Діяльність методиста в умовах профільного навчанняСторінка25/26
Дата конвертації08.03.2016
Розмір5.49 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

666

Усього


35

2

2

6

3
13


16
16


4


2
6

Модуль 6. Психолого-педагогічні інновації в системі освіти

6.1. Психологічні проблеми підвищення якості навчально-виховного процесу у ЗНЗ

7

2

2


5
5


6.2. Розвиток психологічної культури педагогічних працівників

6

42
6

Усього

13

2

2


5
5

42
6

Модуль 7. Інформаційні й комунікаційні технології в освіті дорослих

7.1. Інтернет-технології у професійній діяльності методиста

114

2
6


5
57.2. Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу

4
4


4

Усього


154

2

+

6


5
5
4


4

Усього за ІІ блок


190

2

2

4

4

10

6

6

16

+

46

339

10

106
8

6

4

8

+

+

10

+

38


Разом

216

2

2

6

4

10

6

6

18

+

54

3

36

18

41

10

108

2

8

6

10

10

+

+

18

+

54

Пояснювальна записка

до навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів)

Зміст навчально-тематичного плану підвищення кваліфікації методистів районних (міських) методичних кабінетів (центрів) актуалізується сучасними тенденціями розвитку системи післядипломної педагогічної освіти (відкритості, демократичності, гуманізації, діалогічності, елективності тощо). У навчально-тематичному плані враховано особливості навчання спеціалістів у системі підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою, яка поєднує принципи, методи і засоби очного та дистанційного навчання. В ньому визначено перелік навчальних модулів, розподіл навчальних годин, різні форми контролю.
Метою навчання за даним навчально-тематичним планом є професійний розвиток методистів відповідно до їх функцій (управлінської, інноваційної, педагогічної) і посадових обов’язків.

Організація навчальної діяльності методистів передбачає реалізацію наступних завдань:  • засвоєння слухачами змісту навчання, яке ґрунтується на компетентнісному підході;

  • удосконалення оцінювання якості навчання на основі кредитно-модульної системи;

  • оволодіння методистами технологічними засобами дистанційного навчання.

Підвищення кваліфікації слухачів за очно-дистанційною формою навчання проводиться в три етапи, обсяг навчального навантаження – 216 один.
Навчально-тематичний план розроблений на засадах кредитно-модульної форми навчання та з урахуванням компетентнісного підходу і складає 6 кредитів по 36 годин кожний.

Структура плану блочно-модульна. Блок соціально-гуманітарних модулів включає навчальні модулі, зміст яких спрямований на удосконалення та оновлення знань і умінь з соціогуманітарних питань професійної діяльності слухачів.

До блоку професійно-орієнтованих та фахових модулів належать навчальні модулі, зміст яких спрямований на підвищення професійної компетентності методистів РМК згідно з їх посадовими обов’язками; отримання додаткових знань і умінь щодо новітніх досягнень у галузі освіти. Дані модулі включають в себе всі види навчальних занять слухачів (лекції, практичні, тренінги, спецкурси, консультації, конференція з обміну досвідом тощо). 20% навчального часу на очних етапах навчання відведено на самостійну роботу слухачів. На дистанційному етапі передбачається написання слухачами атестаційних робіт та навчального практикуму.

Контроль та підсумкова атестація включають перелік заходів інструктивно-методичного характеру, вхідне та вихідне діагностування, консультування, залік та захист атестаційних робіт.Перший етап – організаційно-настановна сесія (один навчальний тиждень, 54 години). Основним її змістом є: ознайомлення слухачів з організацією та порядком підвищення кваліфікації; засвоєння матеріалу за навчальними модулями; консультування тощо. На даному етапі проводиться вхідний контроль (вхідне діагностування).

Одним із пріоритетних завдань цього етапу є формування у слухачів готовності до активної самостійної навчальної діяльності в період дистанційного навчання.Другий етап – дистанційний (108 годин) передбачає самостійну роботу слухачів без відриву від місця роботи. Основним змістом дистанційного етапу є: опрацювання слухачами рекомендованої літератури з блоків та модулів професійної програми, виконання завдань навчального практикуму та написання атестаційної роботи.

Для самостійного опрацювання тем кожного модуля виділено орієнтовну кількість годин, всього на сесію – 18 годин. Слухач, виходячи із потреб, може самостійно розподіляти години на вивчення тем модуля. Зміст навчального практикуму визначений програмою. Для написання атестаційних робіт подається орієнтована тематика.

На даному етапі проводиться поточний контроль, для чого передбачено 10 годин.

Третій етап – залікова сесія (один навчальний тиждень, 54 години). Основним її змістом є: проведення різних видів контрольно-оцінювальних та рефлексивних занять, вихідний контроль, залік та захист атестаційних робіт.

Основними видами педагогічного контролю є: вхідний, поточний, самоконтроль та вихідний.Вхідний контроль призначено для визначення стартового рівня знань та вмінь слухачів, вихідний – для констатації успішності навчання. Обидва види контролю проводяться методом комп’ютерного тестування за двома тестами однакового змісту на вході і виході, але з різним розташуванням завдань. Один тест має соціально-гуманітарну спрямованість, другий – професійну. Оптимальна кількість завдань в тесті – 30.

Поточний контроль проводиться з метою визначення успішності самостійної роботи слухачів і стимулювання їх до регулярної роботи протягом дистанційного етапу підвищення кваліфікації. Здійснюється шляхом тестування за тестами для даної категорії слухачів. Як правило, кожний тест відповідає змісту певної кількості модулів (частині програми підвищення кваліфікації). Передбачається проведення двох сеансів тестування через Internet та одного Internetсемінару (чат).

Самоконтроль здійснюється з метою самооцінки слухачами ефективності особистої навчальної роботи щодо засвоєння змісту модулів (тем) програми.

Атестація має на меті визначення відповідності рівня фактичної підготовки слухача вимогам програми підвищення кваліфікації. За результатами атестації видається документ встановленого зразка.

Атестація здійснюється комісією за результатами захисту слухачами атестаційних робіт.

До захисту атестаційної роботи допускаються слухачі, які виконали навчальний план, склали комплексний залік, виконали атестаційну роботу та одержали на неї рецензію наукового керівника або рецензента.


ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

методиста районного (міського) методичного кабінету (центру)

Професійна діяльність методичного працівника є важливою ланкою у забезпеченні реалізації стратегічних напрямів модернізації освітньої галузі та залученні кожного педагога до системної науково-методичної роботи з розвитку власної фахової майстерності.

Метою професійної діяльності методиста районного (міського) методичного кабінету (центру) є управління науково-методичною роботою на районному, шкільному та самоосвітньому рівнях. У своїй діяльності він реалізує компенсуючу, адаптаційну, корекційну, розвивальну, інноваційну, інтегруючу функції для вмотивованого спрямування діяльності та професійного зростання педагога.

Складовими професійної діяльності методиста та основними посадовими обов’язками є: організація та проведення міжкурсового підвищення кваліфікації вчителів, координація науково-методичної роботи у міжкурсовий період; інноваційна професійна діяльність, що включає вивчення та поширення перспективного досвіду, забезпечення експертизи інноваційного змісту та форм навчання шкільних предметів, апробацію експериментальних програм та підручників; науково-методичне забезпечення освітніх потреб через видавничу діяльність; організацію масових заходів (учнівські олімпіади, конкурси „Вчитель року” тощо).

У своїй діяльності методист керується Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Уряду України, органів управління освітою, наукою всіх рівнів з питань освіти, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також «Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр)», посадовою інструкцією і трудовим договором.

Ключові професійні компетентності даної категорії методистів

– використовувати законодавчі, нормативно-правові документи з питань післядипломної педагогічної освіти, організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації (педагогів у цілому та вчителів базових фахових дисциплін, зокрема);

знати законодавчі, нормативно-правові документи, які регламентують діяльність загальноосвітніх навчально-виховних закладів освіти в умовах модернізації освітньої галузі;

– застосовувати досягнення вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки і практики навчання та виховання особистості у системі НМР;

- у проектуванні та організації НМР спиратися на андрагогічні принципи та особливості навчання дорослих у системі післядипломної освіти;

– володіти сучасними інформаційними методами обробки навчально-методичної літератури;

- володіти інтерактивними моделями навчання дорослих;

володіти методологічними, науково-теоретичними основами базової предметної науки, новітніми системами, моделями та технологіями навчання (предмету з фаху, зокрема);  • діагностувати професіографічний рівень шкільного бібліотекаря;

– здійснювати програмно-дидактичне та методичне забезпечення шкільних предметів в умовах модернізації освіти;

– ефективно застосовуючи теоретичні професійні знання в педагогічній, науково-методичній діяльності з підвищення кваліфікації вчителів та шкільних бібліотекарів району (міста);

– здійснювати координацію системи науково-методичної роботи в районі (місті) на всіх рівнях: районному (міському), внутрішкільному, самоосвітньому;

– здійснювати науково-методичне та інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період;

– володіти комп’ютерною грамотністю, засобами спілкування з педагогічними працівниками через мережу Інтернет;


  • уміти застосовувати новітні моделі і технології навчання учнів у проектуванні та проведені навчальних методичних заходів з вчителями-предметниками та бібліотекарями;

  • здійснювати науково-методичне керівництво інноваційною діяльністю педагогічних працівників;

  • володіти методами педагогічних досліджень, навичками здійснення моніторингу професійного рівня вчителів та навчальних досягнень учнів;

  • досконало володіти державною мовою відповідно до чинного законодавства про мови в Україні, основами трудового законодавства, правилами та нормами охорони праці та техніки безпеки;

– здійснювати аналіз та самоаналіз професійної діяльності з метою подальшого самовдосконалення;

  • цілеспрямовано підвищувати рівень власної загальнопедагогічної, фахової, науково-методичної культури.

На основі професійних знань та вмінь розроблено зміст шести модулів курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною формою навчання.

Тематика змістових модулів професійно-орієнтованого блоку побудована за професійно-посадовим принципом і підпорядкована меті формування та розвитку фахово-посадових компетенцій методистів у відповідності до їхніх функцій: управлінської, інноваційної, педагогічної.Компетенції методиста за змістовими модулями

Модуль 2. Системний підхід до управління науково-методичною роботою.

Модуль 2.2: організація НМР на основі системного підходу

Модуль 2.3: використовувати діагностичні методи для вивчення професійної компетентності вчителів;

Модуль 2.4: використовувати мотиваційні стратегії та механізми відбору змісту НМР, її проектування і координації;

Модуль 2.5: здатності структурувати і відбирати зміст навчального предмета відповідно вимогам соціального замовлення, науково-методично, інформаційно його забезпечувати..

Модуль 3. Інноваційна складова професійної діяльності методиста.

Модуль 3.1: здатності виокремлювати особливості дослідження дією: планування, спостереження, збір даних, їх інтерпретація та оволодівати дослідницькою культурою;

Модуль 3.2: здатності самоаналізу, саморозвитку, самоконтролю у процесі розробки педагогічного проекту;

Модуль 3.3: розрізняти освітні технології, педагогічні технології та технології навчання та застосовувати технології навчання різних шкільних предметів;

Модуль 3.4: враховувати компоненти і рівні готовності педагога до професійного зростання при проектуванні змісту НМР.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка