Бухгалтерського обліку з напряму підготовки 030509 «Облік і аудит»Скачати 428.48 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір428.48 Kb.
1   2   3

64.

Ісай Оксана Василівна

Організація контролю на підприємстві. с.277-282, 0,3 д.а.

Економіка та підприємництво: Зб. наук. Пр. молодих учених та аспірантів. Відп. ред. .І.В. Луняк.2010.Вип.24. 2-344с.65.

Ісай Оксана Василівна

Економічний аналіз в організації управління с. 35-37 0,13д.а.

Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. Матеріалів ІІІ Міжнар. Наук.-практ.конф., 28-29 трав. 2009р., м. Київ.- К. : МІБО КНЕУ,2009.-100с.66.

Ісай Оксана Василівна

Проблеми організації внутрішньогосподарського контролю в управлінні виробництвом. с. 27-28 0,1 д.а.

Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні». 11-12 листопада 2009 року - К.: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2009.-62с.67.

Ісай Оксана Василівна

Аналіз власного капіталу с.89-90 0,1 д.а.

Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали Міжнар. Наук.-практ. Конф. (29-30 червня 2010р.) / відп. Ред.. З.В. Герасимчук.- Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 201.-260с.68.

Ісай Оксана Василівна

Особливості аналізу витрат і прогнозування цін на нові види продукції. Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів V Міжнар Наук.-практ.конф 25-26 листоп. 2010 р. м,Київ.-К.: МІБО КНЕУ, 2010.-315, [5] c., с.93-95

69.

Ісай Оксана Василівна

Методичні підходи до аналізу руху грошових коштів підприємств Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми бухгалтерського обліку і аудиту в сьогоденні». 13-14 листопада 2012 року - К.: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 2012-72с. с.25-27

70.

Ісай Оксана Василівна

Роль внутрішнього аудиту в системі управління підприємством. Реформування економіки України: стан та перспективи: зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ.конф.; 29-30 листоп. 2012 р. м,Київ.-К.: МІБО КНЕУ, 2012.-180, [4] c.

с.73-74


71.

Нечай Павло Юлійович

Доцільність існування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Донецьк: ДонДУУ ЗНП ДонДУУ «Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія і практика», серія «Економіка», том XIII,2012 випуск 216. 0,12др.арк.

72.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Особливості методики ціноутворення для телекомунікаційних компаній: Економіка та підприємництво. Зб. наукових праць молодих учених та аспірантів. – Випуск 22, К: КНЕУ, 2009. – с. 276-282. Фахове видання

73.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Процеси формування інформаційно-економічного простору в обліку:Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю.

Зб. наукових праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. – Випуск 3, Луцьк: ЛНТУ, 2009. – с.261-166.74.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Особливості обліку та розподілу витрат у телекомунікаційній галузі: Фінанси, облік і аудит: Наук. зб. – Вип.14 Відп. ред. А.М. Мороз – К: КНЕУ, 2009. – с.277-286.

75.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Процеси формування інформаційно-економічного простору в обліку: Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю.

І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів 18 грудня 2009 р. м. Луцьк с.26-2776.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Просторово-інформаційна модель в організації науково-дослідної роботи студентів» // «Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку»: науково-методична конференція.-К.: КНЕУ, 2011.


77.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Напрями удосконалення інформаційного забезпечення облікового процесу: Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / [відп. ред. А.М. Мороз]. - К. : КНЕУ,2012. Вип. 19. – 392 с.

78.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Впровадження інноваційних процесів у розвиток освіти по напрямку «Бухгалтерський облік»: Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць / [відп. ред. А.М. Мороз]. - К. : КНЕУ,2012. Вип. 20. – 384 с.

79.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Фінансовий облік // Підручник у 2 ч. М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська та інш.]; за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К: КНЕУ, 2012. – 1143 с.

80.

Ніколенко Лариса Анатоліївна

Впровадження прикладного рішення «1С: Бухгалтерія 8» в курс «Бухгалтерський облік» як поглиблення інноваційної складової навчального процесу // «Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення»: науково-методична конференція.-К.: КНЕУ, 2012.

81.

Олійник Яна Вікторівна


Міжнародний досвід регулювання діяльності неприбуткових організацій

Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія та практика. - К.: КНЕУ, 2012. – С. 428- 43682.

Олійник Яна Вікторівна

Формирование институциональной инфрастуктуры бухгалтерского учета

Международное научное издание «Современные фундаментальные и прикладные исследования» - №1(8) – 2013 г. Кисловодск: Изд-во УЦ «Магистр», 2013 г83.

Олійник Яна Вікторівна

Теоретические основы институционального анализа бухгалтерского учета

Актуальные вопросы современной науки: сборник научних трудов. Выпуск 25/ Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: ООО агентство «СИБПРИНТ», 2013. – С. 199-20884.

Олійник Яна Вікторівна

Застосування методологічних основ інституціоналізму стосовно бухгалтерського обліку. /Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. – Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012

85.

Олійник Яна Вікторівна

Становлення та розвиток бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва. /Наукові записки: Наук. збірник. Випуск №14 (частина 2) - К.: КНЕУ, 2012

86.

Олійник Яна Вікторівна

Методичні аспекти облікової політики підприємства./Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку» №722 – Львів, 2012. – С. 206-211

87.

Олійник Яна Вікторівна

Проблемні положення методології та організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності неприбуткових організацій/ Збірник наукових праць Харківського національного економічного університет у МОНМС України, м. Харьків, 2012

88.

Олійник Яна Вікторівна

Удосконалення нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку неприбуткових підприємств як фактор підвищення їх правової захищеності./

Збірник наукових праць ДонДУУ «Управління економічним розвитком промислових підприємств». - Серія «Економіка». – Т. ХІІІ. – Вип. 220. - Донецьк: ДонДДУ, 2012. – 147-150.89.

Олійник Яна Вікторівна

Облікова політика як інструмент вирішення методичних питань складання фінансової звітності підприємств./Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. – Київ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012.

90.


Охрамович Оксана Рафаїлівна

Порядок оцінки операцій між пов’язаними сторонами у пострадянських країнах // Журнал «Актуальні проблеми економіки». – Київ. - 2008. - № 2 (80). - с.221-226

91.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Методичні аспекти обліку фінансових витрат // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування». - Рівне. – 2008. - Випуск 1 (41). – с.210-217

92.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Методичні аспекти обліку будівельних контрактів // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету водного господарства та природокористування». - Рівне. – 2009. - Випуск 1 (45). – с.232-240

93.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Методичні аспекти обліку витрат на дослідження та розробки // Журнал «Актуальні проблеми економіки». – Київ. - 2009. - № 3 (93). - с.214-220

94.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Бухгалтерський облік непередбачених зобов’язань та непередбачених активів // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії та практики». – Випуск 259: в 7 т. – Т.ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – с. 684-691

95.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Проблемні аспекти уніфікації бухгалтерського обліку // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – 482 с. – (Серія економічна) – с. 257-260

96.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Сутність спільних підприємств: проблеми та їх вирішення з метою практичного застосування норм П(С)БО 12 // Вісник Львівської комерційної академії / [ред. кол.: Башнянин Г.І., Апопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.]. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 38. – 342 с. – (Серія економічна) – с. 116-119

97.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Теоретичні і практичні аспекти формування облікової політики підприємств в сучасних умовах господарювання // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – Київ. - 2013. - № 5 (143). - с.190-194

98.

Охрамович Оксана Рафаїлівна

Монографія «Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення» / за ред. д.е.н. С.С.Герасименко, д.е.н. А.О.Єпіфанова, м. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.

99.

Пустовіт Ганна Володимирівна


Облік вексельних операцій: проблеми та шляхи вирішення.Стаття у співавторстві . Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць.-Випуск 257: В 7 т. Т.5.-Дніпропетровськ, ДНУ, 2009р.- 300 с., с. 1247-1257.

100.

Пустовіт Ганна Володимирівна


Студенткою магістратури Бігун Г. ( ІМПО УБС НБУ м. Київ) стаття та доклад «Особенности инвестиционной недвижимости как объекта бухгалтерского учета», який було представлено на міжнародній студентській конференції у Білорусії ( м. Пінськ) у лютому 2010 року отримала 2 місце.

101.

Сагова Світлана Володимирівна

«Особливості обліку нематеріальних активів» Вчені записки: Зб. наук. праць. К.: КНЕУ. Випуск 11 . Відп. Павленко А.Ф., 2009. С.107-113

102.

Сагова Світлана Володимирівна

«Особливості обліку гудвілу» Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць / Відп.ред.А.М.Мороз.2009.Вип.14. КНЕУ, С.299- 308.

103.

Сагова Світлана Володимирівна

«Облікова інформація в системі управління інвестиційною діяльністю». Економіка та підприємництво:Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. Відп.ред. С.І. Демяненко. 2010.Вип. 21. Київ, - 2009.С. 213-221

104.

Сагова Світлана Володимирівна

«Облікова політика та її роль у формуванні фінансового результату діяльності підприємства». Збірник наукових праць «Економічні науки» Кіровоградського державного технологічного університету, 2009р. Вип. 26.С.124-128

105.

Сагова Світлана Володимирівна

«Особливості відображення факторингових операцій у бухгалтерському обліку».Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету «Економіка».2010рю Вип. 22.С. 112-116.

106.

Сагова Світлана Володимирівна

«Проблеми використання векселя в сучасних умовах». Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету «Економіка: проблеми теорії та практики».2010 .Вип. 23.С.225-230

107.

Сагова Світлана Володимирівна

«Особливості обліку ф’ючерсних операцій». Збірник наук. праць Вісник НУВГП «Економіка». Випуск 1(41). Зб. наук. праць. Рівне, 2010. – С.237 – 250

108.

Сагова Світлана Володимирівна

«Аудит операцій з фінансовими інвестиціями». Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. Випуск 8. Тернопіль, ТНЕУ, 2011 р. – С. 489 – 492.

109.

Самборський Олександр Володимирович


Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства// Збірник " Формування ринкової економіки "-КНЕУ.-2012р.№27. С.474-484.

110.

Самборський Олександр Володимирович


Принципи формування інформації в обліку про фонди цільового фінансування// Збірник „Фінанси , облік і аудит”-КНЕУ-2012 р. №19.

С.355-360.111.

Самборський Олександр Володимирович


Технологічні та соціологічні моделі управління в обліково-інформаційній системі// Збірник " Формування ринкової економіки "-КНЕУ.-2011р.

№26, С.350-359..112.

Самборський Олександр Володимирович


Переваги та недоліки використання EVA при управлінні діяльністю підприємства. //Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в розвитку економічної науки і практики.:Збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції 6-7 грудня 2012 р.: Київ, КНЕУ, 2012 – 344с.

113.

Токарева Тетяна Олександрівна

Подвійний запис у теоретично-історичному аспекті. Менеджмент:Збірник наукових праць / Головний редактор А.І. Кредісов. – К., 2009 – Вип.11. – 225 с. – с.198-207. Фахове видання

114.

Токарева Тетяна Олександрівна

Порівняння основних положень законодавства ЄС та України щодо визначення й оподаткування СМП. Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки та практики: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 14 травня 2010 р. – КНЕУ, 2010. -568, [7] с.154-158

115.

Токарева Тетяна Олександрівна

Реформування спрощеної системи оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 265: в 9 – VII. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – 320 с.- с.1717-1723. Фахове видання

116.

Токарева Тетяна Олександрівна

МСФЗ для малого і середнього бізнесу: особливості спрощеного стандарту Інвестиції: практика та досвід, науково-практичний журнал №22, листопад 2010. – 112 с.-с.22-24. Фахове видання

117.

Токарева Тетяна Олександрівна

Облік і звітність підприємств у системі оподаткування: навч. посіб.Навч. посіб. За заг. Ред.. М.І.Бондаря, Н.М. Лисенко – К.: ДННУ «Акад. фін. Управління», 2012. – 584 с.- с.452-472. (Серія «Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання)

118.

Токарева Тетяна Олександрівна

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктами малого підприємництва юридичними особами. Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу, у сучасних концепціях управління: Міжнар. наук.-практ.конф., 2013 р., 24-28 трав., м. Судак: матеріали. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2013. – 300 с.- с.116-118.

119.

Токарева Тетяна Олександрівна

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: особливості нового стандарту. «ХV экономическое чтение»: Сборник научных работ участников международной научно-практической конференции (г. Москва, 29 июня 2013 года) / Научное объединение «Московское экономическое объединение». 2013.- 114 с.- с.50-53.

120.

Токарева Тетяна Олександрівна

Нова форма бухгалтерського балансу та її особливості.Международный научно-практический саммит «Мировое и Региональное сообщества: «Навстречу новым экономическим стратегиям» (Научно периодическое издание) – г. Женева, Швейцария, 2013.-206 с.-с.178-181

121.

Хотинський Юзеф Анастасович

Досвід застосування інноваційних підходів для оцінки набутих знань та навичок – Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 2 лютого 2010 р. - К.: КНЕУ, 2010.

122.

Хотинський Юзеф Анастасович

Удосконалення процесу набуття студентами фахових практичних компетенцій з бухгалтерського обліку - Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення. Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 24 січня 2012 р. - К.: КНЕУ, 2012.

123.

Хотинський Юзеф Анастасович

Удосконалення педагогічної та наукової фахової майстерності з бухгалтерського обліку – Від викладання дисциплін – до освоєння наук: трансформація змісту, технологій освітньої діяльності та розвиток педагогічної майстерності. Зб. матеріалів наук.-метод. конф. 31 січня 2013 р. - К.: КНЕУ, 2013.

124.

Чередніченко Тетяна Володимирівна

Особливості обліку Інвестиційної нерухомості. Науковий вісник Ужгородського університету: спеціальний випуск 29(частина 2), серія Економіка. – Ужгород., 2010.-с.44-49.-0,30 д.а.

125.

Чередніченко Тетяна Володимирівна

Організація обліку виробничих запасів за умови автоматизованих інтегрованих систем. Сучасні кризові явища в економіці та проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управлінням підприємством. - Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету,2010.-с.242-244,- 0,24 д.а.

126.

Чередніченко Тетяна Володимирівна

Моніторинг – важливий інструмент управління в системі відносин між постачальниками та споживачем. Роль і місце бухгалтерського обліку контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики, - збірник наук. праць 6.12.2012_К.: КНЕУ,2012.-с.298-301,-0,26 д.а.

127.

Чук Олена Вікторівна

Чук О.В. Сучасні проблеми регіонального забезпечення виробничими запасами підприємств агропромислового комплексу України /О.В.Чук // Формування ринкової економіки: Зб. наукових праць. – К.:КНЕУ, 2009. – с. 728-730 (0.2 друк. арк.).

128.

Чук Олена Вікторівна

Особливості виробничих запасів на олійно-жирових підприємствах [Електронний ресурс] /О.В.Чук // Ефективна економіка. – Вип.12. – Київ, 2010. – Режим доступа: http//www.ekonomy.nayka.com.ua (0.3 друк. арк.).

129.

Чук Олена Вікторівна

Методика АВС-аналізу виробничих запасів олійно-жирових підприємств /О.В.Чук // Агросвіт: Міжнародний науково-практичний журнал. – Вип.5. - Київ, 2011. – с.38-41 (0.4 друк. арк.).

130.

Чук Олена Вікторівна

Просторова організація продовольчого комплексу України, його проблеми та шляхи вирішення /О.В. Чук // Формування ринкової економіки: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи: Збірник наукових праць. – Частина 1. – К:КНЕУ, 2011. – с. 540-548.

131.

Чук Олена Вікторівна

Трансформація моделі комплексного аналізу виробничих запасів /О.В. Чук // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в епоху глобальних змін: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції 23 жовтня 2009 року. – К.:КНЕУ: ФПБАУ, 2009. – с. 515-520 (0.2 друк. арк..).

132.

Чук Олена Вікторівна

Організація обліку виробничих запасів підприємств олійно-жирової галузі / О.В.Чук // Альянс наук: вчений – вченому: матеріали 6-ї міжнародної науково-практичної конференції 25-26 лютого 2011 року. – Дніпропетровськ, 2011. – с. 88-90 (0.2 друк. арк.).

133.

Чук Олена Вікторівна

Інтерактивні методи навчання студентів в процесі викладання дисципліни «Бухгалтерський облік» / О.В. Чук// Наукова складова навчального процесу та інноваційні технології його розвитку: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. – Том 1. – К: КНЕУ, 2011. – с. 548-549

134.

Чук Олена Вікторівна

Підвищення мотивації студентів до систематичного навчання та розвитку творчого мислення з курсу «Бухгалтерський облік» / О.В. Чук // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: Збірник матеріалів науково-методичної конференції. – Том 1. – К: КНЕУ, 2012, - с 609-611


Завідувач

кафедри бухгалтерського обліку Ю.А. Кузьмінський


Декан обліково-економічного

факультету В.І. Єфіменко


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка