Чного факультетуСторінка1/12
Дата конвертації21.03.2016
Розмір1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Затверджено

на засіданні Вченої ради географічного факультету (протокол № 7 від « 23 » грудня 2010 р.)


Голова Вченої ради ____________________ Я.ХоминПрограма фахових вступних випробувань

з напряму “Географія”

ДЛЯ КВАЛІКАЦІЙНИХ РІВНІВ “МАГІСТР”, “сПЕЦІАЛІСТ”
Географічне прогнозування”

Понятійний апарат географічного прогнозування.


Верифікація прогнозу (пряма, похідна, інверсійна, консеквентна з врахуванням помилок, компетентним експертом або опонентом). Гранично допустиме екологічне навантаження, кореляційна залежність, метод, методика, методологія прогнозування. Міжсистемний аналіз. Міжсистемний аналіз. Моніторинг, нормативні (проектні прогнози). Об’єкти (за природою, масштабом, ступенем детермінованості, ступенем інформативної залежності тощо). Оперативність прогнозу. Передбачення, передчуття. Період заснування і утвердження прогнозу. Планування. Помилки (регулярні, нерегулярні, випадкові) та принципи (системності, природної специфічності, оптимізації, аналогічності, співставлення, трьохмірності аналізу, історичної послідовності аналізу, фізичної логіки аналізу). Прогноз (цільовий, плановий, програмний, організаційний). Прогнозний горизонт, прогнозна ретроспекція, прогнозна система, прогностика, прогностичний фон. Програма, програмування, проектування, процедура, регресивна залежність, системний підхід, система прогнозування, стратиграфічне планування, тактичне планування, точкові прогнози, футурологія, характеристика об’єкту прогнозування.
Типологія та класифікація об’єктів екологО-географічного прогнозування.

Об’єкти і цілі прогнозування. Прогноз і план. Варіантність прогнозу. Об’єкт і предмет еколого географічного прогнозування в системі географічних наук. принципи класифікації і типології об’єктів географічних прогнозів Ліхтенштейна В., Діброва Г. Класифікація об’єктів прогнозів Лисічкіна В., Бестужева–Лада, Саркісяна С., Аношка В., та ін. Типологія об’єктів географічних прогнозів. Структурна характеристика процесу прогнозування. Прогнозна ретроспекція, стадія прогнозування, прогнозна альтернатива.


Еколого-географічний прогноз, об’єкти географічного прогнозування їх сутність та способи формалізованого опису.

Основні властивості географічних об’єктів та їх класифікація для цілей прогнозування. Властивості об’єктів: неоднорідність географічного простору (територіальна та ознакова диференціація); просторова впорядкованість – структура і текстура простору (впорядкованість простору за сусідством об’єктів, їх формою та розмірами в плані, орієнтація тощо); впорядкованість географічних подій в часі (тимчасове сусідство, інваріант, інваріантні зміни); просторово-часова структура розміщення і еволюції географічних об’єктів (структура, тривалість станів і розміри); безперервність і дискретність географічного простору часу (еліасінг); зв’язок з навколишнім середовищем і ресурси стійкості (відтворення географічних ресурсів) та ін.

Достовірність: точність в географічному прогнозуванні. Помилки прогнозування. Вибір методів прогнозування як процесу розробки прогнозів. Типи прогнозів. Типи помилок прогнозування. Регулярні і нерегулярні помилки. Помилки грубі, систематичні і випадкові.
Наукові основи географічного прогнозування.

Методи загального і еколого-георграфічного прогнозування. Ландшафтно-індикаційні та палеогеографічні методи дослідження. Глобальне, регіональне і локальне прогнозування. Приклади. Довготермінові регіональні тенденції зміни природного середовища. Система заходів попередження можливих змін природного середовища. Перспективи й нові проблеми географічного прогнозування. Прогнозні моделі, їх побудова та способи використання. Основні функції моделей та моделювання. Логічні і методологічні проблеми використання моделей. Типологія моделей. Теоретичні і методологічні питання геосистем. Моделі опису в географії (спостереження, визначення, вимірювання). Моделі пояснення в географії , причинно-наслідкові моделі, їх структура і застосування. Моделювання систем. Загальна теорія систем. Сумісність і несумісність систем.


Конструктивно-географічні основи геоекологічної експертизи.

Природно-господарські територіальні системи (ПГТС). Методологічні питання геоекологічної експертизи. Сучасна парадигма природокористування. географічна суть коадаптивної концепції природокористування. Експертизи в природокористуванні. Класифікаційна схема базових експертиз стану довкілля. Структура і суть експертного методу дослідження. екологія та геоекологічна експертиза. Географічні основи геоекологічної експертизи (ГЕЕ). Функціональні типи ГЕЕ (нормативно-контрольна, діагностичні, оціночні, прогнозні, конфліктні). Загальна схема комплексної ГЕЕ. Методичні основи ГЕЕ. Блок-схема здійснення геоекологічної експертизи. Нормативно-правове регулювання. Процедура ГЕЕ. Загальні питання методики здійснення ГЕЕ. Методичні аспекти реалізації ГЕЕ. (Блок-схема здійснення геоекологічної експертизи) Перед проектні ГЕЕ. Методика ГЕЕ проектів та функціонування ПГТС агро ландшафтних систем. ГЕЕ житлових приміщень та міських ПГТС. Геоекспертний аналіз природокористування ПГТС. Організаційні підходи до впровадження еколого-географічної експертизи.


Література:

  1. Бусел И.А. Прогнозирование строительных свойств грунтов.- Минск, 1989.

  2. Рабочая книга по прогнозированию, М., 1992.

  3. Розовский Л., Зелинский И., Воскобойников А. Инженерно-геологические прогнозы и моделирование.- К., 1987.

  4. Гродзинський М.Д. Пізнання ландшафту: місце і простір. Монографія в 2-х Т., Київ, 2005.


Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
Наука ґрунтознавство і географія ґрунтів. Напрями в розвитку науки ґрунтознавства. Місце і роль ґрунтознавства в системі географічних наук. Поняття про ґрунт. Фактори ґрунтотворення та їхня роль. Поняття родючості ґрунту. Біосферно-екологічні функції ґрунтів. Утворення, склад та властивості мінеральної частини ґрунту. Поро­дотворні мінерали. Кларки основних хімічних елементів. Процеси гіперґенези та їхні типи. Детритус і його властивості.

Гранулометричний склад ґрунтів. Класифікація гранулометричних елементів і їхні властивості. Гранулометричний склад і класифіка­ція. Вторинні глинисті мінерали та їхні властивості. Основні типи материн­ських порід і їхнє значення в процесах ґрунтотворення. Суть ґрунтотворного процесу. Великий геологічний і малий біологічний колообіги речовин у природі.

Рослинні формації і їхня роль у ґрунтотворенні. Розклад, мінера­лізація і синтез органічних речовин. Процеси розкладу органічних речовин і утворені продукти. Органічна частина ґрунту. Гумус ґрунту і його екологічна роль. Склад гумусу і характеристика його частин. Методи визначення кількості та якості гумусу.

Фізико-хімічні властивості ґрунтів. Вбирна здатність ґрунту. Типи вбирної здатності та їхнє значення. Фізико-хімічна вбирна здатність ґрунту. Будова колоїдальної міцели. Значення фізико-хімічної вби­р­­ної здатності. Вбирні основи і їхня роль у формуванні властивос-

тей і родючості ґрунтів. Кислотно-основні властивості ґрунтів. Види кислотності ґрунтів. Буферність і лужність ґрунтів. Методи визна­че­н­ня кислотності ґрунтів. Регулювання кислотно-основних власти­востей ґрунтів.

Форми води в ґрунті та водно-фізичні властивості ґрунтів. Доступ­ність різних форм води для живлення рослин. Типи водного режиму та їхнє регулювання. Принципи класифікації та діагностики ґрунтів. Основні напрямки класифікації. Класифікаційні одиниці ґрунту. Ґрунтово-географічне районування.

Географічні закономірності поширення ґрунтів. Зональність, верти­кальна поясність, азональність та інтразональність ґрунтів. Ґрунтові фації. Ґрунти арктичної і тундрової зон. Особливості природних умов. Утворення, склад та властивості основних типів ґрунтів. Тундрово-глеєві ґрунти. Дернові арктичні і субарктичні ґрунти. Особливості використання та охорона.

Ґрунти тайгово-лісової зони. Характеристика природних умов. Під­золистий процес ґрунтотворення. Властивості, склад і класифікація підзолистих і дерново-підзолистих ґрунтів, їхнє використання та охо­рона. Ґрунти і ґрунтовий покрив лісостепової зони. Сірі лісові ґрунти і чорноземи. Особливості поширення, ґенеза, властивості, класифі­ка­ція, шляхи підвищення родючості та охорона.

Ґрунти і ґрунтовий покрив степової зони. Умови утворення. Чорно­земи і каштанові ґрунти. Будова профілю, властивості, класифіка­ція. Меліоративні заходи підвищення родючості. Ґрунти напів­пус­тель і пустель. Засолені ґрунти: солонці, солончаки і солоді. Ґрунти гірських країн і річкових долин. Болотні ґрунти. Ґенеза, склад, властивості та шляхи підвищення родючості, охорона грунтів.

Основна і додаткова література

№ з/п

Автор

Назва

1.

Тихоненко Д.Г.

Ґрунтознавство

2.

Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А.

Ґрунтознавство

3.

Назаренко І.І., Польчина С.М.,

Дмитрук Ю. М., Смага І. С.,


Нікорич В.А.

Ґрунтознавство

4.

Ковда В.А.,

Розанов Б.Г.Почвоведение. Почва и почвообразование. Часть І.

5.

Ковда В.А.,

Розанов Б.Г.Типы почв, их география и использование

6.

Глазовская М.А., Геннадиев А.И.

География почв с основами почвоведения

7.

Добровольский Г.В., Урусевская И.С.

География почв

8.

Кауричев И. С.

Почвоведение

1.

Добровольский В.В.

География почв с основами почвоведения

2.

Вернандер Н. Б. и др.

Природа Украинской ССР. Почвы.

3.

Крикунов В. Г.

Ґрунти і їх родючість.

4.

Панас Р.М.

Ґрунтознавство.

5.

Крупский Н. К., Полупан Н.И.

Атлас почв Украинской ССР
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка