук : 13.00.02 / Николаева София Юрьевна. – М., 1989. – 495 с.

 66. Николаева С.Ю. Основы индивидуализации процесса обучения иностранному языку в языковом педагогическом вузе : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения: германские языки" / С. Ю. Николаева. – М., 1988. – 36 с.

 67. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. – К. : Ленвіт. – 2010. – № 3. – С. 3–10.

 68. Ніколаєва С. Ю. Ступенева система освіти в Україні та система навчання іноземних мов / С. Ю. Ніколаєва, О. П. Петращук, Н. О. Бражник // Бібліотечка журналу "Іноземні мови". –К. : Ленвіт, 1991. – № 1. – 89 с.

 69. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентісного підходу // Іноземні мови. – К. : Ленвіт. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

 70. Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Е. В. Носонович, Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С.11–18.

 71. Одинцов В. В. Стилистика текста. Изд. 2-е, стереотипное / В. В. Одинцов. – М. : Едиториал УРСС, 2004 . – 264 с.

 72. Олексенко В. М. Формування соціокультурної компетенції іноземних студентів інженерних спеціальностей / В. М. Олексенко, В. О. Чепурна // Науково-методичне видання "Освіта Донбасу". – Серія : Педагогічні науки. – Луганськ : Видавництво Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2010. – № 6 (143). – С. 89–94.

 73. Оперенко А. К. Методика обучения просмотровому чтению на английском языке по специальности (неязыковой вуз): автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / А. К. Оперенко. – М., 1993. – 23 с.

 74. Орехова И. А. Формирование лингвокультурологической компетенции в процессе обучения иностранным языкам / И. А. Орехова // Иностр. языки в школе. – 2004. – № 5. – С. 28–30.

 75. Орєхова Л. І. Методологічні підходи та історичні технології забезпечення якості підготовки фахівців у вищий школі / Л. І. Орєхова // Наука і освіта. Науково-практичний журнал. – 2011. – № 6. – С. 170–174.

 76. Освітньо-кваліфікаційна характеристика освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" / [ О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін та ін.]. – К.: МОНмолодьспорту України (внесено НТУУ "КПІ"), 2011. – 28 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

 77. Освітньо-професійна програма освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напрям підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" / [ О. Д. Азаров, Ф. А. Домнін, В. І. Жабін та ін.]. – К.: МОНмолодьспорту України (внесено НТУУ "КПІ"), 2011. – 49 с. – (Галузевий стандарт вищої освіти України).

 78. Осмоловская И. М. Как организовать дифференцированное обучение / И. М. Осмоловская. – М. : Сентябрь, 2002. – 160 с.

 79. Осницкий А. К. Саморегуляция деятельности школьника и формирование активности личности / А. К. Осницкий. – М. : Знание, 1986. – 78 с.

 80. Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках / [Руковод. кол. авт. В. А. Бухбиндер]. – К. : Вища школа. Изд-во при Киев. ун-те, 1980. – 248 с.

 81. Палей И. М. Модальностная структура змоциональности и когнитивный стиль / И. М. Палей // Вопросы психологии. – 1982. – № 1. – С. 118–126.

 82. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: [Пособие для учителей ин. яз] / Е. И. Пассов. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.

 83. Пассов Е. И. Теоретические основы обучения иноязычному говорению : [монография] / Е. И. Пассов. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1983. – 199 с.

 84. Пащук В. С. Навчання студентів мовних спеціальностей усного англійського монологічного мовлення з використанням автентичних художніх фільмів : дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Пащук Вікторія Степанівна. – К., 2002. – 247 с.

 85. Педагогічна психологія: навч. посібник / Л. М. Проколієнко, М. Й. Боришевський, В. О. Моляко та ін. – К. : Вища шк., 1991. – 183 с.

 86. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика : [пробний підруч. для гімназій гуманіст. профілю] / М. І. Пентилюк. – К. : Вежа, 1994. – 240с.

 87. Петранговська Н. Р. Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на основі англомовних фахових автентичних аудіотекстів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Петранговська Наталія Романівна. – К., 2004. – 287 с.

 88. Петранговська Н. Р. Сучасні вимоги до професійної підготовки фахівця немовного профілю в рамках Загальноєвропейських Рекомендацій з іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах / Н. Р. Петранговська // Вісник ЖДУ імені Івана Франка. – Ж. : редакційно-видавничий відділ ЖДУ імені Івана Франка, 2004. – № 19. – С. 202–208.

 89. Петрова Т. О. Методика навчання учнів технологічного профілю усного підготовленого монологу англ. мовою з використанням ресурсів інтернету : дис.…канд. пед. наук : 13.00.02 / Петрова Тамара Олегівна. – К., 2007. – 284с.

 90. Петровська Ю. В. Методика організації автономного начання англійської мови студентів технічних спеціальностей : дис…канд. пед. наук : 13.00.02 / Петровська Юлія Валеріївна. – К., 2010. – 424 с.

 91. Пишка Л. М. Інструктивні та конструктивні підходи до завдань модульного контролю знань з ІМ професійного спрямування / Л. М. Пишка // Тези доповідей міжнародного форуму "Мовна освіта : шлях до євроінтеграції". – К. : Ленвіт, 2005. – С. 129–130.

 92. Платонов К. К. Структура и развитие личности / К. К. Платонов. – М. : Наука, 1986. – 255 с.

 93. Плеханова М. В. Формирование межкультурной компетенции на основе использования аутентичных видеоматериалов при обучении иноязычному общению студентов технического вуза : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / М. В. Плеханова. – Томск, 2006. – 22 с.

 94. Плужник И. А. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной подготовки : дис…доктора пед. наук : 13.00.01 / Плужник Ирина Ленаровна. – Тюмень, 2003. – 335 с.

 95. Полюк І. С. Методична типологія лексики / І. С. Полюк, Л. В. Бондар // Вісник НТУУ "КПІ". – Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2008. –№ 3 (24). – С. 200–204.

 96. Полюк І. С. Особливості оволодіння лексичним матеріалом студентами немовних факультетів / І. С. Полюк, Л. В. Бондар // Вісник НТУУ "КПІ". – Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2008. – № 2 (23). – С. 126–130.

 97. Полюк І. С. Особливості перекладу текстів різних стилів. Французька мова / І. С. Полюк, Л. В. Бондар. – К.: НТУУ "КПІ", 2011. – 396 с.

 98. Припишняк Я. И. Лексико-грамматические сособенности научно-технического текста конкретного жанра (на материале описаний к французcким патентам на изобретение) : дис..канд. філол. наук : 10.02.05 / Припишняк Яков Иванович. – К., 1991. – 186 с.

 99. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [ Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін.]. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

 100. Пустовалов С. Б. Индивидуализация обучения в современном вузе : Актуальные проблемы, диагностика, технология (на материалах военного вуза) : дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пустовалов Сергей Борисович. – Саратов, 1999. – 131 с.

 101. Рахманов И. В. Обучение устной речи на иностранном языке : [учеб. пособие ] / И .В. Рахманов. – М. : Высш.шк., 1980. – 120 с.

 102. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М. : Просвещение, 1991. – 287 с.

 103. Романова С. М. Перспективи розвитку гуманітарної освіти в технічних вузах США / С. М. Рахманова // Педагогіка і психологія. – 1997. – № 3 (16). –– С. 219–229.

 104. Россинская А. Н. Методика развития коммуникативно-когнитивной деятельности старшеклассников при изучении иноязычных элективных курсов : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный)" / А. Н. Россинская. – М., 2009. – 22 с.

 105. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2001. – 720 с.

 106. Русалов В. М. Некоторые основания специальной теории индивидуальности человека / В. М. Русалов // Интегральное исследование индивидуальности: теоретические и педагогические аспекты. – Пермь, 1988. – С. 3–10.

 107. Руснак Д. А. Формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови з комп’ютерною підтримкою : дис...канд. пед. наук : 13.00.02 / Руснак Діана Андріївна. – К., 2009. – 354 с.

 108. Рябова Т. В. Механизм порождения речи по данным афазиологии / Т. В. Рябова // Вопросы порождения речи и обучения языку. – М., 1967. – С. 70–95.

 109. Сагач Г. М. Риторика : Посібник / Г. М. Сагач. – К. : Вид. Дім "ІнЮре", 2000. – 568 с.

 110. Сальная Л. К. Обучение профессионально ориентированному иноязычному общению / Л. К. Сальная // Под ред. И.А. Цатуровой. – Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 198 с.

 111. Самойлюкевич И. В. Методика обучения профессионально направленному

говорению на английском языке (ІІІ курс языкового педагогического вуза) : дисс... канд. пед. наук : 13.00.02 / Самойлюкевич Инна Владимировна. – К., 1991. – 247 с.

 1. Санхорова Г. Н. Социокультурный компонент коммуникативной компетенции обучающихся французскому языку как иностранному / Г. Н. Санхорова // Теория и методика преподавания языков в межкультурном аспекте : Сб. статей науч.-практ. конф. – Чита, 2002. – Ч. ІІ. – С. 37–43.

 2. Саєнко Н. С. Навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей на основі особистісно-діяльнісного підходу / Н. С. Саєнко // Вісник НТУУ "КПІ" – Серія : Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – № 2 (29). – С. 197–201.

 3. Седов К. Ф. Нейропсихолингвистика / К. Ф. Седов. – М. : Лабиринт, 2007. – 224 с.

 4. Серегина Т. Н. Черты личности и когнитивный стиль : дисс…. канд. психол. наук : 19.00.01/ Серегина Татьяна Николаевна. – Краснодар, 2001. – 129 с.

 5. Сериков В. В. Личностно развивающее образование в системе направлений модернизации образовательных систем / В. В. Сериков // Материалы V Межрегиональной научно-практической конференции "Качество образования". – Спб., 2002. – С. 18–19.

 6. Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей : дис...канд. пед. наук : 13.00.02 / Сімкова Ірина Олегівна. – К., 2010. – 303 с.

 7. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2005. – 350 с.

 8. Синиця І. О. Психологія усного мовлення / І. О. Синиця. – К. : Радянська школа, 1974. – 207 с.

 9. Скалкин В. Л. Обучение монологическому высказыванию (на материале английского языка) / В. Л. Скалкин. – К. : Рад. школа, 1983. – 118 с.

 10. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин. – М. : Русский язык, 1981. – 248 с.

 11. Скалкин В. Л. Основы теории обучения устноречевой коммуникативной деятельности : дис.. докт. пед. наук : 13.00.02 / Скалкин Владимир Львович. – Одесса, 1986. – 539 с.

 12. Скалкин В. Л. Системность и типология упражнений для обучения говорению / В. Л. Скалкин // Иностр.яз. в школе. – 1979. – № 2. – С. 19–25.

 13. Скалкин В. Л. Речевые ситуации как средство развития неподготовленной речи / В. Л. Скалкин, Г. А. Рубинштейн // Общая методика обучения иностранным языкам. – М. : Русский язык, 1991. – С. 154–161.

 14. Скляренко Н. К. Критерии оценки уровня практического владения учащимися иноязычним говореним / Н. К. Скляренко, Т. И. Олейник // Учителю – современные знания и опыт : [интегрированное пособие для студентов и преподавателей пед. вузов, уч. средних шк.] – Горловка : ГГПИИЯ, 1995. – С. 85–92.

 15. Скляренко Н. К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе / Н . К. Скляренко, Е. И. Онищенко, С. Л. Захарова. – К. : Рад. школа, 1988. – 150 с.

 16. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

 17. Скляренко Н. К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов / Н. К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов : Збірн. наукових праць. – К.: КДПІІМ, 1992. – С. 9–14.

 18. Скуратовська Т. А. Аргументація в американському судовому дискурсі : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 "Германські мови" / Тетяна Анатоліївна Скуратовська. – К., 2002. – 20 с.

 19. Смолянникова И. А. Формирование иноязычной компетентности в социокультурном пространстве диалога : дис… канд. пед. наук : 13.00.02 / Смолянникова Ирина Александрова. – М., 2003. – 227с.

 20. Соколова С. В. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови використовувати паралінгвістичні засоби у усному спілкуванні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання: германські мови" / С. В. Соколова. – К., 2006. – 24 с.

 21. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным язикам : базовый курс : [пособие для студентов пед. вузов и учителей] / Е. Н. Соловова. – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2005. – 239 с.

 22. Соловьева Н. Д. Индивидуализированное обучение устной иноязычной монологической речи по специальности в неязыковом вузе : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Соловьева Наталья Дмитриевна. – К., 1990. – 253 с.

 23. Сосяк М. Н. Методика реализации индивидуального похода к студентам в процессе обучения английской диалогической речи на начальном этапе неязыкового вуза : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сосяк Мирослава Николаевна. – К., 1989. – 220 с.

 24. Стародумов Л. Л. Индивидуализация обучения компьютерным технологиям с учетом доминирующего у студентов вида мышления : дис…. канд. пед. наук : 13.00.01 / Стародумов Леонид Львович. – Сочи, 2001. – 116 с.

 25. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / [укладачі С. Ю. Ніколаєва, О. М. Шерстюк] // Іноземні мови. – 2001. – №1. – С. 50–57.

 26. Тарасенко В. В. Обучение иноязычной профессионально ориентированной монологической речи студентов исторического факультета : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед.наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / В. В. Тарасенко. – СПб., 2008. – 24 с.

 27. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти / О. Б.Тарнопольський. – К: Фірма "ІНКОС", 2006. – 248 с.

 28. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому языку для делового общения : [Учеб.пособие] / О. Б. Тарнопольский, С.П. Кожушко. – К. : Ленвит, 2004. –192 с.

 29. Тарнопольский О.Б. Основы оптимизации обучения иностранным языкам в неязыковом вузе : дис… док. пед. наук : 13.00.02 / Тарнопольский Олег Борисович. – Днепропетровск, 1991. – 524 с.

 30. Тарнопольський О. Б. Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мови у вищих навчальних закладах України. – К. : Видавн. Європейського ун-ту, 2003.– С.173–179.

 31. Тартарашвили Т. А. Роль и значение гуманитарного образования в подготовке специалистов инженерно-технического профиля / Т. А. Тартарашвили // Проблемы зарубежной высшей школы : Обзор информации. НИВО. – М., 1991. – № 6. – 56 с.

 32. Татьянина Е. И. Влияние стиля индивидуальности учителя на особенности предъявления им учебной информации : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Татьянина Елена Ивановна. – Сочи, 1998. – 124 с.

 33. Терновых Т. Ю. Методика формирования стратегий автономной деятельности у студентов-первокурсников в работе с иноязычным текстом (языковой фак-т, нем. язык) : автореф. дис. на сосиск. учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / Т. Ю. Терновых. – М., 2007. – 20 с.

 34. Тер-Саакянц Г. М. Структура курса интенсивного обучения французскому языку студентов технического вуза : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тер-Саакянц Галина Марковна. – К., 1989. – 239 с.

 35. Тихонова А. Л. Обучение чтению на французском языке как втором иностранном с использованием компенсаторных умений учащихся и компенсаторных возможностей текста в средней школе (начальный этап, 1-й иностр. язык – англ.) : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Тихонова Анастасия Леонидовна. – М., 2000. – 141 с.

 36. Топалова В. Н. Формирование социокультурной компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Топалова Виктория Николаевна. – К., 1998. – 302 с.

 37. Трофимова И. Д. Методика формирования стратегий автономного чтения у студентов языкового вуза : нем. яз., 1-курс : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Трофимова Ирина Дмитриевна. – Улан-Уде, 2003. – 173 с.

 38. Трохимова Н. Н. Развитие мыслительных операций анализа и синтеза у студентов посредством системы проблемно-эвристических задач : дис. … канд. психол. наук : 19.00.07 / Трохимова Наталья Николаевна. – Самара, 2000. – 173 с.

 39. Труханова Т. И. Индивидуализация обучения профессионально ориентированному чтению на английском языке студентов техникумов и колледжей экономического профиля : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Труханова Татьяна Ивановна. – К., 2001. – 242 с.

 40. Українська О. О. Методика тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів у говорінні французькою мовою : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Українська Ольга Олексіївна. – К. : КНЛУ. – 2009. – 279 с.

 41. Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / И. Э. Унт. – М. : Педагогика, 1990. – 192 с.

 42. Уланович О. И. Психолингвистика: учеб. пособие / О. И. Уланович. – Минск : Изд-во Гревцова, 2010. – 240 с.

 43. Федорова І. А. Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу повідомлення : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Федорова Інеса Анатоліївна. – К. : КНЛУ, 2006. – 280 с.

 44. Философский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – С. 373–374.

 45. Холодная М. А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума [2-е изд.] / М. А. Холодная. – Спб. : Питер, 2004. – 384 с.

 46. Холодная М. А.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка