Бюлетень нових надходжень літературиСторінка4/5
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.04 Mb.
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(477)(09)

К68


Володимир Семенович Королюк. Творчий шлях : біобібліографія / упоряд. Н. Ф. Рябова, І. В. Самойленко. – К. : Ін-т математики НАНУ, 2009. – 368 c. : фото, портр. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51(075.8)(03)

Л82


Лубенська, Тетяна Валентинівна

Вища математика в таблицях : довідник / Т. В. Лубенська, Л. Д. Чупаха. –

К. : МАУП, 1999. – 84 c. – Реком. МОНУ. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


51(477)(09)

Л84


Іван Олександрович Луковський : біобібліографія / авт. вступ ст., упоряд. і відп ред. Д. Г. Коренівський. – К. : Ін-т математики НАНУ, 2010. – 48 c. : портр. – (Біобібліографія українських вчених). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

519.6

М74


Моделирование загрязнения биосферы аварийными выбросами. Загрязнение выбросами : монография / Л. И. Антошкина, Н. Н. Беляев, Н. Н. Жовтонога и др.; ДИИТ. – Д., 2004. – 128 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517(075.8)

Н64


Никольский, Сергей Михайлович

Курс математического анализа : учеб. для студ. вузов. Т. 1 /

С. М. Никольский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1990. – 528 c. –

10 грн.


Кільк. прим.: 335 (ВНЛ. – 4, Б3. – 307, Чз2. – 2, КПМ. – 1, УБП. – 21)

517(075.8)

Н64


Никольский, Сергей Михайлович

Курс математического анализа : учеб. для вузов. Т. ІІ / С. М. Никольский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1991. – 544 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 303 (Б3. – 201, УБП. – 100, Чз2. – 2)

512(031)

О-28


Общая алгебра. Т. 1 / О. В. Мельников, В. Н. Ремесленников,

В. А. Романьков и др; под общ. ред. Л. А. Скорнякова. – М. : Наука, 1990. – 592 c. – (Справ. мат. б-ка). – 10 грн.Кільк. прим.: 19 (ВНЛ. – 4, Б3. – 8, УБП. – 6, КПМ. – 1)

512(031)

О-28


Общая алгебра. Т. 2 / В. А. Артамонов, В. Н. Салий, Л. А. Скорняков и др.; под общ. ред. Л. А. Скорнякова. – М. : Наука, 1991. – 480 c. – (Справ.

мат. б-ка). – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (Б3. – 1)

517.2/3

П34


Пискунов, Николай Семёнович

Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб. пособ. для втузов.

Т. 1 / Н. С. Пискунов. – 13-е изд. – М. : Наука, 1985. – 432 c. : ил. – 10 грн.

Кільк. прим.: 58 (ВНЛ. – 5, Чз2. – 2, ЧзП. – 51)


519.22(075.8)

П75


Прикладна математична статистика для економістів : навч. посіб. /

І. М. Копич, Б. І. Копитко, В. М. Сороківський, В. В. Бабенко та ін. – Л. : Новий Світ - 2000, 2012. – 408 c. – (Вища освіта в Україні). – Реком. МОНУ. – 71 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)519.83

П83


Протасов, Игорь Дмитриевич

Теория игр и исследование операций : учеб. пособ. / И. Д. Протасов. – М. : Гелиос АРВ, 2003. – 368 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.61

С12


Савенко, Петро Олександрович

Нелінійні задачі синтезу випромінюючих систем з плоским розкривом : монографія / П. О. Савенко. – Л. : ІППММ НАН України, 2014. – 314 c. –

45 грн. Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


51:531/534

С17


Самойленко, Анатолій Михайлович

Розвиток досліджень математичних проблем механіки в Інституті математики (1934 рік - перше десятиліття ХХ1 сторіччя) / А. М. Самойленко, І. О. Луковський, Д. Г. Коренівський ; НАН України. Ін-т математики. – К., 2012. – 110 c. : фотопортр. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

512.7

С44


Скобелев, В. В.

Многообразия над кольцами. Теория и приложения : монография /

В. В. Скобелев, Н. М. Глазунов, В. Г. Скобелев ; НАН Украины. Ин-т прикладной мат. и механики. – Донецк, 2011. – 323 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


517.9

Т46


Тихонов, Андрей Николаевич

Дифференциальные уравнения : учеб. для студ. / А. Н. Тихонов,

А. Б. Васильева, А. Г. Свешников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1985. – 231 c. – (Курс высшей математики и мат. физики. Вып. 7). – 15 грн.

Кільк. прим.: 17 (ВНЛ. – 3, Б3. – 14)


519.2(075.8)

Т89


Турчин, Валерій Миколайович

Теорія ймовірностей і математична статистика. Основні поняття, приклади, задачі : підруч. для студ. ВНЗ / В. М. Турчин. – 2-ге вид., перероб. і допов. –

Д. : ІМА-прес, 2014. – 556 c. – Автограф. – 85 грн.

Кільк. прим.: 5 (ВНЛ. – 2, Б3. – 3)


51(477)(063)

У45


Український математичний конгрес - 2009. Секція 2. Топологія і геометрія : зб. вибр. пр. / відп. ред. В. В. Шарко; НАНУ. Ін-т математики. – К., 2011. –

192 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

517.2/3

Ф65


Фихтенгольц, Григорий Михайлович

Курс дифференциального и интегрального исчисления : учеб. пособ. для

ун-тов и пед. ин-тов. Т. 3 / Г. М. Фихтенгольц. – 5-е изд., стер. – М. : Наука, 1970. – 656 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 13 (УБП. – 10, Б3. – 2, ВНЛ. – 1)


517.958

Ч-19


Чапля, Євген Ярославович

Математичне моделювання дифузійних процесів у випадкових і регулярних структурах : монографія / Є. Я. Чапля, О. Ю. Чернуха ; Ін-т прикладних проблем механіки і мат. ім. Я. С. Підстригача. – К. : Наук. думка, 2009. –

302 c. – (Проект "Наукова книга"). – 154 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)
53. Фізика


53(477)(09)

А46


А. П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народж. вченого / авт.-уклад.: О. С. Онищенко, Л. М. Яременко, С. В. Блиндарук,

О. І. Вербіцька та ін.: НАНУ. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : Академперіодика, 2013. – 377 c. : фотоматеріали. – 267 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

534

Б12


Бабаков, Иван Михайлович

Теория колебаний : учеб. пособ. для вузов / И. М. Бабаков. – 3-е изд., стер. – М. : Наука, 1968. – 559 c. –13 грн.Кільк. прим.: 37 (ВНЛ. – 4, УБП. – 33)

539.213

Б19


Бакай, Александр Степанович

Поликластерные аморфные тела / А. С. Бакай. – 2-е изд., перераб. и доп. –

Х. : Синтекс, 2013. – 352 c. : ил. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


539.5

В64


Возможности метода дифракции обратнорассеянных электронов для анализа структуры деформированных материалов : монография / В. Н. Варюхин,

Е. Г. Пашинская, А. В. Завдовеев, В. В. Бурховецкий. – К. : Наук. думка, 2014. – 104 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – 233 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(076)

Г52


Гладкова, Римма Александровна

Сборник задач и вопросов по физике : учеб. пособ. для уч. заоч. сред. спец. учеб. завед. / Р. А. Гладкова, Н. И. Кутыловская. – М. : Высшая школа, 1986. – 320 c. –15 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, Б3. – 1)

53(076)

И83


Иродов, Игорь Евгеньевич

Сборник задач по общей физике : учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб.завед. / И. Е. Иродов, И. В. Савельев, О. И. Замша ; под ред.

И. В. Савельева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1975. – 319 c. –

10 грн. Кільк. прим.: 25 (УБП. – 23, ВНЛ. – 1, КСХ. – 1)530.145

И83


Иродов, Игорь Евгеньевич

Задачи по квантовой физике : учеб. пособ. для студ. физ. спец. вузов /

И. Е. Иродов. – М. : Высш. шк., 1991. – 175 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 14 (ВНЛ. – 4, УБП. – 10)


530.1(063)

К11


К основам физического взаимодействия : науч. тр. в 2-х т.: матер. 6-й Междунар. науч.-практ. конф. (12-14 окт. 2007 р.). Т. 1 / под ред.

В. А. Ткаченко; Междунар. акад. биоэнерготехнологий. – Д. : МАБЭТ, 2007. – 260 c. – 21 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

530.1(063)

К11


К основам физического взаимодействия : науч. тр. в 2-х т.: матер. 6-й Междунар. науч.-практ. конф. (12-14 окт. 2007 р.). Т. 2 / под ред.

В. А. Ткаченко; Междунар. акад. биоэнерготехнологий. – Д. : МАБЭТ, 2007. – 219 c. – 19 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

536.24

М36


Мацевитый, Юрий Михайлович

Геометрические обратные задачи теплообмена : монография /

Ю. М. Мацевитый, А. О. Костиков ; под ред. Ю. М. Мацевитого. – К. :

Наук. думка, 2014. – 223 c. – (Проект "Наукова книга"). – 321 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

533.6

М74


Модели и методы аэродинамики : матер. 14-й междунар. школы-семинара. Евпатория, 4-13 июня 2014 г. / Ин-т гидромеханики НАН Украины, РАН. –

М. : МЦНМО, 2014. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

536.24:517.9

М75


Молекулярно - радиационная теория и методы расчета тепло-и массообмена : монография / Н. И. Никитенко, Ю. Ф. Снежкин, Н. Н. Сороковая,

Ю. Н. Кольчик. – К. : Наук. думка, 2014. – 744 c. – (Проект "Наукова книга"). – 449 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

537.622.4:620.179.17

Н19


Назарчук, Зіновій Теодорович

Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі : монографія / З. Т. Назарчук, О. Є. Андрейків, В. Р. Скальський. – К. : Наук. думка, 2013. – 272 c. – (Проект "Наукова книга"). – 206 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.37

Н56


Нестационарное деформирование элементов конструкции и их оптимизация / С. С. Кохманюк, А. С. Дмтриев, А, С. Шелудько и др. – К. : Наук. думка, 1981. – 188 c. –15 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

534(075.8)

О-75


Основы теории колебаний / под ред. В. В. Мигулина. – М. : Наука, 1973. – 392 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 87 (ВНЛ. – 4, УБП. – 83)

537.312

П78


Проблеми діагностики реальних напівпровідникових кристалів : монографія / П. І. Баранський, О. Є. Бєляєв, Г. П. Гайдар, В. П. Кладько. – К. : Наук. думка, 2014. – 462 c. – (Проект "Наукова книга"). – 364 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. Вип. 22 / відп. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац.. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2014. – 304 c. – 26 грн.Кільк. прим.: 3 (ВНЛ. – 3)

531

С23


Сборник коротких задач по теоретической механике : учеб. пособ. для студ. втузов / под ред. О. Э. Кепе. – М. : Высшая школа, 1989. – 368 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 13 (ВНЛ. – 4, УБП. – 7, ФТФ. – 1, Б3. – 1)

53(075.8)

С34


Сивухин, Дмитрий Васильевич

Общий курс физики. Оптика : учеб. пособ. для студ. вузов / Д. В. Сивухин. – 2-е изд., испр. – М. : Наука, 1985. – 740 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 25 (ВНЛ. – 3, УБП. – 22)
54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія


543.3

З-93


Зуй, Олег Викторович

Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов / О. В. Зуй, В. В. Гончарук. – К. : Наук. думка, 2013. –

252 c. – (Проект "Наукова книга"). – 275 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


543.544

К17


Кальченко, Ольга Іванівна

Хроматографія в хімії каліксаренів : монографія / О. І. Кальченко,

В. І. Кальченко. – К. : Наук. думка, 2013. – 198 c. – (Проект "Наукова книга"). – 250 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


549.641

Н20


Найдич, Юрий Владимирович

Адгезия и контактное взаимодействие металлических расплавов с титаном бария и другими перовскитными материалами / Ю. В. Найдич,

Т. В. Сидоренко. – К. : Наук. думка, 2013. – 156 c. – (Проект "Наукова книга"). – 185 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


54(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Хімія. Т.18. Вип. 1(45) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ, 2013. – 85 c. – 13 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Хімія. Т.18. Вип. 2(46) / голов. ред. І, М. Коваль. – О. : ОНУ, 2013. – 75 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

549.623

П37


Платонов, Алексей Николаевич

Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов : монография / А. Н. Платонов, В. М. Хоменко, А. Н. Таращан. – К. : Наук. думка, 2013. – 297 c. – (Проект "Наукова книга). – 344 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

544(075.8)

Ф50


Фізична та колоїдна хімія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. І. Костржицький, О. Ю. Калінков, В. М. Тіщенко та ін.; під ред. А. І. Костржицького. – К. : Центр навч. літ-ри, 2008. – 496 c. –67 грн. 20 к.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)55. Геологія. Науки про Землю


551.46(99)

А92


Атлас глубинного строения Антарктики по данным гравиметрической томографии : Р. Х. Греку, П. Ф. Гожик, В. А. Литвинов и др. – К. :

ОО Географика, 2009. – 67 c. : ил. – На англ. яз. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.247

(477.87)


Г71

Горяйнов, Сергей Владимирович

Структура Солотвинского солярного диапира (Закарпатье) : монография /

С. В. Горяйнов ; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. – Х. : Экограф, 2014. – 96 c. : ил. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


551.524

Д46


Динаміка температури повітря в Україні за період інструментальних метеорологічних спостережень : монографія / В. І. Осадчий, В. М. Бабіченко, Ю. Б. Набиванець, О. Я. Скринник. – К. : Ніка-Центр, 2013. – 308 c. : ілюстр. – 70 грн. Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

553.411

М54


Металогенія золота протоплатформних структур Українського щита (Кіровоградський блок) : монографія / Г. М. Яценко, О. В. Гайовський,

Є. М. Сливко, О. М. Братчук та ін.; Ін-т геології навколишнього середовища НАН та МНС України та ін. – К. : Логос, 2009. – 243 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.46

Р98


Рябинин, А. И.

Современный гидрохимический режим и загрязнение Азовского моря /

А. И. Рябинин, С. А. Шибаева. – К. : Феникс, 2012. – 424 c. : ил. – 65 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


551.4

С32


Сергеев, Иван Владимирович

Тайна географических названий / И. В. Сергеев. – М. : Детгиз, 1963. – 238 c. : ил. – (Школьная б-ка). – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

553.08

Х65


Хмелевський, Віталій

Рентгенометричний визначник мінералів : навч. посіб. для студ. та аспір. геологічного ф-ту / В. Хмелевський, В. О. Дяків. – 2-ге вид. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2014. – 176 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

56. Палеонтологія


561:551

Б52


Берченко, Ольга Ивановна

Известковые водоросли визейских отложений Доно-Днепровского прогиба : монография / О. И. Берченко, О. А. Сухов. – К. : Наук. думка, 2013. – 166 c. : ил. – (Проект "Наукова книга"). – 316 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)57. Біологічні науки в цілому


577.1

А43


Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології : матер. конф.

30-31 октября, 2008 г. Дніпропетровськ / голова Г. О. Ушакова; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : ДНУ, 2008. – 138 c. : ілюстр. – До 90-річчя ДНУ присв. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

573.7

Г12


Гаврилов, Леонид Анатольевич

Биология продолжительности жизни / Л. А. Гаврилов, Н. С. Гаврилова ;

отв. ред. В. П. Скулачев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1991. –

280 c. –15 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 5, УБП. – 1)

574(075.8)

Д41


Джигирей, Віктор Степанович

Екологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. С. Джигирей. – 3-те вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2004. – 309 c. : ілюстр. – Реком. МОНУ. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. Серія: Біологія. Медицина. Вип. 5 (1) 2014 / голова ред. кол. О. Є. Пахомова. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 82 c. – 11 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57(060.55)

Д54


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. Вісник. Серія: Біологія. Екологія. Вип. 22 (1) 2014 / голова ред. кол. О. Є. Пахомова. – Д. : ДНУ ім. О. Гончара, 2014. – 100 c. – 11 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

577.34(477)

К56


Коваленко, Григорий Дмитриевич

Радиоэкология Украины / Г. Д. Коваленко, К. Рудя. – К. : Київ. ун-т, 2001. – 167 c. : ил. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Серія: Біологія. Т. 18. Вип. 2(31) / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : ОНУ, 2013. – 111 c. – 43 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(477)(092)

П32


Валентин Степанович Підгорський : бібліографія / уклад.: О. В. Андрієнко, Л. А. Хоменко. – К. : Академперіодика, 2012. – 128 c. : ілюстр. –

(Бібліографія вчених України). – 84 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)58. Ботаніка


581.522

Б90


Булах, Пётр Евгеньевич

Теория устойчивости в интродукции растений : монография / П. Е. Булах,

Н. И. Шумик. – К. : Наук. думка, 2013. – 152 c. – (Проект "Наукова книга"). – 94 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


581.4

В48


Вінниченко, Олександр Миколайович

Анатомія рослин : навч. посіб. / О. М. Вінниченко, Н. Ф. Павлюкова,

Ю. В. Лихолат. – Д. : Нова ідеологія, 2013. – 115 c. : ілюстр. – 15 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


581.6

В84


Всё о травах и других полезных растениях / авт.: П. Аллардайс, К. Барретт, Д. Биткон и др. – М. : Изд. Дом Ридерз Дайджест, 2010. – 400 c. : ил. – 180 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

58(074)

Г37


Гербарна колекція Й. К. Пачоського : монографія / уклад.; С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва. – О. : Освіта України, 2013. – 196 c. – (Скарби гербарію ОНУ (MSUD)). – 25 грн.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка