Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка12/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.49 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26

ГОСТ 29099-91

Сети вычислительные локальные. Термины и определения.

 

ГОСТ 29124-91

Клавиатура ввода данных. Общие технические требования.

 

ГОСТ ЭД 1 7.4-90

СИБИД. Издания. Выходные сведения.

01.01.1991

2.3. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ (В. Король)

За інформацією Рахункової палати України, си­стемні порушення нормативно-правових актів, відсу­тність ефективних управлінських рішень щодо реалі­зації державної політики в бібліотечній галузі, а також недосконалий внутрішній контроль призводять як до нена­лежного планування видатків на утримання бібліотек (що не забезпечує відповідного рівня їхнього функціонування), так і до неефективного використання майна, пошкодження бібліотечних фондів, їхньої втрати.

Збереження бібліотечних фондів, їхнє оновлення, задоволення потреб користувачів безперечно є однією з умов існування бібліотечного закладу.

Водночас, деякі питання інвентаризації бібліотечних фондів потребують урегулювання. Зокрема, в окремих нормативно-правових актах встановлюються різні норми щодо періодичності проведення інвентаризації.

Якщо дотримуватися вимог Інструкції з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ, затвердженої наказом Го­ловного управління Державного казначейства України від 30.10.1998 р. № 90 та зареєстрованої в Міністерстві юсти­ції України 16.11.1998 р. за № 728/3168 (далі - Інструкція № 90), то інвентаризацію бібліотечних фондів необхідно проводити один раз на п'ять років.
Бібліотечний фонд - упорядковане зібрання документів, що зберігається в бібліотеці

Закон України

«Про бібліотеки і бібліотечну справу»

від 27.01.1995 р. N 32/95-ВР

Як правило, питання збереження бібліотечного фонду набуває особливої актуальності в ході проведення його інвентаризації та оформлення її результатів.

Обов'язковість інвентаризації визначено Законом України від 16.07.1999 р. № 99б-ХІ\/ «Про бухгалтерсь­кий облік та фінансову звітність в Україні» та постановою Кабінет Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності».

Перед складанням річної фінансової звітності не­обхідно обов'язково провести інвентаризацію активів та зобов'язань закладу.

Інвентаризація бібліотечних фондів здійснюється з метою забезпечення достовірності даних обліку шля­хом зіставлення їх із фактичною наявністю документів у фонді відповідно до нормативно-правових актів, що рег­ламентують порядок її проведення.

Під час інвентаризації з'ясовуються питання:

- фактичної наявності документів, з'ясування причин
відсутності їх;


 • встановлення відповідності документів обліковим даним;

 • виявлення помилок, допущених при шифруванні документів (об'єктів бібліотечного фонду), та їхнє випра­влення;

~ правильності розстановки фонду;

_ правильності оформлення видачі документів ко­ристувачам, виявлення заборгованості;

_ виявлення документів, що не відповідають профілю комплектування фонду відділу, передача їх до інших стру­ктурних підрозділів та для перерозподілу між іншими біблі­отеками;

~ встановлення об'єктів, що потребують ремонту, оправи тощо.Інструкція № 90 встановлює єдині вимоги щодо порядку інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, ус­тановами та організаціями, які утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів.

Аналогічна норма прописана і в Інструкції з інвен­таризації основних засобів, нематеріальних активів, товар­но-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженій наказом Міністерства фінан­сів України 11.08.1994 р. № 69 та зареєстрованій в Міністер­стві юстиції України 26.08.1994 р. за № 202/412.

Водночас, наказом Міністерства культури і туризму України від 27.03.2008 р. № 321/0/16/-08 «Про затвер­дження методичних рекомендацій з бухгалтерського об­ліку бібліотечних фондів» визначено, що інвентаризація бібліотечних фондів, залежно від цінності та кількості наяв­них інвентарних об'єктів, здійснюється, зокрема, в такі терміни:


 • найбільш цінні фонди, що зберігаються в сейфах чи закритих шафах, - щорічно;

 • рідкісні, цінні фонди - один раз на 5 років;

- фонди бібліотек обсягом до 100 тис. облікових
одиниць - один раз на 5 років;

 • фонди бібліотек від 100 до 200 тис. облікових оди­ниць - поетапно, один раз на 7 років;

 • фонди бібліотек від 200 до 600 тис. облікових одиниць - поетапно, один раз на 10 років;

 • фонди бібліотек від 600 тис. до 1 млн. облікових одиниць - поетапно, один раз на 12 років;

 • фонди понад 1 млн. облікових одиниць _ поетапно, один раз на 15 років.

Слід зауважити, що вказаний наказ, незважаючи на міжвідомчий характер його застосування, не пройшов реєстрації у Міністерстві юстиції України відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-


В Інтернеті дану статтю розміщено на сайті:: http//strategies.com.ua

правових актів міністерств, інших органів виконавчої вла­ди, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украї­ни від 28.12.1992 р. № 731. А отже, застосовувати його мож­на лише в частині, що не суперечить нормативно-право­вим актам, виданим із дотриманням чинних правових норм.

Зазначене стосується і встановлення періодичності проведення інвентаризації бібліотечних фондів.

Інвентаризація бібліотечних фондів проводиться в декілька етапів: підготовка до інвентаризації, інвентари­зація фонду, підбиття підсумків та оформлення результатів інвентаризації.

Для проведення інвентаризації наказом керівника установи створюється комісія з числа працівників уста­нови за обов'язкової участі головного (старшого) бух­галтера. Інвентаризаційну комісію очолює голова комі­сії - керівник установи чи його заступник.

Наказом установлюється також терміни початку та закінчення робіт із проведення інвентаризації та порядок відображення її результатів в обліку.

Інвентаризації підлягають бібліотечні фонди за їхнім місцезнаходженням та з урахуванням їхнього закріплення за матеріально відповідальними особами.

Голова комісії розподіляє обсяг роботи між членами комісії, перевіряє її якість, веде облік, проводить та офор­млює підсумки інвентаризації, слідкує за виправленням виявлених помилок.

Основними видами інвентаризації бібліотечних фон­дів є:

- інвентаризація за інвентарними книгами;

- інвентаризація за контрольними талонами та


індикаторними картками.

Вибір виду інвентаризації та позначок про неї визна­чається комісією.

Перед проведенням інвентаризації здійснюється ін­структаж її учасників, готуються відповідні документи обліку (інвентарні книги, індикаторний каталог), а також необхідний інвентар (ручки, штемпелі, картки тощо), перевіряється розстановка видань на полицях.

Під час інвентаризації звіряються дані Інвентарної книги бібліотечного фонду та дані бухгалтерського облі­ку з наявними у фонді документами і записами у формулярах користувачів.

Залежно від виду інвентаризації проводиться звіряння титульного аркуша документа з інвентарною книгою або, після написання контрольного талону, - з індикаторним каталогом.

Дані про документи, видані користувачам, беруться з облікових форм (формулярів користувачів, читацьких ви­мог, спеціальних журналів, протоколів електронної видачі користувачам в комп'ютерній бібліотечній програмі). При тотожності даних на документі ставиться відповідна позначка про інвентаризацію.

Всі виявлені помилки у шифруванні документів підлягають виправленню.

У разі відсутності об'єкта, в інвентарній книзі або контрольному талоні ставиться позначка - "немає на місці", проводиться його повторний розшук, до якого залучаються співробітники структурного підрозділу, де здійснюється інвентаризація.

Необхідно зазначити, що наказом Міністерства культури і туризму України від 19.07.2005 р. № 496 затверджено Тимчасові примірні норми часу на основні процеси бібліотечної роботи, у тому числі й збереження бібліотечного фонду (таблиця 11; див. нижче).


Назва процесу, операції. Зміст роботи

Перевірка бібліотечного фонду


 1. Написати контрольний талон на документ, зазначити на ньому інвентарний номер, шифр, прізвище та ініціали автора, заголовок, рік, місце видання, ціну, місце збереження

 2. Маркування контрольних талонів: встановити, де обліковано даний документ (обліковий каталог, інвентарна книга), проставити розпізнавальний знак

Підібрати контрольні талони:

3. за інвентарними номерами

4. ' за алфавітом прізвищ авторів або заголовків

5. за класифікаційним індексом 1. Звірити контрольні талони з інвентарною книгою, зробити позначку про перевірку на талоні і в книзі

 2. Звірити контрольні талони з обліковим або алфавітним, топографічним каталогами, зробити позначку на талоні та в каталозі

 3. Переглянути форми індивідуального обліку, виявити документи, що не пройшли перевірку

 4. Скласти картку на документ, що не пройшов перевірку

 5. Розшук документів, що не пройшли перевірки, за різними обліковими формами, картотеками, журналами, книжковими полицями та ін.

Скласти список документів, яких не вистачає у фонді.

Кількість документів у списку:11.

1

12.

2-Ю

13.

11-25
Одиниця

Норма

виміру

часу

один

1 хв.

талон
те саме

30 с.

те саме15 с.
25 с.
36 с.

один

30 с.

талон
те саме

30 с

один док. 1хв. 5 с.

те саме

1 хв.
5 хв.

один
список1 хв.
10 хв
25 хвДобір документів для вилучення з фонду

один док.

14.

15,


16.

17. 18.


19. 20.


4 хв. 2 хв. 4 хв.

1хв. Зхв.

30 с. 40 с.
Переглянути документи з метою вилучення з фонду: непрофільні

дублетні


застарілі за змістом

амортизовані

такі, що мало використовуються або не використовуються


один док.

один формуляр

один акт


Підібрати документи в партії відповідно до причини вилучення, звірити з книжковим формуляром

Підібрати книжкові формуляри на документи за інвентарними номерами, алфавітом, а журнали - за роками та номерами

Скласти список за актом вибуття (передачі), підрахувати загальну суму з урахуванням індексації, оформити акт

Кількість документів у списку:1хв. 10 хв. 25 хв.

 1. 1

 2. 2-Ю

 3. 11-25

З огляду на відому кількість об'єктів бібліотечного фонду, за допомогою вказаних нормативів можливо приблизно визначити витрати часу на здійснення інвентаризації.

З карток на документи, що не знайдені, складається картотека. Вона є підставою для підбиття підсумків інвентаризації.

■Після закінчення інвентаризації оформлені описи (акти) мають бути передані до бухгалтерії для перевірки, виявлен­ня і відображення в обліку результатів інвентаризації. При цьому кількісні та цінові показники за даними бухгалтерсь­кого обліку проставляються навпроти відповідних даних опису, і шляхом співставлення виявляються розходження між даними інвентаризації й бухгалтерського обліку.

Інвентаризація бібліотечних фондів завершується скла­данням довідки та акту інвентаризації, результати офор­мляються протоколом засідання інвентаризаційної комісії.

У протоколі наводяться докладні дані про причини та осіб, винних у недостачах, втратах, а також надлишках, і вказується, яких вжито заходів стосовно винних осіб.

Протокол підписується членами комісії, які проводили інвентаризацію. Складені документи передаються директору бібліотеки.

Не пізніше, ніж за десять днів після закінчення ін­вентаризації, протоколи інвентаризаційної комісії зат­верджуються керівником установи. .

Комісія разом із директором вирішує порядок регу­лювання інвентаризаційних різниць.

Розходження, виявлені між даними в облікових матеріалах інвентаризації та наявними у бібліотечному фонді документами, регулюються у такому порядку:


 • виявлені необліковані об'єкти, надлишок, підляга­ють зарахуванню до бібліотечних фондів та оцінюванню. Розмір оцінки відноситься на збільшення фінансування бібліотеки;

 • нестача, втрата від псування (відсутність) об'єктів у бібліотечному фонді відносяться на рахунок винних осіб за сумами, визначеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей»;

- розмір втрати і недостачі бібліотечного фонду у
випадках, коли винні особи не встановлені або у стягненні з
винних осіб відмовлено судом, зараховуються на зменшення
фінансування.

Матеріали інвентаризації та рішення щодо врегулю­вання розбіжностей затверджуються керівником установи з включенням результатів у звіт за той період, в якому закінчено інвентаризацію, а також у річний звіт.

Окремо слід звернути увагу на те, що на вжиття захо­дів стосовно розшуку боржників через суд встановлено норми часу, які враховують виключно технічну сторону цього процесу (табл. 2 вищезазначених норм; див. нижче).


Номер норми

Розшук боржників через суд

Назва процесу, операції. Зміст роботи

Одиниця виміру

Норма часу


 1. Зняти копію з формуляра користувача. Уточнити автора, назву, інвентарний номер, ціну вчасно неповернутого документа. Перерахувати держмито за оформлення виконавчих написів. Передати справу до суду.

 2. Отримати і оформити документи з нотаріальної контори (проставити номер розрахункового рахунку, номер виконавчого напису).

 3. Скласти акт на оплату через суд втрачених документів (додаток до акта - формуляр користувача).

18 с.
один документ 3 хв.Зхв.

те саме

один документ
Термін зберігання документів з інвентаризації (ін­вентарні описи, акти, протоколи засідань інвентаризаці­йних комісій) в установах становить три роки за умови за­вершення ревізій, згідно з «Переліком типових документів.

що створюються в діяльності органів державно! влади та місцевого самоврядування, інших установ, організацій та підприємств, із вказанням строків зберігання», затвердже­ним наказом Головного архівного управління при КМ


України від 31.03.1997 р. № 11-а. У випадках виникнення спорів, суперечностей, порушення кримінальних справ -зберігаються до винесення відповідного рішення.

Окремо слід звернути увагу на адміністративну відповідальність за порушення порядку проведення інвен­таризації. Так, статтею 164-2 Кодексу України про адмі­ністративні правопорушення (далі - КУпАП) передбачено адміністративну відповідальність за:_ відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку;

- внесення неправдивих даних до фінансової звіт­ності, неподання фінансової звітності;
 • несвоєчасне або неякісне проведення інвентари­зацій грошових коштів і матеріальних цінностей;

 • невжиття заходів щодо стягнення відшкодування з винних осіб збитків від недостачі, розтрати, крадіжок і безгосподарності.

Зазначені порушення тягнуть за собою накладання штрафу в розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатко­вуваних мінімумів доходів громадян (від 136 до 255 грн.). Ті ж самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з правопорушень, зазначених у частині першій ст. 164-2, тягнуть за собою накладання штрафу від десяти до двадцяти неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.)1.

Стаття 164-2 КУпАП "Порушення законодавства з фінансових питань'

Адмінправопорушення відповідно до КУпАП

Суть адміністративного правопорушення

1. Приховування в обліку ва­лютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збит­ків

Заниження в обліку обсягу реалізації продукції чи послуг; несвоєчасне відображення в обліку надходжень грошових коштів; завищення собівартості (видатків) продукції, робіт, послуг; заниження прибутку; приховування кредиторської чи дебіторської заборгованості, збитків, недостач тощо

2. Відсутність бухгалтерсько­го обліку або ведення його з порушенням установленого порядку

Відсутність або неналежне оформлення бухгалтерських облікових документів: головної книги, первинних облікових документів, карточок і книг складського обліку; неповне чи несвоєчасневідображення в облікових документах господарськихоперацій; неправильне нарахування і виплата заробітної плати, надбавок, допомоги, відпускних; неправильне визначення сукупного доходу сім'ї; неправильне відображення в обліку розрахунків з бюджетом; внесення недостовірних даних до регістрів бухгалтерського обліку і первинних документів та/або несвоєчасне їх складання, не проведення інвентаризації

3. Внесення неправдивих да­них до фінансової звітності, неподання фінансової звітності

Невідповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку

4. Несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації гро шових' коштів і матеріальних цінностей

Проведення інвентаризації після закінчення встановлених чинним законодавством строків; неповна інвентаризація; неналежне документальне оформлення інвентаризації тощо

5. Невжиття заходів по від­шкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності

Несвоєчасне відшкодування збитків, невідшкодування збитків до закінчення строку позовної давності, невжиття заходів для відшкодування таких збитків у встановленому законодавством порядку (наказом керівника, через суд) тощо.

Суб'єкти адміністративних правопорушень

Необхідною умовою притягнення до адміністративної відповідальності є вина особи, оскільки, відповідно до статті 9 КУпАП, адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність.

До адміністративної відповідальності за порушення законодавства з фінансових питань (стаття 164-2 КУпАП) притягаються всі особи, в тому числі посадові, які вчинили адміністративні правопорушення. Відповідальність за такі правопорушення передбачено нормативно-правовими актами та/або посадовими інструкціями (обов'язками).

Так, згідно зі статтею 8 Закону України «Про бух­галтерський облік та фінансову звітність в Україні», вла­сник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво установою відповідно до законодавства та установчих документів, несе .від­повідальність за організацію бухгалтерського обліку та за­безпечення фіксування фактів здійснення всіх господар­ських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

Незабезпечення дотримання в установі встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у визначені строки фінансової звітності, відсутність контролю за відображенням на ра­хунках бухгалтерського обліку всіх господарських опе­рацій є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (ст. 8. п. 7 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

Згідно з Інструкцією № 90, відповідальність за ор­ганізацію інвентаризації, правильне та своєчасне її проведення несе керівник установи.

Головний бухгалтер разом із керівниками відповідних
підрозділів та служб зобов'язаний контролювати дотриман­
ня встановлених правил проведення інвентаризації (пункт
1.10 Інструкції № 90). Члени інвентаризаційних комісій
(робочі інвентаризаційні комісії) несуть відповідальність
у встановленому законом порядку за внесення до описів
неправильних даних про фактичні залишки матеріальних
цінностей з метою приховання недостач або лишків
матеріальних цінностей (п. 1.15 Інструкції № 90). ^т


Неоподаткований мінімум доходів громадян визначено в розмірі 17 грн.
ться з певними труднощами, але й, безперечно, виграє. При цьому їй необхідно реально оцінити свої мож­ливості та передбачити переваги від участі у прое­ктній діяльності. Радикальні зміни у звичній роботі Бібліотеки, перш за все, вимагають підвищення квалі­фікації або залучення додаткових кадрів. До плюсів кор­поративної діяльності можна віднести:

• обмін технологіями;

аутсорсинг (передачу вторинних або непрофіль­них функцій стороннім виконавцям);

• більш ефективне використання програмних


продуктів проекту;

доступ до корпоративних ресурсів і сервісів. Отже, корпоративна діяльність дозволяє бібліотеці значно знизити трудомісткість роботи і витрати на допоміжні процеси - такі, як генерація інформаційних ресурсів, та концентруватися на основних бібліотечних процесах.


Список використаної літератури

1. Економічна енциклопедія : У 3 т. Т. 2 / редкол. :


С. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]. - К: Академія, 2001. - 848 с.

2. Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Морозов,


Л.М. Шкарапута. - К.: Наук, думка, 2000. -680 с.

 1. Дригайло В.Г. Основи организации работьі би-блиотеки вуза : науч.-практ. пособие. — М. : Либерея-Би-бинформ, 2007. - 624 с.

 2. Замуруев 3. Н. Создание корпоративно^ библи-отечной сети вузов родственньїх профилей [Злектронньїй ресурс]. - Режим доступа : Ьир:/Апу\у.£рпіЬ.ги/\уіп/ Іп1ег-еуепі5/сгітеа2002/ігікі/5ес1114/Оос24.НТМЬ

 3. Мешечак Н. А., Шамардина Л. А., Терехова М. В. Внедрение корпоративних технологий вдеятельностьбиблиотеки [Злектронньїй ресурс]. - Режим доступа : пйр://сопГегепсе. кет$и.ш/С-еШос5рі1е?іа!=9161&іаЬ1е=рарег5_П1е&-Іуре=1&сопп=сопИ)В.

 4. Філіппова Л.Я., Аль Тавалбех Серхан Ахмед. Перс­пективи розвитку міжнародної бібліотечної кооперації на базі Інтернет-технологій [Електронний ресурс]. — Режим доступу : пир://кЬагкІу.іаІр.ог£.иа/П1ірроуа/икг-тоаеІуу\'.сІос.2.4. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

(Згідно наказу Міністерства культури і мистецтва України від 14.04.2000 р. №168 за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України)

 

КЕРІВНИКИ 

1. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ. ДИРЕКТОР ДЕРЖАВНОЇ,НАУКОВОЇ, ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ

 

     Завдання та обов’язки. Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності бібліотеки. Організує роботу й ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів бібліотеки. Забезпечує виконання завдань бібліотеки, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах; соціальний розвиток колективу. Встановлює зв’язки з вітчизняними та зарубіжними бібліотеками, сприяє налагодженню координаційних зв’язків з органами науково-технічної інформації, установами, громадськими організаціями і фондами, творчими спілками; дбає про залучення благодійницької допомоги, додаткових джерел фінансування на розвиток бібліотеки. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за бібліотекою майна. Діє від імені бібліотеки. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах, установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Користується правом розпорядження коштами. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і бібліотечної справи; основи економіки, організації праці та управління; теорію і практику бібліотечної справи, передові вітчизняні та зарубіжні бібліотечні та інформаційні технології; основи трудового законодавства; сучасні методи господарювання та управління; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня:

     в бібліотеках національного (загальнодержавного) рівня: для магістра - не менше 5 років, спеціаліста - не менше 7 років. Для спеціаліста обов’язкова наявність публікацій з питань бібліотекознавства (бібліографознавства, книгознавства);

     в обласних бібліотеках: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.

 

2. ГОЛОВНИЙ БІБЛІОГРАФ 

     Завдання та обов’язки. Веде самостійну ділянку інформаційно-бібліографічної роботи. Бере участь у розробленні програм, планів, положень, інших документів, що сприяють інформаційній діяльності. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів. Організує роботу щодо складання бібліографічних покажчиків, переліків літератури, методичних посібників з питань бібліографії. Бере участь у проведенні наукових досліджень у галузі бібліографії, історії книги. Готує бібліографічні довідки підвищеної складності. Проводить консультації, організує публікації рекомендацій щодо удосконалення інформаційно-бібліографічної діяльності. Координує інформаційну та бібліографічну діяльність з іншими бібліотеками.

    Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; теорію і практику бібліографічно-інформаційної діяльності; досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліографії та інформації; основи організації праці, технології бібліотечних процесів; правила внутрішнього трудового розпорядку: правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного бібліографа: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

 

3. ГОЛОВНИЙ БІБЛІОТЕКАР 

     Завдання та обов’язки. Веде самостійну ділянку роботи одного з напрямів діяльності бібліотеки або в одному із її відділів. Забезпечує вивчення запитів читачів і розробку пропозицій щодо підвищення ефективності їх обслуговування. Здійснює науково-дослідну та науково-методичну діяльність у галузі бібліотекознавства. Бере участь у розробленні та реалізації перспективних та поточних планів роботи бібліотеки, бібліотечних нормативних документів та технологій. Веде роботу щодо підвищення кваліфікації бібліотечних працівників. Бере участь у роботі щодо впровадження та використання автоматизації і механізації бібліотечних процесів.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури і бібліотечної справи; теорію і практику бібліотечної справи; досвід вітчизняних та світових бібліотек; основи економіки та управління бібліотечною справою; організацію праці та технологію бібліотечних процесів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного бібліотекаря: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

 

4. ГОЛОВНИЙ МЕТОДИСТ (БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА) 

     Завдання та обов’язки. Веде самостійну ділянку науково-методичної роботи. Аналізує стан бібліотечно-бібліографічного обслуговування регіону, розробляє пропозиції щодо його покращання. Бере участь у науково-дослідній роботі та реалізації поточних та перспективних планів, нормативної та іншої документації, що регламентує роботу бібліотеки. Здійснює координаційну роботу із зацікавленими відомствами. Виявляє потребу потенційних користувачів у бібліотечно-бібліографічних послугах. Бере участь у роботах, пов’язаних з автоматизацією та механізацією бібліотечної діяльності, сприяє впровадженню передового досвіду у діяльність бібліотеки.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; теорію і практику бібліотекознавства та бібліографії, досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства та бібліографії; основи організації методичної роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією провідного методиста: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років.

 

5. ДИРЕКТОР (ЗАВІДУВАЧ) БІБЛІОТЕКИ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ 

     Завдання та обов’язки. Здійснює оперативне керівництво бібліотекою, централізованою бібліотечною системою (ЦБС), забезпечує її високоефективну діяльність, розроблення та виконання виробничо-творчих і фінансових планів, що направлені на формування та забезпечення потреб населення у бібліотечно-бібліографічних послугах, соціальний розвиток колективу. Діє від імені бібліотеки (ЦБС). Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. Видає, приймає до платежів зобов’язання. В межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов’язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне виконання і зберігання закріпленого за бібліотекою (ЦБС) майна. Організує формування бібліотечного фонду. Вживає заходів щодо забезпечення бібліотеки (ЦБС) кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів бібліотеки (ЦБС). Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни та обліку.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; сучасні методи господарювання та управління; основи трудового законодавства; теорію та практику бібліотечної справи; досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства та бібліографії; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 3 років.

 

6. ЗАВІДУВАЧ ФІЛІАЛУ БІБЛІОТЕКИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СИСТЕМИ

 

     Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво філіалом бібліотеки щодо бібліотечного обслуговування читачів. Організує розроблення перспективних та поточних планів роботи та контролює їх виконання. Веде облік діяльності філіалу бібліотеки, забезпечує роботу щодо обслуговування читачів, що включає в себе індивідуальні та масові форми, довідково-бібліографічне забезпечення, функціонування міжбібліотечного абонемента. Бере участь у комплектуванні бібліотечних фондів бібліотеки. Вивчає передовий досвід організації роботи вітчизняних та світових бібліотек, застосовує цей досвід у практичній діяльності. Здійснює зв’язок з іншими бібліотеками, контролює дотримання працівниками виробничої та трудової дисципліни, правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної діяльності; основи трудового законодавства, теорію та практику бібліотечної справи; основи економіки, організації праці та управління; технологію бібліотечних процесів; питання автоматизації і механізації бібліотечних процесів; вітчизняний та світовий досвід у бібліотечній справі; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; для бакалавра або молодшого спеціаліста стаж бібліотечної роботи не менше 1 року (у сільській місцевості без вимог до стажу роботи).

 

7. НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ БІБЛІОТЕКИ. ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ (СЕКТОРА) БІБЛІОТЕКИ 

     Завдання та обов’язки. Здійснює керівництво діяльністю підпорядкованого йому структурного підрозділу бібліотеки. Організує розроблення перспективних та поточних планів роботи підрозділу та контролює їх виконання. Здійснює облік роботи відділу (сектора). Проводить наукові дослідження в галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги, інших галузях, що відповідають завданням та планам діяльності бібліотеки. Вивчає передовий досвід організації роботи вітчизняних та світових бібліотек, аналізує та вносить пропозиції щодо його використання. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту. Подає пропозиції щодо заохочення працівників та накладання дисциплінарних стягнень.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної діяльності; теорію та практику бібліотечної справи; основи економіки, організації праці та управління; основи трудового законодавства; технологію бібліотечних процесів; питання механізації та автоматизації бібліотечних процесів; досвід вітчизняних та світових бібліотек; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної, роботи: для спеціаліста - не менше Г року, бакалавра - не менше 3 років.

 

8. УЧЕНИЙ СЕКРЕТАР (БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА) 

     Завдання та обов’язки. Організує роботу Вченої Ради, контролює виконання її рішень, а також наказів директора. Готує пропозиції щодо планів наукових досліджень і розробок у галузі бібліотекознавства, бібліографії та історії книги. Контролює своєчасне та якісне виконання затверджених планів. Здійснює підготовку зведених планів і звітів щодо діяльності бібліотеки. Організує діловодство. Бере участь в організації загально-бібліотечних заходів (наукових нарад, конференцій, семінарів). За дорученням директора розробляє нормативні документи, що регламентують роботу бібліотеки. Співпрацює з відділами бібліотеки у питаннях щодо розроблення програм наукової діяльності, прогнозування розвитку бібліотеки, розроблення наукових рекомендацій і впровадження їх у практику.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури та бібліотечної справи; теорію і практику бібліотекознавства та бібліографії; досвід вітчизняної та світової науки в галузі бібліотекознавства, бібліографії та інформації; основи діловодства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

     Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Для магістра та за наявності наукового ступеня - без вимог до стажу роботи, стаж бібліотечної роботи для спеціаліста - не менше 1 року.

 

ПРОФЕСІОНАЛИ 

1. БІБЛІОГРАФ

 

     Завдання та обов’язки. Веде роботи з організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки в традиційному та автоматизованому режимі. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів. Бере участь у підготовці бібліографічних матеріалів та посібників, методичних матеріалів. Складає рекомендаційні переліки літератури, проводить огляди літератури, індивідуальне інформування абонентів щодо нової літератури.

     Повинен знати: основи бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи; методичні матеріали в галузі бібліографії та інформатики; книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки; передовий досвід бібліографічної та інформаційної роботи вітчизняних та світових бібліотек; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний бібліограф: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліографа І категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.

Бібліограф І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) тапідвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліографа II категорії для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Бібліограф П категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією бібліографа не менше 1 року.

Бібліограф: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

 

2. БІБЛІОТЕКАР

 

     Завдання та обов’язки. Виконує роботи щодо забезпечення бібліотечних процесів відповідно до профілю та технології однієї із виробничих ділянок (комплектування, оброблення бібліотечного фонду, організація та використання каталогів та інших елементів довідково-бібліографічного апарату, ведення та використання автоматизованих баз даних, облік, організація та зберігання фондів, обслуговування читачів та абонентів). Бере участь у науково-дослідній та методичній роботі бібліотеки, в розробленні та реалізації програм розвитку бібліотеки, планів бібліотечного обслуговування населення. Застосовує наукові методи та передовий досвід роботи у бібліотечній діяльності.

     Повинен знати: основи бібліотечної справи, бібліографії; основні бібліотечні технологічні процеси; форми і методи індивідуальної та масової роботи з читачами; передовий досвід бібліотечної роботи вітчизняних та світових бібліотек; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний бібліотекар: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря І категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.

Бібліотекар І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бібліотекаря II категорії: для спеціаліста-не менше 1 року, бакалавра, молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Бібліотекар II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією бібліотекаря не менше 1 року.

Бібліотекар: базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

 

3. МЕТОДИСТ (БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА) 

     Завдання та обов’язки. Відповідає за ділянку роботи у відділі (секторі) бібліотеки (ЦБС). Розробляє методичні матеріали з питань бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів роботи відділу (сектора). Здійснює аналіз стану бібліотечно-бібліографічного обслуговування. Систематизує та аналізує матеріали щодо діяльності бібліотек, готує пропозиції щодо поліпшення їх роботи. Сприяс впровадженню результатів наукових досліджень у практику. Бере участь в організації і проведенні нарад, семінарів, лекцій, виставок, а також у підготовці посібників і методичних матеріалів.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури; теорію і практику бібліотекознавства та бібліографії; вітчизняний та світовий досвід у галузі бібліотечної справи; основи організації методичної роботи; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний методист (бібліотечна справа): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста І категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.

Методист (бібліотечна справа) І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією методиста II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Методист (бібліотечна справа) П категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста - без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією методиста не менше 1 року.

Методист (бібліотечна справа): базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.

 

4. РЕДАКТОР (БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА) 

     Завдання та обов’язки. Розробляє перспективні та поточні плани випуску друкованої продукції, бере участь у підготовці рукописів до видання, здійснює їх редагування та технічне оформлення. Готує відредаговані оригінали до здавання в поліграфічне виробництво. Проводить правку коректурних відбитків та читає сигнальні екземпляри видань. Складає рецензії та анотації на друковану продукцію. Редагує бібліографічні, методичні та інші матеріали, розділи або частини довідково-бібліографічного апарату, здійснює складання каталогів, допоміжних покажчиків.

     Повинен знати: чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної справи, культурно-освітньої роботи та редакційно-видавничоїдіяльності; методи редагування рукописів та художньо-технічного оформлення друкованої продукції; інструкції та стандарти за профілем роботи; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги.

Провідний редактор (бібліотечна справа): повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора І категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років.

Редактор (бібліотечна справа) І категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією редактора II категорії: для спеціаліста-не менше 1 року, бакалавра або молодшого спеціаліста - не менше 2 років.

Редактор (бібліотечна справа) П категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр, молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Для спеціаліста без вимог до стажу роботи; бакалавра або молодшого спеціаліста - стаж роботи за професією редактора не менше 1 року.

Редактор (бібліотечна справа): базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи.
Науково-дослідна діяльність
Науково-методична діяльність
Гостьова книга


2.5. Орієнтовні обов’язки методиста з бібліотечних фондів шкільних підручників (КЕГИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ОСВІТИ) ∕⁄osvitakeg.com.ua/load/13-1-0-16

- проводить збір, аналізує, узагальнює замовлення на підручники, навчально-методичну літературу, книги серії "Шкільна бібліотека" для загальноосвітніх навчальних закладів і дошкільних закладів району та подає замовлення ХОНМІБО;


- веде облік навчальних книг, розподіляє їх між навчальними закладами, комплектує шкільні бібліотеки навчальною літературою;
- готує відповідну фактурозвітну документацію на одержану літературу;
- звітує перед обласним науково-методичним інститутом безперервної освіти про наявність підручників;
- збирає відомості від загальноосвітніх навчальних закладів про учнівські контингенти за формою ЗНЗ - І;
- надає методичну допомогу бібліотекарям у створенні, оновленні і ефективному використанні бібліотечних фондів;
- керує роботою шкільних бібліотек та РМ шкільних бібліотекарів;
- веде протоколи засідань нарад керівників установ освіти;
- здійснює контроль навчально-виховної роботи з математики, образотворчого мистецтва, груп продовженого дня;
- організовує роботу громадських організацій;
- організовує роботу серед учнівських та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів, батьківської громадськості щодо збереження навчальної книги. Проводить огляд-конкурс підручників “Живи, книго!”;
- забезпечує заклади освіти навчальними програмами та збірниками для проведення державної підсумкової атестації.
- заміняє методиста по роботі з педкадрами в разі її відсутності.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка