Бюлетень нових надходжень літературиСторінка3/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

П83


Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми) : монографія. –

К. : Наук. думка, 2014. – 320 c. – (Проект "Наукова книга"). – 247 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С84


Стрельцов, Євген Львович

Обставини, що виключають злочинність діяння при захисті від суспільно небезпечного посягання: напрямки удосконалення кримінально-правового регулювання : монографія / Є. Л. Стрельцов, Б. М. Орловський ; за заг. ред.

Є. Л. Стрельцова. – О. : Фенікс, 2014. – 388 c. – 55 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

Т17


Таможенный контроль: на пути к международным стандартам : монография / А. В. Полищук, П. В. Пашко, Е. Б. Замсонов и др. – О. : ЗО "ПЛАСКЕ", 2009. – 476 c. – (Митна справа в Україні). – 45 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т33


Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : зб. наук. пр.

Вип. 13 / ред. кол.: М. Л. Цимбал, В. Ю. Шенітько, Л. М. Головченко та ін. – Х. : Право, 2013. – 592 c. : ілюстр. – 65 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Т41


Тимошенко, Вера Ивановна

Теория государства в политико-правовой мысли Украины и России (конец XIX - начало ХХ вв.) : монография / В. И. Тимошенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Чернигов : Издатель Лозовой В. М., 2014. – 624 c. – 85 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35. Державне адміністративне управління. Військова справа


355

К17


Калашников, Максим

Битва за небеса / М. Калашников. – М. : АСТ Астрель, 2007. – 704 c. : ил. – (Великие противостояния). – 48 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля


378

А69


Анотації дипломних робіт випускників ДНУ ім. О. Гончара.2013 р. Ч. 1-4 / відп. С. О. Чернецький. – Д., 2013. – 1121 c. – 2 СD-R 52 X. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КЗ. – 2)

378

В29


Венгер, Є. Ф.

Історія фізико-математичного факультету Імператорського університету Святого Володимира 1834-1934 / Є. Ф. Венгер, Ю. А. Пасічник. – К., 2011. – 128 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

В63


"Военмех " 75 лет [Електронний ресурс]. – CПб., 2007 . – 376 c. – 700 Mb. – Б. ц Кільк. прим.: 1 (КЗ. – 1)

378

Г72


Государство и Военмех. – СПб. : Аграф, 2002. – 376 c. : ил. – Балтийский

гос. техн ун-т им. Д. Ф. Устинова (ранее Ленинградский механичекий ин-т). –

60 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

З-33


Запорізька державна інженерна академія. Гуманітарний вісник : зб. наук. пр. Вип. № 58 / голов. ред. В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 284 c. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К82


Криворізький економічний інститут. 40 років / авт. : Г. С. Осадчук,

О. Ю. Астаф'єв, С. З. Багіров та ін.; КНЕУ ім. В. Гетьмана;. – Кривий Ріг : Вид-во Мінерал, 2006. – 116 c. : ілюстр. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

К82


Криворізький економічний інститут. 45 років / авт. : П. П. Мазурок,

А. В. Шайкан, Н. Л. Шкіря та ін. – Кривий Ріг : Вид-во Мінерал, 2011. –

100 c. : ілюстр. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

М54


Методичні рекомендації для підготовки та захисту дипломної роботи магістра спец. "Банківська справа" / авт.: О. Й. Шевцова, М. Ю. Шевцова. –

Д. : ДДФА, 2010. – 36 c. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

378

Н15


Навчаємо іноземців: досвід, проблеми, перспективи : кол. моногр. / упоряд. О. І. Панченко; Дніпропетровський нац.. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Адверта, 2014. – 130 c. – Присв. 25-річчю каф. лінгвістичної підготовки іноземців. –

10 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)378

Р69


Романов, Александр Радомирович

Военмеховцы. 75 лет на службе Отечеству / А. Р. Романов, М. В. Трибель,

С. Н. Черников. – СПб. : Аграф +, 2007. – 632 c. : ил.. фото. – ВГТУ "Военмех" - Балтийский гос. техн. ун-т им. Д. Ф. Устинова (ранее Ленинградский механичекий ин-т). – 80 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

У45


Україна в Європі, Європа в Україні: очима молоді : зб. конкурсних робіт / уклад. Є. Олійник; Тов-во "Український Народний Дім в Чернівцях". – Чернівці, 2011. – 140 c. : ілюстр. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(075)

Ф42


Феномен інноваційної школи: життєтворчі пріоритети : практ.-зорієнтований посіб. / голова ред. ради М. І. Романенко; заг. та наук. ред. Л. В. Вознюк. – К.; Д. : Інновація, 2010. – 463 c. : ілюстр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Э40


Экологическое образование и охрана окружающей среды. Технические университеты в формировании единого научно-технологического и образовательного пространства СНГ : сб. ст. Ч. 1 / под ред.

А. А. Александрова. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – 283 c. : ил. –

25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378

Э40


Экологическое образование и охрана окружающей среды. Технические университеты в формировании единого научно-технологического и образовательного пространства СНГ : сб. ст. Ч. 2 / под ред.

А. А. Александрова. – М. : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. – 256 c. : ил. –

17 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4. Мова. Мовознавство


407

А43


Актуальные проблемы обучения иностранных студентов : матер. межвузов. науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. В. Филат; Днепропетровская гос. мед. акад., каф. языковой подготовки. – Д., 2011. – 238 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

А64


Англійська мова. The learning curve : навч. посіб. / авт. уклад.:

О. І. Ванівська, В. П. Наконечна, В. П. Дубравська та ін. – Л. : Новий Світ-2000, 2012. – 200 c. – Додаток ключі-відповіді до навч. посіб. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

А64


Англо - український словник з міжнародних відносин та дипломатії = English-Ukrainian Dictionary of international Relations and Diplomacy :

уклад. Н. Є. Кащишин. – Л. : ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – 120 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42:4Р

А64


Англо-русский ядерный словарь / сост. Д. И. Воскобойник и

М. Г. Циммерман; под ред. И. Воскобойника. – М. : Физматгиз, 1960. – 400 c. –10 грн. Кільк. прим.: 13 (УБП. – 1, ВНЛ. – 1, ВІЛ. – 11)42

Б53


Бесараб, Олена Миколаївна

Посібник до вивчення дисципліни "Іноземна мова (англійська)" = The manual for learning a discipline "Foreign language (English)" / О. М. Бесараб. – Д. :

РВВ ДНУ, 2014. – 24 c. – 2 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 27)


Г19


Ганжа, Світлана Анатоліївна

Українська мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. / С. А. Ганжа, Н. М. Сінкевич. – Д. : ДНУ, 2010. – 200 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

4

Д54


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Вісник № 11. Т. 22. Серія: Мовознавство. Вип. 20 (2) / відп. ред. О. І. Панченко; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Вид-во ДНУ, 2014. –

188 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

Є25


Євсєєва, Г. П.

Державна мовна політика та українська національна ідея : монографія /

Г. П. Євсєєва ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Дніпропетровський регіон. ін-т держ. упр. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2010. – 337 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

З-91


Зубков, Микола Григорович

Сучасний словник англо-український та українсько-англійський = English-Ukrainian. Ukrainian-English modern dictionary : 100 000 слів та словосполучень / М. Г. Зубков, В. Мюллер. – 2-ге вид., випр. та допов. – Х. : ВД Школа, 2008. – 752 c. – Реком. МОНУ. – 75 грн.Кільк. прим.: 1 (УБП. – 1)

4

К59


Козирський, Володимир

Мовно-етнічна передісторія / В. Козирський, О. Маловічко. – К. : Сталь, 2012. – 144 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

К68


Корпусна лінгвістика : монографія / кол. авт.: В. А. Широков, О. В. Бугаков, Т. О. Грязнухіна та ін. – К. : Довіра, 2005. – 472 c. – 41 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

К72


Кость, Ганна Мирославівна

Французька мова. Лінгвокраїнознавчий аспект = Le francais. L'aspect linguoculturel : навч. посіб. / Г. М. Кость, О. І. Сулим. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 210 c. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Л59


Лінгвістичні та технологічні основи тлумачної лексикографії : монографія / авт. кол: В. А. Широков, В. М. Білоноженко, О. В. Бугаков та ін. – К. : Довіра, 2010. – 295 c. : ілюстр. – 133 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

Л97


Ляпичева, Елена Леонидовна

Конспект лекций по лингвокультурологии : для студ. філол. спец. ДНУ /

Е. Л. Ляпичева ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 52 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБГ. – 25, Чз3. – 2)


491.7

М43


Международный съезд славистов IХ. Резюме докладов и письменных сообщений : Киев, сентябрь 1983 г. / отв. ред. Г. В. Степанов. – М. : Наука, 1983. – 645 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

М89


Мудренко, Ганна Анатоліївна

Навчальний посібник із дисципліни "Лінгвістичні особливості бізнес-культур" : для студ. 2-го курсу екон. ф-ту / Г. А. Мудренко, М. А. Рєзник. –

Д. : РВВ ДНУ, 2014. – 48 c. – 3 грн.

Кільк. прим.: 30 (КСХ. – 3, УБП. – 27)


43

Н73


Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das Deutsch-Ukrainiche. Ukrainisch-Deutsche Worterbuch : 45000 слів / ред. О. П. Івакін. –

К. : Аконіт, 2002. – 544 c. – (Нові словники). – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Філологія. Т. 18. Вип.1(5) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ, 2013. –

210 c. – 55 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

О-75


Основи усного перекладу та реферування : метод. вказ. для студ. спец. "Переклад" / уклад. І. П. Суїма; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2014. – 78 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

4

П40


Плунгян, Владимир Александрович

Почему языки такие разные : популярная лингвистика / В. А. Плунгян. – М. : АСТ-пресс, 2012. – 272 c. – (Наука и мир). – Премия "Просветитель" 2011. –

40 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


Р89


Русский язык и культура в зеркале перевода : матер. 3-й междунар. науч.-практ. конф., 25-29 апр. 2012 г. – М. : Высш. школа перевода МГУ, 2012. –

598 c. + СD. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

42

С45


Скребкова-Пабат, Марина Анатоліївна

Практика англійської мови = Practical Course of English : навч. посіб. /

М. А. Скребкова-Пабат. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 396 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 62 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


42

С47


Слепович, Виктор Самойлович

Курс перевода английский - русский = Translation Curse English - Russian : учеб. пособ. для вузов / В. С. Слепович. – 7-е изд. – Минск : Театр Системс, 2009. – 320 c. – 68 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44:4Р

Ф84


Французско-русский политехнический словарь / под ред. П. Е. Турчина. –

М. : Сов. энциклопедия, 1964. – 835 c. –20 грн.Кільк. прим.: 37 (УБП. – 28, ВНЛ. – 9)

44:4У(03)

Ф84


Французько-український словник : близько 22000 слів / за ред.

Б. І. Бурбело. – 2-ге вид. – К. : Рад. школа, 1989. – 1989 c. –11 грн.Кільк. прим.: 32 (КСХ. – 6, УБГ. – 22, Чз3. – 3, УБП. – 1)

407

Ш48


Шепель, Юрій Олександрович

Методика викладання іноземної мови : навч.-метод. комплекс: теоретичний курс, практ. та семінар. заняття, тести / Ю. О. Шепель ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д., 2013. – 133 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

Ш64


Широков, Володимир Анатолійович

Елементи лексикографії : монографія / В. А. Широков. – К. : Довіра, 2005. – 304 c. : ілюстр. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)5. Математика та природничі науки


5(075.8)

Х82


Хорошавина, Светлана Георгиевна

Концепции современного естествознания : курс лекций: учеб. для студ. вузов / С. Г. Хорошавина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 480 c. – (Учебники, учеб. пособия). – 26 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія

502.13

Б61


Білецька, Г. А.

Рекреаційне природокористування : навч. посіб. / Г. А. Білецька. – Л. : Новий Світ - 2000, 2013. – 149 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 29 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.175

Б72


Бобильов, Ю. П.

Оцінка впливу на навколишнє середовищє. Практикум : навч. посіб. /

Ю. П. Бобильов. – Д. : Дніпропетровський нац..ун-т ім. О. Гончара, 2010. – 332 c. – Рос. мовою. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


502.13(075.8)

Б72


Бобылев, Ю. П.

Экономика природопользования : метод. матер. : учеб. пособ. /

Ю. П. Бобылев ; Днепропетровский нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2010. – 68 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


502/504(075.8)

Е45


Екологія : підруч. для студ. ВНЗ / за заг. ред. О. Є. Пахомова. – Х. : Фоліо, 2014. – 666 c. : ілюстр. – Затв. МОНУ. – 70 грн.

Кільк. прим.: 25 (ВНЛ. – 3, УБП. – 20, Б5. – 2)

502/504(075.8)

Е45


Екологія: основи екології : навч. посіб. / Б. І. Харченко, Н. Б. Харченко,

О. Б. Харченко и др. – Л. : Новий Світ-2000, 2013. – 233 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.13

М64


Міронова, Н. Г.

Екологічна стандартизація і сертифікація : навч. посіб. / Н. Г. Міронова,

Г. А. Білецька. – Л. : Новий Світ - 2000, 2011. – 140 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


502.174

М71


Міщенко, Володимир Сергійович

Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення : монографія / В. С. Міщенко, Г. П. Виговська ; НАНУ. Рада по вивч. продуктивних сил України. – К. : Наук. думка, 2009. – 294 c. – (Проект "Наукова книга"). – 134 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502/504(477)

Н34


Наукові основи збереження біотичної різноманітності = Scientific principles of biodiversity conservation : темат. щорічник. Т. 3 (10). № 1, 2012 / голов. ред. М. А. Голубець. – Л. : Ін-т екології Карпат НАНУ, 2012. – 208 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

502.13

Т41


Тимофеева, Светлана Семёновна

Экологический менеджмент / С. С. Тимофеева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 352 c. – (Учебники, учебные пособия). – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
51. Математика


517.987

А84


Арнольд, Владимир Игоревич

Теория катастроф / В. И. Арнольд. – 3-е изд., доп. – М. : Наука, 1990. –

128 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 1, УБП. – 5, ВНЛ. – 1)


511.7

Б24


Барановський, Олександр Миколайович

Ряди Остроградського-Серпінського-Пірса та їхні застосування : монографія / О. М. Барановський, М. В. Працьовитий, Г. М. Торбін. – К. : Наук. думка, 2013. – 288 c. – (Проект "Наукова книга"). – 138 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

519.2(075.8)

Б25


Барковський, В. В.

Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. для студ вузів та коледжів / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – 5-те вид. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 424 c. – 78 грн.Кільк. прим.: 1 (Б4. – 1)

516

Б42


Беклемишев, Дмитрий Владимирович

Курс аналитической геометрии и линейной алгебры : учеб. для студ. /

Д. В. Беклемишев. – 5-е изд., перераб. – М. : Наука, 1984. – 320 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 63 (ВНЛ. – 4, Чз2. – 1, Б4. – 44, Б3. – 4, УБП. – 10)


51(477)(09)

З-15


Костянтин Васильович Задирака : біобібліографія / авт. вступ. ст.,

упоряд. та відп. ред. А. М. Самойленко. – К. : Ін-т математики НАНУ, 2011. – 18 c. : портр. – (Біобібліографія українських вчених). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(477)(09)

Д15


Юрій Львович Далецький . Творчий шлях : біобібліограф. зб. / голов. ред.

А. М. Самойленко; НАН України. Ін-т математики. – К., 2010. – 117 c. : портр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.43

Д19


Данфорд, Нельсон

Линейные операторы. Т. 2. Спектральная теория. Самосопряженные операторы в гильбертовом пространстве / Н. Данфорд, Д. Т. Шварц ; пер. с англ. М. Г. Гасымова, В. Я. Лина, Б. С.Митягина. – М. : Мир, 1966. – 1063 c. –25 грн.Кільк. прим.: 4 (ВНЛ. – 4)

512.772

Д75


Дрозд, Ю. А.

Векторні розшарування над проективними кривими / Ю. А. Дрозд. – К. :

Ін-т математики НАНУ, 2010. – 124 c. – (Праці Ін-ту математики НАН України.. Т. 81 Математика та її застосування). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


510.6(075.8)

К63


Комарницький, Микола Ярославович

Елементи математичної логіки та теорії рекурсії : навч. посіб. /

М. Я. Комарницький, В. І. Андрійчук, І. О. Мельник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – 282 c. – Реком. МОНУ. – 40 грн.

1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка