Дипломної педагогічної освіти Серія «Регіональні науково-методичні заходи»Сторінка2/3
Дата конвертації04.03.2016
Розмір0.52 Mb.
1   2   3

Максимальна кількість виборів вказує на те, що застосовувати нововведення нашим педагогам заважає недостатній досвід роботи, тому що стаж педагогічної роботи невеликий. І це дійсно так. З 5 педагогів, які виділили цю причину: у двох стажу педагогічної роботи немає і року, у інших - близько 2-х років.

Ще одна причина, яку виділили педагоги - це переконання, що ефективно можна навчати і постарому. Це теж можна пояснити, адже з введенням нових стандартів освіти необхідно повністю переглянути свої підходи до конструювання уроку. І перш ніж внести якусь інновацію в освітній процес, потрібна колосальна робота, починаючи з перегляду робочої програми педагога до конкретного уроку. А добитися позитивного результату відразу після введення якої-небудь інновації часом буває дуже складно, тому педагоги не завжди хочуть змінювати свою систему роботи, відчувають почуття страху з цього приводу.

Таким чином, було окреслено коло проблем, над якими мені, як методисту, і потрібно було працювати, підвищуючи професійну компетентність наших вчителів. Діагностування дало змогу отримати необхідну інформацію для планування змісту та форм методичної роботи, виходячи з конкретних проблем навчально-виховного процесу та необхідності надання практичної допомоги кожному педагогу. З одного боку необхідно було допомогти вчителям заповнити певні прогалини в освіті, для цього спланувати проведення семінарів, на яких педагоги мали б змогу познайомитись з новітніми дослідженнями, з іншого – і це основне – постійно працювати над удосконаленням методичної палітри вчителя, допомагаючи йому стати справді творчим педагогом.

Відповідно до цього були розроблені основні шляхи вдосконалення професіоналізму вчителів іноземних мов, які включають:


 • психологічну перебудову вчителів;

 • підвищення їх мотивації;

 • формування нових компетенцій.

Вчителів іноземних мов міста охоплюють такими колективними формами методичної роботи, які найповніше відповідають рівню професійної підготовки та досвіду роботи кожного з них: організовано роботу міського методичного об’єднання вчителів іноземної мови (керівник Літвінчук С.В.), семінару-практикуму для вчителів англійської мови (кер. Степась С.П.), семінару-практикуму для вчителів іноземної мови початкових класів (кер. Солотовка С.С.) та семінару-практикуму для вчителів німецької мови (кер. Мирончук В.В.). Традиційно вирізняють колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи, які урізноманітнюються нетрадиційними формами проведення, що дозволяє активізувати роботу кожного педагога.

Велика увага на семінарах-практикумах приділяється такому важливому чиннику, що сприяє ефективності навчання, як вміння вчителем моделювати навчальний процес відповідно до сучасних вимог педагогічної науки і практики, адаптувати його до навчальних умов.


Тематика засідань міського методичного об’єднання вчителів іноземної мови, семінарів практикумів

2012/13н.р.

2013/14н.р.

2014/15н.р.

Досвід управління розвитком творчості дітей на уроках іноземної мови.
Використання проектної технології на уроках англійської мови.

Вісім ознак сучасного уроку іноземної мови .
Специфіка викладання німецької мови як другої іноземної згідно з вимогами Державного стандарту базової і повної середньої освіти
Вісім ознак сучасного уроку іноземної мови в початкових класах. Вивчення англійської мови через гру .
Роль аутентичних матеріалів на уроці англійської мови в початковій школі.
Використання інтерактивних технологій навчання як умови розвитку творчої особистості на уроці англійської мови в початковій школі

Особистісно-орієнтоване навчання. Як пристосувати учительські методики до індивідуальних психологічних особливостей школярів.
Комунікативний метод навчання іноземної мови як одна з необхідних передумов інтеграції українського суспільства в соціокультурний простір Європи .
Специфіка викладання німецької мови як другої іноземної у 5-х класах згідно з вимогами нового Державного стандарту .


Формування іншомовної комунікативної компетенції у молодших школярів

Оптимальні шляхи розвитку основних видів мовленнєвої діяльності на уроках англійської мови

Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках іноземної мови.
Інформаційно-комунікаційні технології на уроках англійської мови.
Портфоліо, як сучасна форма презентації педагогічного досвіду. Укладання вчительського та учнівського портфоліо.
Робота з автентичним текстом на уроках іноземної мови в початкових класах.
Методика проведення нестандартного уроку.
Нетрадиційні форми та методи роботи на уроці.

У результаті такої роботи підвищилась якість підготовки вчителів до проведення уроків, значно розширився діапазон методів навчання, розвитку та виховання. Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилась їхня практична спрямованість: більш гнучкою, рухливою стала структура уроку.

Широко використовуються і активні форми методичної роботи, які покликані допомагати вчителям підвищувати теоретичний рівень, оволодівати новими, більш досконалими методами та прийомами навчання та виховання, досвідом кращих педагогів, а також сприяти їх творчому пошуку, росту педагогічної майстерності. Так, традиційними стали творчі звіти вчителів на засіданнях міського методичного об’єднання та методичній раді, де вчителі, які атестуються, діляться своїми знахідками, методичними доробками, знайомлять інших учителів з надбаннями власного досвіду. Все це сприяє підвищенню фахового, методичного і психолого-педагогічного рівнів учителя.

Одним з найбільш ефективних засобів підвищення професійної компетентності вчителя вбачаю у самоосвітній діяльності. Професійна самоосвіта педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуальних неповторних якостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. А оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, вона передбачає методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково – поступовий.

Окрім колективних форм заслуговує схвалення і творча індивідуальна робота вчителів Коваль М.С. (ЗОШ №3), Баранік І.В. (ЗОШ №4), Белець С.П. та Степась С.П. (Кузнецовська гімназія), які працюючи над проблемною темою, підготували методичні посібники, які були відзначенні у міському та обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.

З метою підвищення науково-теоретичного та методичного рівня кожен вчитель постійно працює над темою самоосвіти, яка тісно пов’язана з темою школи та методичного об’єднання. У роботі над своєю проблемою учитель систематизує методичні розробки з даного питання, реалізує її у своїй практичній діяльності та узагальнює напрацьований досвід. Лише за останні п’ять років вийшли з друку 14 методичних посібників, у яких узагальнено досвід роботи вчителів іноземної мови навчальних закладів міста:2009

2011

2012

2014

Белець С.П. Проектна методика на уроці німецької мови.

Степась С.П. Навчання мови та культури у соціокультурному аспекті. Єржикевич Л.Ю. Культурологічний та лінгвокраїно-

знавчий аспекти в навчанні англійської мови.Килюшик М.М. Впровадження інтерактивних технологій в процесі навчання англійської мови.

Радчук Н.В. Використання інтерактивних технологій на уроках німецької мови.

Мирончук В.В. Формування життєвих компетентностей учнів шляхом використання методу проектів на уроках німецької мови.

Муравинець І.С. Особистісно зорієнтований підхід у навчанні англійської мови.

Козлинець Л.Ф. Комунікативно орієнтоване викладання граматики.

Баранік І.В. Використання лінгвокраїнознавчого матеріалу на уроках англійської мови.

Коваль М.С. Країнознавство як ефективний метод ситуативного мовлення на уроках німецької мови (Тексти для читання. Різдвяні історії)

Сільман Л.А. Учнівське мовне порт- фоліо як засіб індивідуально-го руху учнів у формуванні комунікатив-них компетен-цій.

Степура Л.П.

Організація навчання монологічного мовлення шляхом використання інтерактивних методів навчання.Белець С.П.

Учнівське мовне портфоліо як інструмент упровадження компетентніс-ного підходу у вивченні німецької мови.КилюшикО.В.

Фізкультхви-линки на уроках англійської мови в початкових класах.Матеріали з досвіду роботи вчителя Климук А.В. (ЗОШ І-ІІІ ст. №4) увійшли до науково-методичного посібника «Реалізація соціокультурного та соціолінгвістичного аспектів навчання англійської мови», виданого РОІППО у 2010році.

Активними дописувачами фахових періодичних видань з іноземної мови є вчителі Кузнецовської гімназії. Так у журналах ”Відкритий урок” та ”Директор школи” було надруковано працю Ксьондзик Є.П. „Модель учителя-новатора іноземної мови”. Своїм досвідом роботи на шпальтах газети ”English” та журналу „Відкритий урок” ділились Степась С.П., Белець С.П. та Мельник Л.В.

Професія вчителя завжди була однією із найпочесніших у нашій країні. Вона наповнена великим ідейним змістом, бо тісно пов'язана із розв'язанням головних завдань суспільства. Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих якостей вчителя. Основними проблемами, з якими зустрічатимуться вчителі у цьому тисячолітті, є: постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня освітніх стандартів; самостійна постановка і вирішення творчих і дослідницьких завдань; ускладнення проблем виховання; безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного досвіду; розв'язання складних професійно-педагогічних проблем, які вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок із таких суміжних з педагогікою наук; робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає раціональне використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Усе це може здійснювати лише вчитель з високою професійною компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями, високим рівнем інтелігентності, духовно-морального потенціалу, конкурентноздатності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти.

Дотримуючись принципів та функцій управління системою науково-методичної діяльності, методист повинен постійно знаходити шляхи, індивідуальний підхід до вчителя, виявляти його особистий інтерес до оволодіння науково-педагогічними та спеціальними знаннями, поповнення їх шляхом самовдосконалення, залучати до пошукової діяльності. Чим більше знань і практичних навичок буде мати вчитель, тим вище буде рівень його майстерності, зменшаться витрати часу на пошук виходу з тієї чи іншої нестандартної ситуації, зменшиться ризик психологічного стресу, зросте можливість раціонального використання часу й оптимального спрямування роботи на щоденний творчий пошук.

Професія вчителя – це щоденне навчання. І, зрозуміло, якщо є бажання навчатися, то вчитель постійно буде працювати над підвищенням своєї педагогічної майстерності, а наше завдання– допомогти йому в цьому.

Додаток

Анкета

«Оцінка потреб педагогів у розвитку та саморозвитку»

Відповідаючи на запитання анкети, поставте, будь ласка, бали, які відповідають вашій думці.

5 - якщо дане твердження повністю відповідає дійсності.

4 - скоріше відповідає, ніж ні;

3 - і так, і ні;

2 - швидше не відповідає;

1 - не відповідає

1

Я прагну вивчити себе.

5 4 3 2 1

2

Я залишаю час для розвитку, як би не був зайнятий справами.

5 4 3 2 1

3

Перешкоди, що виникають, лише стимулюють мою активність.

5 4 3 2 1

4

Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені пізнати й оцінити самого себе.

5 4 3 2 1

5

Я рефлексую свою діяльність, виділяючи для цього спеціальний час.

5 4 3 2 1

6

Я аналізую свої почуття і досвід.

5 4 3 2 1

7

Я багато читаю.

5 4 3 2 1

8

Я широко дискутую з питань, які мене цікавлять.

5 4 3 2 1

9

Я вірю у свої можливості.

5 4 3 2 1

10

Я прагну бути відкритою людиною.

5 4 3 2 1

11

Я усвідомлюю вплив, який чинять на мене оточуючі люди.

5 4 3 2 1

12

Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати.

5 4 3 2 1

13

Я отримую задоволення від усього нового.

5 4 3 2 1

14

Зростаюча відповідальність не лякає мене.

5 4 3 2 1

15

Я позитивно б віднісся (лась) до просування по службі.

5 4 3 2 1

Підрахуйте загальну суму балів.

- 55 балів і більше - ви активно реалізовуєте свої потреби в саморозвитку;

- від 36 до 54 балів - вам доведеться визнати, що у вас відсутня сформована система саморозвитку;

- від 15 до 35 балів, ви повинні зрозуміти, що знаходитесь на стадії зупинки.

Мирончук Вікторія Всеволодівна, вчитель німецької мови Кузнецовської ЗОШ І-ІІІст. №2

АКТИВІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ, ОРГАНІЗОВАНИХ ГЕТЕ-ІНСТИТУТОМ У НІМЕЧЧИНІ
Ґете-Інститут – це всесвітня мережа культурних центрів Федеративної Республіки Німеччини. Він популяризує вивчення німецької мови за кордоном, підтримує міжнародну співпрацю в культурній сфері, подає детальну інформацію про культурне, суспільне та політичне життя Німеччини. Мережа Ґете-Інститутів, Ґете-центрів, культурних товариств, читальних залів, екзаменаційних центрів та центрів вивчення німецької мови виконує центральні завдання культурної й освітньої політики за кордоном. Крім того, Ґете-Інститут виступає як партнер громадських і приватних культурних організацій, а також федеральних земель, міських муніципалітетів і господарчих підприємств.

Ґете-Інститут в Україні є партнером для всіх, чия діяльність тісно пов’язана з Німеччиною, німецькою мовою й культурою, працює на власну відповідальність і є політично незалежний, розробляє інноваційні концепції гуманного світу, побудованого на взаєморозумінні (основний девіз: ,,Ми будуємо мости, котрі долають культурні й політичні бар’єри,,).

Гете- інститут :


 • допомагає у проведенні сертифікованих курсів німецької мови та іспитів, у реалізації міжнародних культурних програм, надає інформацію про Німеччину ;

 • сприяє підвищенню кваліфікації та надає стипендії вчителям німецької мови для участі у семінарах в Німеччині (стаціонарно та онлайн);

 • має 149 інститутів у 93 країнах світу;

 • 13 інститутів у Німеччині;

 • центральний офіс знаходиться у Мюнхені;

 • 3000 співробітників у всьому світі;

 • 21 рік працює в Україні ;

 • має представництво у Рівненській області.

Мережа Гете- інституту по Україні та представництво в Рівненській області:

 15 мовних центрів, рівномірно розподілених по Україні (найближчий від нас знаходиться у м. Луцьку);

 15 партнерських шкіл у рамках проекту «Школи - партнери майбутнього» ( 2 школи у м. Рівнe працюють за цим проектом);

 9 центрів навчальної літератури (один з них - у м. Рівне на базі РДГУ); заочний абонемент (12 партнерських бібліотек, серед яких Рівненська обласна бібліотека);

 4 читальні зали та 3 німецько-українські Культурні товариства.

Ґете-Інститут в Україні ставить перед собою такі завдання:


 • виступати посередником та співучасником у німецько-українському діалозі в культурній та освітній сферах;

 • сприяти зростанню й підтриманню симпатії та інтересу до Німеччини;

 • надавати інформацію про Німеччину;

 • сприяти вивченню німецької мови в Україні;

 • підтримувати діалог між Європою та східноєвропейськими культурами.

Основними напрямками роботи у сфері культури є зустрічі між українськими й німецькими художниками й інтелектуалами, презентація сучасної німецької культури й підтримка німецько-української співпраці на цьому терені. 

У рамках популяризації німецької мови в Україні Ґете-Інститут пропонує для українських педагогів семінари й різноманітні послуги. У співпраці з українськими партнерами підтримуються національні та європейські проекти з популяризації іноземних мов. Ґете-Інститут реалізує диференційовану програму мовних курсів. Слухачі курсів (від початкового до найвищого рівня) вивчають мову за комунікативними методиками.Інформаційний центр знайомить з актуальними аспектами культурного, суспільного й політичного життя Німеччини. Користувачам пропонуються значні фонди книг та інших інформаційних матеріалів, а також цільові інформаційні послуги для всіх, хто цікавиться Німеччиною, вивчає чи викладає німецьку мову. Центри навчально-методичної літератури та читальні зали дають можливість отримати потрібну інформацію. Ґете-Інститут належить до життєво важливих складових культурного обміну між Німеччиною й Україною.

Як же може звичайний вчитель німецької мови співпрацювати з Гете- інститутом?

1.Отримання стипендії для участі у міжнародних семінарах в Німеччині.

Ґете-Інститут пропонує кожного року викладачам німецької мови стипендії для підвищення кваліфікації у Німеччині. Програма охоплює семінари з методики викладання, а також мовну підготовку в Німеччині. Семінари проходять у цікавих  і мальовничих містах. До кожного семінару передбачена культурна програма. Надається багато можливостей для мовної практики, знайомства з німецькою культурою, а також для налагодження контактів та дружніх стосунків з учасниками з інших країн. 


Ви можете подати заявку на стипендію до Ґете-Інституту в Києві за адресою http://www.goethe.de/mmo/pub/16158-standard.gifbkd-sb@kiew.goethe.org якщо дотримані такі вимоги:

- Ви викладач німецької мови як іноземної в Україні або займаєтеся підготовкою чи підвищенням кваліфікації викладачів німецької мови;

- Ви не отримували стипендій від ФРН протягом останніх 4 років;

- Ви належите до цільової групи обраного семінару;

- Ви регулярно берете участь у заходах Ґете-Інституту в Україні;

- Ви володієте базовими комп'ютерними вміннями та готові взяти участь у віртуальному семінарі до та після поїздки до Німеччини (семінари відбудуться в онлайн-режимі);

- Ви добре або дуже добре володієте німецькою мовою, тобто можете вільно брати участь у розмовах і дискусіях німецькою мовою (рівень C1/C2). Винятками є інтенсивні мовні курси PL (рівень A2+/В1 за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти), інтенсивні мовні курси DL (рівень В2).

Мовні передумови: ви готові взяти участь у всьому семінарі, включаючи культурну програму та готові передати своїм колегам удома набуті під час семінару знання.

Мені пощастило двічі отримати стипендії від Гете-іституту. У 2008р. я приймала участь у семінарі на тему «Проектна методика на уроці німецької мови» у м.Мюнхен та 2013р. у м. Дрезден в семінарі на тему «Планування уроку».
2. Участь у проекті « Міжнародні мовні сертифікати для школярів Fit in Deutsch 1та Fit in Deutsch 2».

Починаючи з 2011 року Goethe-Institut в Україні пропонує у рамках ініціативи «Міжнародні сертифікати з німецької мови для школярів» молодіжні іспити "Fit in Deutsch 1" та "Fit in Deutsch 2" у всіх українських школах, де викладається німецька мова. Цільовою групою являються учні від 10 до 16 років, які хотіли б перевірити свої знання німецької мови на рівнях А1 та А2. Це перша міжнародна ініціатива Goethe-Institut, де пересікаються інтереси школи, вчителів, учнів та батьків.

Переваги проекту

Для учнів:

- об’єктивна оцінка знань з німецької мови 

- досвід складання першого міжнародного іспиту 

- підвищення мотивації до подальшого вивчення німецької мови 

- цінні призи для найкращих учнів

Для вчителів:

- наближення занять до вимог Загальноєвропейських Рекомендацій

- відзначення якості викладання грамотами для вчителів та класів 

- стипендія для участі в семінарі у Німеччині для найбільш активних учителів.

Для шкіл:

- підвищення престижу школи за рахунок участі у міжнародному проекті 

- урочиста передача грамот для шкіл представниками Goethe-Institut 

Для батьків:

- перший крок дітей до міжнародної кар’єри 

- 25%-а знижка для груп школярів (до 20 учнів) та 50%-а знижка для класів.

Протягом 2012/2013 років в Україні було проведено 745 іспитів у 28 місцях. З них 565 учнів склали іспит "Fit in Deutsch 1" та 180 учнів - "Fit in Deutsch 2". Кількість бажаючих складати іспит постійно збільшується. Так, весною 2012 року 274 учні взяли участь у проекті, а весною 2013 року вже 470 учнів склали іспити "Fit in Deutsch".

У 2012 році до цього проекту приєдналось також 24 учні нашої школи, які успішно склали іспит та отримали сертифікати Fit in Deutsch 1.Позитивним є те, що учні та вчителі нашого навчального закладу отримали досвід складання та проведення міжнародного іспиту, підвищили рівень володіння мовою, отримали хороший мотиваційний поштовх щодо вивчення німецької мови.3. Учениця 10 класу нашої школи Швець Софія долучилась до проекту «Створи свою книгу про Німеччину», що проходив за ініціативи бібліотеки Гете-інституту, учасника проекту «Заочний абонемент». За свою роботу вона отримала друге місце в області та була нагороджена цінним подарунком.


З метою адаптації програм фахової перепідготовки вчителів  іноземної мови до загальноєвропейських освітніх стандартів та подолання усталених стереотипів щодо ролі вчителя у навчально-виховному процесі як передавача інформації, сучасний вчитель іноземної мови повинен долучатись до участі у міжнародних проектах, програмах та курсах. У моєму виступі подано лише декілька можливостей співпраці з Гете-інститутом, хоча є ще досить багато цікавих пропозицій для підвищення рівня фахової компетентності та активізації творчого потенціалу вчителів німецької мови. Співпраця з Гете- інститутом є дуже корисною, цікавою та мотивуючою для кожного вчителя. Вона дає нові імпульси для креативної роботи, розширює світогляд, підвищує фаховий рівень, дає можливості зав’язати контакти та обмінятись досвідом з вчителями німецької мови з різних країн, підвищити рівень володіння мовою, отримати досвід участі у міжнародних проектах тощо.

Белець Світлана Павлівна, вчитель німецької мови Кузнецовської гімназії
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка