Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти»Сторінка2/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тематичний словник


Авторська програма – це спроектований самим учителем (автором, кількома авторами) на основі власної методичної концепції навчально-виховний процес, спрямований на оновлення змісту шкільного (регіонального) компонента освіти й одержання вагомих результатів.

Адаптована програма – це програма, розроблена індивідуально або колективно, що регламентує викладання певної галузі знань (сукупності галузей), відмінна від чинних загальнодержавних навчальних програм структурою побудови навчального матеріалу та використання додаткового змісту (компонента знань). Переважно адаптовані програми орієнтовані не стільки на збільшення об'єму матеріалу, як на його більш змістовне опрацювання: розв'язування задач підвищеної складності з математики, фізики, хімії; використання широкої історичної бази із суспільних дисциплін; розгляд більш глибокої літературної проблематики, жанрового різноманіття на заняттях з літератури, об'ємніша тематика з іноземних мов тощо.

Спецкурс – навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст навчального предмета інваріантної складової навчальних планів.

Призначення (спрямування змісту) спецкурсів:

- розвиток пізнавальних інтересів і навчальних здібностей учнів;

- поглиблене вивчення окремих розділів основного курсу, що є обов’язковими є програми даного предмета;

- поглиблене вивчення окремих розділів основного курсу, які не входять в обов’язкову програму даного предмета;

- формування стійкого пізнавального інтересу до певного предмета;

- сприяння свідомій профорієнтації старшокласників, психологічній і практичній підготовці до здобуття обраної професії.

Особливості спецкурсів:

- обов’язковість вивчення учнями всього класу;

- предметне спрямування змісту;

- науковість змісту, що базується на сучасних досягненнях галузі;

- використання різних методів навчання: словесних, наочних практичних; перевага надається методам, що сприяють формуванню пізнавальної активності: проблемно-пошуковим, дослідницьким тощо;

- зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах.

Курс за вибором (елективний курс) - навчальний курс, що доповнює, поглиблює зміст певного курсу чи предмета державного освітнього компонента і обирається учнем відповідно до його навчальних інтересів. (Кизенко В.І., Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)

Призначення (спрямування змісту) курсів за вибором:

- сприяння самовизначенню школяра щодо профілю навчання, сфери майбутньої професійної діяльності;

- забезпечення поглибленого та розширеного вивчення профільних предметів;

- сприяння вивченню непрофільних предметів (орієнтація на певний вид діяльності поза профілем навчання, обраного учнем);

- формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів тощо.

Особливості курсів за вибором:

- добровільність вибору учнями, але обов’язковість відвідування в межах конкретного профілю;

- варіативність програм за змістом: предметно-орієнтовані та міжпредметні;

- достатня або надлишкова кількість (для забезпечення учням можливості реального вибору);

- короткочасність (9-17 годин);

- завершеність, оригінальність змісту;

- зміст навчальних занять і навчальні досягнення учнів фіксуються записами у класних журналах.

Факультативний курс - навчальний курс, зміст якого безпосередньо не пов’язаний із загальнообов’язковим навчальним змістом і який обирається для розширення свого загального кругозору, прилучення до нових сфер знання і людської діяльності. (Кизенко В.І.,Мальований Ю.І., Софянц Е.М. Шкільний освітній компонент: сутність, функції, реалізація. – Донецьк, 1999. – 72с.)

Призначення (спрямування змісту) факультативних курсів:

- розвиток творчих здібностей учнів відповідно до їхніх пізнавальних інтересів;

- орієнтація на формування здатності особи до самовизначення, на підготовку учнів до активної інтелектуальної праці;

- реалізація ідей загального, інтелектуального та морально-етичного розвитку особистості;

- сприяння глибшому ознайомленню з одним або кількома предметами певної освітньої галузі;

- створення оптимальних умов для роботи з інтелектуально та творчо обдарованими учнями.

Особливості факультативних курсів:

- добровільність вибору учнями;

- оригінальність змісту, вихід за межі тематики навчальних предметів інваріантної складової;

- використання активних форм і методів навчальної діяльності;

- відсутність оцінювання навчальних досягнень учнів у балах;

- зміст навчальних занять фіксується записами в окремому журналі обліку роботи гуртка, факультативу, секції.

Навчально-методичний комплект (комплекс) – у повному об’ємі має такий вигляд: анотація, програма курсу і тематичний план, навчальний посібник для учнів (у друкованій або іншій формі, наприклад, інтерактивна комп’ютерна програма, Інтернет-ресурс), методичні рекомендації для учителів (розробки занять, хрестоматія), анотований список літератури, робочий зошит, завдання для самостійної роботи учнів. (Ермаков Д.С. Элективные курсы для профильного обучения //Педагогика. – 2005. – № 2. - С.36-41.)

Зразок оформлення титульної сторінки
робочого навчального плану
загальноосвітнього навчального закладу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

________ районної державної

адміністрації

_________________І.В. Кравцов

“______”_______________2014 року

М.П.


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

_________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

________ районної ради Харківської області

на 201__/201__ навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради школи

від __.__.20___ протокол № __

Голова ради школи

_______О.П. Лукіна
ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради школи

від __.___.20___ протокол № __

Голова педагогічної ради

__________І.Б. Степанова

М.П
Зразок оформлення пояснювальної записки


до робочого навчального плану
загальноосвітнього навчального закладу
Пояснювальна записка

до робочого навчального плану

__________ загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ___________ районної ради Харківської області на 20___/20____ навчальний рік
І. Загальні засади

1. Вказати основні нормативні документи, відповідно до яких здійснюється планування (Закони України, постанови Верховної Ради України, постанови Кабінету Міністрів України, Державні стандарти освіти, Концепції, накази та листи Міністерства освіти і науки України, накази Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації).

2. Зазначити тип навчального закладу та його структуру відповідно до статуту.

3. Визначити, за якими Типовими навчальними планами здійснюється діяльність:1-3-х класах – наказ, додаток;

4-х класах – наказ, додаток;  • в основній школі:

5-6-х класах – наказ, додаток;

7-9-х класах – наказ, додаток;  • у старшій школі (10-11-х класах) – наказ, додаток;

  • у 5-10 класах (вечірніх (заочних)) – наказ, додаток;

  • у 10-12 класах (вечірніх (заочних)) – наказ, додаток.

4. Зазначити, в яких класах здійснюється допрофільне та профільне навчання (конкретно клас – профіль).

5. Вказати мову навчання.


ІІ. Порядок вивчення окремих навчальних предметів

1. Виконання Державного стандарту освіти (забезпечення викладання навчальних предметів інваріантної складової у повному обсязі годин, що передбачені Типовими навчальними планами).

2. Обґрунтувати зміни 15% інваріантної складової у 7–11-х класах (для класів з поглибленим вивченням окремих предметів).

3. Аргументувати розподіл годин варіативної складової. Визначити спрямування та кількість цих годин по кожному класу, за потребою – організацію міжкласних факультативів у паралелі.

4. Визначити варіативні модулі з трудового навчання, технологій, фізичної культури.

5. Зазначити, як викладатимуться години інваріантної та варіативної складових, що не мають повної кількості годин (0,5; 1,5; 2,5; 3,5…) за семестрами (з урахуванням вимог навчальних програм).

6. Дотримання вимог наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.08.2012 № 921 (вказати клас – предмет).
ІІІ. Структура навчального року

1. Початок і закінчення навчального року.

2. Поділ на семестри.

3. Орієнтовні канікули.

4. Проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11-х, 12-х вечірніх (заочних) класів (нормативні документи).

(Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики (нормативні документи, кількість днів та годин за класами) визначається на підставі рішення про доцільність її проведення навчальним закладом).

5. Режим роботи навчального закладу.

На останній сторінці пояснювальної записки, сторінках-додатках проставляється підпис керівника навчального закладу та печатка.


Увага!!!
При складанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 н.р. слід урахувати наявність нових додатків до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, нових навчальних предметів, зміну назв декотрих із них у Типових навчальних планах початкової школи, зміну кількості годин інваріантної та варіативної складових у Типових навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня:


    1. класи – мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво);

– природознавство;

– іноземна мова;


2-3 класи – літературне читання;

– інформатика;


5-6 класи – інформатика;

– 8 нових додатків Типових навчальних планів (з них 4 для вечірніх (змінних) шкіл, вечірніх (заочних класів);

– вивчення другої іноземної мови необов’язкове (за бажанням учнів, рішенням батьківських зборів кожного окремого класу, рішенням ради навчального закладу);
10-11 класи – збільшення годин на курс «Захист Вітчизни» (1,5 години).
Забезпечити погодження навчальних програм робочих навчальних планів на 2014/2015 навчальний рік навчальних закладів приватної форми власності, експериментальних чи індивідуальних навчальних планів Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» до 01.07.2014.

Подати на затвердження (погодження) до відділу нормативності та якості освіти управління освіти і науки Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації робочі навчальні плани на


2014/2015 навчальний рік навчальних закладів приватної форми власності, експериментальні або індивідуальні навчальні плани до 11.07.2014
(за графіком).
Графік погодження (затвердження) робочих навчальних планів


Район (місто)

Термін

консультації для спеціалістів місцевих органів управління освітою

вівторок, середа

четвер


09.00-13.00

загальноосвітні навчальні заклади приватної

форми власності усіх типів01.07.2014 -

04.07.2014загальноосвітні навчальні заклади,що працюють за

експериментальними, індивідуальними робочими навчальними планами


07.07.2014 -

10.07.2014
ІІ. Науково-методичні рекомендації про добір та якісне використання у навчально-виховному процесі навчальних програм варіативної складових робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів
Татаринов М.В., завідувач Центру

методичної роботи з керівними кадрами

Комунального вищого навчального закладу

«Харківська академія неперервної освіти»
Статтею 15 чинного Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами) передбачено формування загальноосвітнім навчальним закладом варіативної складової змісту загальної середньої освіти з урахуванням особливостей регіону та індивідуальних освітніх запитів учнів (вихованців). Години варіативної складової робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу є невід’ємною його частиною та повинні забезпечувати змістовне виконання циклів навчальних предметів освітніх галузей чинних Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Варіативна складова робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів повинна бути конкретизована циклом предметів курсів за вибором (спеціальних і факультативних курсів), а у старших класах – визначена відповідним профілем навчання.

Такий підхід у роботі дозволяє забезпечити виконання абзаців 3 та 4 статті 33 чинного Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), якими передбачено «…визначення предметної спрямованості варіативної складової змісту загальної середньої освіти, її змістовного наповнення і форм реалізації на кожному ступені загальної середньої освіти…, вибір і використання освітніх програм, навчальних курсів…до варіативної складової змісту загальної середньої освіти…».

Запорукою вдалої реалізації принципів допрофільної, профільної підготовки учнів, індивідуалізації та диференціації навчання є якісна робота з конкретизації варіативної частини робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, як передбачено абзацами 2 та 3 статті 31 розділу «Організація навчально-виховного процесу» чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

Одночасно згідно з пунктом 34 чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад забезпечення якісного виконання завдань навчально-виховного процесу можливе за умов використання чинних навчальних програм, підручників і посібників із відповідними грифами.

Чинними статутами загальноосвітніх навчальних закладів, розробленими на підставі Примірного статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 284, передбачається активна самостійна участь педагогічних працівників у доборі програм з метою забезпечення «…виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів»


(п. 2.3, розділу ІІ. Організація навчально-виховного процесу).

Важливою складовою у процесі формування варіативної складової робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу є спільна діяльність педагогічної ради у частині розгляду питання про варіативну складову робочого навчального плану (абзац 3 пункту 98 розділу «Управління навчальним закладом» чинного Положення про загальноосвітній навчальний заклад) та ради загальноосвітнього навчального закладу, яка разом із першою «…визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави» (абзац 8 підпункту 3.11 Примірного положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2001 № 159).

У 2014/2015 навчальному році забезпечення якості викладання навчальних предметів варіативної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється згідно з навчальними програмами, затвердженими у нормативно-встановленому порядку.

У пояснювальній записці до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу необхідно зробити науково-методичне обґрунтування того чи іншого навчального курсу варіативної складової, його дидактичне забезпечення. З метою такого обґрунтування вибору доцільно використати речення з пояснювальної записки до кожного з таких навчальних курсів.


Початкова школа. 1-4-ті класи.
У зв’язку з запровадженням з 01.09.2012 року нової редакції Державного стандарту початкової загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 № 462, навчально-виховний процес у 1-х, 2-х та 3-х класах з усіх предметів інваріантної складової робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів буде здійснюватися за навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.09.2011 № 1050. Решта навчальних програм, що можуть використовуватися для варіативної складової навчального процесу у класах початкової школи, наведено нижче.
Програми курсів за вибором, рекомендовані до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України

з/п

Назва навчальної програми

та прізвище, ім’я, по батькові іі автора
(-ів)


Нормативно-правове забезпечення навчального курса

1.

Абетка театрального мистецтва. 1-4 класи (автор Л. Петренко) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2010 року № 1.4/18-г-612

2.

Абетка харчування. 1-4 класи (автори:
О. Ващенко, С. Свириденко, О. Чорновіл). Програма розрахована на 4 роки викладання по 5 годин за рік

Лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.2010 року № 1.4/18-г-276

3.

Азбука споживача. Два роки навчання (авт.: Н. Бородачова, Г. Лаврентьєва) Перший рік навчання – 17 годин, другий рік навчання – 20 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2008 року № 1/11-3847

4.

Дорога в дивосвіт. 1-4 класи (автор
Н. Поліщук) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 17.06.2010 року № 1.4/18-г-273

5.

Елементи геометрії. 3-4 класи (авт.:
А. Седеревічене, Л. Невидома) 70 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 21.05.2009 року № 1/11-3633

6.

Зарубіжна література. 2-4 класи (авт.
А. Мовчун) 105 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 12.08.2008 року № 1/11-3761

7.

Логіка. 2-4 класи (авт. О. Митник) 105 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2008 року № 1/11-3478

8.

Морально-етичне виховання. 1-4 класи (автор Л. Слотвинська) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2010 року № 1.4/18-г-613

9.

Народна вишиванка. 2-4 класи (автор
Л. Свінціцька) 105 годин

Лист МОНУ від 22.07.2010 року № 1.4/18-г-614

10.

Основи споживчих знань. 1-4 класи (Гільберг Т.В.) 1 клас – 17 годин, 2 клас – 17 годин, 3 клас – 17 годин, 4 клас – 17 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.12.2007 року № 1.4/18-Г-2099


11.

Основи театрального мистецтва. 1-4 класи (автор Л. Самсоненко) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 22.07.2010 року № 1.4/18-г-612


12.

Основи християнської етики. 1-4 класи (автори: В. Жуковський, Т. Барщевський) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.07.2010 року № 1/11-6347

13.

Поетика. 1 клас (автор Т. Петровська) 35 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.2010 року № 1.4/18-3332

14.

Поетика. 2-4 класи (авт. Т. Петровська) 105 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 року № 1/11-6245

15.

Права дитини. 1-4 класи (авт.: А. Мовчун,
Л. Харсіка) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.08.2004 року № 1/11-4423

16.

Риторика. 1-4 класи (авт.: В. Науменко,
М. Захарійчук) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 03.06.2009 року № 1/11-3861

17.

Розвиток продуктивного мислення. 1-4 класи (автор О. Гісь) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2008 року № 1/11-4277

18.

Русский язык. 2-4 класи (автори: И. Ґудзик, И. Лапшина) 210 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 08.06.2010 року № 1.4/18-г-288

19.

Українознавство. 1-4 класи. (автори
П. Кононенко, Т. Присяжна) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.07.2008 року № 1/11-3518

20.

Цікава економіка. 2-4 класи (авт. Л. Кашуба) 102 години

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.10.2005 року № 1/11-6124

21.

Хореографія. 1-4 класи (авт. А. Тараканова) 140 годин

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.03.2008 року № 1/11-787

22.

Християнська етика в українській культурі. 1-4 класи (авт.: Ігумен Лонгин (Чернуха),
Є. Бєлкіна) 140 годин.

Лист Міністерства освіти і науки України від 14.08.2006 року № 1/11-4992

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка