Діючі дистанційні курси кафедри початкової освітиСкачати 391.5 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації18.02.2016
Розмір391.5 Kb.
1   2

Тема 2. Система фізичного виховання. Поняття і мета системи фізичного виховання. Засоби фізичного виховання. Принципи фізичного виховання. Методи фізичного виховання. Система методів фізичного виховання молодших школярів. Класифікація методів фізичного виховання.

Тема 3. Урок – як основна форма фізичного виховання школярів. Характерні риси, зміст і будова уроку. Визначення завдання уроку.

Тема 4. Організація позаурочної, позакласної та позашкільної роботи з фізичного виховання. Форми фізичного виховання впродовж навчального дня. Позакласні заняття фізичними вправами. Фізичне виховання учнів за межами школи.

Тема 5. Педагогічні функції, техніка та вміння вчителя фізичного виховання. Створення матеріально-технічної бази та боротьба з травматизмом.

Тема 6. Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів. Технологія планування та його функції. Документи планування. Планування позаурочної роботи. Контроль навчального процесу.

Тема 7. Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Загальна характеристика фізичних якостей людей та методика їх вдосконалення.

Тема 8. Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Загальна характеристика фізичних якостей людей та методика їх вдосконалення.


Тема 9. Самостійна робота з фізичного виховання – важливий чинник фізичного вдосконалення особистості школяра. Форми вправ для самостійної роботи молодших школярів.
Мета курсу «Фізична культура з методикою викладання» як навчальна дисципліна має на меті формування основ професійно-педагогічної свідомості вчителя початкових класів.

Головними завданнями курсу є

 • опанування майбутніми вчителями знаннями теорії, історії, методів наукових досліджень в галузі методики викладання фізичної культури;

 • оволодіння знаннями про цілі і засоби, плани і програми педагогічної діяльності і педагогічного спілкування, обєкти і субєкти педагогічної взаємодії, усвідомлення професійно-значущих цінностей;

 • оволодіння студентами інтелектуальними та практичними вміннями вирішувати задачі викладання фізичної культури у школі і сучасними вимогами до уроку та підготовки вчителя до нього;

 • створення основи для наступного формування творчого підходу до діяльності вчителя фізичної культури у школі.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 162 або 4,5 кредити. Підсумковий контроль – залік

Назва: Дитяча література

Автори: Кирилович Олена Феліксівна

Фрагменти курсу
Опис

Курс дитячої літератури займає одне із головних місць в підготовці вчителя і вихователя, адже художня література впливає на особистість майбутнього наставника, формує його світогляд, сприяє підвищенню його загального освітнього рівня. Студенти повинні володіти навиками роботи з дітьми різних вікових груп. Саме тому вони повинні мати ґрунтовні теоретичні знання з “різновікової” літератури і вміти застосовувати їх на практиці. Таким чином, враховуючи вікові особливості дітей і учнів, вчитель повинен ще й добре володіти текстами дитячої та юнацької літератури незалежно від того, на представників якого віку ця література спрямована .

Курс «Дитяча література» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу

Тема 1. Вступ до курсу «Дитяча література»

Тема 2. Фольклор як першоджерело дитячої літератури

Тема 3. Найдревніші пам’ятки культури та фольклор народів світу в дитячому читанні.

Тема 4. Становлення і розвиток світової дитячої літератури

Тема 5. Казки

Тема 6. Становлення і розвиток дитячої літератури в Україні.

Тема 7. Нова якість світової дитячої літератури у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.

Тема 8. Розвиток української дитячої літератури у другій половині XIX на початку XX століття.

Тема 9. Новизна тематики, жанрів та проблематика творів світової дитячої літератури XX - ХХІ століття.

Тема 10. Проблеми та здобутки української дитячої літератури XX - ХХі століття.

Мета курсу - опанування студентами курсу дитячої (в тому числі юнацької) літератури і знайомство з її основами, її формуванням та творчістю основних представників світового літературного загалу цього спрямування.
Головними завданнями курсу є, щоб студенти отримали:


 • знання текстів дитячої літератури;

 • відомості про авторів, стилі письменників;

 • вміння літературознавчого аналізу текстів дитячих творів;

 • навички роботи з критичною та теоретичною літературою з предмета; необхідні знання про пізнавальну, виховну та естетичну функцію дитячої літератури;

 • вміння психологічного та диференційованого підходу до роботи в різних вікових групах;

 • формування практичних навиків роботи з дітьми і підлітками в дошкільних закладах, середніх і старших класах ( відповідно до положень програм).


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 108 або 3 кредити. Підсумковий контроль – іспит.


Назва: Методика класного та позакласного читання

Автори: Кирилович Олена Феліксівна

Фрагменти курсу

Опис

Навчальний курс «Методика класного та позакласного читання» належить до дисциплін професійно-орієнтованої підготовки, які формують професійні якості майбутніх вчителів початкових класів. Програма вивчення курсу складена відповідно до місця та значення дисципліни структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра.

Курс «Методика класного та позакласного читання» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу

Тема 1. Теоретико-методичні основи читання.

Тема 2. Формування і розвиток навички читання.

Тема 3. Методика роботи над художнім твором у початкових класах.

Тема 4. Особливості роботи над творами різних родів і жанрів.

Тема 5. Методика роботи над драматичними та епічними творами.

Тема 6. Методика роботи над творами малих фольклорних жанрів.

Тема 7. Уроки класного читання.

Тема 8. Теоретичні засади методики позакласного читання.

Тема 9. Формування читацької самостійності молодших школярів.
Мета курсу є ознайомлення студентів з метою і завданнями, змістом і методикою уроків класного і позакласного читання; вимогами шкільної програми та змістом навчального матеріалу в шкільних підручниках з читання для 2-4 класах; формування вмінь спостерігати й аналізувати показові уроки досвідчених учителів; виховання постійної потреби працювати над психолого-педагогічною, методичною літературою; формування вміння анотувати монографічні праці, присвячені актуальним проблемам методики, а також реферувати окремі з них; ознайомлення студентів зі способами підготовки вчителя до здійснення навчально-виховного процесу на уроці; забезпечення самостійної розробки студентами конспектів уроків різних типів, виготовлення дидактичних матеріалів, наочних посібників.
Головними завданнями курсу є, щоб студенти отримали:


 • структуру і зміст програми та підручників з читання для початкових класів, тематику читання, вимоги до навичок читання;

 • закономірності розвитку навичок читання, їх основних якостей;

 • види та способи читання;

 • основні прийоми роботи над художнім і науково-пізнавальним текстом;

 • прийоми аналізу змісту і художньої мови твору, підготовки до елементарної характеристики персонажів, з'ясування основної думки твору тощо;

 • специфіку побудови уроків позакласного читання на кожному з етапів, способи і форми керівництва позакласним читанням школярів.
За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 54 або 1,5 кредити. Підсумковий контроль – залік.

Назва: Порівняльна педагогіка

Автори: Лісова Світлана Валеріївна
Фрагменти курсу
Опис

У курсі розкриваються інтеграційні процеси в освітній сфері у європейському регіоні, проблеми диференціації та стандартизації освіти у централізованих та децентралізованих освітніх системах, пошук шляхів ефективної соціалізації особистості в умовах шкільного навчання.

Курс «Порівняльна педагогіка» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу

Тема 1. Порівняльна педагогіка як галузь педагогічних знань.

Тема 2. Сучасний стан та перспективи розвитку освіти у провідних розвинутих країнах світу

та в Україні.Тема 3. Тенденції реформування освітніх систем у провідних розвинутих країнах світу та в Україні.

Тема 4. Диференціація та стандартизація освіти в провідних розвинутих країнах світу та в Україні.

Тема 5. Основні підходи до вирішення завдань підвищення ефективності навчального процесу.
Мета курсу - вивчення міжнародного педагогічного досвіду, розвитку освіти має велике теоретичне значення, сприяє розумінню закономірностей світового педагогічного процесу. Конкретне ознайомлення з позитивними і негативними змінами є важливою умовою глибокого осмислення наших особистих проблем, допоможе у виправленні помилок, які торкаються різних сторін організації і діяльності загальноосвітньої та вищої школи.
Головними завданнями курсу є, щоб студенти отримали:

 • основні історичні етапи розвитку порівняльної педагогіки;

 • предмет та завдання порівняльної педагогіки;

 • методи порівняльно-педагогічних досліджень;

 • чинники розвитку освіти в сучасному світі;

 • глобалізацію як чинник впливу на розвиток освіти;

 • проблеми економічної ефективності освіти;

 • сучасний стан освіти в провідних країнах світу;

 • національну специфіку розвитку освіти в провідних країнах світу;

 • диференціацію навчального процесу в країнах Західної Європи;

критерії диференціації навчального процесу в розвинутих країнах світу;

 • проблему соціалізації підростаючого покоління;

 • основні тенденції розвитку вищої освіти в розвинутих країнах світу;

 • особливості освіти дорослих в розвинутих країнах світу;

 • систему професійної освіти в розвинутих країнах світу.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 54 або 1,5 кредити. Підсумковий контроль – екзамен.
Назва: Методика викладання природознавства

Автори: Кукалець Мирослава Василівна


Фрагменти курсу
Опис

Навчальний курс належить до дисциплін професійно-орієнтованої підготовки, які формують професійні якості майбутніх учителів початкових класів. Програма вивчення курсу складена за структурно-логічною схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра.

Курс «Методика викладання природознавства» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу

Тема 1. Методика навчання природознавства як педагогічна наука.

Тема 2. Психолого-педагогічні основи побудови методичної системи навчання природознавства в початкових класах.

Тема 3. Власне педагогічні цілі і зміст курсу природознавства в початкових класах.

Тема 4. Засоби наочності і навчальні посібники у процесі навчання природознавства. Методика їх використання.

Тема 5. Методи навчання природознавства.

Тема 6. Форми організації процесу навчання природознавства.

Позаурочна і позакласна робота з природознавства.Тема 7. Особливості змісту і методики навчання природознавства в 3 і 4 класі.

Тема 8. Матеріальна база курсу природознавства початкової школи.
Мета курсу - формування педагогічного мислення у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів є одним із основних завдань фахових методик, зокрема, методики викладання природознавства, оскільки вона має великий інтеграційний потенціал, зумовлений її безпосередньою практичною спрямованістю. Досягнення ієрархічно підпорядкованих проміжних і кінцевих власне педагогічних цілей вимагає конструювання цілісного процесу навчання природознавства відповідно до специфіки змісту навчального предмета та психологічних можливостей дітей молодшого шкільного віку.
Головними завданнями курсу є:

 • залучення студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності;

 • підвищення рівня їхньої творчості та самостійності;

 • формування педагогічного мислення у процесі підготовки до практичної діяльності з методики навчання природознавства у початковій школі;

 • вироблення уміння орієнтуватися у педагогічних та навчальних ситуаціях, визначати конкретні педагогічні цілі, знаходити оптимальні шляхи їхнього розв’язання;

 • поглиблення, розширення та інтеграція навчальних компетентностей з педагогіки та методики викладання природознавства;

 • практичне опанування сучасними методами, формами, засобами та технологіями навчання природознавства у початкових класах;

 • виховання особистісних якостей майбутнього педагога, його відповідальності, прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, творчості;

 • застосовування майбутніми спеціалістами сформованих компетентностей у традиційних та інноваційних навчальних закладах.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 162 або 4,5 кредити. Підсумковий контроль – екзамен.
Назва Педагогічні технології у початковій школі

Автори Кукалець Мирослава Василівна


Фрагменти курсу
Опис

Вивчення курсу передбачає ознайомлення з педагогічними технологіями, які є важливим етапом діяльності учителя, який прагне технологізувати навчальний процес зі свого предмета. Технологізувати навчальний процес – це перш за все побудувати проект майбутнього процесу, який гарантує досягнення кінцевого результату. Спроектувати – це побудувати впорядковану систему технологічних процедур навчального процесу, обов’язкове виконання яких гарантує досягнення запланованого результату.


Курс «Педагогічні технології у початковій школі» призначений для вивчення студентами педагогічного факультету, напряму підготовки 6.010102 Педагогічна освіта.
Основні теми курсу

Тема 1. Історичні аспекти еволюції поняття «педагогічна технологія».

Тема 2. Сучасні педагогічні технології, їхній аналіз, характеристика.

Тема 3. Технологічний підхід в освіті.

Тема 4. Диференційоване навчання.

Тема 5. Особистісно орієнтована освіта і технології.

Тема 6. Вальдорфська педагогіка.

Тема 7. Технологія саморозвитку (М. Монтессорі).

Тема 8. Технологія організації групової навчальної діяльності школярів.

Тема 9. Технологія розвивального навчання.Тема 10. Технології формування творчої особистості.

Тема 11. Нові інформаційні технології навчання.

Тема 12. Проектні технології навчання. Структура, етапи, реалізація.
Мета курсу - формування у студентів системи компетенцій, яка б дозволила їм орієнтуватись у різноманітності технологій навчання; розробляти і впроваджувати у навчальний процес прогресивні педагогічні технології, які будуються на новій освітній парадигмі – особистісно орієнтованій.
Головними завданнями курсу є теоретична підготовка студентів з таких питань:

 • історичні аспекти еволюції поняття «педагогічні технології»;

 • зміст педагогічних технологій;

 • концептуальні положення педагогічних технологій;

 • мету і завдання педагогічних технологій;

 • структуру педагогічних технологій та вимоги до їх проектування;

 • класифікації педагогічних технологій;

 • становлення та розвиток педагогічних технологій навчання;

 • сутність, принципи і правила технологій навчання;

 • зміст та завдання творчо-розвивальних технологій навчання;

 • зміст та завдання технологій особистісно орієнтованого навчання;

 • зміст та завдання технологій диференційованого навчання;

 • зміст та завдання проектних технологій;

 • зміст та завдання технології індивідуалізованого навчання;

 • види і сутність технологій індивідуалізованого навчання;

 • зміст та завдання інтерактивних технологій;

 • особливості навчання обдарованих дітей;

 • процесуальні та змістові компоненти технологій.


За навчальним планом загальна кількість годин для вивчення курсу – 108 або 3 кредити. Підсумковий контроль – залік
1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка