Бухгалтерського обліку з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»Скачати 428.48 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір428.48 Kb.
1   2   3

Примітка: *

А- кількість опублікованих статей/ у тому числі в журналах міжнародних баз цитування;

В- кількість та обсяг (друк. арк.): монографій, підручників та посібників з грифом МОН (МОНмолодьспорту) України;

С- кількість публікацій зі студентами;

D – кількість доповідей на конференціях, семінарах/ у тому числі на міжнародних;

E- кількість аспірантів (для кандидатів та докторів наук) та докторантів (для докторів наук);

F- обсяг наукової тематики, тис. грн..;
Завідувач

кафедри бухгалтерського обліку Ю.А. Кузьмінський


Декан обліково-економічного

факультету В.І. Єфіменко


Таблиця 3.3.


Докладна інформація до пункту 8 таблиці 3.2.


з/п


Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Назва статей (у тому числі зі студентами),

Монографій, підручників, посібників (у тому числі навчально-методичних)1

Кузьмінський Юрій Анатолійович


Бухгалтерська інформація в управлінських рішеннях підприємств харчової промисловості (сс. 13-21). Журнал «Бухгалтерський облік і аудит» м.Київ, №3. 2009. 0,9\0,45д.а. у співавторстві з Мачуга Р. І.

2

Кузьмінський Юрій Анатолійович

Формулювання завдань наукових досліджень (сс. 8-11). Журнал «Бухгалтерський облік і аудит» м.Київ, № 7. 2009. 0,27д.а.

3.

Кузьмінський Юрій Анатолійович


Облік платежів за використання комп’ютерних програм (сс.. 29-34). Журнал «Бухгалтерський облік і аудит». м.Київ, №5. 2010. 0,2\0,4д.а. у співавторстві з Вороновою М. О.

4.

Кузьмінський Юрій Анатолійович

Облік фінансових інструментів, хеджування та фінансова криза – є зв'язок? (сс..29-31). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Економіка». №118. 2010. -66 с. 0,43д.а.

5.

Кузьмінський Юрій Анатолійович

Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік (сс..27-31). Журнал «Бухгалтерський облік і аудит». м.Київ, №7. 2011. 0,5д.а.

6.

Кузьмінський Юрій Анатолійович


State and problems of scientific researches in the area of accouting, analysis and audit, and sugessted solutions. (сс..2-5). Науково-практичне видання «Незалежний аудитор». мКиїв, №1.2012. 0,15/0,3д.а у співавторстві з Свірко С.В.

7.

Кузьмінський Юрій Анатолійович

Центри відповідальності швейних підприємств (сс..180-182) Збірник праць всеукраїнської науково-практичної конференції «сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні» / за аг.ред.проф. В.Д.Базилевича. –К.: 2009. -439с. 0,12др.ар

8.

Кузьмінський Юрій Анатолійович

Роль працівників обліку під час кризи (с. 16) Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 23-24 квітня 2010р. –Тернопіль: Крок, 2010. -257с. 0,1др.арк.

9.

Кузьмінський Юрій Анатолійович

Професійні громадські організації (сс.. 546-548) Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в розвитку економічної науки і практики» 14 травня 2010р. –К.:КНЕУ, 2010. -568, [7] с. 0,12др.арк.

10.

Кузьмінський Юрій Анатолійович


Організація бухгалтерського обліку та контролю спільної діяльності без створення юридичної особи (сс..143-145) Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін», 7-8 жовтня 2010р. Полтава: ТОВ «АСМІ», 2010. -500с. 0,05 др.арк. /0,1др.арк. у співавторстві з Привалова Н.Є.

11.

Бабій Леся Іванівна

Основні засади адаптації до законодавства Європейського союзу//Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики. Збірник матеріалів міжнародної науково – практичної конференції 14 травня 2012 р.-К.:КНЕУ, 2010. – С. 15-17.

12.

Бабій Леся Іванівна

Упровадження інформаційних технологій у діяльність посередницького підприємства у зовнішній торгівлі // Проблемыповышенияэффективностифункц. предприятийразличных форм собственности.-Вып. 3, т. 3.- Д.: НАН Украины, Ин – т экономикипром-сти, 2010. – С.426-438.

13.

Бабій Леся Іванівна

Особливості взаємовідносин постачальника та роздрібних торгових мереж // Приднепровскийнаучныйвестник. Випуск №7 (110) 2010 – Д., 2010. – С.58-67

14.

Бабій Леся Іванівна

Діюча методика переоцінки основних засобів на підприємствах та шляхи її вдосконалення // Облік як інформаційна система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі : Матеріали науково – практичної конференції 25-26 листопада 2012р. – ТНЕУ / Михайло Семенович Пушкар (заг. ред.) – Т.: ТНЕУ, 2010.- С.139-142

15.

Бабій Леся Іванівна

Особливості управління дебіторською заборгованістю // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених, м. Львів, 4-5 березня 2011р. – Л.: Львівська економічна фундація, 2011.- С.102-104

16.

Бабій Леся Іванівна

Удосконалення обліку експортних операцій // Економічний аналіз . – .- Вип. 8. – Частина 2. - Т.: Видавництво Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – С. 392-395.

17.

Бабій Леся Іванівна

Удосконалення методичних прийомів та підходів до управлінського контролю експортних операцій // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Частина 2. Т. : Видавничо – поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011.- С. 36-40.

18.

Бабій Леся Іванівна

Вдосконалення інвестиційної діяльності страхових компаній // Інвестиції : практика та досвід : науково – практичний журнал. - №20 жовтень 2011. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2011.- С.22-25.

19.

Бабій Леся Іванівна

Використання міжнародного досвіду при обліку розрахунків з покупцями та замовниками //Теорія та практика розвитку інноваційної економіки: Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції 29-30 вересня 2011р.- О.: у 2-х частинах, ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2011.-С.63-66.

20.

Бабій Леся Іванівна

Вдосконалення обліку безнадійної дебіторської заборгованості // Економіка та держава : міжнародний науково – практичний журнал. - №9 вересень 2012. – К. : Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2012.- С.23-26.

21.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Визнання і оцінка інвестиційної нерухомості // Інвестиції: практика і досвід. – 2009. – №20 – С.12-15 (у співавторстві Бондар М.І.)

22.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Відображення інвестиційної нерухомості в поточному обліку // Інвестиції: практика і досвід. – 2009. – №21 – С.9-14 (у співавторстві Бондар М.І.)

23.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Облік вибуття інвестиційної нерухомості // Інвестиції: практика і досвід. – 2009. – №22 – С.18-23 (у співавторстві Бондар М.І.)

24.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: навч.посіб. для студентів вищ.навч.закл. / За ред. В.М.Добровського. – К.: А.С.К., 2009. – 976 с. – (Економічна освіта) – С.119 – 158 (2 друк.арк.)

25.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Фінансовий облік: Підручник: у 2 ч. ­– Ч.1 / [М.І.Бондар, В.І.Єфименко, Л.Г.Ловінська та ін.]; за заг. ред. М.І.Бондаря та Л.Г.Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с. – С.330-373 (3,5 друк.арк)

26.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Облік і звітність в оподаткуванні підприємств: навч. посіб. / М.І.Бондар, Л.Г.Ловінська, Н.М.Лисенко та ін.: за заг.ред. М.І.Бондаря, Н.М.Лисенко ; передм. Т.І. Єфименко – К.: ДННУ «Акад. фін. управління, 2012. – 584 с. (1 друк.арк.)

27.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Бюджетна і податкова система України у запитаннях та відповідях: навч. посіб. / М.І.Бондар, В.М.Опарін, О.М.Тимченко та ін. ; передм. Т.І. Єфименко – К.: ДННУ «Акад. фін. управління, 2012. – 336 с.(0,5 друк.арк.)

28.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Нерухомість як об’єкт бухгалтерського обліку // Реформування економіки України: стан та перспективи: зб.матеріалів IV Між нар. наук.-практ. конф., 26-27 листопада 2009 р., м. Київ. – К.: МІБО КНЕУ, 2009. – 296с. – С.32-35

29.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Активізація мислення у сучасних умовах організації навчального процесу // Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 12 квіт. 2011 р.: у 2 т. – Т.1. – К.: КНЕУ, 2011. – 549с. – С.505-506

30.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Особливості соціального партнерства у відносинах «викладач – студент» // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення» Науково-методична конференція м. Київ, ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана»,21 лютого 2012 р. (у співавторстві Бондар М.І.)

31.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Особливості капіталізації витрат на ремонт основних засобів // Тези доповідей науково-практичної конференції «Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 26-28 квітня 2012 р. – 408с. – С. 24-25.

32.

Бондар Тетяна Анатоліївна


Професійне судження в контексті облікової політики підприємства // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики: зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.; 6-7 грудня 2012 р. – К.: КНЕУ, 2012. – 344с. – С.207-209

33.

Воронова Марина Олександрівна

Управлінський облік інтелектуального капіталу. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки: Випуск 29: У трьох частинах / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – Частина ІІІ. – С. 33-36.

34.

Воронова Марина Олександрівна

Об’єкти патентного права: облік створення та придбання. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. ISSN 1813-6796. К.: 2012. – № 3(65). – С. 56-60.

35.

Воронова Марина Олександрівна

Об’єкти патентного права: облік створення та придбання. Наукові записки. Серія «Економіка»: збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – Випуск 20. – С. 213-217.

36.

Воронова Марина Олександрівна

Оцінка інтелектуального (людського) капіталу. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції: Черкаси, 18-19 квітня 2012 р. У 3 т. Т. ІІ / Відп. Ред.. В.М. Яценко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2012. – С.24-25.

37.

Воронова Марина Олександрівна

Особливості обліку витрат на створення об’єктів патентного права. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Найновите научни постижения», – 2012. Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. – С.81-83.

38.

Воронова Марина Олександрівна

Облік нематеріальних активів у стратегічному управлінні підприємств. Сучасна наука: проблеми, потреби, перспективи. Матеріали Чотирнадцятої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (27-28 вересня 2012 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: Тайп, 2012. – С.19-21.

39.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Лізингові операції: оподаткування, облік, аналіз, аудит (в співавторстві), Журнал Аудитор України, №17-18, Аудиторська Палата України -2009, с.167-170, 0,5 д.а.


40.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Система показників, що визначають ефективність управління кредитним портфелем банку (в співавторстві), Вісник ЖДТУ Економічні науки, 2010 №3 (53), ЖДТУ-2010, с.73-76, 0,2 д.а.

41.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Баланс на аналіз (в співавторстві), Журнал Аудитор України №11 (185), Аудиторська Палата України -2010, с.28-32, 0,4 д.а.

42.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Методика аналізу ліквідності балансу банку за допомогою коефіцієнтів (в співавторстві), Вісник кредитно-економічного ф-ту. Електронний варіант, КНЕУ-2011, 0,4 д.а

43.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Форфайтингові операції: сутність, механізм проведення, облік, аналіз аудит (в співавторстві), Збірник наукових праць Фінанси, облік, аудит № 18, КНЕУ-2011, с.251- 262 , 0,5 д.а

44.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Коефіцієнтний аналіз ліквідності балансу банку (в співавторстві), Науково-практичний журнал Бухгалтерія в сільському господарстві № 23-24, ЕКОНТ -2011, с. 37-42, 0,2 д.а.

45.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Методика аналізу ліквідності балансу банку за допомогою коефіцієнтів (в співавторстві), Науковий вісник кредитно-економічного ф-ту КНЕУ Електронна форма, КНЕУ-2011, 0,4 д.а.

46.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Облік витрат (доходу) з податку на прибуток відповідно до податкового кодексу України (в співавторстві), Журнал  «Облік фінанси АПК» № 2, ТОВ ЮФ «ЮР-Агро-Веста», м.Київ - 2011, Стор.43-47, 0,2 д.а.

47.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Аудит ломбардів (в співавторстві) Журнал Аудитор України № 12, Аудиторська палата України -2012, с. 15-25,0,25 д.а.

48.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Основи методичних засад облікової політики та їх нормативно-правове регулювання (в співавторстві), ВІСНИК Житомирського Державного технологічного університету № 1 (59) Економічні науки, м. Житомир-2012, Стор.31-32, 0,1 д.а.

49.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Облік і аудит діяльності інститутів спільного інвестування (в співавторстві),Збірник Бухоблік, аналіз та аудит. Проблеми теорії, методології, організації, Нац. академія статистики обліку та аудиту - 2012 , 0,1 д.а

50.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Яким бути аудиту в Україні? (в співавторстві), Збірник матеріалів 2 Міжнародної науково-практичної конференції 6-7.12.2012 , КНЕУ м Київ -2013, с 307-310. 0,1 д.а.

51.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Аудит діяльності ломбардів, (в співавторстві), Журнал Бухгалтерія в сільському господарстві № 1-2, Київ-2013, с 31-34, 0,3 д.а.

52.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Особливості обліку інвестиційних операцій недержавного пенсійного фонду (в співавторстві), Матеріали міжнародної наукової- практичної конверенції 19-20 квітня 2013 р., 20-ти річчя аудиту Досягнення, проблеми та перспективи розвитку, м.Сімферополь 2013, с. 246-248, 0,1 д.а.

53.

Герасимович Інна Анатоліївна


Стаття Облік, аналіз та аудит недержавних пенсійних фондів (в співавторстві), Журнал Аудитор України №6(211), Аудиторська Палата України-2013, с. 54-59, 0,2 д.а.

54.

Герасимович Інна Анатоліївна


А.М. Герасимовича, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін. Навчальний посібник Фінансовий облік у банках – Київ: КНЕУ, 2010. - с 594. (Герасимович І.А. – п.2.4. с. 105 -108)

55.

Довбуш Віта Іванівна

Особливості сторнувальних записів в українському та зарубіжному бухгалтерському обліку // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури. – Випуск 28. – К.: Київський міжнародний університет цивільної авіації, 2010. – С.186-192.

56.

Довбуш Віта Іванівна

Особливості документарних форм міжнародних розрахунків // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання економічних наук в сучасному суспільстві» (1-2 квітня 2011 р.) – Том 2. – Л.: Львівська економічна фундація, 2011. - С.81-83.

57.

Довбуш Віта Іванівна

Лізинг – як прогресивний метод матеріально-технічного забезпечення // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи реалізації облікової, контрольної та аналітичної функцій у соціокультурному просторі сучасного бізнесу» (12-13 травня 2011 р.) – Д.: ДонНУЕТ, 2011. - С.47-50.

58.

Довбуш Віта Іванівна

Акредитив – інструмент кредитування та засіб здійснення платежів // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського. - №3 (51) – Частина 2. – Д.: ДонНУЕТ, 2011. - С.185-190.

59.

Довбуш Віта Іванівна

Теоретико-організаційні аспекти нарахування амортизації в бухгалтерському та податковому обліку // Економіка та держава. - №10. – К.: Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України Міністерства праці та соціальної політики України, 2011. – С.58-60.

60.

Довбуш Віта Іванівна

Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат та їх облік на молокопереробних підприємствах // Формування ринкових відносин в Україні. – №10 (125). – К.: Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2011. – С. 114-118.

61.

Довбуш Віта Іванівна

Технології XBRL та можливості їх впровадження в Україні // Економічний аналіз. – Вип. 9. – Частина 2.- Т.: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2011. – С. 159-162.

62.

Довбуш Віта Іванівна

Організаційно-практичні аспекти побудови ліквідаційного балансу підприємства-банкрута // Інвестиції: практика та досвід. - №17. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2012. – С.23-26.

63.

Ісай Оксана Василівна

Особливості аналізу собівартості продукції за умов застосування нормативного методу обліку витрат с.122-127, 0,33 д.а.

Економіка та підприємництво: Зб. наук. Пр. молодих учених та аспірантів. Відп. Ред.. С.І.Дем’яненко.2009.Вип.22. 1-328.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка