Дмитренко А.І. к е. н., доцент кафедри економіки підприємств Dmytrenko A. IСкачати 35.22 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір35.22 Kb.

Дмитренко А.І.

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємствDmytrenko A.I.

candidate of economic sciences, assistant professor to department of economics of enterpriseДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна

Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Ukraine
Дослідження системи управління як початковий етап комплексної діагностики підприємства

Розглянуто існуючі методичні підходи до здійснення аналізу системи управління підприємства. Ідентифіковано завдання, джерела інформації, аспекти та базові показники дослідження системи управління.MANAGEMENT SYSTEM ANALYSIS AS AN INITIAL PHASE OF ENTERPRISE COMPLEX DIAGNOSTICS

Existing methodical approaches to management system analysis are considered. Goals, information sources, aspects and basic indicators of The article presents an essence, types, principles, conditions and technology of management system analysis are suggested.Підприємство як відкрита соціально-економічна система складається з багатьох підсистем та їх елементів, ефективна взаємодія яких має забезпечуватися системою управління організації. Оцінка системи управління є найменш формалізованим та найбільш суб’єктивним етапом комплексної діагностики підприємства, що вимагає особистого візиту на підприємство. Разом з тим, завдяки такому етапу дослідник отримує уявлення про логіку функціонування та внутрішнє середовище організації.

У результаті критичного аналізу наукового доробку провідних вітчизняних учених [1]-[5], [7] було виявлено певні прогалини, пов’язані з неповнотою спектру аспектів дослідження організаційних структур управління підприємств. Така ситуація потребує детального опрацювання кола об’єктів дослідження та відповідних їм кількісних і якісних показників.

Необхідними аспектами дослідження мають бути мета та завдання діяльності, функції управління, організаційна структура, структура прав власності, організаційна культура, інформаційне забезпечення управлінських процесів та загальна ефективність системи управління. Джерелами інформації на даній стадії діагностики виступають внутрішні документи суб’єкта господарювання: статут, колективний договір, схема організаційної структури, положення про підрозділи організації, довідки депозитарію та реєстратора цінних паперів, штатний розклад, посадові інструкції працівників, паспорти бізнес-процесів, бізнес-плани підприємства, сертифікати відповідності стандартам менеджменту якості, протоколи загальних зборів акціонерів тощо.

Початковим аспектом діагностики системи управління є дослідження цільової орієнтації компанії Аналізуючи цілі та завдання організації, досліджують місію підприємства, його стратегічні та загальнокорпоративні тактичні цілі, стратегію розвитку організації, функції окремих підрозділів та осіб.

При аналізі організаційної структури визначають її тип, ієрархію та функції структурних одиниць, зв’язки між ними, їх технічну та кадрову забезпеченість. Оцінивши організаційну культуру, дослідник повинен сформувати судження про її адекватність місії та цілям організації, умовам макро- та бізнес-середовища, відповідність потребам розвитку потенціалу підприємства. Важливим моментом дослідження системи управління підприємства є ідентифікація структури прав власності. Аналітику необхідно звернути увагу на кількість власників, частку кожного у статутному капіталі, рівень консолідованості власників, наявність серед них угруповань, їх цільові установки, можливість конфронтації тощо. Аналізуючи акціонерні товариства, звертають увагу на активність, неупередженість, авторитет і компетентність членів наглядової ради та ревізійної комісії компанії.

Досліджуючи інформаційне забезпечення, вивчають інформаційні ресурси, інформаційні технології, програмне забезпечення, а також технічні засоби інформаційних процесів. Для кількісної характеристики окремих аспектів інформаційного забезпечення системи управління на підприємстві можна використовувати такі показники, як коефіцієнт електронного документообігу, коефіцієнт комп’ютеризації, фондоозброєність управлінського персоналу.В основу оцінювання економічної ефективності управління може бути покладено співвідношення обсягів економічного ефекту від функціонування організації та суми витрат на утримання адміністративного апарату. Як базові економічні ефекти доцільно використовувати обсяги чистої виручки, сукупних доходів, фінансового результату до та після оподаткування.
Література:

  1. Востряков О.В. Діагностика рівня збалансованості системи управління підприємством //Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [відп. ред. О. О. Бєляєв]. - К. : КНЕУ, 1992 - . Вип. 18. - 2007. - 477 с. - С.158-166.

  2. Діденко В.М. Менеджмент: Підручник. - К.: Кондор, 2008. - 584 с.

  3. Котюк А.Б. Оцінювання організаційних структур управління автомобілебудівними компаніями // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 11. - С. 120-129.

  4. Мельник О.Г. Системно-орієнтована діагностика діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки. - №1 (103), 2010. – С. 143-150.

  5. Сіменко І.В. Якість організаційної структури управління суб’єктом господарювання: аспекти і параметри оцінки // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - № 12. - С. 106-113.

  6. Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.І. Бізнес-діагностика підприємства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2008. - 344 с.

  7. Шубін О.О., Сіменко І.В. Аналітична оцінка якості організаційних комунікацій // Актуальні проблеми економіки. - №1 (103), 2010. – С. 143-184.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка