Державна наукова установаСторінка1/23
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА

"КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ

імені ІВАНА ФЕДОРОВА"
Національна

бібліографія України

ЛІТОПИС

АВТОРЕФЕРАТІВДИСЕРТАЦІЙ
Державний бібліографічний

покажчик України


Виходить щоквартально

Видається з 1999 року


№ 3
(2323—3520)

Київ • 2008

IVAN FEDOROV

BOOK CHAMBER OF UKRAINE

STATE RESEARCH INSTITUTION
National

bibliography of Ukraine

CHRONICLE OF

DISSERTATION

SYNOPSES
State bibliographic

index of Ukraine


Issued quarterly

Published since 1999


№ 3
(2323—3520)

Kyiv • 2008Національна бібліографія України

Серія заснована в 1999 р.

Укладачі: Кочупалова Віта Олександрівна,

Мангова Лідія Олегівна
Редагування М. І. Давиденко

Коректура В. Д. Одрини


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 3730 від 17.03.99


Підп. до друку 10.10.2008. Формат 60х84/16. Папір офсет.

Ум. друк. арк. 9,53. Обл.-вид. арк. 13,95.

Тираж 220 пр. Зам. №. 120.

Засновник, редакція, видавець і виготовлювач

Державна наукова установа

"Книжкова палата України імені Івана Федорова"

просп. Ю.Гагаріна, 27, Київ-94, 02660.

Тел. 292-30-11.


З питань придбання звертатись за тел. 292-02-94.

© Книжкова палата України, 2008


ЗМІСТ
0 Загальний відділ 5

00 Загальні питання науки та культури 5

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги 9

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство. 9

1 Філософські науки. Психологія 9

2 Релігія. Теологія (Богослов’я) 13

3 Суспільні науки. 14

316 Соціологія 14
32 Політика. Політологія 15
33 Економіка. Економічні науки 19
34 Право. Юриспруденція 38
35 Державне адміністративне управління. Військова справа 47

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 49

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 50

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя.

Фольклор 61

5 Математика та природничі науки. Загальні питання фізико-

математичних, природничих та хімічних наук 61


51 Математика 63
  1. Астрономія. Астрофізика. Дослідження космічного простору.
Геодезія 66
53 Фізика 67
54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія 74
55 Геологія. Науки про Землю 76
57 Біологічні науки 77

  1. Ботаніка 80

  2. Зоологія 81

  1. Прикладні науки. Медицина. Техніка 81

61 Медичні науки. Охорона здоров’я 81
62 Інженерна справа. Техніка в цілому 107

  1. Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство.

Рибне господарство 119

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 128

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Споріднені галузі 133

67/68 Різні галузі промисловості та ремесла 136  1. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали.

Будівельно-монтажні роботи 137

  1. Мистецтво. Декоративно–прикладне мистецтво. Фотографія. Музика.

Театр. Ігри. Спорт 138

  1. Мова. Мовознавство. Лінгвістика. Художня література.

Літературознавство 140

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови 140

82 Художня література. Літературознавство 146

9 Географія. Біографії. Історія 148

  1. Географія. Географічні дослідження Землі й окремих країн.

Подорожі. Регіональна географія 148

93/94 Історія 149

Іменний покажчик 154

Географічний покажчик 162

Передмова―див. № 1 "Літопису авторефератів"

0 ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ

00 Загальні питання науки та культури

001 Наука та знання в цілому. Наукознавство.
Організація розумової праці


На ступінь доктора

2323. Зайцева З. І. Інституціоналізація української науки наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 "Історія України" / Зайцева Зінаїда Іванівна ; НАН України, Ін-т історії Украї­ни. — К., 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 33—37 (44 назви). — 100 пр. — [2007-5183 А]

УДК 001(477)"18/19"

На ступінь кандидата

2324. Назаркевич І. Б. Макроекономічне регулювання інноваційної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Назаркевич Ігор Богданович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18. — 100 пр. — [2007-4867 А] УДК 001.895:330.101.541](477)003 Системи письма і писемності. Неофіційний стиль

На ступінь кандидата

2325. Клименко Е. С. Музична крюкова рукописна книга ХІІ — початку ХХ ст. в Україні: історико-кодикологічний опис : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Клименко Еріка Станіславівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. —


20 с. — Бібліогр.: с. 17 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5149 А] УДК 003.349(477)"11/19"

004 Інформаційні технології. Комп'ютерна наука і технологія. Інтернет

На ступінь кандидата

2326. Адамів О. П. Моделі та інтелектуальні засоби адаптивного керування автономним мобільним роботом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Адамів Олег Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т, [Тернопіл. нац. екон. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4964 А] УДК 004.896

2327. Димо О. Б. Підвищення ефективності управління проектами розробки програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами та програмами" / Ди­мо Олександр Борисович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. — Ми­колаїв, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16. — 100 пр. — [2007-4452 А]

УДК 004.4:005.8

2328. Желіховський В. М. Правові засади електронної комерції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 12.00.07 "Адмін. право і процес ; фін. право ; інформ. право" / Желіховський В’ячеслав Михайлович ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — К., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5385 А] УДК 004.738.5:347.71](477)

2329. Защолкін К. В. Моделі, методи та інструментальні засоби для автомати­зованого проектування цифрових керуючих пристроїв з жорсткою логікою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автомати­зації проектув. робіт" / Защолкін Костянтин Вячеславович ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4615 А]

УДК 004.312.4

2330. Кобилін О. А. Методи та моделі адаптивної нормалізації в системах тех­нічного зору : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчислюв. методи" / Кобилін Олег Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5152 А] УДК 004.932

2331. Любченко Н. Ю. Метод побудови стратифікованої семантичної мережі для підтримки прийняття управлінських рішень у складних організаційних ієрар­хічних системах критичного застосування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.03 "Системи і процеси керування" / Любченко Наталія Юріївна ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", [Харків. ун-т Повітр. сил ім. Івана Кожедуба]. — Х., 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-5203 А] УДК 004.822+004.832.28

2332. Мартинов С. О. Моделі та методи автоматизації проектування магніт­них систем стеллараторного типу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.12 "Системи автоматизації проектув. робіт" / Мартинов Сергій Олексійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектрон., [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (9 назв). — 100 пр. — [2007-5405 А] УДК 004.925.8:621.039.6

2333. Прохорець С. І. Моделі та методи проектування нейтронографічної установки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчисл. методи" / Прохорець Світлана Іванівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, [Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т"]. — Х., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (19 назв). — 100 пр. — [2007-5415 А] УДК 004.94:539.1.074

2334. Семенова Т. В. Алгебраїчний метод побудови та аналізу структурно-ло­гічних моделей предметних областей інформаційних систем : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 01.05.02 "Мат. моделювання та обчис­люв. методи" / Семенова Тетяна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4474 А] УДК 004.4’22

2335. Шабадаш Д. В. Методи урахування невизначеності інформаційної грану­ляції даних при моделюванні предметної області в системах штучного інтелекту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : [спец.] 05.13.23 "Системи та засоби штуч. інтелекту" / Шабадаш Дарія Валеріївна ; Одес. нац. політехн. ун-т. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 16—17 (13 назв). — 120 пр. — [2007-5093 А] УДК 004.8

2336. Шиманські З. Адаптивні технології перетворення тривалості звуків по­льської мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 "Інформ. технології" / Шиманські Здіслав ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Львів, 2007. — 16 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 13 (11 назв). — 100 пр. — [2007-5277 А]

УДК 004.934.5:811.162.1

2337. Шляга О. В. Інформаційне забезпечення системи управління машинобу­дівних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Шляга Ольга Володимирівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Запоріз. держ. інж. акад.]. — Маріуполь, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Біб­ліогр.: с. 15—17 (14 назв). — 120 пр. — [2007-4718 А] УДК 004:621.01005 Управління. Менеджмент. Конторська справа. Сертифікація

На ступінь доктора

2338. Афанасьєв Є. В. Моделювання стратегії розвитку гірничорудних під­приємств з урахуванням ризику : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.11 "Мат. методи, моделі та інформ. технології в економіці" / Афа­насьєв Євген Вікторович ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К., 2007. — 32 с. : іл. — Бібліогр.: с. 25—29 (43 назви). — 100 пр. — [2007-5483 A] УДК 005.41:622

2339. Зянько В. В. Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 "Екон. теорія та історія екон. думки" / Зянько Віталій Володимирович ; Київ. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 36 с. : іл. — Бібліогр.: с. 30—34 (53 назви). — 100 пр. — [2007-5389 А] УДК 005.342

2340. Хамініч С. Ю. Методологія управління конкурентоспроможністю під­приємств на засадах освітнього потенціалу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 "Економіка та упр. нац. госп-вом" / Хамініч Світлана Юріївна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті, [Дніпропетров. нац. ун-т]. — Донецьк, 2007. — 31 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 25—28 (42 назви). — 100 пр. — [2007-5357 А] УДК 005.742:37На ступінь кандидата

2341. Безсмертна О. В. Ефективність логістичної концепції постачання сиро­вини на молокопереробних підприємствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Безсмертна Оксана Владиславівна ; М-во аграр. політики України, Держ. вищ. навч. закл. "Держ. агро­екол. ун-т", [Вінниц. нац. техн. ун-т]. — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 15—17 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5168 А] УДК 005.932:637.1

2342. Вознюк Л. В. Гуманістичні засади інноваційної діяльності загальноосвіт­ніх навчальних закладів: управлінський аспект : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 "Заг. педагогіка та історія педагогіки" / Вознюк Лідія Володимирівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, [Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка]. — Житомир, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—17 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5527 А] УДК 005.342:373.1

2343. Гаврилова Т. В. Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Гаврилова Тетяна Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2007. — 18 с. : іл. — Бібліогр.: с. 14—16 (20 назв). — 120 пр. — [2007-5374 А] УДК 005.5

2344. Євсєєва Г. В. Формування логістичної системи на підприємствах легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Євсєєва Галина Володимирівна ; Київ. нац.
ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 21 с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр.: с. 18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4657 А] УДК 005.932:67/68

2345. Зубко Т. Л. Обґрунтування стратегічних рішень з розвитку підприємств в ринкових умовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Зубко Тетяна Леонідівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. — К., 2007. — 22 с. : іл. — Бібліогр.: с. 18—19 (11 назв). — 150 пр. — [2007-4993 А] УДК 005.21

2346. Кислицин В. О. Система управління якістю як основа стратегії конку­рентоспроможності підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кислицин Володимир Олек­сандрович ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Ми­хайла Туган-Барановського]. — Маріуполь, 2007. — 20 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17—18 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5395 А] УДК 005.336.6

2347. Клішейко А. В. Реструктуризація промислового підприємства на основі реінжинірингових та організаційно-управлінських заходів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Клішейко Андрій Вікторович ; Одес. держ. екон. ун-т. — Одеса, 2007. — 19 с. : іл. — Бібліогр.: с. 17 (7 назв). — 100 пр. — [2007-5396 А] УДК 005.591.4

2348. Колесник Ю. В. Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Колесник Юлія Володимирівна ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж., [Херсон. нац. техн. ун-т]. — Одеса, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (18 назв). — 100 пр. — [2007-5399 А] УДК 005.342

2349. Кортельова Н. В. Економічний механізм управління проектами на прик­ладі виробництва металоконструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кортельова Наталія Вікто­рівна ; Приазов. держ. техн. ун-т, [Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського]. — Маріуполь, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4669 А] УДК 005.8:(621:669)

2350. Кужилєва О. В. Інноваційний потенціал торгової марки підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами" / Кужилєва Оксана Володимирівна ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк, 2007. — 18 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (14 назв). — 100 пр. — [2007-4622 А] УДК 005.591.6:005.336

2351. Науменко С. В. Розвиток транскордонного співробітництва в системі за­безпечення економічної безпеки України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 21.04.01 "Екон. безпека держави" / Науменко Сергій Васильо­вич ; Нац. ін-т стратег. дослідж. — К., 2007. — 18 с. : табл. — Бібліогр.: с. 14—16


(14 назв). — 100 пр. — [2007-5024 А] УДК 005.934:339.9](477)

2352. Паламарчук Ю. А. Формування стратегії економічного розвитку паса­жирського терміналу аеропорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : [спец.] 08.00.04 "Економіка та упр. п-вами (економіка авіац. трансп.)" / Пала­марчук Юлія Анатоліївна ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 20 с. : іл., табл. — Біблі­огр.: с. 16—17 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5409 А] УДК 005.21:656.71

2353. Пластун О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб'єктів підприєм­ництва сфери матеріального виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : [спец.] 08.00.08 "Гроші, фінанси і кредит" / Пластун Олексій Лео­нідович ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". — Суми, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 16—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5545 А]

УДК 005.934:336

2354. Сухонос М. К. Удосконалення управління проектами формування і роз­витку систем енергозабезпечення міст : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.22 "Упр. проектами і програмами" / Сухонос Марія Костян­тинівна ; Придніпров. держ. акад. буд-ва і архіт., [Харків. нац. акад. міськ. госп-ва]. — Дніпропетровськ, 2007. — 20 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—18 (17 назв). — 100 пр. — [2007-5054 А] УДК 005.8:621.311

2355. Тишенко Д. О. Формування стратегії інноваційного розвитку коксохі­мічних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка і упр. п-вами" / Тишенко Дмитро Олександрович ; Н.-д. центр індуст­ріал. пробл. розвитку НАН України, [Харків. нац. екон. ун-т]. — Х., 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—16 (15 назв). — 100 пр. — [2007-4843 А] УДК 005.591.6

2356. Щолокова Т. В. Формування логістичної системи металургійного підприємст­ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Еконо­міка та упр. п-вами (п-ва машинобуд. та металург. галузей)" / Щолокова Тетяна Ва­димівна ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. — Луганськ, 2007. — 19 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 15—17 (16 назв). — 100 пр. — [2007-5439 А] УДК 005.935

01 Бібліографія і бібліографічні посібники. Каталоги

На ступінь кандидата

2357. Бодак О. П. Документальна історико-бібліографічна спадщина М. Ю. Брай­чевського (1924—2001) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Бодак Ольга Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2007. — 19 с. — Бібліогр.:


с. 15—16 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4605 А] УДК 016+930.85](477)"1924/2001"

02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство

На ступінь доктора

2358. Новальська Т. В. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина ХІХ — початку ХХІ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. сту­пеня д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.08 "Книгознав., бібліотекознав., бібліографознав." / Новальська Тетяна Василівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадсь­кого, [Київ. нац. ун-т культури і мистецтв]. — К. : 2007. — 40 с. — Бібліогр.: с. 35—37 (25 назв). — 100 пр. — [2007-4686 А] УДК 024(477)"17/20"1 ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ. ПСИХОЛОГІЯ

1/14 Філософія

На ступінь доктора

2359. Жадько В. О. Історична пам’ять у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та фі-лософія історії" / Жадько Віктор Олексійович ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти, [Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова]. — К., 2007. — 36 с. — Бібліогр.:


с. 30—32 (20 назв). — 100 пр. — [2007-5182 А] УДК 130.12:316.61](477)

2360. Журавльов В. І. Постфрідманівська парадигма космофізики: філософсь­ко-світоглядний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Журавльов Володимир Ілліч ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди. — К., 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 30—32. — 150 пр. — [2007-4659 А] УДК 113/119:524.8

2361. Мінаков М. А. Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ—ХХ століть : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Мінаков Михайло Анатолійович ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."]. — К., 2007. — 32 с. — Бібліогр.: с. 26—28 (27 назв). — 100 пр. — [2007-4632 А] УДК 1(091)

2362. Осетрова О. О. Феномен суїциду в історії західноєвропейської філосо­фії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.05 "Істо­рія філософії" / Осетрова Оксана Олександрівна ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро­петровськ, 2007. — 35 с. — Бібліогр.: с. 31—33 (31 назва). — 100 пр. — [2007-5332 А]

УДК 128(4)

2363. Троїцька Т. С. Українська філософська антропологія як теоретико-мето­дологічна основа професійної підготовки педагога : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. наук : спец. 09.00.10 "Філософія освіти" / Троїцька Тамара Се­рафимівна ; Акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. — К., 2007. — 32 с. — Біб­ліогр.: с. 26—28 (24 назви). — 100 пр. — [2007-5260 А] УДК 140.8:378.13На ступінь кандидата

2364. Горячковська Г. М. Антропологічний вимір віртуальної реальності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо­соф. антропологія, філософія культури" / Горячковська Ганна Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, [Харків. нац. ун-т радіоелектрон.]. — Х., 2007. — 14 с. — Бібліогр.: с. 10—11 (10 назв). — 100 пр. — [2007-4892 А] УДК 130.2

2365. Демчик О. І. Нумерологія піфагорійців та її інтерпретація в філософії Пла­тона : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Демчик Олександр Ігорович ; Дніпропетров. нац. ун-т. — Дніпро­петровськ, 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 16 (5 назв). — 100 пр. — [2007-5304 А] УДК 113/119

2366. Карпенко М. В. Концепція духовної реальності П. О. Флоренського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Карпенко Мирослава Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова]. — К., 2007. — 18 с. — Бібліогр.: с. 15—16 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5188 А] УДК 1(091)

2367. Ліхацька Н. М. Війна та мир як феномени історичного процесу (соціаль­но-філософський аналіз) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Ліхацька Наталія Мико­лаївна ; Донец. нац. ун-т, [Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов]. — Донецьк, 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 12—13 (13 назв). — 100 пр. — [2007-5404 А] УДК 141.7

2368. Сєроштан С. І. Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.04 "Філо­соф. антропологія, філософія культури" / Сєроштан Світлана Іванівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 19 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (12 назв). — 100 пр. — [2007-5047 А] УДК 130.2:[111.821:316.663.5

2369. Стебльов С. О. Діалог науки та релігії в контексті культурної трансфор­мації публічної сфери : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософ. антропологія, філософія культури" / Стебльов Сергій Олек­сандрович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.:
с. 14 (8 назв). — 100 пр. — [2007-5516 А] УДК 130.2

2370. Фрадкіна Н. В. Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині в кінці ХІХ — на початку ХХ століття як феномен культури : автореф. дис. на здо­буття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.12 "Українознавство" / Фрадкі-на Наталя Володимирівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 13 (6 назв). — 100 пр. — [2007-5356 А] УДК 130.123.4(477.54/.62)"18/19"

2371. Чередніченко Г. О. Взаємообґрунтування моралі та права у філософії
П. Д. Юркевича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.05 "Історія філософії" / Чередніченко Ганна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2007. — 16 с. — Бібліогр.: с. 14 (5 назв). — 100 пр. — [2007-4553 А] УДК 1(091)

2372. Чистіліна Т. О. Ототожнення та розототожнення суб’єкта у вимірах со­ціальної філософії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : [спец.] 09.00.03 "Соц. філософія та філософія історії" / Чистіліна Тетяна Олександ­рівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х., 2007. — 20 с. — Бібліогр.: с. 16—17 (11 назв). — 100 пр. — [2007-4438 А] УДК 1:316.3


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка