Бюлетень нових надходжень літературиСторінка2/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5

33

Е45


Економічна безпека держави та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення : матер. Всеукраїн. наук.-практ. інтернет-конф. (15-16 травня 2014 р., м. Львів) / упоряд. А. М. Штангрет. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2014. – 152 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Є46


Єлісєєва, Оксана Костянтинівна

Моделювання сталого розвитку соціально-економічних систем : монографія / О. К. Єлісєєва. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 116 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331.8(075.8)

Ж69


Жидецький, Валерій Цезарійович

Основи охорони праці : підручник / В. Ц. Жидецький. – 5-те вид., допов. –

К. : Знання, 2014. – 373 c. : ілюстр. + CD. – Затв. МОНУ. – 75 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

І-13


Ібатуллін, Шаміль Ільдусович

Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України : монографія / Ш. І. Ібатуллін, М. А. Хвесик,

Й. М. Дорош. – К. : Наук. думка, 2014. – 198 c. – (Проект "Наукова книга"). – 158 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


336

І-39


Ізюмська, Вікторія Анатоліївна

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисц. "Бюджетна система" / В. А. Ізюмська ; для студ. денної та заочної форм навч. – Д. : Біла К. О., 2011. – 40 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б4. – 3)

336(075.8)

І-39


Ізюмська, Вікторія Анатоліївна

Місцеві фінанси : навч. -метод. посіб. / В. А. Ізюмська, М. В. Корнєєва. – Д. : Біла К. О., 2010. – 56 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 4, Б4. – 6)

336(075.8)

І-39


Ізюмська, Вікторія Анатоліївна

Бюджетна система : опорний конспект лекцій / В. А. Ізюмська. – Д. :

Біла К. О., 2011. – 56 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 2, Б4. – 3)


33

І-66


Інноваційний розвиток промисловості як складова структурної трансформації економіки України : аналіт. доп. / Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 152 c. – (Економіка. Вип. 15). – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К52


Фрідріх Кляйнвехтер. Праці вченого та література про нього з фондів Наукової бібліотеки Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Загородна, М. П. Дячук. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2013. – 120 c. : ілюстр. – (Сер. "Вчені Чернівецького ун-ту"). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

К61


Колосова, Вікторія Павлівна

Співробітництво України з міжнародними установами та секторальна бюджетна підтримка : монографія / В. П. Колосова. – К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. – 256 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

К75


Кочемировська, Олена Олексіївна

Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналіт. доп. / О. О. Кочемировська ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – К. : НІСД, 2014. – 108 c. – (Економіка. Вип. 16). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

К89


Кузенко, Наталія Володимирівна

Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав : монографія / Н. В. Кузенко. – Л. : СПОЛОМ, 2013. – 304 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М26


Маркетинг : навч. посіб. / за наук. ред. С. В. Ковальчук. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 679 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 89 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

М54


Методичні вказівки для виконання контрольної роботи та самостійної підготовки з дисц. "Фінансовий менеджмент у банку" : для студ. / уклад.

О. Й. Шевцова. – Д. : Вид. Біла К. О., 2013. – 52 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

М54


Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисц. "Фінансовий менеджмент у банку" : для студ. денної та заочної форми навч. / уклад.

О. Й. Шевцова; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид. Біла К. О., 2012. – 30 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

М54


Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисц. "Інвестиційне кредитування" : для студ. усіх форм навч. / уклад.: Л. О. Аксьонова,

В. П. Курач; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид. Біла К. О., 2012. – 28 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

М54


Методичні вказівки до засвоєння дисц. "Проектне фінансування" для студ. усіх форм навч.. – Д. : Вид. Біла К. О., 2012. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

М54


Методичні вказівки щодо організації виробничої практики для студ. ІІІ курсу напряму підготовки "Фінанси і кредит" / уклад. В. М. Дереза; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : Біла К. О., 2012. – 24 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

М54


Методичні вказівки щодо організації переддипломної практики для студентів IV курсу напряму підготовки "Фінанси і кредит" / уклад.:

В. П. Курач, Л. О. Аксьонова. – Д. : Вид. Біла К. О., 2012. – 11 c. – 1 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

33И(075.8)

М54


Методичні рекомендації до виконання курсової та дипломної робіт для студ. спец. "Міжнародні відносини" та "Міжнародна інформація" / уклад.

О. С. Двуреченська. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 32 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 27)

33(075.8)

М54


Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисц. "Регіональна економіка" : для студ. 2-го курсу ф-ту міжнар. екон. ДНУ / уклад.

І. О. Стеблянко. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 28 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 15 (КСХ. – 2, УБП. – 13)

336

М54


Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної підготовки з дисц. "Маркетинг у банку" / уклад.: В. П. Курач, Л. О. Аксьонова; ДНУ

ім. О. Гончара. – Д. : Вид. Біла К. О., 2012. – 52 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (Б4. – 2)

336

М54


Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної підготовки з дисц. "Міжнародні розрахунки та валютні операції" / В. П. Курач, Л. О. Аксьонова; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : Вид. Біла К. О., 2012. – 38 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

336

М58


Міжнародний фінансовий ринок : навч.-метод. посіб. для студ. /

О. Й. Шевцова, М. Ю. Шевцова. – Д. : ДДФА, 2010. – 78 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

336(075.8)

М58


Міжнародні розрахунки та валютні операції : навч.-метод. матер. для проведення практ. занять / уклад. М. Ю. Шевцова. – Д. : ДНУ, 2008. – 44 c. –

4 грн. Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)33

М80


Морозов, Олександр Федорович

Ціна думки - інтелектуальний капітал : монографія / О. Ф. Морозов. – Донецьк : Юго-Восток, 2005. – 352 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

М85


Моторин, Руслан Миколайович

Статистика для економістів : навч. посіб. / Р. М. Моторин,

Е. В. Чекотовський. – 3-тє вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2013. – 381 c. + CD. – Реком. МОНУ. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

Н15


Навчально-методичний посібник з дисципліни бюджетна система : роздавальний матер. для студ. / уклад. В. А. Ізюмська. – Д. : ДНУ, 2012. –

58 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

336

Н15


Навчально-методичні матеріали до проведення лабораторних робіт з дисц. "Фінансовий менеджмент у банку" : для студ. ВНЗ / уклад. М. М. Кошевий. – Д. : ПДАБ, 2008. – 40 c. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

Н34


Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 1 (66) 2014 / голов. ред.

Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2014. – 160 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

33И

Н35


Національний конвент України щодо ЄС. Рекомендації робочих груп /

за заг. ред. В. Лупація, Ю. Тищенко; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Агентство Україна, 2013. – 92 c. : ілюстр. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія: "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес".

Вип. 169. Ч. 2 / відп. ред. І. В. Мельниченко. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2012. – 338 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія: "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес".

Вип. 181. Ч. 3 / відп. ред. І. В. Мельниченко. – К. : Вид. центр НУБіП України, 2013. – 268 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н78


Ноздрева, Раиса Борисовна

Маркетинг: как побеждать на рынке / Р. Б. Ноздрева, Л. И. Цыгичко. – М. : Фин. и стат., 1991. – 304 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 10 (КСХ. – 4, ЧзГ. – 1, Чз8. – 1, Б4. – 4)

33

О-61


Опорний конспект лекцій із дисц. "Мерчандайзинг" : для студ. ДНУ хім.

ф-ту / уклад. К. О. Мельников. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 32 c. – 2 грн.Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБП. – 27)

33

П37


План развития страны. Азбука для взрослых : сокр. версия для индивид. и коллективного осознания / под общ. ред И. Богословской, И. Дидковского,

А. Чалого; громадське об'єднання "Віче України". – К. : Пенсия, 2006. –

212 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33И

П60


Порядок денний асоціації Україна-ЄС як частина підготовки угоди про асоціацію : результати громадського моніторингу у 2010-2011 р. / за заг. ред. Ю. Тищенко; Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Україна, 2012. –

108 c. – Книга перевертиш. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

П61


Посібник до вивчення дисц. "Гроші та кредит" і методика виконання курсової роботи за темою : для студ. ДНУ екон.. ф-ту / уклад.

О. Й. Шевцова. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 44 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33с6

П69


Практикум із дисципліни "Проектний аналіз" / уклад.: І. Ю. Калмикова,

В. Г. Бикова. – Д. : РВВ ДНУ, 2004. – 44 c. –2 грн.Кільк. прим.: 45 (КСХ. – 5, Б4. – 40)

33

П78


Проблеми розвитку економіки, науки та освіти в сучасних умовах : кол. моногр. / за заг. ред. О. О. Шумейко. – Д. : Видавець Біла К. О., 2012. – 268 c. – 28 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Р49


Ризики і загрози фінансовій безпеці сектору державних фінансів та шляхи їх подолання : монографія / авт.: О. С. Білоусова, В. І. Гаркавенко,

А. І. Даниленко та ін. – К. : ДННУ Акад. фін. упр., 2013. – 308 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Р64


Розвиток національної системи фінансового моніторингу : монографія /

Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін, О. О. Глущенко та ін. – К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2013. – 380 c. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С30


Семенча, Ілона Євгенівна

Функціонування керуючої системи підприємства: теоретичні основи та моделювання : монографія / І. Є. Семенча. – Д. : Вид. Біла К. О., 2012. –

276 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

С40


Системний аналіз і моделювання у розв'язанні проблем сталого розвитку території : монографія / авт.: С. З. Поліщук, В. О. Долодаренко,

Н. А. Чорнобровкіна та ін.; під ред. А. Г. Шапара; НАН України. Ін-т проблем природокористування та екології. – Д. : Поліграфіст, 2001. – 137 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

С43


Склабінська, А. І.

Фінансовий аналіз : навч. посіб. / А. І. Склабінська, С. А. Дражниця,

Л. Д. Федорук ; за заг. ред. М. П. Войнаренка. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 342 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 62 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

С60


Соловйов, В'ячеслав Павлович

Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики : монографія

В. П. Соловйов, Г. І. Кореняко, В. М. Головатюк ; під заг. ред

В. П. Соловйова; НАН України. Інноваційний центр та ін. – К. : Фенікс, 2008. – 224 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33И

С72


Спиридонов, И. А.

Мировая экономика : учеб. пособ. для студ. вузов / И. А. Спиридонов. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 256 c. – (Высшее образование). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

С79


Степанов, Олександр Петрович

Інноваційний бізнес : навч. посіб.: кредитно-модульна система навчання /

О. П. Степанов, Н. П. Гончарова, Г. О. Андрощук. – К. : Кн. вид-во Нац. авіац. ун-ту, 2007. – 420 c. – Реком. МОНУ. – 38 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


33

С91


Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів : монографія / відп. за вип. М. М. Житник; Західнодонбаський ін-т екон. і упр. та ін. – Д. : ІМА-прес, 2010. – 436 c. – 60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Т12


Тавасиев, Ахсар Мухаевич

Банковское дело : учебник / А. М. Тавасиев, Н. Д. Эриашвили. – М. : Изд-во полит. лит. «Единство», 2002. – 527 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

336(075.8)

Т19


Тарасенко, Ніна Вікторівна

Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Л. :

Новий Світ - 2000, 2011. – 444 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 52 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


336

У31


Удосконалення оподаткування прибутку підприємтсв в Україні. – К. :

ДННУ Акад. фін. упр., 2013. – 526 c. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник.

Серія: Економіка : зб. наук. пр. Вип. 1 (42) / голов. ред. В. П. Мікловдова. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2014. – 318 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

У33


Ужгородський національний університет. Науковий вісник. Серія: Економіка : зб. наук. пр. Вип. 2 (43) / голов. ред. В. П. Мікловдова. – Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2014. – 268 c. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

У51


Ульянова, Людмила Петрівна

Політекономія: питання і відповіді : навч. посіб. / Л. П. Ульянова ; МАУП. – К., 2004. – 175 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Ф79


Формування моделі економічного розвитку України у післякризовому світі : аналіт. доп. / авт. кол. Я. А. Жаліло, Д. С. Покришка, Я. В. Белінська та ін. –

К. : НІСД, 2014. – 116 c. – (Сер. "Економіка". Вип. 14). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Ш37


Шевцова, Марина Юріївна

Методичні рекомендації до практичних занять з дисц. "Операції банку на ринку цінних паперів" / М. Ю. Шевцова. – Д. : Біла К. О., 2012. – 36 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

33

Ю83


Юрчишин, Володимир Васильович

Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох : історико-соціально-економічні нариси: монографія / В. В. Юрчишин ; НАНУ. Ін-т екон. та прогнозування. – К. : Наук. думка, 2009. – 366 c. – (Проект "Наукова книга"). – 153 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
34. Право. Юриспруденція

34

Д53


Дмитришин, Володимир Степанович

Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні /

В. С. Дмитришин, В. І. Березанська. – К., 2005. – 304 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Ж74


Житлове право : навч. посіб. / Є. І. Федик, І. М. Луцький, В. Й. Кісель,

С. Є. Федик и др. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 188 c. – (Вища освіта в Україні). – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-73


Інтелектуальна власність. Міжнародні договори України / В. О. Жарова,

А. М. Горнісевич, М. О. Василенко; Держ. підпр. "Укр. ін-т пром. власності". – К. : ТОВ "Альфа ПІК", 2007. – 404 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

І-90


Історія торгівлі, податків та мита. № 2 (8) / голов. ред. В. В. Ченцов; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Д. : Акад. митної служи України; ДНУ, 2013. – 154 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

34

К72


Коструба, Анатолій Володимирович

Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин : монографія / А. В. Коструба. – К. : Ін Юре, 2014. – 376 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н73


Новітні інформаційно-комунікаційні технології в модернізації публічного управління: зарубіжний і вітчизняний досвід : матер. ІІ-го наук.-практ. семінару 25 квітня 2014 р., м. Дніпропетровськ / голов. ред. В. М. Дрешпак. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2014. – 116 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П32


Підмогильний, Олександр Олександрович

Організація та здійснення контролю органами державної фінансової інспекції України за сферою державних закупівель : практ. посіб. /

О. О. Підмогильний. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХ1, 2013. – 255 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П54


Поляков, Борис

Закон Украины "О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом" : науч.-практ. коммент. в 2-х т. Т. 1 / Б. Поляков. – К. : Логос, 2014. – 407 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право інтелектуальної власності : наук.-практ. комент. до Цивільного кодексу України / за заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. – К. : Парламент. вид-во, 2006. – 432 c. – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П68


Право та державне управління : зб. наук. пр. Вип. № 4 (13) / голов. ред.

А. О. Монаєнко. – Запоріжжя : Класичний приватний ун-т, 2013. – 176 c. –

25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075)

П69


Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права) : навч. посіб. для студ. ВНЗ / за ред. С. Г. Стеценка, А. О. Галая. – К. : КНТ, 2009. – 224 c. – Реком. МОНУ. – 56 грн.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка