Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний унІвЕрситет імені вадима гетьмана»Скачати 432.52 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір432.52 Kb.
1   2   3

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

 1. Усенко О.О. Моделі інтеграційної взаємодії Європейського Союзу з третіми країнами / О.О. Усенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. –– 2006. –– №6 (29). –– С. 63-68 (0,6 д.а.)

 2. Усенко О. Оцінка результатів Угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС для галузей обробної промисловості (машинобудування, хімічної та легкої промисловості) / О. Усенко // Міжнародна економічна політика. –– 2007. –– №7. ––С. 69-106 (1,86 д.а.)

 3. Усенко О.О. Дослідження системи бізнес-лобіювання в Європейському Союзі / О.О. Усенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. –– 2008. –– №3 (38). –– С. 77-83 (0,51 д.а.)

 4. Усенко О.О. Концепція «поглибленої інтеграції» в процесі модифікації форм міжнародної інтеграційної взаємодії / О.О. Усенко // Зовнішня торгівля: право та економіка. –– 2008. –– №6 (41). –– С. 128-136 (0,81 д.а.)

 5. Усенко О. Лібералізація торгівлі послугами в рамках преференційних торговельних угод / О. Усенко // Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету «Наука молода». –– 2008. –– Випуск 10. –– С. 86-90 (0,44 д.а.)

 6. Усенко О. Реформа технічного регулювання як запорука інтеграції України до світового господарства / О. Усенко // Підприємництво, господарство і право. –– 2009. –– №10 (166). –– С. 226-229 (0,48 д.а.)

В інших виданнях:

 1. Оцінка наслідків угоди про вільну торгівлю між Україною та ЄС / [Керівник проекту та редактор публікації: О. Шумило]. –– К.: Міжнародний центр перспективних досліджень, 2007. –– 320 c. (14,7 д.а.) (особисто автору належить 1,72 д. а.: розділ «Машинобудування, хімічна та легка промисловість»)

 2. Усенко О.О. Закономірності інтеграції країн Центральної та Східної Європи до ЄС / О.О. Усенко // На Схід та Південь від ЄС: проблеми формування спільного європейського простору: Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 5-7 жовтня 2006 р. –– К.: КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2006. –– С. 232-234 (0,18 д.а.)

 3. Усенко О.О. Інтеграційна модель Європейської економічної зони / О.О. Усенко // Теорія і практика економіки і підприємництва: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції м. Алушта, 4-6 травня 2009 р. –– Сімферополь, 2009. –– С.  44-45 (0,11 д.а.)

 4. Усенко О.О. Лібералізація торгівлі послугами в рамках регіональних торговельних угод / О.О. Усенко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції м. Алушта, 26-28 вересня 2008 р. –– Сімферополь, 2008. –– C. 16-18 (0,19 д.а.)

 5. Усенко О.О. Лібералізація торговельно-економічних відносин України та ЄС / О.О. Усенко // Теорія і практика економіки і підприємництва: Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції м. Алушта, 11-13 травня 2006 р. –– Сімферополь, 2006. –– C. 49-50 (0,1 д.а.)

 6. Усенко О.О. Регіоналізм та білатералізм у сучасних інтеграційних стратегіях країн світу / О.О. Усенко, А.І. Гончарук // Функціонування єврорегіонів в умовах трансформаційної економіки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-8 травня 2009 року. –– Чернівці: Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ. –– С. 79-83 (0,28 д.а.)

 7. Усенко О.О. Система бізнес-лобіювання в Європейському Союзі / О.О. Усенко // Теорія і практика економіки і підприємництва: Матеріали V ювілейної міжнародної науково-практичної конференції м. Алушта, 5-7 травня 2008 р. –– Сімферополь, 2008. –– С. 36-38 (0,13 д.а.)

 8. Усенко О.О. Угода про оцінку відповідності та прийнятність промисловість товарів (АСАА) як інструмент інтеграції товарних ринків / О.О. Усенко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції м. Алушта, 1-3 жовтня 2009 р. –– Сімферополь, 2009. –– C. 36-37 (0,12 д.а.)

 9. Usenko O. Recent Trends in International Integration Processes / О. Usenko // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції м. Алушта, 28-30 вересня 2006 р. –– Сімферополь, 2006. –– C. 45-46 (0,16 д.а.)


АНОТАЦІЯ

Усенко О.О. Стратегія регіональної торговельно-економічної інтеграції України та ЄС. –– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.02 –– світове господарство і міжнародні економічні відносини. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київ, 2010.

Дисертацію присвячено дослідженню міжнародних інтеграційних процесів у контексті євроінтеграційного курсу України. На основі дослідження теоретичних підходів до визначення поняття міжнародної економічної інтеграції та виявлення сучасних особливостей розвитку форм міжнародної інтеграційної взаємодії розкрито світові тенденції та економічні ефекти функціонування регіональних інтеграційних угруповань, зокрема акцентовано на модифікації форм міжнародної економічної інтеграції.

Досліджено та виокремлено практично апробовані моделі інтеграції ЄС з третіми країнами. Проаналізовано досвід та узагальнено особливості коінтеграції нових членів ЄС. Розкрито напрями впливу груп інтересів у процесі розробки наднаціональної політики ЄС.

Виходячи з наявних передумов та механізмів переходу від співпраці до торговельно-економічної інтеграції обґрунтовано базові положення української інтеграційної моделі та розроблено комплекс заходів в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії.

Ключові слова: міжнародна торговельно-економічна інтеграція, регіональне інтеграційне угрупування, інтеграційна модель, група інтересів, євроінтеграційна стратегія.


АННОТАЦИЯ

Усенко О.А. Стратегия региональной торгово-экономической интеграции Украины и ЕС. –– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.02 –– мировое хозяйство и международные экономические отношения. ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана», Киев, 2010.

Диссертация посвящена исследованию международных интеграционных процессов в контексте евроинтеграционного курса Украины. На основе исследования теоретических подходов к определению понятия международной экономической интеграции и выявления современных особенностей развития форм международного интеграционного взаимодействия раскрыто мировые тенденции и экономические эффекты функционирования региональных интеграционных группировок, в частности акцентировано на модификации форм международной экономической интеграции.

Исследовано и выделено практически апробированные модели интеграции ЕС с третьими странами. Проанализирован опыт и обобщены особенности коинтеграции новых членов ЕС. Розкрыто сферы влияния групп интересов в процессе разработки наднациональной политики ЕС.

Исходя из существующих предпосылок и механизмов перехода от сотрудничества к торгово-экономической интеграции обосновано базовые положения украинской интеграционной модели и разработано комплекс мер в контексте реализации евроинтеграционной стратегии.

Ключевые слова: международная торгово-экономическая интеграция, региональная интеграционная группировка, интеграционная модель, группа интересов, евроинтеграционная стратегия.
SUMMARY

Usenko O.O., Strategy of regional trade and economic integration of Ukraine and the EU. –– Manuscript.

A Thesis for the Academic Degree of Candidate of Economic Sciences in specialty 08.00.02. –– World Economy and International Economic Relations. –– SHEE “Vadym Hetman Kyiv National Economic University”, Kyiv, 2010.

The research of international integration processes is covered in this thesis in the light of the Ukrainian course for integration with the EU. At present there are different theoretical approaches towards defining the term “international economic integration”. It was discovered that Ukrainian and Russian scientists focus mainly on the result of integration, namely on the development of an integral economic complex. Western approaches follow the idea of national alignment and enhancement of economic liberalism in trade policies.

The research of integration processes worldwide indicated an evident change in the typological breakdown of integration unions. The trade type of regional arrangements dominates at present. The transformation of trade agreements from South –– South into North –– South is an argument for the traditional approach regarding homogeneity in terms of social and economic development for contracting countries. It appears that the number of bilateral agreements and cross-regional agreements tends to rise. The analysis of regionalism vs. bilateralism demonstrated the dominance of economic logic for developing countries and the geopolitical objectives of developed countries.

International experience suggests that the process of modification in integration is taking place. This thesis focuses on the terms “traditional” and “deep integration”. The latter is defined as a certain degree of comprehensive liberalization according to the four freedoms principle, reduction and elimination of non-tariff barriers in trade that is accompanied by the gradual convergence of the regulatory field, commercial sphere and enforcement mechanism. The main elements of this concept are as follows: standards and technical regulation, liberalization of trade in services, customs cooperation, investment policy, competition policy, IP rights protection, enforcement of commitments and dispute resolution.

The level of integration with the EU is in line with acquis communautaire transposition. It is proven that deep integration is being observed even in primary free trade agreements with Mediterranean countries. It also exists in the customs union with Turkey though it is also quite limited.

More advanced integration models like alternative bilateral integration with Switzerland and the European Economic Area demonstrate their dynamic nature, restriction in autonomy of national policies, joining EU programs and agencies.

The process of new members joining the Union is characterized by the acceptance of almost all requirements and commitments of the EU. This is explained by political motivation. The negotiation process pointed out EU priorities in several areas of acquis which restricted the flexibility of negotiations. However, concessions are acceptable if they do not violate the functioning of the Common Market. The implementation of acquis in new member states stipulated a lock-in effect for reforms. Foreign direct investment served as a mechanism for restructuring and a source of modernization, assisted in minimizing the cost for implementation of EU standards. The comparative analysis of transition indicators across economies in transition proved that new EU members accomplished reforms and established a market economy more successfully than former Soviet states, especially Ukraine.

The focus is placed on the role of interest groups in the development and enforcement of EU polices. The types of stakeholders are analyzed and organized into the system. It’s said that stakeholders began to effect the European Commission’s negotiation position. The position of BUSINESSEUROPE regarding negotiations on a free trade agreement with Ukraine is analyzed. The necessity for Ukrainian stakeholders to participate where possible in lobbying activity is suggested.

The ultimate goal of EU membership has been declared since Ukraine obtained its independence in 1991. However, the analysis of modern conditions suggests that the country is not ready to undertake the commitments of a member state in view of its economic, legislative and institutional development. It is stressed that Ukraine requires a thoroughly defined program to develop its European integration without official membership of the EU.

The new enhanced agreement will have the status of an association agreement that sets out the principles of political association and economic integration. It is stressed that the status of an association agreement has nothing to do with the prospects of membership.

The formula of deep free trade (FTA+) provides for a certain degree of flexibility regarding coverage and depth of acquis transposition. The scope of integration is directly linked to the problem of funding. A survey of available sources to finance the European integration has brought out a significant mismatch of financial assessments for implementing acquis with the current stay of play. Analysis of EU aid provided to Ukraine has shown ineffective institutional coordination in Ukraine.

The key specificity of the Ukrainian model of integration with the EU is the establishment of a list of directives for implementation within the framework of sectoral cooperation. It is proven that this innovation could ensure a lock-in effect for reforms in the country. The development of efficient integration model is to be in line with following six fundamental principles: deep integration concept, selective and flexible acquis transposition, tariff bounding, asymmetric liberalization, EU commitments, fixed transition periods.

The analysis of the current stay of play in the specific areas of negotiation process results in developing a list of recommendations that cover such policy domains as tariff liberalization, rules of origin and accumulation of technical regulation, government procurement, competition policy, state aid, protection of intellectual property rights, trade in services, ecological norms transposition, etc.Key words: international trade and economic integration, regional integration arrangement, integration model, interest group, strategy of European integration.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка