Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка20/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.49 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

До заяви додаються:

 • Підтвердження згоди на проведення Е. ЗНЗ органу управління освітою, засновників, яким цей заклад безпосередньо підпорядкований, відповідно МО Автономної республіки Крим, управління освіти і науки обл. чи міських держадміністрацій (копії листів до органів управління освітою або до АПН України, що розглядає заявку);

 • Експериментальні навчальні плани, програми, книги (їх рукописи), за якими пропонується здійснювати н-в процес;

 • Інші Е. матеріали.

ВЧИТЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПОШУКОВУ РОБОТУ ПОВИНЕН МАТИ ПРІОРИТЕТ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ:

 • вільного отримання інформації, пов’язаної з освітою;

 • бюджетного субсидування для придбання

 • персонального комп’ютера, користуванням мережі Інтернет;

 • безкоштовного користування фондами державних бібліотек, пільгового відвідування музейних і клубних державних закладів культури, безкоштовного відвідування їх з учнями;

 • пільгового першочергового забезпечення житлом у межах соціальних норм;

 • отримання пільгових путівок в санаторно-курортні та оздоровчі заклади

 • з повною або частковою оплатою;

 • державна гарантія оплати навчання дітей вчителів-експериментаторів у середніх і вищих педагогічних державних навчальних закладах;

 • преміювання.

Програма роботи педагога з проблеми - це дослідні кроки:


  • Перший крок - вибір предметної сфери, в якій буде здійснюватися пошук (педагогіка, психологія, лінгвістика, історія літератури, методика навчання тощо)

  • Другий крокпостановка, обґрунтування, структурування проблеми та проблематизація теми (з’ясування протиріч і труднощів у педагогічному процесі; локалізація теми, її уточнення та коригування в процесі дослідження)

  • Третій крок – визначення об’єкта і предмета (Зверніть увагу! Об’єкт – поняття ширше, аніж предмет дослідження. У предметі дослідження виділяють ті елементи, зв’язки і відношення, які передбачають вивчати в цьому дослідженні. Предмет – «вхідні двері» в об’єкт (за Г.Х.Валєєвим)

  • Четвертий крок – визначення та уточнення понять і термінів (поняття – з форм мислення, результат узагальнення суттєвих ознак об'єкта дійсності; терміни - поняття, що виражені словом або словосполученням, що означають чітко окреслені спеціальні поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя)

  • П’яти крок формулювання цілей і завдань (мета – уявлення про результат і одночасно проект діяльності дослідника, що визначає характер і системну упорядкованість дослідницьких дій і операцій з їх досягнення; завдання – результат декомпозиції мети, це «частинка» мети в конкретній ситуації)

  • Шостий крок - висування гіпотези - наукового положення, висновку, що пояснює певні явища дійсності на основі припущення

  • Сьомий крок формулювання концепції – системи ідей, поглядів, установок, якам слугую вихідною точкою теоретичної бази, стратегічним орієнтиром конкретного пошуку, перевіряється практикою

  • Восьмий крокобґрунтування методики дослідження (три розповсюджені комплексні методики: створення нового досвіду на основі зразків (еталонів) передового; дослідно-пошукова робота; соціально-педагогічний експеримент)

  • Дев’ятий крок нагромадження фактологічної бази дослідження та перевірка гіпотези

  • Десятий вироблення практичних рекомендацій


ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП
Вправа 1. Визначте змістове поле понять: а)«експеримент навчальний», б)«експеримент педагогічний», в)«експеримент природний»

А)….при вивченні природничо-наукових предметів є засобом навчання (наочності) і змістом освіти;

Б)…..особливий вид Е., за якого досліджувані не знають про те, що вони вивчаються педагогом чи психологом;

В)…науково поставлений дослід у галузі навчальної чи виховної роботи, спостереження досліджуваного педагогічного явища в спеціально створених і контрольованих дослідником умовах.Вправа 2. Визначте, що входить у процес проектування, а що - у програмування?

А) визначення цілей, яких необхідно досягти;

Г) визначення термінів і виконавців;

Б) представлення бажаного результату;

Д) розрахунок ресурсного забезпечення проекту;

В) розробка заходів з реалізації проекту;

Е) науково-методичне забезпечення і супровід реалізації проекту

Вправа 3. Проаналізуйте назви статей6, визначте мету кожної, за необхідності відредагуйте

 • Проблеми проектування змісту математики у контексті особистісно орієнтованих технологій навчання

 • Методичний супровід впровадження стандартів математичної освіти

 • Удосконалення змісту методичної роботи з педагогічними працівниками

 • Технології навчання математики в профільній школі

 • Як математика розум упорядковує?


Вправа 4. Ознайомтесь із поданими нижче актуальними недоліками-проблемами7, доповніть:

 • Відсутність спеціальної роботи з прогнозування цілей освіти (гуманітарної, природничої) в загальноосвітній школі на найближчий час

 • Відсутність діагностики навчальних досягнень учнів з навчальних предметів

 • Незнання вчителем домінуючого стилю навчання в класі

 • Домінуючий традиційних підхід до навчання (суб’єктно - об’єктне); не володіння більшістю вчителями сучасними психозберігаючими та новими інформаційними технологіями навчання, а також технологіями, що базуються на розвитку пізнавального інтересу, самостійності в учінні

 • Відсутність або недостатня діагностика труднощів вчителів. Відсутність практики диференційованої роботи з педагогічними працівниками; недостатня забезпеченість вчителів навчально-методичною літературою; відсутність спеціальної роботи з мотивації педагогів на постановку для себе нових перспективних цілей

 • Формування компетентностей учнів у вивченні загальноосвітніх предметів

 • Визначення дидактичних орієнтирів відбору змісту на рівнях навчального предмета та навчального матеріалу

 • З’ясування специфіки відбору змісту і засобів його реалізації

 • Створення дидактичних орієнтирів конструювання змісту навчальної дисципліни, спрямованих на реалізацію варіативності змісту

 • Реалізація теоретичних засад навчального предмета, співвідношення з практичним рівнем його освоєння

 • Технології навчальних предметів


ВПРАВИ НА РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ

Елліс Торренс сформулював вимоги до прийомів розвитку креативності:

«1.Вони мають допомагати переходити із звичайних станів в незвичні, принаймні на короткий час; 2. Вони повинні мати можливості збуджувати взаємодію інтелектуальних, вольових та емоційних функцій; 3. Вони мають забезпечувати реалістичне зіткнення з проблемою, занурювати в неї, емоційно захоплювати; 4. Вони мають забезпечити зіткнення протилежних понять, ідей, образів»Вправа 1.

Оцінювання частоти виявлення в індивідуальному мисленні помилкових стереотипів

Алгоритм оцінювання.

1. Оцініть у бланку № 1 за 5-бальною шкалою частоту виявлення в індивідуальному мисленні помилкових стереотипів:

1– не виявляється;

2 – виявляється, але дуже рідко;

3 – інколи виявляється;

4 – часто виявляється;5 – постійно виявляється.

Бланк № 1. Перелік імовірнісних помилкових стереотипів

Назва стереотипу

Суть

Бал

1. «Фільтрування»

Ви вибираєте лише негативні моменти Вашого життя і маніпулюєте ними, «фільтруючи» всі позитивні аспекти ситуації
2. «Поляризоване мислення»

Ви трактуєте події або позитивно, або негативно, середини не існує
3. «Надмірне узагальнення»

Ви спрямовані до узагальненого рішення, яке впливає з одиничного факту. Якщо з Вами трапилось щось погане, Ви очікуєте, що таке буде повторюватися
4. «Знавець людей»

Не ґрунтуючись на фактах, Ви оцінюєте людей. При цьому переконані в тому, що знаєте, чому вони діють саме так, а не інакше. Особливо Ви здатні визначати, що люди відчувають до Вас.
5. «Катастрофічність»

Ви чекаєте нещастя. Коли Ви дізнаєтесь про проблеми інших, у Вас зразу ж виникає думка: «Це може трапитися і зі мною!»
6. «Персоналізація»

Ви уявляєте, що слова, думки та справи інших людей – це реакція на Вас. Ви порівнюєте себе з іншими, намагаючись визначити, хто кращий, розумніший.
7. «Контрольовані помилки»

Якщо Ви відчуваєте зовнішній контроль, Ви почуваєте себе жертвою неминучого, відчуваєте безпорадність. Помилки внутрішнього контролю Ви відносити до страху, до випадкових дій.
8. «Помилки справедливості»

Ви гніваєтеся, стаєте роздратованими, якщо знаєте, що це є справедливим, але інші люди з Вами не погоджуються.
9. «Засудження»

Ви вважаєте інших людей відповідальними за Ваші переживання та засуджуєте їх або себе за кожну проблему.
10. «Сумління»

У Вас є правила поведінки та дії для себе і для інших людей. Люди, які порушують ці правила, загрожують Вашому спокою і Ви відчуваєте сумління, якщо порушуєте самі.
11. «Емоційне осмислення»

Ви автоматично вірите в те, що Ваші почуття безпомилкові. Отож, якщо Вам сумно, то Ваш партнер нецікава людина.
12. «Помилки мінливості»

Ви чекаєте, що інші будуть змінюватися відповідно до Ваших вимог, якщо Ви докладатимете багато зусиль. Вам необхідно змінювати щось в інших.
13. «Глобальний рівень»

Базуючись на одній чи двох якостях, виносити негативне судження про людину.
14. «Правдоборець»

Ви в цьому переконані, що ваша точка зору або дії правильні. Можливість помилки не усвідомлюється.
15. «Помилки винагороди»

Ви чекаєте, що всі Ваші жертви та самозречення будуть помічені та здобудуть винагороду. Відчуваєте гіркоту, коли це не відбувається.2. Підрахуйте кількість балів і визначте коефіцієнт стереотипності:

15 -35 – низький коефіцієнт стереотипність мислення;

36 – 55 – середній;

56 – 75 – високий.
3. Випишіть назви тих стереотипів, що виникають у Вашому мисленні найчастіше (оцінка – 4; 5). Саме цих стереотипів бажано позбутися в першу чергу. Розпочніть із виконання такої вправи:

Вправа на розпізнавання помилкових стереотипів. Визначте, які стереотипи сховані в наведених нижче судженнях. Результати занотуйте в бланку № 2.

Бланк № 2. Розпізнавання помилкових стереотипів

Судження

Назва стереотипу

1.

Ваша позиція: за мене чи проти?
2.

Якби Ви були більш відкриті в спілкуванні з друзями, Ви б мали більше успіхів та позитивних емоцій у Ваших відносинах
3.

Він (вона) завжди посміхаються, але я знаю, що він (вона) мене недолюблює
4.

Мене байдуже, що Ви думаєте. Я зроблю це знову такими чином5.

Ви ніколи не повинні задавати людям інтимним запитань
6.

Він був на «висоті» з першого дня, як з’явився тут
7.

Ви не можете побороти систему
8.

Я працював, створював і все задарма, ніякої вдячності
9.

Ці ваші вчинки виявляються завжди в кінці місяця
10.

Існує багато людей, дотепніших, розумніших, аніж я.
Ключ: 1 – 2; 2 – 12; 3 – 4; 5 -10; 6 – 13; 7 – 7; 8 – 15; 9 – 9; 10 – 6.
4. За наведеними рекомендаціями нейтралізації помилкового стереотипу раціоналізуйте свої стереотипи.

Раціоналізація стереотипу – формування нового судження, в якому немає помилкового стереотипу.

Рекомендації з нейтралізації помилкових стереотипів

Намагайтеся уникати таких тверджень: «все», «завжди», «нічого», «ніколи»

Виражайте свою оцінку людей, ситуацій, подій у відсотках

Приймаючи рішення, обов’язково перевірте, чи не впливають на ці рішення Ваші стереотипи

5. Раціоналізуйте наведені нижче помилкові стереотип

Помилковий стереотип

Раціоналізований стереотип

Якщо я буду постійно нагадувати йому про його недоліки, він обов’язково стане таким, як треба
Ваша позиція: за мене, чи проти?
Все йде шкереберть
Вправа 2. «Мозкова атака»:«Продай технологію винаходу»

Перший етап: Ознайомтеся із запитаннями та прикладами, які ілюструють існуючі винаходи. Запропонуйте власний приклад винаходу.

Другий етап: Винайдіть і продайте власну технологію винаходу (бажано в освітній сфері).Запитання

Приклади, які ілюструють таблицю

Власний приклад

1.

Чи можна досягнути одних і тих же результатів, якщо не робити цієї роботи?

Ліквідувати батарейки для кишенькових ліхтарів, розвивати інший вид енергії (атомна).

Заміна камер схову, що обслуговуються людьми, на автоматичні.2.

Чи можна зробити продукт чи роботу легкими?

Електричні міксери; шашлик на електричних шампурах.
3.

Чи можна щось зробити для прискорення процесу?

Круглі малярні щітки; електрохвильові печі.


4.

Чи можна зробити це приємнішим?

Заморожений апельсиновий сік.
5.

Чи можна це зробити зручнішим?

Посудомийна машина; консервовані продукти; сухі дрожі.
6.

Чи можна це зробити безпечнішим?

Сигнальні вогні для машини; скло, що не розбивається.
7.

Чи можна це зробити дешевшим?

Маргарин; магазини і ресторани швидкого самообслуговування.
8.

Чи можна це зробити привабливішим?

М’ятна зубна паста (смак); металеві кухонні шафи (вигляд); сік у пакетах з трубочками.
9.

Чи можна розширити сферу використання продукту, зробити його багатоцільовим?

Рецепти, надруковані на упаковці; пилососи.
10.

Чи можна дещо доповнити до нього, щоб підвищити його цінність?

Вітамін D, що додається до молока; хлорофіл, що додається до жувальної гумки; ластик, прикріплена до олівця.
11.

Чи можна це зробити зручнішим у користуванні або портативним?

Копіювальний папір одноразового користування; валіза на колесах.
12.

Чи можна покращити спосіб реалізації?

Жіночі журнали, що продаються у продовольчих магазинах; автомат з продажу кави.
13.

Чи можна покращити упаковку?

Полиці на дверцях холодильника; напій, що продається у формі графину.
Вправа 3. Педагогічне есе. Напишіть есе на тему: "Морська мандрівка креативними хвилями (записки бувалого мандрівника)»8.

Вправа 4. Оповідання із заголовків ( Автор вправи: Е. Де Боно).

Інструкція: Візьміть одну газету, перегляньте заголовки. Використовуйте лише один випуск. Ваше завдання – скласти якомога більше заголовків для написання одного оповідання, яке має смисл. Якщо ви використовуєте придумані слова, то ваше оповідання не зовсім вдалося. Зверніть увагу: чим більше заголовків, тим більше оповідання. Ви досягли більшого успіху! Вирізавши заголовки, ви зможете скласти із них різні комбінації. У вас можуть бути різні оповідання. Ви можете виконати це завдання по-іншому: взяти картинки (фотографію) із газети й підібрати до неї заголовок. Це може бути будь-який, окрім «рідного» (того, який дійсно відповідає картинці). Спробуйте отримати жартівливі комбінації.

Вправа 5. Композиція із предметів (Автор вправи: О. І. Копитін).

Інструкція: Складіть композицію на вільну тему із предметів, які знаходяться на вашому столі, в сумці, в кишенях, на вас. Після цього, приготуйте коментарі до цієї композиції. Композиція може бути представлена загадкою.

Вправа 6. Кліпмейкери (Автор вправи: Н. В. Володіна-Панченко)

Інструкція: Прослухайте музикальний кліп із закритими очами. Під час звучання музики асоціюйте і запам’ятовуйте свої асоціації. «Намалюйте» створений кліп словами


РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНОГО ЧИННИКА СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
З метою акмеологічного розвитку педагогів, підтримки сформованих традицій та ініційованих ідей рекомендуємо

На рівні інститутів підвищення кваліфікації:


 • вводити навчальні програми «Технологія розвитку методологічної культури педагога», «Проектування науково-дослідної роботи», «Організація і керівництво науково-дослідною діяльністю учнів», «Розвиток дослідницької культури вчителя», «Методологія і логіка дидактичного дослідження, його структура»;

 • використовувати в навчальному процесі різноманітні мікродослідження, проблемні заняття, зокрема: аналіз теоретичних поглядів різних авторів на проблему, що досліджується на занятті; порівняльне вивчення різних видів діяльності, вчинків учнів різного віку; аналіз засобів і методів навчання, відповідність їх поставленим цілям і здібностям учнів; вибір домінуючої точки зору, позиції із існуючих в науці, її теоретичні й практичне обґрунтування слухачам; виявлення критеріїв системної оцінки психолого-педагогічної діяльності спеціаліста у визначеному проблемному полі тощо.;

 • здійснити підготовку навчально-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи вчителів із методики викладання предмета (наприклад, «Математичні терміни», «Хрестоматія з історії математики» тощо). Доцільним є створення навчально-методичного посібника «Теорія педагогічного винахідництва»;

 • створити умови для роботи вчителя в Інтернеті, створити список провідних наукових музеїв і бібліотек в електронному варіанті, а також сайтів історико-методичної спрямованості за окремими предметами, створити CD–диски історико-методичної спрямованості (біографія відомих вчених, їх праці, підбір статей за окремою тематикою тощо).

На рівні районного методичного кабінету:

 • діагностувати готовність вчителів району до дослідно-експериментальної роботи за допомогою різних методів: анкетування, тестування, бесіда, спостереження, експертна оцінка, розв’язання дослідницьких задач різних типів і рівнів складності, відвідування навчальних занять, аналіз виконаних дослідницьких робіт тощо;

 • інформаційно-методично забезпечувати експериментальну діяльність вчителів через залучення освітян-практиків до різноманітних форм дослідно-пошукової роботи: науково-практичні конференції; семінари-презентації чинних програм і проектів; круглі столи з актуальних проблем методики викладання тощо;

 • створити дослідницько-пошукові творчі групи, об’єднаних реалізацією окремої педагогічної ідеї;

 • організувати базові навчальні заклади для апробації результатів пошукової діяльності вчителів;

 • мотивувати і стимулювати вчителів, що здійснюють ефективну дослідно-пошукову діяльність, через реалізацію означених прав.

На рівні навчального закладу:

 • розробити план експериментальної роботи як управлінське вирішення завдань досягнення поставленої мети, в якому:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка