Дидактичні функції перевірки і обліку знаньСкачати 153.97 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір153.97 Kb.


Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕФЕРАТ
На тему: «Дидактичні функції перевірки і обліку знань»

Студента радіофізичного факультету

5 курсу кафедри ТТЕ (спеціаліста)

Лазоренка Віталія Вікторовича

Київ 2005

ЗМІСТ


 1. Вступ
 1. Дидактичні функції перевірки і обліку знань і умінь, що вчаться Рівні перевірки
 1. Усна перевірка знань і умінь, що вчаться по фізиці
 1. Письмова перевірка знань і умінь, що вчаться по фізиці
 1. Висновок
 1. Література


ВСТУП

У численних публікаціях, як в нашій країні, так і за кордоном наголошується, що комп'ютер може бути використаний при вивченні природно-математичних і гуманітарних дисциплін для вирішення самих різних завдань: виконання складних обчислювальних операцій, аналізу результатів учбових експериментів, побудови і інтерпретації математичних моделей фізичних, хімічних і інших явищ і процесів. Він може виконувати функції інформаційної системи, банку даних, автоматизованого довідника. Експерименти показують методичну ефективність використання графічних можливостей персонального комп'ютера (ПК) при навчанні геометрії, кресленню для розвитку просторової уяви, конструкторських здібностей і т.п. Указуються і багато інших можливостей застосування комп'ютерів в учбовому процесі.

Наголошується, зокрема, що комп'ютери можуть бути з успіхом використані на всіх стадіях учбового заняття: вони роблять значний вплив на контрольно-оцінні функції уроку, додають йому ігровий характер, сприяють активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів. Комп'ютери дозволяють добитися якісно вищого рівня наочності пропонованого матеріалу, значно розширюють можливості включення різноманітних вправ в процес навчання, а безперервний зворотний зв'язок, підкріплений ретельно продуманими стимулами учення, пожвавив учбовий процес, сприяє підвищенню його динамізму, що, кінець кінцем, веде до досягнення чи не головної мети власне процесуальної сторони навчання — формуванню позитивного відношення учнів до матеріалу, що вивчається, інтересу до нього, задоволення результатами кожного локального етапу в навчанні.

Одним з важливих структурних елементів кожного уроку і всього процесу навчання в цілому є перевірка знань і умінь учнів. Вона завжди знаходиться в зоні пильної уваги вчителя, свідчить про результати навчання. Хороший вчитель не стане висловлювати новий матеріал, поки не переконається в повному розумінні і засвоєнні такими, що всіма вчаться тільки що пройденого. Для школяра перевірка його знань і умінь є нерідко джерелом глибоких переживань — він відчуває задоволення своєю роботою, випробовує гордість, одержавши високу оцінку, або, навпаки, втрачає віру в свої сили, а іноді інтерес до учення.Дидактичні функції перевірки і обліку знань і умінь учнів.


Учені-педагоги і методисти виділяють такі функції перевірки:

контролююча, повчальна, орієнтуюча і виховуюча.

Суть контролюючої функції перевірки і обліку полягає у виявленні стану знань, умінь і навиків учнів, передбачених програмою і відповідних даному етапу навчання.

Суть повчальної функції перевірки і обліку полягає у вдосконаленні знань, що перевіряються, умінь і навиків, їх систематизації, в розвитку мови і мислення, уваги і пам'яті школярів.Орієнтуюча функція перевірки полягає в орієнтації учнів за наслідками їх учбової праці, інформації вчителя про досягнення мети навчання що окремими вчаться і класом в цілому.

Виховуюча функція перевірки реалізується у вихованні відчуття відповідальності у школярів за свою учбову працю, працьовитості, дисципліни праці; у формуванні правдивості, наполегливості, взаємодопомоги.

Розглянемо докладніше повчальну функцію перевірки стосовно фізики як учбовому предмету. Перший раз вчитель фізики перевіряє засвоєння нових знань відразу ж після їх пояснення. Його увага обернена на розуміння і засвоєння головного, істотного в матеріалі, на цьому головному і загострюється увага школярів. На даному етапі перевірки вчитель не тільки відпрацьовує знання школярів, але і учить їх умінню виділяти у вивченому істотне, головне, умінню проводити «сортування» матеріалу. В процесі перевірки виявляється структура учбового матеріалу. У міру постановки вчителем питань виявляється саме основне в розібраному матеріалі.

Дуже часто з метою перевірки розуміння поясненого матеріалу вчитель пропонує розповісти про якесь одному питанні. При цьому разом з контролюючою функцією реалізується також і функція повчальна, оскільки, відповідаючи, хлоп'ята вчаться логічно і послідовно висловлювати свої знання, доводити і обгрунтовувати сказане, включати в розповідь показ дослідів і їх пояснення. Залежно від мети розповіді, поставленої вчителем, учні по-різному будуватимуть свою відповідь. При неодноразовому поверненні до раніше вивченого матеріалу відбувається поглиблення, розширення і зміцнення знань, відробіток умінь і навиків, формування і відробіток розумових дій—порівняння, узагальнення, класифікації, аналізу, синтезу і т.п., що дуже важливо для розвитку мислення учнів. Активна і свідома участь школярів в процесі перевірки досягається організацією самостійної роботи учнів, активізацією їх розумової діяльності і т.д.

Для реалізації розглянутих функцій перевірки і обліку знань і умінь, що вчаться необхідно забезпечити об'єктивність, повноту і регулярність перевірки і обліку, що виконується, якщо перевірка планова. Під об'єктивністю перевірки розуміється така її постановка, при якій встановлюються справжні, об'єктивно існуючі знання учнів з питань програми, що перевіряються.

Як показують спостереження, повнота перевірки часто вчителями не здійснюється, багато сторін знання не піддаються перевірці. Наприклад, не перевіряється уміння переносити нові знання у вже вивчену ситуацію і застосовувати вже вивчене в новій ситуації, хоча сформованість цього уміння сприяє розвитку мислення школярів, глибшому розумінню взаємозв'язку явищ, що вивчаються на уроках фізики, дає економію часу на вивчення схожих фізичних явищ. Перевірка грає стимулюючу роль, якщо здійснюється регулярно, показує таким, що вчиться достоїнства і недоліки їх знань, відбувається на кожному уроці: що все вчаться класу зобов'язані слухати викликаного учня і висловлювати свої зауваження по його відповіді. Стимулом учбової праці є справедлива його оцінка. Функції перевірки виявляються в окремих етапах процесу навчання різною мірою. За перевіркою не можна визнати лише контролюючу функцію, оскільки до моменту перевірки формування знань ще не завершене, що обумовлено як віковими і індивідуальними особливостями учнів (різні швидкість сприйняття, об'єм пам'яті, рівень розвитку мислення, пізнавальний інтерес, мотивація і т. п.), так і певними закономірностями самого процесу формування знань.

За перевіркою не можна визнати лише контролюючу функцію також ще і тому, що в процесі перевірки відбувається виправлення помилок в змісті, логіці відповідей, а також в мові учнів.

Визнання за перевіркою лише якийсь одній функції приводить до спотворення природи перевірки, робить її односторонньою. Тільки при гармонійному поєднанні контролюючої, повчальної, орієнтуючої і виховуючої функцій виконується призначення перевірки як етапу навчання. Природно, що функції перевірки на різних етапах процесу навчання виявляються різною мірою.

Рівні перевірки.


Кількість рівнів повинна бути невеликою, розкриття і їх конкретизація повинні бути посильними для кожного вчителя фізики без спеціального навчання. Відповідно до вимог програми по фізиці і стабільних підручників, Онопрієнко Ольга Володимирівна пропонує наступні рівні перевірки, вживані при навчанні фізиці в VII—XI класах. Визначаючи зміст рівнів, вона розглядаємо лише кінцеві їх етапи, минувши проміжні. 1 рівень нижчий, припускає пряме запам'ятовування окремих знань і умінь, потрібних програмою. Їх виконання спирається в основному на спомин. Досягнення цього рівня припускає у учнів:

1. Уміння описувати усно або письмово фізичне явище (наприклад, явище теплопередачі, досліди, що ілюструють це явище).

2. Знання окремих фактів історії фізики.

3. Знання назв приладів і області їх застосування (наприклад, амперметр—прибор для вимірювання сили струму).

4. Знання буквених позначень фізичних величин.

5. Знання умовних позначень приладів, уміння їх зображати і дізнаватися на схемах і кресленнях.

Для перевірки знань і умінні, відповідних першому рівню, використовується репродуктивний вид завдань, що припускає відтворення що вчаться окремих знань і умінь. Перевірка першого рівня знань легко здійснюється формами автоматизованого обліку.

При досягненні що вчаться 2 рівні передбачається:

1. Знання теорії, лежачої в основі явища, що вивчається

2. Знання і розуміння формулювань фізичних законів, їх математичного запису.

3. Знання і розуміння визначень фізичних величин (наприклад, питомої теплоємності речовини, швидкості, прискорення).

4. Знання одиниць фізичних величин, їх визначень (наприклад, за одиницю сили в СІ приймається сила, яка тілу масою 1 кг повідомляє прискорення 1 м/с).

5. Розуміння принципу дії приладів, уміння визначати ціну ділення, межі вимірювань, знімати свідчення.

Для перевірки уміння застосовувати ці знання в учбовій практиці використовуються репродуктивно-рефлекторні завдання, виконання яких можливо не тільки на основі пам'яті, але і на основі осмислення. Тому разом з психологічною операцією відтворення широко використовуються пізнавання і явище пера-носа. Для виконання таких завдань потрібна більш напружена розумова діяльність учнів, чим при виконанні завдань на 1 рівні.3 рівень визначає кінцеву мету навчання:

1. Уміння застосовувати теорію для пояснення деяких приватних явищ (наприклад, на основі молекулярних уявлень про будову речовини пояснити зміну агрегатного стану речовини, дифузію газів, тиск газу).

2. Розуміння взаємозалежності різних ознак, що характеризують групу однорідних явищ (наприклад, залежність числа електронів, що вилітають з металу за1 з під дією світла, від енергії світлового пучка; залежність енергії електронів, що вилітають з металу під дією світла, від довжини хвилі світла).

3. Уміння зображати графічно взаємозв'язок між фізичними величинами, визначати характер цього зв'язку.

4. Уміння супроводжувати відповідь експериментом, підбирати необхідні для цього прилади (наприклад, для доказу залежності виштовхуючої сили від об'єму зануреного тіла слід узяти динамометр, судину з рідиною, два тіла однакової маси, але різного об'єму).

5. Уміння проводити розрахунок, користуючись відомими формулами.

6. Уявлення про історичний розвиток окремих розділів фізики (наприклад, про розвиток уявлень про хвилеву і квантову природу світла, про розвиток поглядів на теорію будови речовини).

7. Сформованість «технічних прийомів» розумової діяльності:

уміння читати книгу, знаходити потрібні відомості, складати план відповіді і т.п.

Для перевірки знань, відповідних 3 рівню, і уміння застосовувати їх в учбовій практиці використовується рефлективний вид завдань, виконання яких спирається на репродуктивні знання, але вимагає глибокої осмисленої діяльності, знання прийомів розумової діяльності, уміння застосовувати їх. При виконанні завдань цього рівня використовуються психологічні операції-пізнавання, широке перенесення.

При розробці конкретних завдань, вимог до їх виконання (об'єму, якості) слід враховувати, знання якого рівня вони перевірятимуть, на якому етапі навчання.

Вимоги до знань учнів зростають у міру наближення до кінцевої мети навчання. Відразу ж після вивчення нового матеріалу учень набуває знань і умінь, відповідних 1 рівню, а також частково 2 і 3. Вчителю належить добитися переходу всіх учнів з 1 рівня на 2 і 3. Для цього слід використовувати систематичні вправи.

Знання і уміння, придбані такими, що вчаться на 1 ступені навчання фізиці, служать основою для подальшого вивчення предмету, тому вчитель при навчанні фізиці повинен враховувати, що кожен рівень знань, досягнутий на 1 ступені навчання, може бути відтворений на 2 ступені. У IX—XI класах перед вивченням тим, окремі питання яких розглядалися в VII—VIII класах, слід провести діагностування знань і умінь учнів, намітити шляхи їх коректування (загального і індивідуального) і вести вивчення нового матеріалу з прямою опорою на знання і уміння, придбані VII—VIII класах.

У здійсненні принципу спадкоємності і безперервності навчання важливе питання про психологічну підготовку учнів: вони завжди повинні бути готові до відтворення знань і умінь, придбаних ними на будь-якому етапі навчання фізиці.


УСНА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ І УМІНЬ, ЩО ВЧАТЬСЯ ПО ФІЗИЦІ


Широке використання усної форми перевірки знань, умінь і навиків учнів обумовлено її головним достоїнством в порівнянні з іншими формами—непосредственным контактом між учнем і вчителем в процесі перевірки. Це дає можливість вчителю стежити за розвитком думки того, що відповідає, своєчасно коректувати знання, усувати всі сумніви щодо стану знань учня, виправляти погрішності мови, учити логічно грамотно будувати виклад, правильно застосовувати термінологію і т.п.

Але в той же час при усній перевірці вчитель випробовує утруднення в оцінці виявлених знань. Труднощі в методичному відношенні пов'язані:

1) відбором матеріалу за змістом, формою постановки питань, їх кількістю:

2) залежністю оцінок, що виставляються таким, що різним вчиться одного і того ж класу і різних класів від їх загальної успішності;

3) втратою уваги всього класу до відповіді одного учня. Тому при підготовці до усної перевірки вчитель повинен ретельно відбирати матеріал за змістом, наперед формулювати питання, визначати вимоги до відповідей учнів.

Усна форма може бути використана для перевірки засвоєння учбового матеріалу на всіх рівнях.

Не можна забувати, що функції перевірки (контролююча, повчальна, орієнтуюча і виховуюча) виконуватимуться лише в тому випадку, якщо школярі переконані в необхідності, доцільності і об'єктивності перевірки, в справедливості і доброзичливості вчителя. На уроках фізики усна перевірка знань учнів здійснюється у вигляді фронтальної і індивідуальної перевірки. При фронтальній усній перевірці за короткий час перевіряється стан знань учнів всього класу з певного питання або групи питань. Фронтальну усну перевірку вчителя використовують для з'ясування готовності класу до вивчення нового матеріалу, для визначення сформованості понять, для перевірки домашніх завдань, для поетапної або остаточної перевірки учбового матеріалу, тільки що розібраного на уроці. Мета, яку ставить вчитель при організації фронтальної перевірки, визначає її місце на уроці, а об'єм, глибина і повнота того, що перевіряється матеріал—час, що відводиться на перевірку. В процесі фронтальної перевірки вчитель може перевірити знання формулювань законів, їх математичного виразу, характеру зв'язку між величинами, одиниць фізичних величин, їх визначень, вузлових питань теми; з'ясувати розуміння суті даних явищ, тобто повірити знання 1, 2,3 рівнів. Індивідуальна усна перевірка дозволяє виявити правильність відповіді за змістом, його послідовність, повноту і глибину, самостійність думок і висновків, ступінь розвитку логічного мислення, культуру мови учнів. Ця форма перевірки використовується для поточного і тематичного обліку. Її зміст складає учбовий матеріал, який учні повинні викласти у вигляді розгорненої розповіді із застосуванням висновків, доказів, математичних викладень, з викреслюванням схем і графіків, з аналізом даних фізичних явищ, з постановкою експерименту !

ПИСЬМОВА ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ І УМІНЬ, ЩО ВЧАТЬСЯ ПО ФІЗИЦІ.


Письмова перевірка дозволяє за короткий час перевірити знання великого числа учнів одночасно. Її специфічна особливість— велика об'єктивність в порівнянні з усною, оскільки легше здійснити рівність міри виявлення знань. Для письмової перевірки можна вибрати загальну для всіх шкіл систему питань, визначити критерії оцінки роботи учнів, що приводить до повнішого здійснення контролюючої і орієнтуючої функцій перевірки.

Основний недолік письмової перевірки знань полягає у відсутності безпосереднього контакту між вчителем і учнем в процесі її здійснення, що не дозволяє вчителю безпосередньо спостерігати за процесом мислення учнів, в обмеженості її змісту.

На підставі аналізу результатів письмової перевірки є можливість дати порівняльну оцінку знань і розвитку, що вчиться;

виявити весь об'єм помилок, що допускаються класом в цілому за матеріалом, що перевіряється, на підставі чого вчитель може судити про достоїнства і недоліки вживаної їм методики.

Для письмової перевірки знань, умінь і навиків, що вчаться всього класу потрібний значно менше часу в порівнянні з усною перевіркою, але сам вчитель повинен витратити час на підготовку до неї і не визначення результатів. Учні в процесі письмової перевірки повинні проявити велику зосередженість, уміння чітко виражати думці, володіти навиками письмової мови.

Письмова форма може бути використана для перевірки засвоєння учбового матеріалу на 1—З рівнях. Використовуючи пропоновану О. В. Онопрієнко систему рівнів приводиться перелік знань, умінь і навиків, що підлягають письмовій перевірці.

1 РІВЕНЬ

• уміння описувати хід фізичних явищ;

• знання назв приладів, області застосування;

• знання буквених позначень фізичних величин;

• знання умовних позначень; уміння зображати їх на кресленнях.

2 РІВЕНЬ


• знання і розуміння формулювань фізичних законів, їх математичного запису;

• знання і розуміння фізичних величин;

• знання одиниць фізичних величин, їх визначень.

3 РІВЕНЬ


• уміння застосовувати теорію для пояснення деяких приватних явищ;

• уміння графічно зображати взаємозв'язок між фізичними явищами, визначати характер цього зв'язку;

• уміння проводити розрахунок, користуючись відомими формулами;

• сформованість окремих «технічних прийомів» розумової діяльності (складання плану відповіді, уміння знаходити потрібні відомості в книзі, довіднику і т. п.). Письмову перевірку знань учнів використовують в цілях діагностики уміння застосовувати знання в учбовій практиці (в основному при рішенні задач). Письмова перевірка здійснюється у вигляді фізичних диктантів, контрольних, перевірочних і самостійних робіт. Фізичні диктанти як форма письмової перевірки знань одночасно великого числа учнів набула в даний час широкого поширення в школах. Фізичні диктанти дають

можливість підготувати учнів до засвоєння нового матеріалу, до уроків рішення задач, провести узагальнення вивченого, є одним із засобів перевірки свідомого виконання домашнього завдання, дозволяють виявити уміння школярів застосовувати знання в учбовій практиці при рішенні задач, підготовленість до виконання експерименту. За допомогою фізичних диктантів розв'язуються наступні дидактичні завдання навчання фізиці: діагностування знань учнів, попередження виникнення пропусків, коректування процесу навчання, перевірка досягнення кінцевого результату навчання. Фізичні диктанти представляють перелік питань, які вчитель диктує таким, що вчиться і на які вони відразу ж повинні написати відповідь.

Систематичне проведення фізичних диктантів надає на учнях психологічну і виховну дію. Вони привчаються вдумливо і серйозно вивчати матеріал. Готуючись до уроку, вони припускають, які питання будуть перевірені вчителем фронтально, які— індивідуально, а які—у формі фізичного диктанту. Учні звикають до того, що знання кожного з них будуть ретельно перевірені і оцінені. Це виховує дисципліну праці, працьовитість.

Контрольні роботи по фізиці проводяться з метою визначення кінцевого результату в навчанні умінню застосовувати знання для вирішення завдань певного типа по даній темі або розділу. Зміст самостійних, перевірочних і контрольних робіт повинні складати аналітичні, графічні і експериментальні завдання. Контрольні роботи—обов’язково і систематична форма перевірки і обліку. Їх слід проводити по основних темах шкільного курсу фізики. Під час самостійної роботи хлоп'ята можуть користуватися підручником, зошитом, довідковою літературою, звертатися по допомогу до вчителя.

ВИСНОВОК

До найважливіших принципів навчання в школі, як відомо, відносяться:

принцип науковості, що припускає відповідність змісту освіти рівню і перспективам розвитку відповідної галузі наукових знань, формування у учнів наукового світогляду на основі правильних уявлень про загальні і спеціальні методи наукового пізнання, засвоєння основних закономірностей процесу пізнання з позицій діалектичного матеріалізму;

принцип доступності, що враховує рівень підготовки і вікові особливості учнів;

принцип систематичності і послідовності, що вимагає розташовувати матеріал з урахуванням логіки наукової системи, що вивчається, знанні і закономірностей розвитку наукових понятті в свідомості учнів;

принцип єдності навчання, виховання і розвитку, що припускає нерозривний зв'язок навчання і виховання на основі формування достовірно наукових знань, умінь і навиків в поєднанні з розвитком і збагаченням світоглядних і поведінкових якостей особи, творчих здібностей учнів;

принцип наочності навчання, орієнтуючий на використання в процесі навчання різноманітних засобів наочного представлення відповідної учбової інформації;

принцип зв'язку теорії з практикою, що припускає залучення учнів в різноманітні види учбово-пізнавальної діяльності, в суспільно корисну, продуктивну працю, що дозволяє на практиці застосовувати придбані в процесі навчання знання, уміння, навики, досвід творчої роботи;

політехнічний принцип, орієнтуючий на вивчення що вчаться в теорії і на практиці найбільш типових і перспективних виробничо-технологічних процесів, машин, механізмів і тих явищ, які лежать в основі їх роботи;

принцип активності і свідомості в навчанні, що вимагає всемірної активізації учбово-пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх самостійності в процесі оволодіння всіма компонентами змісту освіти;

принцип індивідуального підходу в навчанні в поєднанні з принципом колективної організації учбової діяльності і т.д.

Література 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. –К., 1981. – 206с.

 2. Библер В.С. Школа диалога культур // Искусство в школе. – М., 1992 - №2.

 3. Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983. – 272с.

 4. Борев Ю.Б. Єстетика. – М., 1988. – 496с.

 5. Ващенко Г. Виховний ідеал. 4.2, 3, 4. – Брюссель-Торонто-Нью-Йорк-Лондон-Мюнхен, 1976. – 208с.

 6. Верб В.А. Искусство и художественное развитие учащихся. – Л., 1977. – 116с.

 7. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. – Л., 1989. – 155с.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка